• CUDZÍ JAZYK OVLÁDAJ, S WOCABEE SA ZABÁVAJ!

     • Keď som žiakom tretieho ročníka prvýkrát spomínala WocaBee, so zvedavosťou v očiach ma počúvali, že čo to asi bude a čo ich čaká. WocaBee je aplikácia, ktorá pomáha žiakom naučiť sa cudzie slovíčka rýchlo, jednoducho a hlavne hravou formou.

      Žiaci precvičujú písanie a počúvanie slovíčok a tešia sa na nové balíčky. Každý deň usilovne precvičujú svoje vedomosti a predbiehajú sa v rebríčku, kto z nich bude mať viac bodov. Každý mesiac vyhodnotíme prvé tri miesta. Najvyšší počet bodov v precvičovaní slovíčok za mesiac október 2021, získali nasledovní žiaci: Timotej Matisko, Ján Kyzek a Miriam Jahodníková. Žiaci získali diplom a sladkú odmenu. Srdečne žiakom blahoželám a teším sa na ich úspechy v ďalších mesiacoch.

      Mgr. Erika Vavríková

     • POZVÁNKA NA ONLINE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na online rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia nasledovne:

      22.11.2021, od 16.00 hod. - online RZ pre 2., 3., 6., 7., 8. ročník

      23.11.2021, od 16.00 hod. - online RZ pre 1., 4., 5., 9. ročník

      Presný čas začiatku si dohodne triedny učiteľ s rodičmi, začiatok najskôr od 16.00 hod.

      Informácie k prihlasovaniu prostredníctvom MS Teams sprostredkuje tiež triedny učiteľ.

      Tešíe sa na stretnutie s Vami!

     • 1. MIESTO ZINKY BABINSKEJ V OLYMPIÁDE ZO SJL

     • Zina Babinská (IX.M) 12.11.2021 získala fantastické 1. miesto v obvodnom kole Olympiády zo slovenského jazyka, ktoré sa aj v tomto školskom roku realizovalo online formou. Zina sa svedomito pripravovala a s prehľadom zvíťazila v náročnom teste nad súpermi z celého okresu. Pani učiteľka Mgr. Eva Stieranková jej pri príprave poskytla nielen odborné vedomosti, ale aj cenné rady, ktoré jej v súťaži pomohli uspieť. Blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!

      Mgr. Danka Trnková

     • KNIHU STAČÍ IBA OTVORIŤ

     • Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice organizovaný Metodickým centrom Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice od roku 2005 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa každoročne koná štvrtý októbrový pondelok pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom  projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového.

      Pôvodne sme tento deň chceli pozvať aj pani knihovníčky z Novohradskej knižnice Lučenec, rodičov či predstaviteľov mestskej samosprávy. Kvôli aktuálnej situácii sme pre štvrtákov na prízemí pavilónu A pripravili otvorenie našej oddychovej zóny a spojili ho s besedou so spisovateľom Petrom Gajdošíkom. Besedu zahájila krátkym príhovorom riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová, ktorá hosťa privítala a oddychovú zónu, prestrihnutím pásky vytvorenej zo záložiek žiakov IV.A, spolu s Petrom Gajdošíkom a žiakmi školy slávnostne otvorila.

      Počas hodiny, ktorá v jeho spoločnosti ubehla veľmi rýchlo, nám autor stihol prezradiť veľa zaujímavých informácií o tom, kedy s písaním kníh pre deti začal, kde berie inšpiráciu, kam by sa chcel v budúcnosti posunúť. Odpoveďami na zvedavé otázky žiakov nám odokryl nezbednosti svojho detstva, samopašné príhody domáceho miláčika oblečeného do kapučínovej kože kocúrika a tiež to, ktoré hodnoty v živote považuje za potrebné a dôležité.

      V tvorivých dielničkách na I. stupni vznikali leporelá, počúvali sa rozprávky, kreslili ilustrácie, vyrábali záložky, z ktorých štvrtáci vyrobili niekoľkometrovú stuhu na slávnostné prestrihnutie a otvorenie nášho školského relaxačného prízemia. Na II. stupni sa žiaci venovali besedám o knihách, tvorivým aktivitám – napríklad písaniu básní haiku, žiaci navštívili školskú knižnicu i Novohradskú knižnicu v Lučenci. Naším cieľom bolo vzbudiť u žiakov záujem o knihy, o knižnicu, literatúru, o všetky informácie ukryté v textoch kníh každej knižnice.

      Mgr. Pavel Anderle

       

     • MALÍ BOCCISTI MAJÚ Z TRÉNINGOV RADOSŤ

     • Krúžok Malí boccisti ponúka svojim členom rôzne hry a hravé činnosti rozvíjajúce nielen ich pohybové zručnosti, ale aj koncentráciu a matematické schopnosti.

      Vedúcej krúžku Ildikó Balázsovej pri tréningoch pomáha tréner Ján Török, reprezentant Slovenska, člen Boccistického klubu Novoker Lučenec.

      V októbri sa deti oboznámili so základnými športovými pomôckami a úkonmi, ktoré sa pri tomto športe používajú – učili sa správne uchopiť guľu nadhmatom, hádzať ju oblúčikom na cieľ. Pri kotúľaní guľu držali podhmatom a snažili sa ju zakotúľať popri  čiare na vyznačené miesto. Pri týchto činnostiach používame pomôcky, ktoré nám zapožičala Slovenská asociácia boccie. Trénujeme na základe metodiky talianskeho systému práce s deťmi, ktorý zaviedol do praxe taliansky odborník Claudio Bizzari (ktorý pred 2 rokmi navštívil aj žiakov našej školy).

      Deti majú veľkú radosť zo súťaživých hier, pri ktorých si počítajú body, ktoré správnymi hodmi získajú, sčitujú si ich a následne nahlasujú vedúcej krúžku, ktorá ich zapisuje do tabuľky. Takto môžu sledovať, kto koľko bodov získal a na konci tréningu sú najlepší hráči odmenení malou pozornosťou.

      Dúfame, že aj ďalšie tréningy prinesú deťom radosť z pohybu a postupné zdokonaľovanie techniky hádzania i kotúľania gúľ a že prebudia ich dlhodobejší záujem o tento netradičný šport.

                                                                                                                         PaedDr. Ildikó Balázsová

     • DOPRAVNÉ NEHODY A MATEMATIKA

     • Aj takýto názov môže mať projekt, ktorému sa žiaci V.A a V.C triedy venovali na hodinách matematiky. Naši malí piataci sa od začiatku školského roku venovali problematike „veľkých čísel“. Tieto čísla sa nielenže učili vnímať po matematickej stránke, ale snažili sme sa prepojiť toto vnímanie aj s reálnym životom. Na spoločných hodinách matematiky sme našli na internete štatistiku dopravných nehôd v jednotlivých krajoch Slovenska za minulý rok. Tieto údaje sme spracovali do tabuľky, ktorú žiaci narysovali úplne presne a vyplnili nájdenými štatistickými údajmi.

      Neostalo len pri presnom rysovaní tabuľky, ešte sme si trúfli aj na narysovanie stĺpcového grafu, do ktorého sme zobrazili údaje z tabuľky. Síce sme sa s grafom poriadne natrápili, ale musím skonštatovať, že deti náročnú úlohu poňali naozaj vážne, statočne sa s ňou popasovali a jednoznačne vyšli z tohto boja víťazne - na svoje grafy sú patrične hrdí nielen samotní žiaci, ale aj ja. Dúfam, že nepotrvá dlho a opäť sa pustíme do podobnej zaujímavej výzvy na našich hodinách matematiky.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • HRAČKY Z PET FLIAŠ

     • Dnes sa na krúžku MÚZA ZUZA tvorili hračky z odpadového materiálu. Žiakom sa výrobky veľmi páčili nielen preto, že boli netradičné, ale hlavným dôvodom radosti bolo spoznanie, že aj bežný "odpad", sa dá ešte zrecyklovať. Výrobky mali medzi žiakmi veľký úspech.

      Na výrobu sme použili pet fĺaše, obaly zo šumivých tabliet, loptičky a krajčírsku okrúhlu gumu.

      Spolupráca Ing. Ján Rideg - "Ujo Pampy".

      PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.

     • DETI DEŤOM

     • Žiaci IV.C si na jednej novembrovej triednickej hodine vypočuli ušľachtilú skúsenosť našej pani asistentky Stanky Kováčikovej. Išlo o pomoc pre dve dievčatá Leu a Dominiku z Lučenca, ktorým pomohla delfinoterapia s napredovaním v ich vývoji. Ich maminky šijú srdiečka za symbolické 1 euro a výťažok z tohto predaja pôjde na ďalšiu terapiu dievčatám. Žiaci spontánne zareagovali, že aj oni chcú pomôcť a hneď si začali spisovať a vyberať svoje peniaze na zbierku. Spolu sme v triede vyzbierali 71 eur. Veľmi sa tešíme!

      Mgr. Zuzana Fungáčová

     • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO: PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC S APROBÁCIOU CHE - BIO

     • V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

      Počet voľných pracovných miest: 1

      Voľné pracovné miesto na dobu: zastupovanie počas materskej dovolenky

      Termín nástupu: od 10.1.2022, 100 % úväzok

      Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec s aprobáciou chémia - biológia

      Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy zaradenie pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami, od 915,- €

      Názov adresa zamestnávateľa: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      Kontakt: 047/4333648, zsstefanikalc@gmail.com

      Požadovaná prax: nepožaduje sa

      Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

      • žiadosť o prijatie do zamestnania
      • overená kópia diplomu o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce učiteľa
      • životopis
      • potvrdenie o fyzickej a duševnej  spôsobilosti vykonávať prácu pedagogického zamestnanca
      • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

      Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu: Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec  poštou alebo  osobne v termíne do 30.11.2021 v zalepenej obálke s názvom „výberové konanie CHE - BIO“.

      Na pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky. Výberové konanie sa uskutoční v mesiaci december 2021.

      V Lučenci, 8.11.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO: VODIČ/POMOCNÉ PRÁCE V ŠKOLE

     • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      informuje o voľnom pracovnom mieste

      Voľné pracovné miesto:  vodič/pomocné práce v škole

      Pracovný pomer: 100%

      Nástup: od 1.1.2022

      Požadované podmienky:

      Predloženie dokladov overených kópii

      • žiadosť o prijatie do zamestnania;
      • životopis;
      • potvrdenie o fyzickej zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť vodiča ;
      • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
      • vodičský preukaz typu B
      • zdravotný preukaz
      • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti, podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – druh osvedčenia: epidemiologicky závažná činnosť, výroba, manipulácia a umiestňovanie na trh potravín a pokrmov vydaného RÚVZ

      Prax: nepožaduje sa

      Hrubá mzda od 607 €

      Pracovný pomer: doba určitá

      Osobnostné predpoklady: vzťah k deťom, príjemné vystupovanie, komunikačné zručnosti, zodpovednosť, ochota, samostatnosť, flexibilita, schopnosť spolupracovať;

      Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec v zalepenej obálke označenej „výberové konanie – vodič“ do 15.11.2021 do 12.00 hod. V prípade doručenia obálky poštou, rozhoduje dátum podania zásielky. 

      V prípade nesplnenia uvedených požiadaviek pre zaradenie do výberového konania, bude uchádzač z procesu výberového konania vyradený.

      Výberové konanie sa uskutoční 25.11.2021. Uchádzači budú na pohovor pozvaní telefonicky.

      V Lučenci, 21.10.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová

      riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie