• ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

     • Už šiesty rok vedieme na našej škole športové tréningy pod názvom Športová akadémia Mateja Tótha určené pre žiakov 1. stupňa. Zameriavame sa na všestranný rozvoj, hrami rozvíjame koordinačné, silové, rýchlostné schopnosti, vytvárame správny nacvik pohybu. Tešíme sa veľkej obľube a záujmu o pohyb.

      Mgr. Z. Fungáčová a Mgr. Z. Mészárosová

     • OKRESNÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • 17.3.2022 sa naši najlepší recitátori zúčastnili obvodného kola 68. ročníka postupovej súťaži v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín. Svojim vystupovaním a recitovaním očarili prísne oko a ucho poroty a získali krásne umiestnenia.

      1.kategória: poézia - zlaté pásmo: Nikola Galanská II.A

      1.kategória: próza . zlaté pásmo: Miriam Jahodníková III.C, strieborné pásmo: Ladislav Huňavý IV.C

      2.kategória: próza - zlaté pásmo: Adrián Polorecký V.C

      3.kategória: poézia - strieborné pásmo: Ľubica Dováľová VIII.M

      3.kategória: próza - strieborné pásmo: Michal Šarkan VIII.M

      Všetkým srdečne gratulujeme!

      Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

     • NAŠI VŠETKOVEDKOVIA

     • V našej škole máme skvelé deti, pretože byť úspešným v súťaži Všetkovedko znamená, že máte vedomosti nielen z matematiky a slovenského jazyka, ale aj z angličtiny, informatiky, umenia, hudby, prírodovedy či vlastivedy.

      Preto si veľmi vážime úspechy našich žiakov. Osobitne musíme spomenúť Ninku Pružincovú z II.A, ktorá obsadila úžasné 2. miesto v tejto celoslovenskej súťaži.

      Ďalšími úspešnými riešiteľmi sa stali: Marek Mešo II.B, Martin Balkovský III.A, Denis Folk III.B, Janka Dubayová III.B, Elena Sára Landlová III.C, Ella Pataiová III.C, Barbora Bariaková IV.A, Michal Aláč IV.B, Emma Hrončeková IV.B, Laura Ternóczka IV.B, Leonard Vógel IV.B, Ema Kapišovská IV.C a Roman Babinský IV.C.

      Našim žiakom ešte raz blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach

      Mgr. Radana Tuhárska

     • EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA OD 28.2.

     • Individuálna izolácia:

      Do izolácie ide iba žiak s pozitívnym Ag samotestom, ostatní žiaci ako úzke kontakty, ktorí nemajú výnimku z karantény, do karantény nejdú, pokiaľ nemajú príznaky Covid 19. Títo žiaci majú po dobu 10 dní rúško.

      Izolácia pozitívneho žiaka trvá 5 dní, pokiaľ sa za posledných 24 hodín nevyskytli klinické príznaky. Po izolácii nosí žiak 5 dní rúško.

      Rúška:

      • V triedach sa rúška nenosia
      • Rúška sa nosia v spoločných priestoroch školy (chodby, šatne)
     • ČINNOSŤ ASISTENTA UČITEĽA

     • S nárastom počtu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rastie aj záujem rodičov integrovať svoje deti do bežných škôl a pre uľahčenie tohto procesu využívať aj podporu asistenta na vyučovaní.

      Našou prácou je poskytovať inkluzívne vzdelávanie, počas ktorého poskytujeme vzdelávanie, ktoré rešpektuje výchovno-vzdelávacie potreby, schopnosti a charakteristiky žiakov. Náš najväčší prínos je v tom, že individuálnym prístupom pomáhame v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Tým pádom môžu byť aj žiaci s takýmito potrebami integrovaní do bežnej školy a môžu sa vzdelávať v hlavnom prúde vzdelávacieho procesu.

      Pomáhame a zabezpečujeme žiakovi prekonávať bariéry, na vyučovacom procese sa žiakovi individuálne venujeme a to tak, že mu vysvetľujeme preberané učivo, pomáhame mu pri vypracovaní úloh a rovnako ho usmerňujeme pri písaní testov a písomných prác. V písaní sa zameriavame na prekonávanie ťažkostí s grafomotorikou. Pomáhame žiakovi na vyučovaní využívať kompenzačné pomôcky, ako napr.: gramatické prehľady na tabuľkách, čitateľské okienka, gramatické cvičenia na PC, diskalkulická tabuľka malej násobilky, tabuľka premeny jednotiek, iné matematické, fyzické a chemické tabuľky a mnoho iných pomôcok, ktoré sú pre našu prácu a hlavne prácu žiakov nevyhnutné.

      Vo výchovno-vzdelávacom procese je našou úlohou  bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami  školy. Tak isto sa  podieľame na  činnosti  žiaka    počas  výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa. Vykonávame  pedagogický dozor  počas  neprítomnosti  učiteľa  a prestojov  vo výchovno-vzdelávacom procese zameraného na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doprevádzame žiakov na záujmové krúžky a vytvárame učebné pomôcky.

      Počas dištančného vzdelávania sme so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami realizovali individuálne online vyučovacie hodiny, kde sme si prešli preberané učivá a v prípadných nedostatkoch v pochopení učiva sme sa ich snažili hravou formou odstrániť. Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sme prostredníctvom CPPPaP a vedením školy poskytovali žiakom vypracované poznámky a pracovné listy z daných predmetov, ktoré nám vyplnené spätne poslali späť. Takto sme overovali ich vedomosti a znalosti, ktoré nadobudli v škole. Našu prácu a pokroky pri práci so žiakmi konzultujeme na metodickom združení s vedením školy a s odbornými zamestnancami našej školy.

      V spolupráci so  sociálnym pedagógom a školským špeciálnym pedagógom, ktorí nás usmerňujú v prístupoch a postupoch pri práci so žiakmi pomáhame skvalitňovať vyučovací proces žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.  Konzultujeme s nimi ťažkosti, ktoré vznikali počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Myslíme, že naša práca je veľkým prínosom pre žiakov a dobrou pomocou pre vyučujúceho. Práca asistentov je náročná hlavne preto, že vyžaduje srdce a trpezlivosť.

                                                                                         Bc. Veronika Majkútová

     • MIMKA JAHODNÍKOVÁ - 1. MIESTO NA CELOSLOVENSKOM KOLE RUSKÉ SLOVO

     • 11.2.2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo 16. ročníka recitačnej súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo.

      Blahoželáme ku krásnemu umiestneniu našich žiakov a ich úspešnú reprezentáciu školy:

      Miriam Jahodníková III.C – 1. miesto, próza

      Milan Filčík III.C – 2. miesto, poézia

      Alexey Merkuriev V.C – 2. miesto, próza

      Zina Babinská IX.M – 4. miesto, poézia

      Yulia Miseng

     • POĎAKOVANIE ZA POMOC UKRAJINE

     • Veľké ĎAKUJEME za materiálnu pomoc pre Ukrajinu. Naša lokálna pomoc je veľmi dôležitým kamienkom v mozaike pomoci pre ľudí, ktorí sú v núdzi! Vyzbierané veci sme odviezli do Centra pomoci Domček v Lučenci.

     • SOLIDARITA S UKRAJINOU

     • Aj my v našej škole vyjadrujeme solidaritu s Ukrajinou. Situácia, ktorú vnímame, nám nie je ľahostajná. Vojna nesmie byť súčasťou našich životov!

      Zaoberáme sa tým, ako hovoriť so žiakmi o tomto vojnovom konflikte, ako zvládať emocionálnu záťaž, ako sa s ňou vyrovnávať. Snažíme sa vnímať otázky, ktoré v súvislosti so situáciou na Ukrajine môžu vzniknúť – prijímanie žiakov – utečencov aj v podmienkach našej školy.

      Aktuálne sa zapojíme do dobrovoľnej zbierky, ktorú realizuje v našom meste:

      Centrum pomoci Domček – Vaša charita so sídlom v Lučenci

      Pracovníci Centra pomoci Domček – Vaša charita so sídlom v Lučenci už na ukrajinských hraniciach pomáhajú, aktuálne vyhlásili zbierku drogérie, trvanlivých potravín a oblečenia (použiteľného) pre ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc.

      „Pomôže nám, keď bude balík zabalený a označený, čo sa v ňom nachádza (drogéria, trvanlivé potraviny, obuv a ošatenie - s označením pohlavia, veku, prípadne veľkostí). Naši pracovníci zabezpečia dopravu materiálnej pomoci priamo na potrebné miesta (utečenecké centrá, alebo na hranice – Vyšné Nemecké/Užhorod),“ uvádzajú na facebookovom profile Centra pomoci Domček – Vaša charita. Záujemcovia môžu prispieť najmä trvanlivými potravinami pre ľudí, ktorí príjmu utečencov, aby ich mohli odľahčiť s touto položkou. (Zdroj FB Mesto Lučenec)

      Mesto Lučenec

      Mesto Lučenec tiež pokračuje v zbierke materiálnej pomoci (v pracovných dňoch, Mestský úrad, Novohradská 1, Lučenec, prízemie - terénni pracovníci) aj pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Vyzbierané veci bude kontinuálne posúvať pre humanitárne organizácie a tiež pre samosprávy na východnom Slovensku. Koordináciu pomoci utekajúcim ukrajinským občanom koordinuje okresný krízový štáb v sídle kraja. (Zdroj FB Mesto Lučenec)

      Podobne, ako to bolo pri vianočnej zbierke Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, môžu žiaci, triedne kolektívy, zamestnanci prinášať krabičky/balíky/veci do zbierky s označením tak, ako to uvádza Centrum pomoci Domček – Vaša charita so sídlom v Lučenci a Mesto Lučenec. Škola následne zabezpečí odvoz.

      Ďakujeme!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

     • Žiaci 4. ročníka úspešne absolvovali základný lyžiarsky výcvik na Kokave Línia. V závere prebehli aj slalomové preteky v dvoch kategóriách: začiatočníci a pokročilí. Bolo nám fajn!

      Mgr. Zuzana Fungáčová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie