• MINISTER ŠKOLSTVA B. GRÖHLING NAVŠTÍVIL NAŠU ZÁKLADNÚ ŠKOLU

     • 3.6.2021 sme na našej škole privítali vzácnu návštevu. So svojou delegáciou nás navštívil minister školstva SR Branislav Gröhling. Pána ministra sprevádzala pani primátorka Alexandra Pivková, pán viceprimátor Pavol Baculík spolu s ďalšími zástupcami mesta Lučenec a poslancami mestského zastupiteľstva.

      Sme radi, že sme mohli prezentovať kvality našej školičky. Ukázali hlavnú profiláciu školy a to podpora regionálnej výchovy (v úvode zaznel krásny hlások Milli Palatickej z VIII.M za podpory našich folkloristiek zo VII.A pod vedením pani učiteľky E. Slížovej), podpora hokejistov v spolupráci s HC Lučenec (ďakujeme našim malým a veľkým hokejistom, pánovi učiteľovi L. Plešavskému a prezidentovi HC Lučenec pánovi S. Vojtekovi) a dlhoročnú profiláciu na matematiku a prírodovedné predmety.

      Svoju pozornosť sme zamerali na matematickú triedu VIII.M, ktorá je jednou z najlepších tried čo sa týka vyučovacích výsledkov, prístupu k vzdelávaniu, v správaní, žiaci sú reprezentanti v rôznych predmetových súťažiach a olympiádach. Pánovi ministrovi odprezentovali rôzne oblasti: matematiku, bádanie v oblasti chémie, biológie, ale aj robotiku či šach, za čo žiakom ale aj pedagógom, pani učiteľkám A. Matúškovej, B. Zbojovej, D. Tutkovej, A. Lenhartovej, V. Malčekovej, patrí veľká vďaka!

      Zavítali sme aj medzi najmenších a to prváčikov do I.A k pani učiteľke I. Haškovej, ktorí pánovi ministrovi odrecitovali množstvo básničiek a ukázali, že svoj prvý rok v škole zvládli na jednotku!

      V diskusii s pánom ministrom som sa ako riaditeľka školy dotazovala na rôzne témy predovšetkým z oblasti financovania školstva, personálnej podpory inkluzívnych tímov na školách, prevádzkových nákladov škôl, riešenia havárii. Zhovárali sme sa aj podmienkach stravovania vo výdajnej školskej jedálni. Diskutovali sme o realizácii projektov či iných otázkach možnej podpory škôl. Poďakovala som pánovi ministrovi, že ministerstvo v rôznych rozvojových projektoch zjednodušilo systém podávania žiadostí a že pravidelne ponúka rôzne možnosti získavania finančných zdrojov práve na rozvojové projekty. Zaujímal sa aj o náš návrh projektu Modernejšia škola, ktorú sme nedávno podali. Ďalej som poprosila o záštitu ministra školstva nad dlhoročnej realizovanou celoslovenskou výtvarnou súťažou Memoriál M. R. Štefánika - Štefánikove cesty za poznaním minulosti.

      Po dlhej dobe prísnych epidemiologických opatrení a dištančného vzdelávania sme si návštevu pána ministra priam užili.

      Ďakujem žiakom a kolegom za zodpovedný prístup v príprave a v realizácii dňa! Som hrdá na našu školičku!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • OBVODNÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • 3.6.2021 sme sa zúčastnili okresného kola 67. ročníka recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Naši žiaci zanechali umelecký zážitok v každom z nás. Svojím prednesom a vystupovaním "ulahodili oku a uchu" poroty, ktorá ich krásne odmenila.

      Zlaté pásmo získali:

      I. kategória: Adrián Polorecký - poézia

      Liliana Kamenská - próza

      II. kategória: Martin Bodnár - próza

      III. Kategória: Ľubica Dováľová - poézia

      Marko Kováč - próza

      Strieborné pásmo získali: II.kategória: Lea Urbánová - próza

      III. kategória: Filip Golský - próza

      Srdečne gratulujeme a tešíme sa z úspechu našich šikovných recitátorov. Víťazom budeme držať päste na regionálnom kole.

      Mgr. Miriam Portelekyová

     • ZINA DOSIAHLA 6. MIESTO NA CELOŠTÁTNOM KOLE GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

     • Zina Babinská potvrdila, že patrí nie len medzi najlepšie geografky v banskobystrickom kraji, ale aj na celom Slovensku. Na celoštátnom kole v konkurencii najlepších dosiahla vynikajúce 6.miesto. Tomuto úspechu predchádzala zodpovedná príprava na jednotlivé kolá, množstvo hodín strávených pri riešení praktických úloh a tiež mnoho strán študijného materiálu, ktorý si musela naštudovať, začo jej patrí veľký obdiv a gratulácia.

      Mgr. Michal Jóža

     • SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA - INFORMÁCIA

     • Vážení rodičia!

      Od 15.2. - 31.3.2021 prebehlo sčítanie obyvateľstva SR. Podľa údajov zo Štatistického úradu SR tvoria práve deti veľkú väčšinu nesčítaného obyvateľstva. Zákonní zástupcovia by preto nemali zabudnúť na povinnosť samostatne sčítať aj svoje maloleté dieťa. Slovensku sa do týchto chvíľ podarilo sčítať viac ako 5 000 000 ľudí.

      V prípade, ak zákonní zástupcovia nesčítali svoje deti, môžu tak urobiť do 13.6.2021. Viac informácií: Sčítanie obyvateľstva - informácie.pdf

     • TESTOVANIE 9 - 2021 - ZRUŠENÉ, ŠKOLA ZARADENÁ DO REPREZENTATÍVNEJ VZORKY

     • Vážení rodičia, milí deviataci!

      Rohodnutím ministra školstva zo dňa 27.5.2021 sa ruší celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie 9 - 2021.

      Ruší sa riaditeľské voľno zo dňa 9.6.2021, žiaci II. stupňa sa 9.6.2021 učia podľa platného rozvrhu hodín.

      Zároveň Vás informujeme, že naša škola bola zaradená medzi školy, ktoré absolvujú monitoring na reprezentatívnej vzorke. Žiaci budú vypĺňať online testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry a dotazník.

     • NÁVŠTEVA MINISTRA ŠKOLSTVA

     • Veľmi si vážime, že 3.6.2021 navštívi našu školu minister školstva Branislav Gröhling!

      Tešíme sa na prezentáciu kvalít našej školičky a možnosť diskutovať o dôležitých otázkach!

     • ŠKOLA V TÝŽDNI OD 31.5. - 4.6.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás o organizačnom zabezpeční chodu školy.  V uvedenom týždni je okres Lučenec v žltej farbe, tj v 1. stupni ostražitosti.

      1. Výchovno - vyučovací proces

      Prebieha vyučovací proces podľa platného rozvrhu hodín. Súčasťou rozvrhu hodín sú aj triednické hodiny. Žiakov je možné hodnotiť a overovať vedomosti.

      2. Vstup do školy

      - žiaci ani rodičia sa nemusia testovať, žiaci predkladajú vyhlásenie zákonného zástupcu

      - vyhlásenie sa predkladá aj, ak žiak vymeškal 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov, víkendov)

      - rodičia do priestorov školy nevstupujú

      - návštevy vypĺňajú pri vstupe vyhlásenie o bezinfekčnosti

      3. Dochádzka žiakov

      Zákonný zástupca v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19 môže ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa na 5 po sebe nasledujúcich dní. Následne doručuje potvrdenie o chorobe.

      V prípade, ak žiak je označený ako "úzky kontakt" RÚVZ alebo lekárom alebo v prípade ochorenia na COVID 19, pri návrate žiaka do školy predloží "potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

      Dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

      4. ŠKD

      Činnosť ŠKD je od 6.30, popoludňajšia činnosť do 17.00, 8 oddelení ŠKD

      6. Opatrenia:

      a. rúška

      - žiak nosí rúško v interiéri o nosení respirátora rozhoduje zákonný zástupca

      - zamestnanci nosia rúško v interiéri

      - rúška v exteriéri - I. stupeň ostražitosti: prekrytie horných dýchacích ciest iba pri hromadných akciách: (2) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nachádzajúcim sa v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring, I. alebo II stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky na hromadných podujatiach (aktuálne platná vyhláška)

      b. Hygiena

      - dbáme na osobnú hygienu - pravidelné umývanie rúk, dezinfekcia rúk, vetranie priestorov, dezinfekciu priestorov

      c. prezúvanie

      - žiaci I.stupňa sa prezúvajú už v šatni, žiaci II. stupňa sa neprezúvajú

      d. telesná výchova v interiéri - riadi sa covid semaforom pre telocvične  - v I. stupni ostražitosti bez obmedzenia

      V Lučenci, 29.5.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • DENNÝ LETNÝ TÁBOR ŠKD - NAPLNENÁ KAPACITA

     • Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

      organizuje

      DENNÝ LETNÝ TÁBOR ŠKD 2021

      NAPLNENÁ KAPACITA - ďalší záujemcovia budú evidovaní ako náhradníci

      Letný tábor sa uskutoční v termíne od 6.7.-9.7.2021

      Program: Utorok: Mojín - sokoliarstvo, streda: Kupko Strehová, štvrtok: Divín - hrad a múzeum, piatok: Kupko Strehová

      Cena letného tábora: 100€

      Úhrada do 30.5.2021 na číslo účtu: SK 1152000000000014231213 alebo v hotovosti na sekretariáte školy.

      Zodpovedná: Jana Luptáková

      Záujem o účasť v letnom tábore nahlásiť na e-mail: Luptakova@zsstefanikalc.sk

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie