• ŠKOLSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • „Tak ako báseň, aj život sa hodnotí nie podľa dĺžky, ale podľa kvality.“ (Seneca)

      Marec - mesiac knihy sa nesie v duchu literárnej tvorby, čítaní kníh a prednese zaujímavých diel, ktoré si naši žiaci vybrali a svoj umelecký talent predviedli 2. a 3. marca 2022 v školskom kole recitačnej súťaže "Hviezdoslavov Kubín."

      I.kategória-poézia:

      1.miesto: Nikola Galanská II.A

      2. miesto: Laura Ternóczka IV.B

      3. miesto: Timotej Matisko III.C

      I. kategória-próza:

      1.miesto: Miriam Jahodníková III.C, Ladislav Huňavý IV.C

      2. miesto: Matej Péli II.B

      3. miesto: Janka Dubayová III.B

      II.kategória-poézia:

      2. miesto: Liliana Doróková V.A, Bianka Vargová V.B

      3.miesto: Luiza Balló V.A, Saskia Orlaiová V.A, Peter Čáni V.B

      II.kategória-próza:

      1.miesto: Adrian Polorecký V.C

      2. miesto: Patrik Zboja VI.A, Drahoslava Zacharová V.B

      3.miesto: Patrícia Nosáľová V.C, Martin Jurina V.C, Veronika Kemeníková VI.B

      III.kategória-poézia:

      1.miesto: Ľubica Dováľová VIII.M

      2.miesto: Natália Kamenská VII.B, Pavel Kuvik VIII.M

      3. miesto: Ján Ďurica VII.C, Šimon Peter Kamenský VII.C

      III.kategória-próza:

      1.miesto: Michal Šarkan VIII.M

      2.miesto: Diana Andilová VII.A

      3.miesto: Tomáš Ján Rybár IX.Š

      GRATULUJEME, veľmi sa tešíme, že ste našu porotu "potrápili," lebo vybrať najlepších nebolo veru jednoduché. Víťazi nás budú reprezentovať 17.marca na okresnom kole.

      Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

     • S KNIHOU V RUKE

     • Kooperatívne úlohy zamerané na tvorivosť vzbudili u žiakov VI.C triedy záujem o prácu s dobrodružnou literatúrou. Dobrodružstvo prežívala každá skupina, keď transformovala literárnu ukážku "Prefíkané vrany" na novinový článok, bájku a báseň.

      Žiaci VIII.M triedy diskutovali o prečítaných knihách. Väčšina žiakov si zvolila Malého princa. Zaujali ich aj Tri gaštanové kone a svoje zastúpenie mal aj dievčenský román Anna zo Zeleného domu. Žiaci odprezentovali svoje postery, vymieňali si názory na prečítané diela, zistili, že nie vždy má rovnaký pohľad na vnímanie literárneho diela. Veď, preto má literatúra svoje čaro- každý z nás v nej nájde niečo iné.

      Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

     • INFORMAČNÝ LIST RIADITEĽKY ŠKOLY

     • Už pred pandémiou sme vnímali nutnosť pravidelne venovať našu pozornosť prevencii vo všetkých oblastiach, ale obdobie 2 rokov a 3 školských rokov nám plne odkrylo a zvýraznilo mnohé problematické oblasti.

      Medzi najzávažnejšie negatívne aspekty, ktoré sú výsledkom dištančného vzdelávania, patria:

      - Izolácia – uzavretie sa do online priestoru, obmedzenie sociálnych kontaktov, izolácia žiakov v rodinách a s tým súvisiace prežívanie (napr. patologické rodiny, straty blízkych, existenčné problémy a pod.)

      - Psychologické aspekty – nárast psychických problémov: neistota, strach (aj zo školy), obavy, úzkosti, tlak na výkon, depresie, sebapoškodzovanie...

      - Obmedzenie fyzického pohybu žiakov

      V našej škole neustále venujeme pozornosť preventívnym aktivitám. Pravidelne vnímame vzťahy v triednych kolektívoch, snažíme sa  individuálne pristupovať k potrebám žiakov, vnímať ich v kontexte rodín a rovesníckych skupín a celkovo zlepšovať ich školskú úspešnosť.

      Neustále realizujeme triednické hodiny, pracujeme s triedami v spolupráci s odbornými zamestnancami školy, poradenskými zariadeniami, ale využívame aj podporu MŠVVaŠ SR, ŠPÚ či iných organizácií, ktoré sa prevencii venujú (napr. Ipčko a pod.).

      Nevyhnutná a dôležitá je spolupráca s rodičmi. Vnímanie života detí a ich potrieb, pravidelná spätná väzba, včasná intervencia v spolupráci rodina a škola, sú dôležité pre riešenie a vyriešenie mnohých problematických oblastí.

      Aktuálne  prerokoval pedagogická rada aktualizáciu školského poriadku v bode Prevencia šikanovania a prijali sme opatrenie v školskom poriadku Preventívne aktivity na podporu duševného zdravia. Zároveň sme doplnili informáciu o činnosti školského podporného tímu. Novelizovali sme aj Smernicu o šikanovaní.

      Smernica 13_2018 - Program prevencie šikanovania.pdf

      Školský poriadok pre žiakov ZŠ M. R. Štefánika  v Lučenci.pdf

      V mesiaci marec 2022 sa budeme venovať rôznym preventívnym aktivitám. Zameriame sa na triednických hodinách na otázku šikanovania, v spolupráci s koordinátormi prevencie realizujeme IT prevenciu, v 8. ročníku zrealizujeme online triednickú hodinu s Ipčkom. Do 9. ročníka sme pozvali preventistu OR PZ, aby sa so žiakmi zhováral napr. aj o takých témach ako trestnoprávna zodpovednosť.

      Chceme u žiakov apelovať na to, že v akejkoľvek situácii sa majú na koho obrátiť, pretože pomoc existuje.

      Zapojíme sa do pomoci pre Ukrajinu. Budeme komunikovať so žiakmi na tému vojnového konfliktu a viesť ich k porozumeniu, solidarite, kritickému mysleniu a k zvládaniu tejto situácie, ktorá sa nás všetkých dotýka.

      Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte

      V Lučenci, 26.2.2022

      Mgr. Gabriela Aláčová, riad. školy

     • LYŽIARSKY VÝCVIK 9. ROČNÍKA

     • V dňoch 20.-25.2.2022 sa po dvoch rokoch opäť uskutočnil lyžiarsky výcvik a to pre žiakov 9. ročníka. Naše lyže a snowboardy to zavialo na Donovaly. Myslíme si, že žiaci si výcvik užili, naučili sa nové zručnosti a strávili nenahraditeľný čas so svojimi spolužiakmi a pedagógmi.

     • PREBIEHA REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE V SUTERÉNE HLAVNEJ BUDOVY

     • Rekonštrukcia elektroinštalácie, ktorá aktuálne v našej škole prebieha, prinesie skvalitnenie materiálno - technického vybavenia, bezpečný a moderný vzdelávací priestor. Upravujú sa učebne informatiky, učebňa fyziky, malá telocvičňa, ale aj priestory šatne, kabinetu a dielní.

     • TOMÁŠ VAJKO A MAREK ŽÍROŠ V HOKEJOVOM VÝBERE NAJLEPŠÍCH

     • Veľmi nás potešila správa, že naši žiaci Tomáš Vajko VIII.M a Marek Žíroš IX.Š boli nominovaní na výcvikový tábor v rámci Regionálneho výberu do 15 rokov - Stred, ktorý sa uskutočnil v Liptovskom Mikuláši. Chalani, blahoželáme a želáme veľa hokejových úspechov!

       

       

     • FANTASTICKÉ VÝSLEDKY NA OKRESNOM KOLE GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

     • Geografia patrí na našej škole medzi obľúbené predmety žiakov, a tí najšikovnejší to pravidelne dokazujú na okresných kolách olympiád. Po náročnej príprave, kde si žiaci musia naštudovať tematické celky, ktoré nie sú v učebniciach a dokázať svoje zručnosti aj v praktickej časti sme opäť zaznamenali úspech našich žiakov.  Úspešným riešiteľom sa stal žiak , ktorý dosiahol minimálne 65 bodov z možných 100 bodov.

      Piataci súťažili v kategórii G, kde Andrej Buris získal fantastických  98 bodov a suverénne získal 1.miesto.

      1.miesto:  Andrej  Buris – V.C

      7.miesto: Lukáš  Bízik – V.C – úspešný riešiteľ

      13.miesto: Martin  Lekeň – V.C – úspešný riešiteľ

      Šiestaci a siedmaci súťažili v kategórii F, kde sa o postup do krajského kola so ziskom 91 bodov zaslúžila Michaela Malčeková.

      3.miesto: Michaela Malčeková – VI.C – postup na krajské kolo

      4.miesto: Katarína Huňavá – VI.C – úspešná riešiteľka

      11.miesto: Nela Kulichová – VII.M – úspešná riešiteľka

      Kategória E patrila žiakom ôsmeho a deviateho ročníka, kde prevalcovala svojich rovesníkov Zina Babinská a so ziskom 96 bodov taktiež postupuje na krajské kolo.

      1.miesto: Zina  Babinská  – IX.M – postup na krajské kolo

      5.miesto: Tomáš Ján Rybár – IX.Š – úspešný riešiteľ

      11.miesto: Bianka  Bystrianska – VIII.M – úspešná riešiteľka

      Spomínaným žiakom za dosiahnuté úspechy gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.

                                                                                                                Mgr. Martina  Rajnáková

     • PRIJÍMACIE KONANIE DO 5. ROČNÍKA BEŽNEJ TRIEDY SO ŠPORTOVOU PRÍPRAVOU - ZAMERANIE ĽADOVÝ HOKEJ

     • Riaditeľka ZŠ M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      vyhlasuje

      prijímacie konanie do 5. ročníka bežnej triedy so športovou prípravou so zameraním na ľadový hokej pre školský rok 2022/2023

      TERMÍNY:

      20.1.2022, rodičovské združenie, Zimný štadión Lučenec

      28.2.2022, 14.30, všeobecno – motorické výkonostné testy, telocvičňa ZŠ M. R. Štefánika

      2.3.2022, 13.30, špeciálne výkonostné testy, Zimný štadión v Lučenci

      Podľa upresnenia, psychodiagnostika CPPPaP Lučenec, miesto realizácie:  ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

      Podľa upresnenia, vyšetrenie u telovýchovnej lekárky pre deti a dorast

      Podmienky pre účasť na prijímacom konaní

      1. Prihláška do bežnej triedy so ŠPP, potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti, súhlas zákonného zástupcu (súčasť prihlášky), súhlas so spracovaním osobných údajov (súčasť prihlášky)
      2. Úspešné zvládnutie všeobecno – motorických testov a špeciálnych výkonostných testov
      3. Po úspešnom zvládnutí prvých dvoch častí nasleduje psychodiagnostické vyšetrenie CPPPaP a odporučenie od telovýchovného lekára pre deti a dorast po komplexnom vyšetrení (zabezpečuje škola)

      Organizačné pokyny: dieťa na prijímacie konanie sprevádza zákonný zástupca. Je potrebné si priniesť športové oblečenie a vhodnú obuv do telocvične, výstroj, korčule na zimný štadión.

      Kontakt: ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, zsstefanikalc.edupage.org, riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

      Za HC Lučenec: Mgr. Lukáš Plešavský, 0905526942

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie