• ĎAKUJEME ZA KRABIČKY

     • Milí priatelia!

      Ďakujeme Vám Vaše srdce a zapojenie sa do dobrovoľnej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Veľmi si ceníme, že vieme byť aj v neľahkých časoch solidárni a že tejto vlastnosti nezištne pomáhať učíme aj našich žiakov! V mene všetkých seniorov ĎAKUJEME!

     • ROVESNÍCKA MEDIÁCIA V 5. ROČNÍKU

     • Dňa 29.11.2022 sa opäť  realizovala „Rovesnícka mediácia“ v 5.ročníkoch  s pani Mgr. Dušanou Bieleszovou. Aktivity boli zamerané na konfliktné situácie, myslenie, cítenie, komunikáciu a čítanie emócií. Žiaci pracovali individuálne ale aj v skupinách, išlo o zážitkové učenie s využitím video ukážok.

      Aktivity mali preventívny charakter. Ich cieľom bolo naučiť ich vnímať konflikt v širších súvislostiach a hľadanie spôsobov ako zmierniť napätie prostredníctvom vhodnej komunikácie. Žiaci sa vždy na tieto aktivity veľmi tešia, navzájom sa spoznávajú , učia sa aktívne počúvať jeden druhého a pracovať s emóciami.

      Mgr. Monika Zakovičová, sociálna pedagogička

     • PRÁCU ASISTENTKY BY SOM NIKDY NEMENILA

     • Na základnej škole M. R. Štefánika pracujem v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II  ako asistentka už niekoľko rokov.

      Individuálne pracujem so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, s poruchami  pozornosti, s poruchou autistického spektra a s ostatnými žiakmi na 1. aj 2. stupni, kde sa snažím o skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Pôsobím vo viacerých triedach v 1. , 4. , 5. a 6. ročníku. Asistujem na hodinách slovenského jazyka, matematiky a anglického jazyka. Moja práca je veľmi špecifická najmä v tom, že každé dieťa je iné a potrebuje iný prístup a pomoc.

      Pri svojej práci využívam rôzne didaktické a kompenzačné pomôcky, ktoré pripravujem s ohľadom na tematiku, ktorú žiaci v danom čase preberajú.  Snažím sa ku každému žiakovi pristupovať rešpektujúco jeho osobnosť a potreby.

      Práca so žiakmi s individuálnymi potrebami je veľmi náročná. Mnohokrát mám pocit, že úlohu žiak zvládne - vypočíta, správne pochopí, zapamätá si, no žiaduci výsledok sa hneď nedostaví. V takom prípade začíname odznova, zhruba tak, ako keď pletieme sveter, utečie nám očko, a my musíme túto chybu napraviť. Nakoniec však upletieme krásny sveter, ktorý nás ochráni pred zimou. Niečo podobné platí aj pre moju prácu. Tiež potrebujeme veľa trpezlivosti aby sme dosiahli cieľ, ktorým je nasmerovať žiaka takým smerom, aby adekvátne zvládol preberané učivo.

      Na tejto ceste je veľmi dôležitou snaha samotných žiakov, ich húževnatosť a ochota nevzdávať sa. K dosiahnutiu tohto cieľa majú však oveľa náročnejšiu cestu, ako bežní žiaci. Neustále je nevyhnutné reagovať na nové a neočakávané situácie. Nakoniec však sa nám podarí situáciu vyriešiť a zvládnuť.

      Pre žiakov so ŠVVP nie je ťažké chodiť do školy, ťažšie je učiť sa, nie je ťažké spadnúť, ťažšie je vstať, no a na tejto ceste im pomáham.

      Hoci je práca asistentky učiteľa veľmi náročná, nikdy by som ju nemenila.

      Bc. Martina Hrončeková

     • CHÉMIA PRE KAŽDÉHO A FYZIKA V PRAXI

     • Veda a technika sú neoddeliteľnou súčasťou každého človeka a preto sa v rámci Týždňa vedy a techniky naša škola rozhodla priblížiť a zlepšiť vnímanie týchto vedeckých a technických disciplín.

      Pomocou jednoduchých vedeckých pokusov a projektov sa žiaci 2. stupňa snažili u žiakov na prvom stupni vzbudiť záujem o chemické a fyzikálne myslenie.

      V chemickom laboratóriu im starší žiaci predstavili, ako si doma môžu vyrobiť lávovú lampu, ako im sopka na stole vychrlí lávu, aký je vodík výbušný, čím si slon umýva zuby a rôzne pestrofarebné zafarbenia tekutín. Žiaci boli nadšení z rôznych vybuchujúcich, dymiacich, zafarbujúcich pokusov. Z učebne odchádzali všetci ohromení a presvedčení o tom, že sa chcú stať chemikmi.

      Žiaci 6. ročníka svojim mladším spolužiakom zasa predviedli zariadenia – modely hydraulických zariadení, ktoré dokázali sami vyrobiť. Mohli si pozrieť zobrazovanie šošovkami a dozvedeli sa o praktickom využití šošoviek, tieto experimenty si pre nich pripravili žiačky 8. ročníka pod vedením pani učiteľky Ľ. Morkovej. Žiaci 9. ročníka na hodinách techniky s pani učiteľkou Vierou Malčekovou vyrobili jednoduché testery vodivosti a tie si potom všetci žiaci mohli aj vyskúšať. Zisťovali pomcou nich, ktoré z vybraných látok vedú elektrický prúd.

      Cieľom Týždňa vedy a techniky bolo dosť do povedia mladších žiakov, že chémia a fyzika nie sú „strašidlá“, že to nie sú len vzorce a nezmyselné poučky. Naopak, sú to zaujímavé, pestré a nekonečne kreatívne vedné a technické predmety. A myslím, že tento cieľ sa nám podaril  na 100 % splniť.

      Do spoznávania!

      Mgr. Andrea Karlíková, Ing. Marta Marčoková, PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

     • EXKURZIA DO ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ

     • Kariérovej  výchove a príprave žiakov na stredné školy a budúce povolania sa na našej škole venuje značná pozornosť a dôležitosť. V rámci projektu  - Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji Identifikátor: 2107-S sa nám naskytla jedinečná príležitosť a navštívili sme hutnícky závod – železiarne v Podbrezovej.

      Dňa 30.11.2022 sme so žiakmi deviateho ročníka absolvovali exkurziu v tzv. starom závode železiarní a v hutníckom múzeu v Podbrezovej. Železiarne Podbrezová a. s. sú integrovaným výrobcom ocele a oceľových bezšvíkových rúr . Ročná výroba spoločnosti je 160 000 ton oceľových bezšvíkových rúr, čím sa spoločnosť radí k popredným výrobcom oceľových rúr v Európe. Ako základnú surovinu na výrobu oceľových rúr využívajú železný šrot.            

      V  rámci výroby oceľových rúr sa závod orientuje najmä na rozvoj v oblasti výroby a odlievania ocele, tiež rozvoj v oblasti finalizácie výrobkov delením resp. ohýbaním a rozvoj v oblasti povrchovej úpravy výrobkov.  Počas exkurzie sme mohli vidieť tavenie železného šrotu v peciach, obrovské žeriavy, ktoré prekladajú taviace nádoby a následnú výrobu suroviny pre tvorbu bezšvových rúr. Proces výroby nás všetkých zaujal a z exkurzie sme si odniesli množstvo zaujímavých poznatkov a dojmov.

                                                                                                                       Mgr. M. Rajnáková

     • ŽIAK MESIACA NOVEMBER

     • 2.12.2022 vedenie školského parlamentu ocenilo šikovných a usilovných žiakov v rámci oceňovania "Žiak mesiaca" za mesiac november.

      Všetky vyznamenané deti si ocenenie zaslúžili usilovnou prácou, snahou a dosahovanými výsledkami alebo svojou nezištnou pomocou, láskavým a priateľským prístupom, osobnými posunmi, zlepšením.

      Blahoželáme žiakom: Sofia Molčáková I.A, Stela Murínová I.B, Táňa Račková I.C, Emma Kuráková II.A, Michal Gašperík II.B, Noemy Meryem Bartošová II.C, Terézia Vojteková III.A, Karolína Čemanová III.B, Tamara Tóthová IV.A, Peter Andil IV.B, Ella Pataiová IV.C, Boris Klásek V.A, Sofia Szmudová V.B, Emma Hrončeková V.C, Lili Doróková VI.A, Michal Vanzál VI.B, Martin Lekeň VI.C, Karin Hercegová VII.A, Nicol Plauchová VII.B, Matúš Pauer VII.C, Pavol Kršiak VIII.A, Natália Mičudová VIII.B, Ján Káka VIII.C, Valentína Nádayová IX.A, Filip Budáč IX.B, Michal Šarkan IX.M.

      Oceneným žiakom srdečne gratulujeme!

      Mgr. Veronika Mikulášová

     • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

     • V predvianočnom období sa aj my zapájame do dobrovoľných zbierok, v ktorých preukazujeme, že vieme byť solidárni, vieme sa podeliť, byť nezištní.

      Medzi tradičné dobrovoľné zbierky patrí aj Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Zbierka trvá do 5.12. Na Mikuláša, 6.12. odvezieme krabičky kontaktným osobám, ktoré ich odovzdajú seniorom!

      Foto: kolkolasky.sk

     • PRVÉ KOMUNITNÉ STRETNUTIE: PRÍBEHY RODIČOV DETÍ S PAS

     • V podmienkach škôl pribúda každoročne počet žiakov s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS). Každé takéto dieťa je jedinečné a má iné špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

      Prijatie, vzájomné spoznávanie, komunikácia, spolupráca, skúsenosti a odborný prístup sú veľmi dôležité pre prijímanie detí s poruchou autistického spektra. Naša škola vytvára vhodné podmienky pre integráciu týchto detí, je to náročný a dlhodobý proces.  Vzájomne sa učíme (pedagógovia, odborní zamestnanci, asistenti učiteľa, vychovávatelia ŠKD, ale aj žiaci a rodičia), vzdelávame, pravidelne komunikujeme s rodičmi i poradenskými zariadeniami. Rodičia sú dôležitou súčasťou aj vyučovacieho procesu. Veľmi dôležitou súčasťou je aj samotné nastavovanie spolužiakov pre spoluprácu a začleňovanie takéhoto žiaka v triednych kolektívov.

      V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sme 30.11.2022 zrealizovali naše prvé komunitné stretnutie, ktoré sme nazvali Príbehy rodičov detí s poruchou autistického spektra. Sme veľmi radi, že medzi pedagogických a odborných zamestnancov prišli maminy našich štyroch žiakov s touto diagnózou porozprávať svoje príbehy a pomohli nám poodhaliť životné výzvy, radosti i otázniky rodičov detí s poruchou autistického spektra. Ďakujeme za Vašu otvorenosť!

      Zároveň prijali naše pozvanie aj PaedDr. Ľuboslava Porubovičová PhD., riaditeľka Súkromného CŠPP Lučenec/Poltár spolu s PhDr. Annou Melicherčíkovou, špeciálnou pedagogičkou centra, s ktorými úzko v podpore začleňovania detí s PAS do základnej školy spolupracujeme. Ponúkli svoj odborný pohľad, skúsenosti a povzbudili nás v našom snažení.

      Mgr. Gabriela Aláčová

     • 1. MIESTO NA OKRESNOM KOLE V TECHNICKEJ OLYMPIÁDE

     • Dňa 24.11.2022 sme sa zúčastnili okresného kola Technickej olympiády. Chlapci preukázali svoje kvality v praktických zručnostiach a teoretických vedomostiach a v obidvoch súťažných kategóriách obsadili 1. miesto. 

      V kategórii A - dvojice - nás reprezentovali žiaci 9. ročnika Pavel Kuvik a Peter Svorad  z IX.M a v kategórii B - jednotlivci - žiak VII.C Michal Nagy.

      Chlapcom gratulujeme a prajeme veľa šťastia pri príprave na krajské kolo Technickej olympiády.

      Mgr. Michal Jóža

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie