• PRIAMA A NEPRIAMA ÚMERNOSŤ GRAFICKY

     • V siedmom ročníku sa na hodinách matematiky venujeme aj téme „Priama a nepriama úmernosť.“ Žiaci sa naučia to, čo v bežnom živote vnímajú ako samozrejmé veci, ako napríklad fakt, že čím väčšiu vzdialenosť šofér auta prejde, tým viac benzínu spotrebuje, alebo takú bežnú záležitosť, že keď chceme natrieť dlhý plot, tak je dobrý nápad zavolať si na pomoc kamarátov, lebo potom s ich pomocou plot natrieme rýchlejšie ako sami, označovať pojmami priama a nepriama úmernosť. Bez problémov si poradia s úlohami, ktoré riešia pomocou známej „trojčlenky“, vedia aj takéto úlohy vymyslieť pre spolužiakov a žiaci matematickej triedy VII.C zvládnu interpretovať túto tému aj graficky.

      S použitím IKT, tabuľkového procesoru Excel, spracujú úlohu do tabuľky a z nej narysujú čiarový graf, ktorý názorne priblíži závislosť jednej veličiny (napr. vzdialenosti, ktorú prejde auto či počet „natieračov“ plota) od veličiny druhej (napr. litrov spotrebovaného benzínu či počet hodín natierania plotu.)

      Bez problémov zvládnu upraviť aj tabuľku aj graf podľa svojich predstáv, zúžiť či rozšíriť stĺpce v tabuľke, podfarbiť riadky tabuľky zvolenou farbou, osiam v grafe dať názvy, aké práve potrebujú a podobne. To všetko dokážu v programe na počítači, ale napríklad aj v mobile či tablete.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • POZVÁNKY NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

     • Vážení rodičia!

      Srdečne Vás pozývame na nasledovné prezenčné a online rodičovské stretnutia.

      1.2.2022 - o 16.00 prezenčné rodičovské stretnutie 4. ročník, chodba 1. poschodie pavilónu A (informácie k LVVK4), následne pokračuje RZ v jednotlivých triedach.

      2.2.2022 - o 16.00 prezenčné rodičovské stretnutie 9. ročník, chodba prízemie pavilónu A (informácie káriérovej poradkyne a informácie k LVVK9), následne pokračuje RZ v jednotlivých triedach 9. ročníka

      8.2.2022 - od 16.00 hod. online rodičovské stretnutia pre ročníky 5., 6., 7., 8. ročník

      9.2.2022 - od 16.00 hod. online rodičovské stretnutia pre ročníky 1., 2., 3. ročník, V.C - prezenčné RZ

      Tešíme sa na Vás!

     • INFORMÁCIE K LVVK 9

     • V zmysle §30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov a podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie – Lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ M. R. Štefánika Lučenec v dňoch 20. – 25.2.2022

      Doplňujúce informácie o akcii:

      1. Miesto konania lyžiarskeho výcviku:   Donovaly, Hotel Vesel

      2. Finančné zabezpečenie pobytu: Plná penzia + ubytovanie, časť nákladov na autobusovú dopravu hradená z dotácie MŠVVaŠ vo výške 150€, doplatok za autobus a 5x skipasy - hradí zákonný zástupca vo výške 60€; Po vyúčtovaní LVVK9 budú zvyšné finančné prostriedky vrátené zákonnému zástupcovi cez účet.  

      3. Výstroj potrebná (povolená) k absolvovaniu lyžiarskeho výcviku:  Lyžiarska výstroj (lyže, lyžiarky, palice), ochranná prilba, snowboard, vesta – korytnačka, lyžiarske okuliare a lyžiarske rukavice (vystužené). Teplé ponožky (termo), spodky, lyžiarske otepľovačky/nohavice, teplá bunda, čiapka, rukavice, tepláky/tepláková súprava, náhradné spodné prádlo, hygienické potreby, rúška/respirátory, preukaz poistenca;

      4. Plán organizačného zabezpečenia:

      Spôsob prepravy: zmluvná autobusová doprava Šróba a SAD Lučenec (2 autobusy)

      Odchod – čas a miesto: 20.2.2022 14:30 hod.  parkovisko pri mestskom parku

      Príchod – čas a miesto: 25.2.2022 15.30 hod. parkovisko pri mestskom parku

      Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok, riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania. Žiak dodržiava poriadok zariadenia, v ktorom sa uskutočňuje LVVK.

      Pandemické opatrenia:

      1. Organizácia LVVK 4 sa podmieňujú aktuálnymi protipandemickými opatreniami.
      2. Zákonný zástupca otestuje dieťa v MOM a pred nástupom na LVVK odovzdá vedúcemu LVVK9  potvrdené tlačivo s negatívnym výsledkom Ag testu nie starším ako 48 hodín.
      3. Zároveň pred nástupom na LVVK 4 odovzdá vyhlásenie o bezpríznakovosti vedúcemu LVVK 9.
      4. Žiak má nosí rúško/respirátor. Rúško/respirátor žiak nenosí pri výkone športu a pri stravovaní.

      5. Personálne obsadenie:

      Vedúci LVVK: Mgr. Marek Pentka

      Pedagógovia: Mgr. Pavel Vranský, Mgr. Michal Jóža, Mgr. Zuzana Mészárosová, Mgr. Zuzana Fungáčová, Mgr. Maroš Bunganič

      Zdravotník: Peter Matúška

      6.Iné: Rodičovské združenie k LVVK 9 sa uskutoční 2.2.2022 o 16.00 na prízemí pavilónu A

      Prílohy:

      1.  Vyhlásenie zákonného zástupcu: Príloha 1

      2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 1 mesiac): Príloha 2

      3. Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti (nie staršie ako 1 deň): Príloha 2

      4. Čestné vyhlásenie o hmotnej zodpovednosti za spôsobené škody: Príloha 4    

      5. Iné dôležité skutočnosti: strava, informácie o zdravotnom stave, liekoch: Príloha 5

      6. Písomné potvrdenie o negatívnom výsledku Antigénového  testu nie staršieho ako 48 hodín – Potvrdenie od MOM o negatívnom ag teste

      Mgr. Marek Pentka, vedúci LVVK9

     • II. ETAPA REKONŠTRUKCIE ELEKTROINŠTALÁCIE V SUTERÉNE HLAVNEJ BUDOVY

     • Od februára 2022 začíname s rozsiahlou rekonštrukciou elektroinštalácie v suteréne hlavnej budovy. Výučba, ktorá sa realizuje v informatických miestnostiach, v učebni fyzika a v malej telocvični bude postupne obmedzená a presunutá do iných priestorov školy.

      Uvedená rekonštrukcia je zásadná a nevyhnutná pre skvalitnenie materiálno - technického vybavenia a zlepšenie podmienok školy v dlhodobom horizonte. V školskom roku 2020/21 sme realizovali už I. etapu a to výmenu troch rozvodných skríň v hlavnej budove školy.

      Sme nesmierne radi, že naša iniciatíva v rámci získania finančných zdrojov z havarijného fondu bola v tak krátkom čas úspešná a môžeme sa pustiť do II. etapy.

      Prosíme o porozumenie a trpezlivosť počas mesiacov február a marec, kedy budú prebiehať stavebné a elektroinštalačné práce!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA - INFORMÁCIE PRE RODIČOV

     • V zmysle §30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov a podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie – Lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ M. R. Štefánika Lučenec v dňoch 14.-18. 2.2022

      Doplňujúce informácie o akcii:

      1. Miesto konania lyžiarskeho výcviku:   Skicentrum Kokava- Línia

      2. Finančné zabezpečenie pobytu:   30 € skipas, 2€ záloha za skipas – hradí zákonný zástupca, autobusová doprava hradená z OZ Školák Lučenec

      3. Výstroj potrebná (povolená) k absolvovaniu lyžiarskeho výcviku:  Lyžiarska výstroj (lyže, lyžiarky, palice), ochranná prilba, lyžiarske okuliare a lyžiarske rukavice. Teplé ponožky (termo), spodky, lyžiarske otepľovačky/nohavice, teplá bunda, čiapka, rukavice, preukaz poistenca

      4. Plán organizačného zabezpečenia:

      Spôsob prepravy: zmluvná autobusová doprava J. Jackuliak, 2 autobusy

      Odchod – čas a miesto: 8:00 hod.  parkovisko pri mestskom parku

      Príchod – čas a miesto: 13:00 hod. parkovisko pri mestskom parku

      Presun do ZŠ M. R. Štefánika do ŠKD a na obed.

      Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok, riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania. Žiak dodržiava poriadok zariadenia, v ktorom sa uskutočňuje LVVK.

      Pandemické opatrenia:

      1. Organizácia LVVK 4 sa podmieňujú aktuálnymi protipandemickými opatreniami.
      2. Zákonný zástupca otestuje dieťa v MOM a pred nástupom na LVVK odovzdá vedúcemu LVVK 4  potvrdené tlačivo s negatívnym výsledkom Ag testu nie starším ako 48 hodín.
      3. Zároveň pred nástupom na LVVK 4 odovzdá vyhlásenie o bezpríznakovosti vedúcemu LVVK 4.
      4. Žiak má nosí rúško/respirátor. Rúško/respirátor žiak nenosí pri výkone športu a pri stravovaní.

      5. Personálne obsadenie:

      Vedúci LVVK: Mgr. Zuzana Mészárosová

      Pedagógovia: Mgr. Z. Fungáčová, Mgr. M. Bunganič, Mgr. N. Gramanich Štromajerová, Mgr. I. Hašková, Mgr. P. Anderle/Mgr. M. Pentka/ Mgr. P. Vranský/Mgr. Z. Kamenská

      Zdravotník: Zdenka Kruteková

      6.Iné: Rodičovské združenie k LVVK 4 sa uskutoční 1.2.2022 o 16.00 na 1. poschodí pavilónu A

      Prílohy, ktoré sú súčasťou potrebnej dokuemntácie k LVVK 4:

      1.  Vyhlásenie zákonného zástupcu: Príloha 1

      2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 1 mesiac): Príloha 2

      3. Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti (nie staršie ako 1 deň): Príloha 2

      4. Čestné vyhlásenie o hmotnej zodpovednosti za spôsobené škody: Príloha 4    

      5. Písomné potvrdenie o negatívnom výsledku Antigénového  testu nie staršieho ako 48 hodín – Potvrdenie od MOM o negatívnom ag teste

      6. Vyhlásenie o bezpríznakovosti (Covid)

      Mgr. Zuzana Mészárosová, vedúci lyžiarskeho výchovno – výcvikového kurz

     • DETI NA HOKEJ - POZVÁNKA

     • HC Lučenec pozýva všetkých malých korčuliarov na sobotné podujatie Deti na hokej na Zimný štadión v Lučenci. 5.2.2022 od 14.00 - 16.00 Vás privítajú tréneri s perfektnými aktivitami na ľade!

      Opatrenia: Maximálny počet osôb: 100, režim do 18 rokov: OTP, režim od 18 rokov: OP, deti do 12 rokov a 2 mesiacov sa považujú za kompletne zaočkované.

      Tešíme sa na Vás!

     • BOJUJEME V PEKINGU SO SRDCOM DRAKA

     • ĽUBKA DOVÁĽOVÁ z VIII.M sa počas vianočných prázdnin zapojila do súťaže "Bojujeme v Pekingu so srdcom draka." Keď sa spojí kreativita, odhodlanie, precíznosť a chuť, výsledkom je nádherná grafika, ktorej zhotovenie trvalo 17 hodín. O Ľubkinom talente vieme. Jedna jej grafická práca už zdobí stenu v pavilóne A a zaujme každého pedagóga, žiaka či návštevníka našej školy.

      Veríme, že s rovnakým nasadením a so srdcom draka bude na ZOH 2022 bojovať aj náš slovenský olympijský tím.

      Mgr. Miriam Portelekyová

     • SCHOOLS AS LOCAL CENTRES OF KEEPING MEMORY ABOUT HOLOCAUST

     • Naša škola je súčasťou medzinárodného projektu VISEGRAD s názvom "Schools as local centres of keeping memory about Holocaust." Pandemická situácia vo všetkých zúčastnených krajinách (Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Poľsko, Bielorusko) nám teraz nedovolí organizovať naplánované aktivity a ani vycestovať do Poľska a Bieloruska. Naši žiaci sa zapojili svojimi prácami do súťaže "The Holocaust through the eyes of children" (Holokaust očami detí), v ktorých sa odzrkadľuje utrpenie, strach a bolesť ľudí v danej dobe. Veď posúďte sami a zapojte sa do online hlasovania: https://forms.gle/QtzubbaWovBC7KFR9

      Mgr. Miriam Portelekyová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie