• NA KRÚŽKU OBJAVUJEME VESMÍR

     • Od začiatku činnosti krúžku v tomto školskom roku mohli žiaci nadobudnúť vedomosti z histórie astronómie, vedomosti o vzdialenostiach vo vesmíre, vedomosti o súhvezdiach a o Mesiaci. Teóriu sa snažíme doplniť aj praktickými aktivitami. Žiaci modelovali vznik kráterov na Mesiaci a aj pohyb kozmickej lode.

      Verím, že sa žiaci aj pri týchto aktivitách niečo naučili a zažili kopec zábavy.

                                                                                                             PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

     • FYZIKA V PRAXI

     • Žiaci 6. ročníka sa s fyzikou stretli v tomto školskom roku prvýkrát. Aj napriek tomu dokázali využiť svoje oklieštené vedomosti z tejto oblasti pri zostrojení zariadení, ktoré mali prezentovať využitie vlastností tekutín v praxi. Opäť prekvapili a svojou tvorivosťou vôbec nezaostali za žiakmi predchádzajúcich ročníkov. Zostrojili hlavne rôzne modely hydraulických zariadení, ale aj jednoduchšie zariadenia na určovanie vodorovného smeru. Aj takýmto spôsobom sa žiakom  snažíme ukázať uplatnenie teoretických vedomostí v praxi.

      PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

     • PRELIETAVÉ DRONY

     • Prezentácie rôznych stredný škôl a ich študijných a učebných odborov sa na našej škole konajú pravidelne a stretávajú sa s veľkým záujmom žiakov.

      V piatok 25.11.2022 nás navštívili zástupcovia gymnázia vo Fiľakove  - riaditeľ gymnázia Mgr. Juraj  Péter a RNDr. R.Tomolya, PhD., ktorí nám predstavili svoj najnovší projekt – „prelietavé drony“.

      Jeho úlohou bude šíriť zručnosť programovania hravou formou. K tomu napomôžu programovateľné drony. BBSK zabezpečilo 3 sady programovateľných dronov  s príslušenstvom, ktoré budú bezplatne zapožičané na jeden mesiac každej škole v BBSK, ktorá sa prihlási do tohto projektu a v rámci vyučovacieho procesu sa pokúsi programovať so svojimi žiakmi. 

      Našim žiakom taktiež predviedli ukážky z programovania robota a predstavili svoje študijné programy.

                                                                                                            Mgr. Martina Rajnáková

       

     • POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA RODIČOVSKÝCH STRETNUTIACH

     • Vážení rodičia!

      Ďakujeme za Vašu účasť na rodičovských stretnutiach 21.11. a 23.11.2022 a Váš záujem o vzájomnú komunikáciu, spätnú väzbu, spoluprácu, riešenie dôležitých otázok, spoluorganizovanie aktivít školy, pomoc a podporu!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

       

     • FEUERSTEINOVA METÓDA INŠTRUMENTÁLNEHO OBOHACOVANIA

     • Počas piatich dní v mesiaci október a piatich dní v mesiaci november sme sa v rámci projektu Naša inkluzívna škola nadácie Volkswagen Slovakia zúčastnili (Mgr. Zuzana Petrášová - školský špeciálny pedagóg a PaedDr. Svetlana Tokárová PhD. - učiteľka na prvom stupni) zaujímavého kurzu Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania Standard 1(FIE), ktorý prebiehal v Bratislave. Prvú časť kurzu viedla slovenská lektorka Jana Kružliaková a  v druhej časti sme sa stretli s lektorkou z ATC Feuersteina v Prahe Jitkou Peškovou.

      Feuersteinove inštrumentálne obohacovanie je zážitková metóda, prináša človeku obohatenie v spojení troch oblastí: kognitívnej, emocionálnej  a poznávacej. Pri práci sa nevykonáva žiadne hodnotenie. Dieťa pociťuje pokoj a pracuje vlastným tempom. Táto metóda umožňuje nachádzať a rozvíjať učebný potenciál človeka. Autorom tejto metódy je pedagóg a psychológ Reuven Feuerstein. 

      Hlavným cieľom tejto metódy je viesť človeka ku kvalitnému a samostatnému učeniu sa. Pomocou sprostredkovateľa nastáva uvedomenie konania a človek sa naučí riešiť problémy bez pomoci iných. Pracuje sa s inštrumentmi – pracovnými listami. Cieľom každého inštrumentu je obnovenie deficitných kognitívnych funkcií. Inštrumenty sú rozdelené: Usporiadanie bodov, Orientácia v priestore, Porovnávanie, Analytické myslenie, Ilustrácie, Kategorizácia. S jednotlivými inštrumentmi sa pracuje dlhšie obdobie. Dôraz pri práci s inštrumentmi sa kladie na čas, ktorý potrebuje dieťa na vypracovanie daného inštrumentu, čo je výstižne podchytené aj v motte: Nechajte mi chvíľku..... Premyslím si to!

      Počas kurzu sme prešli všetkými inštrumentmi, nakoľko je dôležité, aby sme si každý jeden prežili, ak s ním v budúcnosti chceme robiť so žiakmi. Tento intenzívny kurz bol veľmi zaujímavý, náročný a podnecujúci. Počas kurzu sme zistili, ako rovnakú situáciu môže vnímať iný a ako to má ten druhý človek inak. Veľmi zaujímavé bolo zistenie, že hoci nevieme, ako to vidí ten druhý, ale viem, ako by to mohol vidieť inými očami.

      Metóda vychádza najmä zo skúsenosti tzv. spostredkovaného učenia (spôsob interakcie medzi spostredkovateľom a žiakom) a z pohľadu na organizmus ľudského jedinca ako na otvorený systém schopný zmeny a tiež adaptácie. Podstata metódy spočíva v stimulácii kognitívneho rozvoja, ktorý umožňuje osobnostný, sociálny a školský rast. Využíva emočné zážitky, skúsenosti a súvisí s mobilitou človeka. Feuersteinova metóda predstavuje veľmi dôkladne prepracovaný systém na rozvoj schopnosti myslieť a učiť sa.

      Program inštrumentálneho obohacovania tvorí viac ako 500 cvičení typu „ceruzka a papier“, ktoré sú rozdelené do 20 inštrumentov, pričom každý z nich je zameraný na istý špecifický poznávací, učebný deficit. Program je možné použiť individuálne, ale i skupinovo. Všetky cvičenia inštrumentov sú vytvorené tak, že ich náročnosť a zložitosť sa postupne stupňuje. Cieľom cvičení je rozvoj učebného (kognitívneho) a emočného potenciálu dieťaťa.

      Feuesteinova metóda je metódou, ktorá zvyšuje efektivitu učenia, naučí deti pracovať s chybou a prináša radosť a pokoj do práce. Pri práci s touto metódou je dôraz kladený hlavne na rozvíjanie reči.  Systematicky sa rozvíja slovná zásoba, ale aj obsahovo i formálne presné vyjadrovanie. Podporuje sa vnútorná motivácia žiakov.

      Veríme, že pri práci touto metódou s deťmi v  našej škole, budú viditeľné výsledky v každej sfére osobnostného, sociálneho, emocionálneho a kognitívneho vývoja žiaka.

      PaedDr. Svetlana Tokárová, PhD.

     • DEVIATACI VYBOJOVALI 1. MIESTO

     • 25.11.2022 sa konala medzinárodná matematicko – fyzikálna súťaž Náboj Junior.

      V regionálnom kole, do ktorého bolo prihlásených 23 družstiev, mala zastúpenie aj naša škola.

      Reprezentovali ju dve štvorčlenné družstvá, ktoré riešili úlohy rozvíjajúce logické myslenie.

      Družstvo deviatakov v zložení: A. Azizi, P. Kuvik, M. Očenáš a M. Šarkan obsadili 1. miesto.

      Družstvo žiakov ôsmeho ročníka, ktoré išlo zbierať hlavne skúsenosti, v zložení J. Káka, P. Š. Kamenský, S. Faizi a R. Motoška skončilo na peknom 13. mieste.

      Úspech v súťaži závisel nielen na schopnostiach jednotlivých členov tímu, ale tiež na tom, ako efektívne dokážu spolupracovať. Cieľom súťaže je okrem rozvíjania predstavivosti a logického myslenia ukázať žiakom krásu matematiky a fyziky.

      Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

      PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

     • OZNAMY ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

     • SÚŤAŽ "ZELENÝ OBJEKTÍV"

      Ako už tradične koncom jesene Lesy slovenskej republiky vyhlasujú fotografickú súťaž "Zelený objektív", do ktorej sa zapája aj naša škola. Témou tohtoročnej súťaže je Les - les ako prírodná entita, vzťah človeka k lesu a les ako ekosystém.

      Ak máte záľubu vo fotografovaní a zaujala vás daná téma, svoje fotografie môžete posielať do 5. januára pani učiteľke Mikulášovej na emailovú adresu mikulasova@zsstefanikalc.sk. Pre viac informácií kontaktujte pani učiteľku alebo navštívte facebookovú stránku školy.

      VIANOČNÁ VÝZDOBA 

      Opäť tu máme vianočné obdobie, s ktorým je spojené zdobenie tried. Školský parlament preto vyhlasuje súťaž o najkrajšiu a najoriginálnejšiu výzdobu s vianočnou tematikou. Triedy môžu byť vyzdobené počas celého decembra, najkrajšie vyzdobené triedy budú ocenené dna 22.12. Súťažíme o sladkú odmenu!

      EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKOLY

      Dňa 6.decembra - na Mikuláša, pozývame rodičov a príbuzných zúčastniť sa Európskeho dna školy a rodiny, kde sa vzájomne spoznávame prostredníctvom rôznych aktivít. Bližšie informácie vám poskytne Vaša pani učiteľka alebo pán učiteľ.

      "KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK"

      Tiež pripomíname zbierku pre seniorov s názvom "Koľko lásky sa zmesti do krabice od topánok", ktorej cieľom je spríjemniť vianočné obdobie osamelým dôchodcom, ktorí trávia svoje dni v domovoch sociálnych služieb.

      Viac informácií nájdete na webovej stránke www.kolkolasky.sk a u svojho triedneho učiteľa.

     • LITERÁRNY LUČENEC 2022 POZNÁ VÍŤAZOV

     • 24.11.2022 Novohradská knižnica srdečne pozvala na slávnostné vyhodnotenie XV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC 2022 naše dve šikovné žiačky, EMKU VILHANOVÚ z IX.M triedy a EMMKU HRONČEKOVÚ z V.C triedy.

      Dievčatá svojou tvorivosťou, predstavivosťou, fantáziou, umeleckým slovom učarovali aj porote a získali krásne celoslovenské umiestnenia.

      Ema Vilhanová - 2. miesto v I. kategórii poézie

      Emma Hrončeková - Cena Spolku Milana Rastislava Štefánika

      Gratulujeme a veľmi sa tešíme, že sa zapájate do literárnych súťaží.

      Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

     • DIEVČATÁ A CHLAPCI POSTUPUJÚ NA KRAJSKÉ KOLO V STOLNOM TENISE

     • V stredu dňa 23. 11. 2022 sa konalo Okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok základných škôl, ktorého sa zúčastnila aj naša škola M. R. Štefánika. Okresné okolo organizovala Základná škola Vajanského v Lučenci, ktorého sa zúčastnilo šesť základných škôl.

      Hralo sa v trojčlenných družstvách systémom každý s každým, kde našu školu reprezentovalo družstvo žiačok: Petra Procházková VIII.C, Nela Júlia Lökeová VII.C, Vivien Čemanová VI.C, družstvo žiakov: Martin Kúkoľ IX.M, Ján Káka VIII.C, Jakub Kocúr VI.C.    

      S veľkým potešením môžeme obidvom družstvám poďakovať za úspešnú reprezentáciu školy, nakoľko všetky zápasové sety zvládli na výbornú. Tým sa umiestnili na tom najvyššom 1. mieste a so svojou tímovou hrou a bojovnosťou si vybojovali postup na krajské kolo.

                                                                                                                                  Mgr. Pavel Vranský

     • EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE NA HLAVNEJ BUDOVE - ĎAKUJEME RODIČIA!

     • Vážení rodičia!

      Počas jesenných prázdnin sme namontovali posledné exteriérové žalúzie na vnútornej strane hlavnej budovy. Dokončili sme tak 3-ročné snaženie s cieľom zmierňovať teploty v triedach a zlepšovať komfort výučby.

      Za pomoc veľmi pekne ďakujeme Vám, vážení rodičia! Vonkajšie žalúzie sme financovali z príspevkov rodičov do fondu OZ Školák Lučenec a z 2%!

      Zároveň ďakujeme pánovi J. Juraštíkovi a firme Lukra-plast, s.r.o. za pomoc a realizáciu.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie