• ŠKOLA V TÝŽDNI 19.4.-23.4.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme organizačné informácie v uvedenom týždni!

      ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA CHODU ŠKOLY:

      Prevádzka školy je od 6.00 – 16.30.

      Prezenčne sa učia žiaci I. stupňa a žiaci 8. a 9. ročníka.

      V činnosti je ŠKD - ranná činnosť od 6.30, poobedňajšia činnosť 8 oddelení ŠKD do 16.00 hod.

      Žiaci I. a II. stupňa nosia v škole rúška, nosenie respirátorov nie je povinné. O nosení respirátorov v interiéri rozhoduje zákonný zástupca žiaka II. stupňa.

      V činnosti je školská jedáleň, školský bufet, Rajo automaty.

      Žiaci II. stupňa čakajú do 7.40 na prízemí pavilónu A alebo na školskom dvore, do tried vstupujú od 7.40.

      Žiaci II. stupňa sa neprezúvajú.

      PODMIENKY VSTUPU:

      • Žiaci I. stupňa – zákonný zástupca pretestovaný AG testom s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní, resp. uvedenie výnimky z testovania – žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyhlásenie o bezinfekčnosti vyhlásenie zákonného zástupcu - žiak I. stupňa.docx
      • Žiaci II. stupňa – negatívny výsledok testu zákonného zástupcu a negatívny výsledok žiaka (AG test v MOM alebo výsledok kloktacích testov) nie starší ako 7 dní resp. uvedenie výnimky z testovania – žiak odovzdá triednemu učiteľov vyhlásenie o bezinfekčnosti vyhlásenie o bezinfekčnosti - žiak II. stupňa.docx

      Podľa uznesenia vlády Slovenskej republike č. 160 body 17-19 je platnosť testu pre zákonného zástupcu 7 dní bez ohľadu na zaradenie okresu podľa COVID AUTOMATU.

      Zverejňujeme aj infografiku MŠVVaŚ SR s uvedením výnimiek z testovania.

      Zodpovednosť za pravdivosť údajov vo vyhlásení nesie zákonný zástupca. Škola nezbiera žiadne kópie výsledkov testov.

      Zákonní zástupca nahlasuje triednemu učiteľovi pozitivitu žiaka. Škola sa riadi platným COVID automatom, t.j. škola sa môže nachádzať v zelenej, oranžovej a červenej fáze.

      VÝCHOVNO - VYUČOVACÍ PROCES:

      • Žiaci I. stupňa bez zmien
      • Výučba žiakov 8. a 9. ročníka prebieha v hlavnej budove. Trieda IX.M sa učí v triede VI.C v hlavnej budove. Ostatné triedy sú vo svojich kmeňových triedach.
      • Žiaci 8. a 9. ročníka – denne 5 vyučovacích hodín
      • Rozvrh hodín II. stupňa je zosúladením dištančnej formy výučby žiakov 5. – 7. ročníka a prezenčnej formy žiakov 8. a 9. ročníka (informácie poskytnú žiakom triedni učitelia)
      • Žiakom 8. a 9. ročníka, ktorí nenastúpia prezenčne, budú zasielané úlohy prostredníctvom Edupage
      • Nástup žiakov 8. a 9. ročníka je zameraný na proces adaptácie žiakov;

      OSPRAVEDLŇOVANIE NEPRÍTOMNOSTI:

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie na COVID-19 a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadom vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

      2. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

      3. Zákonný zástupca nemá v týchto prípadoch nárok na tzv. „pandemickú OČR.“

      Ďalej uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

      - im bola nariadená karanténa/izolácia

      - ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      - ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

      Uvedené usmernenie priebežne dopĺňame a aktualizujeme!

      V Lučenci, 15.4.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • PILOTNÉ TESTOVANIE KLOKTANÍM

     • 14.4.2021 sme realizovali pilotné testovanie žiakov 8. a 9. ročníka pred nástupom do školy od 19.4. Otestovali sme 48 žiakov. Priebeh bol bezproblémový a to aj vďaka našim žiakom, kolegom M. Pentka, P. Vranský, A. Kaššová, L. Plešavský. Ďakujem aj triednym učiteľom za súčinnosť a komunikáciu s rodičmi.

      Vo štvrtok 15.4.2021 bude kuriérom vyzdvihnutá zásielka s testami, následne doručená do laboratória.

      Do 72 hodín by zákonný zástupca mal dostať na e-mail výsledok testu.

      V prípade problémov je potrebné kontaktovať 02/32 26 0916,  HOTLINE@TESTUJEMESKOLY.SK

      https://testujemeskoly.sk/

      Mgr. Gabriela Aláčová, riad. školy

     • SPOLU MÚDREJŠÍ

     • Sme veľmi radi, ak môžeme našim žiakom pomôcť v ich úspešnosti. Aj preto sme sa zapojili do rozvojového projektu Spolu múdrejší, ktorý bol MŠVVaŠ SR podporený. Pomôžeme tak v zlepšení úspešnosti 17 žiakom I. a II. stupňa.

     • INTERNÝ VÝBER DO MATEMATICKEJ TRIEDY

     • Interný výber do matematickej triedy pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční 13.5.2021.

      Do matematickej triedy prijímame 29 žiakov.

      Triednou učiteľkou matematickej triedy V.C bude Mgr. Erika Molnárová.

      Do 16.4.2021 nahlásia zákonní zástupcovia žiakov 4. ročníka triednym učiteľom záujem o matematickú triedu a vyplnia žiadosť o prijatie do matematickej triedy.

     • INFORMÁCIE K 5. ROČNÍKU V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás, že v školskom roku 2021/2022 budú triednymi učiteľmi v 5. ročníku:

      V.A (bežná trieda) - Mgr. Mária Tkáčová, V.B (bežná trieda) - Mgr. Andrea Karlíková, V.C (matematická trieda) - Mgr. Erika Molnárová

      V školskom roku 2021/2022 neotvoríme bežnú triedu so športovou prípravou - zameranie na ľadový hokej z dôvodu nízkeho počtu žiakov hrajúcich ľadový hokej.

     • INFORMÁCIA K POPLATKU DO ŠKD

     •             Riaditeľstvo Základnej školy M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec, týmto

      oznamuje

      že v zmysle prijatého dodatku č. 4 k smernici výberu príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD, účinného od 01.04.2021 s platnosťou počas vyhláseného núdzového stavu príslušnými štátnymi orgánmi, rozhodlo o neplatení mesačného príspevku na ŠKD, pokiaľ dieťaťu bolo umožnené z daného dôvodu ŠKD navštevovať jeden alebo dva dni v danom kalendárnom mesiaci.

      Ak rodič poplatok zaplatili, bude mu vrátený.

      Pokiaľ dieťa navštevovalo ŠKD viac ako 2 dni príslušného kalendárneho mesiaca, platí plnú výšku mesačného poplatku.

      V Lučenci, dňa 18.03.2021

                                                                                                     Mgr. Gabriela Aláčová

                                                                                                         riaditeľka školy

     • TESTOVANIE ŽIAKOV 8. A 9. ROČNÍKA KLOKTANÍM - ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

     • Testovanie žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí o tento typ testovania prejavili záujem v zisťovaní triednych učiteľov, sa uskutoční v stredu 14.4.2021 v telocvični ZŠ.

      Zákonní zástupca môže dať testovať dieťa aj antigénovým testom v MOM.

      Žiak bude v pondelok 19.4.2021 predkladať iba vyhlásenie o bezinfekčnosti. vyhlásenie_o_bezinfekčnosti_-_žiak.docx Nezbierame testy, zodpovednosť za pretestovanie nesie zákonný zástupca.

      Prosíme žiakov II. stupňa, aby do školy vstupovali cez bránu z Ulice Szabóa, postavili sa do radu v 2 – metrových odstupoch pred dverami do telocvične ZŠ. Žiaci odchádzajú po testovaní z telocvične dverami cez kabinet okolo jedálne a vychádzajú bráničkou na Haličskú cestu.

      Pri daždivom počasí vstupujú žiaci do školy z Haličskej cesty do hlavnej budovy a následne do telocvične. Z telocvične vychádzajú cez kabinet telesnej výchovy popri jedálni a vychádzajú bráničkou na Haličskú cestu.

      Zodpovedný: L. Plešavský za usmerňovanie žiakov 

      Pred odberom: aspoň 1 hodinu pred odberom sa neodporúča jesť, piť, umývať si zuby, či vyplachovať ústnu dutinu

      Žiaci II. stupňa majú respirátory. Po odbere odchádzajú žiaci II. stupňa vchodom cez kabinet telocvične z areálu školy a opúšťajú areál školy. Žiaci sa v areáli školy zbytočne nezdržiavajú.

      Odbery budú robiť 2 pedagogickí zamestnanci doobedu a administratívu ďalší zamestnanci školy. Zákonní zástupcovia, ktorí neodoslali triednym učiteľom naskenovaný súhlas dotknutej osoby, pošlú podpísané súhlasy po dieťati, ktoré ho odovzdá pred testovaním zamestnancovi školy, ktorý bude realizovať administratívu.

      Súhlasy si môžete stiahnuť na stránke školy alebo 13.4. prevziať u informátora školy. informovaný_súhlas.rtf

      Bez súhlasu dotknutej osoby žiaka nebudeme testovať.

      Harmonogram

      • VIII.M trieda – 8.15 – 9.30, VIII.Š – 9.30 – 10.45, následne 10.30 – 12.00 – dezinfekcia, prevetranie priestorov Z: upratovačky, školník
      • IX.A, IX.Š trieda – 12.15 – 13.30, následne dezinfekcia telocvične, prevetranie priestorov Z: upratovačky

      Stanovište 1: Mgr. P. Vranský + Bc. A. Kaššová doobedu / Mgr. P. Vranský + Mgr. M. Pentka - testovanie poobede

      Stanovište 2: Mgr. M. Pentka + Mgr. G. Aláčová doobedu

      Informácie pre rodičov – leták Informacný_list_k_testovaniu_žiakov_na_školách_-_pre_rodičov-1.pdf

      Ako prebieha testovanie kloktaním? Informačné video:
      https://testujemeskoly.sk/

      Je dôležité, aby si zákonní zástupcovia prečítali informačný leták. Sú v ňom uvedené informácie k výsledkom testov. V prípade problémov kontaktuje zákonný zástupca linku uvedenú v letáku. Prosíme rodičov, aby nás informovali o pozitívnom výsledku testu žiaka.

      Vážení rodičia!

      Ďakujeme za spoluprácu. Testovaním žiakov 8. a 9. ročníka pilotujeme testovanie žiakov kloktaním.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ŠKOLA V TÝŽDNI OD 12.-16.4.2021

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás, že v týždni od 12.- 16.4.2021 je organizácia školy nasledovná.

      Žiaci I. stupňa sa učia prezenčne.

      Žiaci II. stupňa sa učia dištančne. Pozorne sledujeme aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s uvoľňovaním opatrení a s možným nástupom žiakov II. stupňa. Ako riaditeľka školy som na základe spätnej väzby objednala kloktacie testy, aby sme pri prípadnom nástupe žiakov II. stupňa mohli týchto žiakov testovať. Budeme Vás, vážení rodičia, informovať.

      Škola sa riadi aktuálne platným Covid automatom. Je potrebné, aby nás zákonný zástupca informoval o pozitivite alebo nariadenej karanténe žiaka triednemu učiteľovi. K dispozícii je kedykoľvek aj riaditeľka školy 0911650189.

      Žiaci nosia v škole rúška, o nosení respirátora rozhoduje zákonný zástupca.

      Naďalej platí 7 - dňová platnosť testu zákonného zástupcu, ktorý odovzdáva čestné prehlásenie o bezinfekčnosti Príloha č. 11a - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov.docx

      V súvislosti s vyhláseniami o bezinfekčnosti AG test nemusia mať tí:

      - ktorí boli zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny (a od tohto očkovania prešlo 14 dní)

      - prekonali ochorenie a neprešli od prekonania  choroby 3 mesiace

      - zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na covid

      Prevádzka školy: 6.00 - 16.30.

      V činnosti je ŠKD - ranný školský klub od 6.30 do 8.00 a poobedňajšia činnosť ŠKD do 16.00 hod.

      V prevádzke je ŠJ, školský bufet nie je v prevádzke, v prevádzke sú Rajo automaty.

      V Lučenci, 8.4.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie