• MAJSTROVSTVÁ OKRESU V PLÁVANÍ

     • V piatok dňa 04. 11. 2022 sa naša škola M. R. Štefánika zúčastnila Majstrovstiev okresu Lučenec v plávaní žiakov a žiačok ZŠ a SŠ, ktoré sa konali v krytej plavárni v meste Rimavská Sobota. Našu školu reprezentovali žiačky Lea Kolimárová 5.C, Paulína Moravčíková 7.B, Lea Ďurošová 8.A, Lilly Galádová 7.A.

      Medzi jednotlivcami v disciplíne 50m – voľný spôsob sa na 2 mieste umiestnila Lea Kolimárová. V disciplíne štafeta 3x50m – polohové preteky sa naše žiačky v zložení Lea Kolinárová, Lea Ďurošová a Paulína Moravčíková umiestnili na peknom 3. mieste.

      Dievčatám gratulujeme a zároveň ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, a prajeme im veľa ďalších športových úspechov.  

        Mgr. Pavel Vranský

     • 2. ZASADNUTIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

     • 2. novembra 2022 sa uskutočnilo 2. zasadnutie žiackeho parlamentu v oddychovej zóne pavilónu A. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Diskutovali sme na témy recyklácie, inklúzie, hovorili o nasledujúcich podujatiach parlamentu ako napríklad o Európskom dni rodičov a školy ale aj o problémoch spolu s pani riaditeľkou. Dôležitou témou bolo i vytvorenie a doplnenie etického kódexu žiakov školy, ktorý je súčasťou školského poriadku. Taktiež sme nemohli vynechať ani klasickú diskusiu, do ktorej sa zapojila veľká skupina žiakov.

      Alex Serzödi, predseda žiackeho parlamentu

     • ABSOLVOVALI SME PRVÚ ČASŤ KURZU FIE I. V BRATISLAVE

     • V dňoch 15. až 19. októbra sme sa vďaka Nadácii Volskwagen Slovakia s kolegyňou PaedDr. S. Tokárovou, PhD. zúčastnili prvej časti kurzu Feuersteinova metóda inštrumentálneho uvedomovania – FIE I., ktorý bol organizovaný pražským ATC (Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina) pod vedením pani lektorky Mgr. Jany Kružliakovej.

      Feuersteinova metóda predstavuje veľmi dôkladne prepracovaný systém na rozvoj schopnosti myslieť a učiť sa. Podstata metódy spočíva v stimulácii kognitívneho rozvoja, ktorý umožňuje osobnostný, sociálny a školský rast. Využíva vlastné emočné zážitky a hlavne skúsenosti. Celý program inštrumentálneho obohacovania tvorí viac ako 500 cvičení typu „ceruzka a papier“, ktoré sú rozdelené do 20 inštrumentov, pričom každý z nich je zameraný na iný deficit.

      V rámci 80 - hodinového kurzu FIE I. si osvojujeme schopnosť sprostredkovania šiestich z týchto 20 inštrumentov. Počas jeho prvej časti sme zvládli inštrument s názvom Usporiadanie bodov, ktorý je kľúčovým a vždy úvodným inštrumentom, bez ohľadu na to, čo chceme rozvíjať u dieťaťa, či dospelého, teda aj bez ohľadu na to, ktorým ďalším inštrumentom sa bude pokračovať.

      Druhá, záverečná časť kurzu nás čaká už tento mesiac, v dňoch 16.-20. novembra a po jej absolvovaní budeme pripravené využívať novonadobudnuté vedomosti priamo na našej škole.

      Mgr. Zuzana Petrášová, školský špeciálny pedagóg

     • PROJEKT DOPRAVNEJ NEHODOVOSTI NA HODINÁCH MATEMATIKY

     • Už tento školský rok sa naši malí piataci z V.A triedy stihli popasovať s vypracovaním projektu na hodinách matematiky. Zadanie projektu bolo jasné - spracovať problematiku počtu dopravných nehôd na Slovensku v rokoch 1997 až 2006 formou prehľadnej tabuľky a následne stĺpcovým grafom.

      Najprv sme vyplnili tabuľku a narysovali na základe tejto tabuľky stĺpcový graf v pracovnom zošite z matematiky a zošite matematiky, kde sme stĺpcový graf narysovali a farebne vyznačili jednotlivé stĺpce. Žiaci na základe toho získali cennú skúsenosť, aké veľmi náročné je rysovať rukou stĺpcový graf a koľko veľa času takáto práca zaberie.

      Následne na to sme pracovali na rovnakom zadaní v prostredí programu Excel. Zostrojili sme tabuľku, ktorá sa nachádzala v ich pracovnom zošite, a na základe tejto tabuľky stĺpcový, a potom postupne aj iné typy grafov na porovnanie, graf. Práca s tabuľkami a grafmi v programe Excel je naozaj náročná a vyžaduje si mnoho zručností a vedomostí. Môžem žiakov naozaj pochváliť, práca im šla od ruky a ich diela si zaslúžia pochvalu a obdiv.

      Na záver žiaci zhodne skonštatovali, že urobiť tabuľku s údajmi a na ňu následne narysovať graf je oveľa jednoduchšie v programe Excel ako na papieri a že nám teda tie moderné IT prostriedky predsa len na niečo sú dobré J

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • NA PRVOUKE V II.B

     • V tomto školskom roku som sa rozhodla pre alternatívnu blokovú výučbu prvouky v 2.B.

      Nepracujeme s učebnicou, ale učivo sprostredkúvam žiakom formou zážitkového a prezenčného vyučovania. Po teoretickom spracovaní učiva si niektoré témy kompletizujeme vo forme výroby LAPBOOKU. Žiaci si nielen zopakujú naučené a osvojené, ale si vytvoria súbor poznámok, ktorý im slúži neskôr na opakovanie celku vo forme plagátu, či pojmovej mapy.

      Dnes sme tiež pracovali s témou ROK, ČAS, ROČNÉ OBDOBIE.

      PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.

     • JESENNÉ PRÁZDNINY

     • Milí priatelia!

      Prajeme Vám pohodové a pokojné jesenné prázdniny! Zaspomínajme na blízkych, ktorí už nie sú medzi nami, oddýchnime a načerpajme potrebných síl do ďalších dní!

      Stretneme sa v našej školičke opäť 2. novembra!

     • HALLOWEENSKE VYUČKO

     • 27.10.2022 sa uskutočnilo vyučovanie v maskách, ktoré sa u spolužiakov tešilo veľkej obľube.

      Vyhodnocovali sme halloweensku výzdobu, kreativitu a originálnosť tried, snahu ale aj masky, v ktorých žiaci prišli dnes do školy.

      Hodnotenie bolo náročné, pretože tohtoročná konkurencia bola ozaj silná.

      Umiestnenie:  1.miesto - IV.C, IX.A, 2.miesto - II.A, V.B , 3.miesto – III.A, IX.M

      Členmi hodnotiacej komisie boli:

      Mgr. Gabriela Aláčová - pani riaditeľka, Henrieta Strmeňová - pani informátorka, Alex Serzödi - predseda školského parlamentu, Ivan Káka - podpredseda školského parlamentu, Marek Šulaj VI.B a Mia Čonková V.C

      Fotografie len potvrdzujú, aké to bolo dnes na škole desivé.

      Ďakujem všetkým triedam, pani učiteľkám i vychovávateľkám a členom komisie.

      Alex Serzödi, predseda školského parlamentu

     • NOVÉ KNIHY DO ŠKOLSKEJ KNIŽNICE Z PROJEKTU NAŠA INKLUZÍVNA ŠKOLA

     • V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sme v mesiaci október 2022 do školskej knižnice zakúpili 283 kníh pre deti a mládež.

      Príbehy súčasnosti a minulosti poukazujú na témy ako sú priateľstvo, láska, dospievanie, prežívanie straty, samoty, obáv, na témy ako šikanovanie a poukazujú na rozmanitosť a výnimočnosť každého z nás.

      Množstvo kníh z pera domácich autorov ako Hana Košková, Gabriela Futová, Kristína Kerekesová, Miroslava Varáčková, Barbora Kardošová či zahraničných autorov ako Alma Gross, Sue Townsendová, Jacquilline Wilson či Anabel Pitcher pozývajú k čítaniu celé triedne kolektívy i jednotlivcov!

      Ďakujeme!

     • 2. MIESTO TOBIASA KORONCZIHO NA OBK V ŠACHU

     • Dňa 25. októbra sa 10 žiakov našej školy zúčastnilo okresného kola v šachu ZŠ a výborne obstalo v silnej konkurencii. Vyvrcholením všetkého bol výkon Tobiasa Koroncziho (VIII.C), ktorý obsadil výborné 2. miesto a tým sa kvalifikoval na krajské kolo šachu ZŠ.

      Každý z účastníkov zvíťazil minimálne v troch kolách, nazbieral nové skúsenosti a užil si tej úžasnej atmosféry napätia, ktorá zvyčajne vládne na šachových turnajoch. Našu školu reprezentovali: Vadym Timoshevskyi (III.B), Paľo Vranský (III.A), Filip Kovač (IV.A), Tereza Vargová (IV.B), Emma Hrdličková (V.B), Roman Babinský (V.C), Sofia Okohribová (VI.A), Josef Cerovský (IX.M), Michal Očenaš (IX.M).

      Želáme všetkým žiakom aj do budúcna veľa úspechov v kráľovskej hre!

      Mgr. Yulia Miseng

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie