• ROBOT OTTO

     • Žiaci I.B si vyrobili počas Mesiaca vedy a techniky svojho robota OTTA. Pracovali na ňom s veľkým zanietením a majú z neho obrovskú radosť.

      PaedDr. Svetlana Tokárová PhD., triedna učiteľka

     • TRIEDNICKÁ HODINA PLNÁ LÁSKY

     • Žiaci VIII.M triedy sa každý rok zapájajú do rôznych zbierok. Pomáhajú opusteným zvieratám, myslia na seniorov, ktorým malým darčekom spríjemnia tie najkrajšie sviatky v roku. Nezabudli ani tento rok...

      Keď sa v jednej triede stretne skvelá partia mladých ľudí, je radosť sledovať, ako sa dokážu zorganizovať a s radosťou pripravovať "krabičky plné lásky." Ďakujem Vám a Vašim rodičom, že máte také veľké.

      "KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?".... veľmi veľa!

      Mgr. Miriam Majorová Portelekyová, triedna učiteľka

     • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?

     • Milí priatelia!

      Už po tretí raz sa aj naša škola zapája do dobrovoľnej aktivity, ktorou preukazujeme solidaritu so seniormi v domovoch sociálnych služieb!

      Zapojme sa do tejto krásnej predvianočnej aktivity a to v termíne od 22.11.-30.11.2021! Krabičky prinášajú triedy s triednymi učiteľmi alebo žiaci, rodičia individuálne na sekretariát školy! Viac: https://www.kolkolasky.sk/

      Ďakujeme, že pomáhate!

      (Foto: Facebook Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok)

     • MESIAC VEDY A TECHNIKY

     • Žiaci 6. ročníka, aj napriek tomu, že sa s fyzikou stretli prvýkrát, sa za dva mesiace stihli zoznámiť s vlastnosťami tekutín. Vytvorili veľmi pekné práce, v ktorých predviedli praktické využitie týchto vlastností. Všetci svoje projekty prezentovali na hodine fyziky a potom niektoré z nich boli ukázať aj žiakom 3. ročníka.

      Do Mesiaca vedy a techniky sa zapojili aj žiaci 9. ročníka, ktorí prezentovali žiakom 7. ročníka a žiakom na I. stupni prácu s prenosným laboratóriom EcoLabBox životné prostredie, ktoré škola získala v rámci grantového systému AMAVET. Žiaci prezentovali tému Voda, jej vlastnosti a porovnanie rôznych druhov vôd. Deviataci si pre žiakov pripravili otázky, aby zistili, čo o tejto téme vedia a žiaci mali tiež možnosť individuálne sa zoznámiť s prenosným laboratóriom a prakticky si vyskúšať skúmanie látok vo vode. Okrem skúmania vody si žiačka deviateho ročníka pripravila pre žiakov pokus ako nafúknuť balónik chemickou reakciou. Na pokus využila chemikálie, ktoré môžeme nájsť v domácnosti, konkrétne ocot a sódu bikarbónu, čím ukázala žiakom, že aj doma vieme nájsť pomôcky, s ktorými vieme pripraviť rôzne chemické pokusy.

      Zapojili sa aj žiaci z Astronomického krúžku, ktorí vytvorili 2 modely slnečnej sústavy. Prvý má pomôcť deťom naučiť sa názvy planét a druhý slúži na to, aby žiaci získali predstavu o veľkostiach planét v porovnaní s veľkosťou Slnka a o vzdialenostiach vo vesmíre. Svoje modely prezentovali pred svojimi spolužiakmi v 4.C triede.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za prezentáciu vedy na našej škole.

                                                               PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková a Mgr. Dominika Tóthová

     • KARIÉROVÁ VÝCHOVA V PRÁCI TRIEDNEHO UČITEĽA

     • Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií, získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností učiteľa. Podľa novely zákona o pedagogických zamestnancoch môže poskytovať aktualizačné vzdelávanie svojim zamestnancom aj škola a to prostredníctvom pedagóga s druhou atestáciou.

      V mesiaci október sa na našej škole uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie „Kariérová výchova v práci triedneho učiteľa“, ktoré zastrešovala Mgr. Martina Rajnáková. Hlavným cieľom vzdelávania bolo  zdokonaľovať profesijné kompetencie triedneho učiteľa začlenením prvkov kariérovej výchovy počas triednických hodín. Zapojení pedagógovia sa počas piatich modulov vzdelávania oboznámili s témami ako: Kariérová výchova v meniacom sa svete, Cielená a rešpektujúca komunikácia či Spolupráca a budovanie vzťahov. Následne niektorú z týchto tém triedni učitelia odskúšali na triednických hodinách so svojimi žiakmi. Vzdelávací program sme  ukončili záverečnou prezentáciou pred 3-člennou skúšobnou komisiou, ktorú tvorilo vedenie školy. Verím, že vzdelávanie bolo pre pedagógov prínosné  a že poskytnuté témy a materiály budú vedieť využiť na svojich triednických hodinách.

                                                                                                    Mgr. Martina  Rajnáková

       

       

     • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO: ADMINISTRATÍVNY ZAMESTNANEC

     • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      informuje o voľnom pracovnom mieste

      Voľné pracovné miesto:  administratívny zamestnanec

      Počet voľných miest: 1

      Pracovný pomer: 100%

      Nástup: od 1.1.2022

      Požadované podmienky: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, overená kópia maturitného vysvedčenia, potvrdenie o fyzickej zdravotnej spôsobilosti, čestné prehlásenie o bezúhonnosti;

      Prax: nepožaduje sa

      Hrubá mzda od 680 €

      Kvalifikačné predpoklady: kompetencie v oblasti administratívy a korešpondencie; pokročilá úroveň ovládania Word, Excel, Microsoft outlook;

      Osobnostné predpoklady: príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, schopnosť jednať s ľuďmi, samostatnosť, ochota učiť sa, zodpovednosť, flexibilita;

      Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec v zalepenej obálke označenej „výberové konanie – administratívny zamestnanec“ do 3.12.2021 do 10.00 hod. V prípade doručenia obálky poštou, rozhoduje dátum podania zásielky. 

      V prípade nesplnenia uvedených požiadaviek pre zaradenie do výberového konania, bude uchádzač z procesu výberového konania vyradený.

      Uchádzači budú na pohovor pozvaní telefonicky.

      Výberové konanie sa uskutoční v mesiaci december 2021.

      V Lučenci, 23.11.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová

      riaditeľka školy

     • RADOSŤ Z POHYBU

     • Radosť z pohybu, skvelý pocit z víťazstva,  úžasné športové výkony, radosť z hry, aktívny relax zažívajú deti počas aktívnej stredy v ŠKD na našej škole.

      Projekt „Aktívna streda v ŠKD“ realizujeme v rámci rekreačného odpoludnia a to v piatich okruhoch: korčuľovanie, netradičné športy, loptové hry, tanec a joga. Rôznorodosť pohybových aktivít v jednotlivých okruhoch je pre deti veľmi zaujímavá, spĺňa očakávania  a uspokojuje požiadavky detí, poskytuje radosť a zábavu.                                                                                                                                                                                                                                            Našim cieľom je podporovať zdravý životný štýl, aktívne rozvíjať telesnú zdatnosť detí, ale aj zatraktívniť pobyt v školskom klube detí a využiť možnosti, ktoré nám poskytuje areál našej školy a jej okolie (mestský park a zimný štadión).

      Jana Luptáková

     • STRETNUTIE S BYLINKÁRKOU

     • 19.11.2021 sme sa zúčastnili besedy, na ktorej sme sa dozvedeli množstvo cenných a zaujímavých informácií o bylinkách. Pani bylinkárka nám priniesla ukázať liečivé rastliny, aby deti zistili, ako jednotlivé rastliny vyzerajú a aká je ich typická vôňa. Naše deti boli veľmi aktívne, sami sa pýtali na rôzne otázky a zapájali sa do rozhovoru. Pani bylinkárka nám doniesla aj rôzne produkty z byliniek, ktoré si deti mohli zakúpiť a týmto spôsobom podporiť jej tvorbu.

      Nicole Gramanich Štromajerová, vychovávateľka ŠKD

     • NÁBOJ JUNIOR

     • Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

      Naša škola postavila do tejto súťaže, ktorá sa konala 19.11.2021, tri tímy v zložení:

      A: Z.Babinská, F.Golský, D.Kovács, M.Nagy - žiaci IX.M triedy

      B: A.Azizi, J.Cerovský, O.Ďalog, M.Očenáš - žiaci VIII.M triedy

      C: J.Faizi, N.Tatalák, V.Poprocký - žiaci IX.M a T.J.Rybár - žiak IX.Š

      V silnej konkurencii  413  tímov zo Slovenska sa umiestnili nasledovne: Tím C obsadil 96. miesto, tím B 112. a tím A 279. miesto. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy. Veríme, že  účasťou na tejto súťaži nadobudli nové skúsenosti v oblasti spolupráce v tíme a prajeme im veľa ďalších úspechov.

                                                                                                       PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie