• V NARIADENEJ KARANTÉNE SÚ UŽ 3 TRIEDY

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás, že v nariadenej karanténe sú aktuálne 3 triedy - III.C, IX.Š a IX.M trieda.

      Škola postupuje podľa aktuálne platných vyhlášok a usmernení a všetky postupy prechodu žiakov do karantény, prihlasovanie na pcr testy a dĺžku karantény riešime vždy v komunikácii s RÚVZ Lučenec, ktorý rozhoduje o všetkých opatreniach a postupoch školy.

      Triedy v karanténach prechádzajú na dištančné vzdelávanie s tým, že žiaci, ktorí neboli v kontakte s pozitívnou osobou a spĺňajú výnimky z karantény, sú súčasťou prezenčného vzdelávania.

      Vo vyučovaní sa po prechode do karantény postupuje podľa mierne upraveného rozvrhu hodín. V online vyučovaní využívame portál MS teams návod MS teams.pdf. Prístupové heslá odovzdá novým žiakovi triedny učiteľ.

      Aktuálne platné usmernenia a vyhlášky:

      vyhlaska_247_UVZ_8.9.21-1.pdf (účinnosť od 13.9.)

      https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

      Od 13.9.2021 je možné karanténu ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID 19, ak: sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok pcr testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • INFORMÁCIE K PREVZATIU SAMOTESTOV

     • Vážení rodičia!

      Veľmi pekne Vám ďakujeme za vyjadrenie záujmu - nezáujmu ohľadom Ag samotestov.

      9.9. a 13.9. v rámci rodičovských stretnutí Vám plánujeme uvedené testy odovzdať.

      V prípade, ak sa rodič nezúčastnil 9.9. RZ, môže si prevziať samotesty:

      13.9. od 15.00 hod. na sekretariáte školy

      16.-17.9. v čase od 7.00 - 15.00 na sekretariáte školy

      Rodič prevzatie podpisuje na preberacom protokole.

      Po prevzatí zásielky a prepočítaní testov,  obdrží rodič 10 kusov samotestov.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • INFORMÁCIE ZO ZASADNUTIA OZ ŠKOLÁK LUČENEC

     • Vážení rodičia!

      Zástupcovia tried na zasadnutí OZ Školák Lučenec 7.9.2021 schválili príspevok do fondu rodičovského združenia na školský rok 2021/2022 v nasledovnej výške:

      pre 1 dieťa       spolu  15 €  

      pre 2 deti         spolu  21 €

      pre 3 deti         spolu  27 € 

      pre 4 deti         spolu  33 € 

      Uvedenú sumu môže zákonný zástupca dieťaťa vyplatiť:

      - priamo triednemu učiteľovi v deň rodičovských stretnutí 9.9.2021 a 13.9.2021

      alebo

      - prevodom na účet OZ Školák v Prima banke IBAN: SK74 5600 0000 0060 6153 7001 – uprednostňujeme. Do informácie pre príjemcu je potrebné  napísať meno a triedu dieťaťa/detí.

      Ďalšie termíny výberu: 20.10.2021,  20.11.2021

      2. V školskom roku 2020/2021 boli finančné prostriedky investované: mikulášske balíčky, poplatky za notára, vecné ceny pre ocenených žiakov, schoolboxy, stojan na kolobežky, plávajúca podlaha do 1 triedy, príspevok na autobus – letný tábor ŠKD;

      2.Na základe potrieb bol naplánovaný rozpočet použitých finančných prostriedkov

      Mikulášske balíčky: 1ks 3€  (1800 €), notár: 100 €, ocenenie úspešných detí: 2000 €, autobus letný tábor ŠKD: 300 €, v prípade realizácie lyžiarskych a plaveckých výcvikov príspevky na autobus, schoolboxy do tried, ďalšie materiálno – technické potreby.

      Z uvedenej sumy bude za každého žiaka vyplatené úrazové poistenie.

      3. Veľmi pekne ďakujeme za príspevky v rámci možnosti darovať 2% z daní! Je to nesmierna finančná pomoc s cieľom zlepšovania materiálno – technického vybavenia školy.

      Chceli by sme Vás, vážení rodičia, poprosiť o pomoc s výberom 2% daní. V školskom roku 2020/2021 sme mohli zafinancovať II. etapu výmeny vonkajších žalúzií, čo je pre školu jednou z priorít, výmena žalúzií, keďže triedy sú v letnom období prehriate. V školskom roku 2021/2022  by sme radi pokračovali vo výmene vonkajších žalúzií!

      Ďakujeme za spoluprácu!


      Zdenka Kruteková, predseda OZ Školák Lučenec

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIE

     • Vážení rodičia!

      Srdečne Vás pozývame na prezenčné rodičovské stretnutie!

      Rodičovské stretnutie sme rozdelili do 2 termínov:

      9.9.2021 (štvrtok) o 16.00 hod. v jednotlivých triedach pre rodičov žiakov 1., 4., 5., 9. ročníka a triedu III.A

      13.9.2021 (pondelok) o 16.00 hod. v jednotlivých triedach pre rodičov žiakov 2., 3., 6., 7., 8. ročníka

      Z epidemiologického hľadiska zákonný zástupca, ktorý vstupuje do priestorov školy, má rúško, pri vstupe si dezinfikuje ruky, v triede vypĺňa tlačivo o bezpríznakovosti návštevníka (tlačivo bude mať pripravené triedny učiteľ) a podpisuje sa do prezenčnej listiny.

      Obsahom rodičovských stretnutí bude: informácie triednych dôverníkov zo zasadnutia OZ Školák Lučenec, informácie k školskému roku, vypĺňanie rôznych súhlasov, prevzatie vzdelávacích poukazov, prístupových hesiel do Edupage, samotestov podľa spätnej väzby zákonných zástupcov a iné;

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OZ ŠKOLÁK LUČENEC

     • Vážení triedni dôverníci!

      Pozývame Vás na prezenčné zasadnutie OZ Školák Lučenec, ktoré sa uskutoční 7.9.2021 o 16.00 hod. v VI.C triede.

      Zdena Kruteková, predseda OZ Školák Lučenec

     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     • Veľmi sa tešíme, že sme sa 2. septembra všetci stretli na školskom dvore a spoločne otvorili nový školský rok!

      Bol to deň "D" pre našich prváčikov a ich rodičov. Posielame veľkú pochvalu naším najmenším, pretože krásne zvládli prvú úlohu a to prejsť symbolickou bránou školy. Spoznali sa so svojimi najstaršími spolužiakmi, deviatakmi, ktorí ich pozdravili a odovzdali im aj malý darček!

      Milí žiaci, vážení rodičia, zamestnanci školy!

      Zaželajme si, aby sme v novom školskom roku boli predovšetkým zdraví a nech nám vydrží prezenčná výučba! Nech každé dieťa rozvinie svoj osobný potenciál, nech sa cíti bezpečne, teší sa do školy, zažíva úspech a vníma školičku ako svoj druhý domov!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2.9.2021 o 8.15 hod. na školskom dvore.

      Prosíme žiakov a rodičov, aby boli na školskom dvore prítomní o 8.00 hod.

      Súčasťou slávnostného otvorenia školského roka je hymna SR, príhovor riaditeľky školy a privítanie žiakov 1. ročníka žiakmi 9. ročníka.

      Po slávnostnom ukončení sa žiaci s triednymi učiteľmi presunú na krátku triednickú hodinu do tried, následne žiaci odchádzajú domov.

      V prípade nepriaznivého počasia prichádzajú žiaci na 8.00 do svojich tried, o 8.15 hod. privíta riaditeľka školy žiakov a rodičov prostredníctvom školského rozhlasu, následne pokračujú triednické hodiny.

      Opatrenia:

      1. 2.9.2021 môžu zákonní zástupcovia vstúpiť do areálu školy - školský dvor - na nevyhnutný čas a tým je slávnostné otvorenie školského roka. Pri hromadných podujatiach v exteriéri je povinnosť nosiť rúško. Do budovy školy (vrátane tried) môžu vstúpiť iba rodičia detí 1. ročníka a rodičia žiakov 2. - 4. ročníka novoprijatých žiakov. Ostatní rodičia do budov školy nevstupujú.

      2. rodičia vyplnia za dieťa tlačivo o bezpríznakovosti vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx prostredníctvom Edupage, alebo si tlačivo stiahnu zo stránky školy, resp. 2.9. im tlačivo odovzdá triedny učiteľ.

      Tlačivo o bezpríznakovosti vyplní za seba aj zákonný zástupca, ktorí vstupuje do budovy školy, resp. do tried.

      3. Žiaci a rodičia, ktorí vstupujú do budovy školy si dezinfikujú ruky a majú rúško.

       

      Želáme Vám, vážení rodičia a milí žiaci, úspešný štart do nového školského roka!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ASISTENT UČITEĽA

     • V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

      Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec – asistent učiteľa

      Voľné pracovné miesto na dobu určitú do 31.8.2022 s nástupom od 13.9.2021.

      Počet voľných pracovných miest: 1

      Pracovný úväzok: 50%

      Ďalšie informácie:

      Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy zaradenie pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami od 369,25 €

      Názov adresa zamestnávateľa: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      Kontakt: 047/4333648, zsstefanikalc@gmail.com

      Požadovaná prax: nepožaduje sa

      Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

      • Žiadosť o prijatie do zamestnania na uvedenú kategóriu zamestnanca
      • Životopis
      • Overené doklady o požadovanom vzdelaní pre pozíciu asistenta učiteľ
      • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
      • Potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti

      Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská do 6.9.2021 (pondelok) do 10.00 hod. v zalepenej obálke s názvom „výberové konanie asistent učiteľa“. Pri doručení podkladov poštou rozhoduje dátum pečiatky.

      Na pohovor budú telefonicky pozvaní vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky.

      V Lučenci, 27.8.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY ŠKOLY OD 3.9.2021

     • 1.Čestné prehlásenie o bezpríznakovosti

      a. žiaci odovzdávajú tlačivo triednemu učiteľovi vždy na začiatku týždňa, resp. po každom prerušení dochádzky 3 a viac po sebe nasledujúce dní (vrátane sviatkov, víkendov) Vyhlásenie o bezpríznakvosti.docx

      Tlačivo je možné zaslať aj elektronicky prostredníctvom Edupage. Toto tlačivo je možné zaslať cez rodičovské konto.

      2.Karanténa

      Do karantény idú osoby, ktoré sa stretli s pozitívnou osobou 2 dni pred výsledkom testu, okrem výnimiek z karantény.

      a.Výnimky z karantény:

      • žiaci/zamestnanci, ktorí prekonali COVID-19 za posledných 180 dní (na základe PCR testu, Ag testu, testu na protilátky)
      • najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V
      • najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky Johnson
      • plne zaočkovaní žiaci/zamestnanci alebo žiaci/zamestnanci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID 19 a nevyskytujú sa klinické príznaky

      Tlačivo – výnimka z karantény Oznámenie o výnimke z karantény.docxje možné priniesť triednemu učiteľovi alebo zaslať prostredníctvom Edupage; Akceptujeme aj sken vyplneného tlačiva;

      b. test na protilátky - indikuje všeobecný lekár pre deti a dorast a to po ukončení 14 - dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou alebo po pozitívnom výsledku testovania Ag testom

      e. PRERUŠENIE VYUČOVANIA - len triedy, nie plošne - pokiaľ by všetci žiaci triedy mali výnimku (viď. vyššie), nemusí ísť trieda do karantény;

      3.Ospravedlňovanie dochádzky

      a. rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní

      b. pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich pracovných dní predkladá potvrdenie o chorobe Potvrdenie_o_chorobe.pdf

      4.Testovanie

      a. Kloktacie testy nevyužijeme, nebudeme zabezpečovať testovanie kloktaním

      b. Pre každého žiaka je objednaných 25 ks testov na domáce testovanie - toto testovanie môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní, aj tí, ktorí prekonali covid

      c. základná objednala pre všetkých žiakov – je potrebné, aby rodičia prostredníctvom edupage alebo mailom na alacova@zsstefanikalc.sk vyjadrili záujem – nezáujem do 1.9.2021

      d. Odporúča sa testovanie - pondelky a štvrtky ráno pred nástupom do školy

      e. V prípade pozitívneho výsledku samotestovania, žiak ostáva doma - rodič kontaktuje lekára a oznámi informáciu škole

      f. testy sú určené na súkromné použitie, žiadne výsledky sa nenahlasujú;

      g. o termíne a forme doručenia budú zákonní zástupcovia informovaní;

      5. OČR

      Rodič má nárok na OČR, ak  RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov alebo žiak vyžaduje celodnné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

      6. RÚŠKA

      žiaci a zamestnanci nosia počas celého vyučovania rúška 

      výnimku majú: žiaci a PZ a OZ s poruchou autistického spektra, so stredným a ťažkým sluchovým postihnutím,

      osoby pri výkone športu v interiéri a v exteriéri

      zamestnanci nachádzajúci sa na pracovisku sami - v zborovniach sa rúška nosia

      čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v jedálni

      7.VSTUP DO ŠKOLY

      • vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou - vyhlásenie o bezpríznakovosti
      • rodičia do areálu školy nevstupujú, okrem rodičov žiakov I. ročníka resp. rodičia novoprijatých žiakov 2.-4. ročníka z dôvodu prvotnej adaptácie žiakov na nové prostredie, ďalej okrem rodičov žiakov s poruchami autistického spektra, ktorí vyplnia tlačivo o bezpríznakovosti - v rannej družine, resp. u dozor konajúcich pedagogických zamestnancov

      10. INÉ:

      • Všetci žiaci sa prezúvajú
      • Telesná a športová výchova sa prioritne vyučuje  v exteriéri, v interiéri tak, aby sa skupiny nepremiešávali
      • Krúžkovú činnosť sa bude realizovať
      • V činnosti je školský bufet
      • V mesiaci september sa zrealizujú didaktické hry žiakov I. ročníka a Ochrana života a zdravia žiakov II. sltupňa
      • Rodičovské združenie: prezenčná forma v 2 termínoch:

      -  9.9. o 16.00 - 1, 4., 5, a 9.  ročník a III.A trieda

      - 13.9. o 16.00 - 2, 3., 6., 7., 8. ročník

       

      Želáme úspešný šart do nového školského roka!

      Mgr. Gabriela Aláčová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie