• VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ASISTENT UČITEĽA

     • V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

      Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec – asistent učiteľa

      Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 17.2.2023 do 30.6.2023 v rámci projektu POP v edukácii detí a žiakov II.

      Počet voľných pracovných miest: 1

      Pracovný úväzok: 100%

      Ďalšie informácie:

      Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy zaradenie pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami od 837,50 €

      Názov adresa zamestnávateľa: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      Kontakt: 047/4333648, zsstefanikalc@gmail.com

      Požadovaná prax: nepožaduje sa

      Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

      • Žiadosť o prijatie do zamestnania na uvedenú kategóriu zamestnanca
      • Životopis
      • Overené doklady o požadovanom vzdelaní pre pozíciu asistenta učiteľ
      • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
      • Potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti

      Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská 10.2.2023 do 10.00 hod. v zalepenej obálke s názvom „výberové konanie asistent učiteľa“. Pri doručení podkladov poštou rozhoduje dátum pečiatky.

      Na pohovor budú telefonicky pozvaní vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky. Výberové konanie sa uskutoční 15.2.2023.

      V Lučenci, 1.2.2023

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • TESTOVANIE 5 - 2023 ZRUŠENÉ

     • Vážení rodičia žiakov 5. ročníka, milí piataci!

      Informujeme Vás, že na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2023/4840:1-A810 sa v školskom roku 2022/2023 ruší externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl - Testovanie 5 2023 (T5 2023).

     • RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na tretie rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

      8.2.2023 - rodičovské stretnutie pre rodičov žiakov 4. ročníka: 16.00 hod. spoločné stretnutie na prízemí pavilónu A ohľadom LVVK4, následne pokračuje triedne rodičovské stretnutie

      9.2.2023 - rodičovské stretnutie pre rodičovs 9. ročníka: 16.00 hod. spoločné stretnutie na prízemí pavilónu A ohľadom podávania prihlášok na stredné školy s kariérovou poradkyňou Mgr. M. Rajnákovou, následne pokračuje triedne rodičovské stretnutie

      13.2.2023, 16.00 hod - rodičovské združenie (ostatné ročníky)

      Tešíme sa na Vás!

     • PRIJÍMACIE KONANIE DO BEŽNEJ TRIEDY SO ŠPP - ĽADOVÝ HOKEJ

     • Riaditeľka základnej školy vyhlasuje

      prijímacie konanie do 5. ročníka bežnej triedy so športovou prípravou so zameraním na ľadový hokej pre školský rok 2023/2024

      TERMÍNY:

      15.2.2023, streda 16.00 hod.: všeobecno – motorické výkonostné testy, telocvičňa ZŠ M. R. Štefánika

      16.2.2023,  štvrtok 14.00 hod.: špeciálne výkonostné testy, Zimný štadión v Lučenci

      Podľa upresnenia psychodiagnostika CPPPaP Lučenec, miesto realizácie:  ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

      Podľa upresnenia:n vyšetrenie u telovýchovnej lekárky pre deti a dorast

      Podmienky pre účasť na prijímacom konaní

      1. Prihláška do bežnej triedy so ŠPP, potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti, súhlas zákonného zástupcu (súčasť prihlášky), súhlas so spracovaním osobných údajov (súčasť prihlášky) Prihláška do bežnej triedy so ŠPP - zamerania ľadový hokej.docx
      2. Úspešné zvládnutie všeobecno – motorických testov a špeciálnych výkonostných testov
      3. Po úspešnom zvládnutí prvých dvoch častí nasleduje psychodiagnostické vyšetrenie CPPPaP a odporučenie od telovýchovného lekára pre deti a dorast po komplexnom vyšetrení (zabezpečuje škola)

      Organizačné pokyny:

      Dieťa na prijímacie konanie sprevádza zákonný zástupca. Je potrebné si priniesť športové oblečenie a vhodnú obuv do telocvične, výstroj, korčule na zimný štadión.

      Kontakt: ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, zsstefanikalc.edupage.org, riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

      Za HC Lučenec: Mgr. Lukáš Plešavský, 0905526942

      V Lučenci, 16.1.2023

                                                                 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ROZHOVORY O IT PREVENCII - POZVÁNKA PRE RODIČOV

     • Vážení rodičia!

      Srdečne Vás pozývame na II. komunitné stretnutie pre rodičov a zamestnancov školy pod názvom Rozhovory o IT prevencii s odborníkom na IT prevenciu Ing. Jaroslavom Osterom. Stretnutie sa uskutoční 14.2.2023 o 16.00 hod. v VIII.B triede (poprípade na prízemí pav. A podľa záujmu).

      Tešíme sa na Vás!

     • OTVÁRAME GYMNASTIKU PRE DETI DO 10 ROKOV

     • Vážení rodičia, milé deti!

      Od 7.2.2023 otvárame v spolupráci s Klubom športovej gymnastiky Detva pre deti materských a základných škôl do 10 rokov GYMNASTICKÉ TRÉNINGY!

      Tréningový proces bude prebiehať od 7.2.2023 vždy utorky od 16.00 hod. Tréning bude trvať 1 hodinu. Podľa záujmu a úrovne budú deti rozdelené do skupín. Tréningy budú realizované s trénerkami Klubu športovej gymnastiky Detva v priestoroch telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci!

      Platby sú nastavené formou permanentky:

      5 tréningových jednotiek 30€, 10 tréningových jednotiek 55€ (1 tréning zdarma), 15 tréningových jednotiek 75€ (1 tréning zadarmo).

      Súrodenec - 5 tréningových jednotiek 15€, 10 tréningových jednotiek 30€ a 15 tréningových jednotiek 45€.

      PREZENTÁCIA KLUBU ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY - POZVÁNKA

      Pozývame Vás 24.1.2023 o 16.00 hod. do telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci na prezentáciu Športového klubu gymnastiky Detva, ktorú sme pre Vás pripravili! Deti a rodičia zažijú prezentáciu výkonov gymnastiek a spoznajú jednotlivé trénerky a činnosť klubu!

      Prihlasovanie je možné na priamo na prezentácii, na tréningu, prípadne informácie poskytne Mgr. Marek Pentka 0917923166.

      Dieťa môžu prihlasiť rodičia kedykoľvek celoročne podľa záujmu!

      FB: Kšg Detva Športová Gymnastika

      Tešíme sa na Vás!


     • PASOVANIE PRVÁČIKOV

     • 31. 1. 2023 sa na našej škole uskutočnila veľká udalosť - PASOVANIE PRVÁČIKOV.

      Po krátkom príhovore moderátorov sme dali priestor našim prváčikom, aby nám predstavili svoj program, ktorý si pripravili spolu so svojimi triednymi učiteľmi – pánom učiteľom P. Anderlem, pani učiteľkami Z. Kamenskou a Z. Fungáčovu.

      Po skvelých vystúpeniach sme sa pustili do pasovania!

      Prvou úlohou našich najmladších bolo počúvať krátke úryvky z rozprávok a následne hádať ich názov. Touto skúškou prváci úspešne prešli a vrhli sme sa spolu na ďalšiu, pre prváčikov ľahkú, úlohu. Na plátne sa objavovali písmenká, ktoré následne viedli k tajnému heslu. Poslednou, ale najťažšou, úlohou bola cesta ku kráľovi. Po odznení mena musel prváčik zdolať prekážkovú dráhu, vyjsť schodmi a pokľaknúť pred kráľom, ktorý ho pasovaním zaradil do žiackeho cechu. Každý žiak dostal pasovací list, ktorý sme spečatili sľubom. Po záverečnom príhovore našej pani riaditeľky si žiaci otlačili svoje pršteky na pamätný strom.

      Bola to vydarená akcia pre prváčikov ale i dobrá skúsenosť pre odchádzajúcich deviatakov.

      Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľali na organizácii akcie a tak prispeli ku krásnemu zážitku všetkých! Ďakujeme pani riaditeľke, triednym učiteľom, pani vychovávateľkám, žiakom 9. ročníka, ale aj rodičom i starým rodičom, že prišli medzi nás, no hlavne ďakujeme prváčikom, ktorým prajeme veľa úspechov!

      Ema Vilhanová, žiačka IX.M triedy a moderátorka pasovania

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie