• PASOVANIE PRVÁČIKOV

     • 31. 1. 2023 sa na našej škole uskutočnila veľká udalosť - PASOVANIE PRVÁČIKOV.

      Po krátkom príhovore moderátorov sme dali priestor našim prváčikom, aby nám predstavili svoj program, ktorý si pripravili spolu so svojimi triednymi učiteľmi – pánom učiteľom P. Anderlem, pani učiteľkami Z. Kamenskou a Z. Fungáčovu.

      Po skvelých vystúpeniach sme sa pustili do pasovania!

      Prvou úlohou našich najmladších bolo počúvať krátke úryvky z rozprávok a následne hádať ich názov. Touto skúškou prváci úspešne prešli a vrhli sme sa spolu na ďalšiu, pre prváčikov ľahkú, úlohu. Na plátne sa objavovali písmenká, ktoré následne viedli k tajnému heslu. Poslednou, ale najťažšou, úlohou bola cesta ku kráľovi. Po odznení mena musel prváčik zdolať prekážkovú dráhu, vyjsť schodmi a pokľaknúť pred kráľom, ktorý ho pasovaním zaradil do žiackeho cechu. Každý žiak dostal pasovací list, ktorý sme spečatili sľubom. Po záverečnom príhovore našej pani riaditeľky si žiaci otlačili svoje pršteky na pamätný strom.

      Bola to vydarená akcia pre prváčikov ale i dobrá skúsenosť pre odchádzajúcich deviatakov.

      Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľali na organizácii akcie a tak prispeli ku krásnemu zážitku všetkých! Ďakujeme pani riaditeľke, triednym učiteľom, pani vychovávateľkám, žiakom 9. ročníka, ale aj rodičom i starým rodičom, že prišli medzi nás, no hlavne ďakujeme prváčikom, ktorým prajeme veľa úspechov!

      Ema Vilhanová, žiačka IX.M triedy a moderátorka pasovania

     • ŽIAK MESIACA DECEMBER A JANUÁR

     • Dňa 31. 1. 2023 sa uskutočnilo Slávnostné oceňovanie žiakov mesiaca za mesiace december a január.

      Vedenie školského parlamentu spolu s pani riaditeľkou a pani zástupkyňami ocenilo žiakov, ktorí sú pre svojich spolužiakov pozitívnym vzorom či už v správaní, vzdelávaní, prístupom, snaživosťou, reprezentáciou.

      Žiaka mesiaca si tradične určujú triedne kolektívy na triednických hodinách a to znamená, že každý žiak je vybratý svojimi spolužiakmi.

      Milí spolužiaci!

      Srdečne gratulujeme a prajeme, aby sa Vám aj naďalej darilo tak ako doteraz a ešte lepšie!

      Alex Serzödi, predseda školského parlamentu

     • FÁZY MESIACA

     • Veľmi zaujímav aktivitu realizovali žiaci na Astronomickom krúžku. Spolu s pani učiteľkou Marianou Kováčovou Korimčákovou si prakticky vyrobili pomôcku zameranú na fázy mesiaca. fazymesiaca.mp4

     • MOJI RÔZNORODÍ ŽIACI

     • V čítanke sme mali text, že deti sú ako kvety, každé je inakšie a všetky sú pekné. To platí aj pre moju triedu. Mám v nej žiakov so ŠVVP, mentálnym postihnutím, autistu, žiaka z Ukrajiny, žiakov z rómskeho prostredia, žiakov, ktorí sú veľmi šikovní, žiakov, ktorí potrebujú pomoc.

      Učiteľ, ktorí má dozor a nazrie do mojej triedy, alebo zastupuje v mojej triede nič si nevšimne. Vidí deti, ktoré sú ako každé iné. Rozprávajú sa v oddychovom kútiku, smejú, kreslia, hrajú hry, sú veselé,...

      Rozdiely začnú byť viditeľné, až keď začne vyučovací proces. Niektorí pracujú samostatne, niektorým pomôžem ja, pri iných sedí pani asistentka, iných si pani asistentky berú so sebou.

      Inklúzia je taký systém vzdelávania, ktorý umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy. Učitelia pristupujú ku každému žiakovi individuálne ako k mimoriadnej osobnosti.

      Že je to ťažké? Samozrejme, vzdelávanie v inkluzívnom prostredí je pre pedagógov veľmi náročné. Spolu so žiakmi sa učím aj ja. Ako k nim pristupovať, vnímať ich odlišnosti, správne reagovať, rozvíjať ich sociálne cítenie, riešiť problémy, byť tolerantná, empatická,...

      Veľkou pomocou je pre mňa práca pani asistentiek, výborná spolupráca s rodičmi, dobré vzťahy v triede medzi žiakmi, ktorí sa navzájom akceptujú a pomáhajú si.

      Tak takáto je moja trieda, kde žiaci rozdiely medzi sebou berú ako niečo prirodzené.

       

                                                                                                                                               Mgr. Martina Karáseková

     • UKONČENIE 1. POLROKA 2022/2023

     • Vážení rodičia!

      31.1.2023 obdržia žiaci výpis hodnotenia a klasifikácie za 1. polrok ako aj pochvaly udelené triednymi učiteľmi. Výpisy obdržia zákonní zástupcovia aj elektronicky prostredníctvom Edupage.

      Pochvaly udelené riaditeľkou školy a všetky výchovné opatrenia obdržia rodičia prostredníctvom pošty.

      31.1.2023 o 8.30 hod. v telocvični ZŠ slávnostne pasujeme našich prváčikov. Milí rodičia, starí rodičia, srdečne Vás pozývame medzi nás!

     • RAJO AUTOMAT – UKONČENIE PREVÁDZKY K 31.1.2023

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás, že k 31.1.2023 ukončuje spoločnosť Rajo prevádzku Rajo–automatu na našej škole. Z dôvodu zapojenia sa školy do mliečneho programu, prostredníctvom ktorého dostávajú žiaci mlieka zadarmo, sa prevádzka automatu stáva neefektívnou.

      Kredit, ktorý majú žiaci na karte, môžu žiaci využiť na zakúpenie produktov v automate do 31.1.2023 alebo požiadate spoločnosť Rajo o vrátenie peňazí, ktoré sú na karte. Je potrebné napísať na: karty@rajo.sk

      Za porozumenie ďakujeme!

     • NIKITA SÚČASŤOU STRIEBORNÉHO TÍMU NA EYOF 2023

     • Pozorne sme sledovali zápasy so Švajčiarskom, Rakúskom, Fínskom i Českom dievčat do 16 rokov na  ZIMNOM OLYMPIJSKOM FESTIVALE MLÁDEŽE EYOF 2023. Veď hokej je súčasťou aj našej školy a na EYOF 2023 sme mali zastúpenie v osobe žiačky 8. ročníka Nikity Liliany Krištofíkovej.

      Dievčatá sa prebojovali až do finále, kde bojovali „ako dračice“, ale v 3. tretine nás Češky prestrieľali a o víťazovi bolo rozhodnuté.

      Sme hrdí, lebo strieborné medaile sú obrovským úspechom, za ktorým stoja roky driny, množstvo pádov i víťazstiev, obetavá podpora rodiny. Blahoželáme Nikite, držíme jej palce v ďalšom športovom napredovaní a za neskutočnú podporu vyjadrujeme uznanie aj rodičom Nikity!

     • TAM, KDE JE OCHOTA A CHCENIE, JE AJ CESTA

     • Naša škola je otvorená inkluzívnemu vzdelávaniu, inklúziu nevnímame ako strašiak, ale ako príležitosť. Prekonávanie bariér je beh na dlhé trate, preto sa neustále snažíme prehlbovať  svoje vedomosti  formou rôznych vzdelávacích programov, školení, webinárov, besied i komunitných stretnutí.

      Dňa 18.1. 2023 absolvovali pedagogickí a odborní zamestnanci webinár zameraný na tému inklúzie - Inklúzia - strašiak alebo príležitosť. Uvedomujeme si, že každý žiak je individuálna bytosť a potrebuje iný prístup, preto je dôležité, aby si pedagóg rozširoval svoje obzory zo zdrojov, ktoré sú garanciou odbornosti a skúsenosti.

      Lektorka Mgr. Viera Hincová nám na začiatku webinára niekoľkými charakteristikami objasnila, čo znamená inklúzia. Je to nekonečný dialóg o spolunažívaní ľudí v ich rôznorodosti. Môžeme tak povedať, že je to vytvorenie podmienok a prostredia, ktoré každému jednotlivcovi umožňuje maximálny rozvoj jeho daností a schopností. Aktérmi systému inklúzie sú deti, rodičia, učitelia, odborní zamestnanci, asistenti učiteľa, ostatné deti a ich rodičia. Je dôležité, aby sa tieto osoby vzájomne podporovali a boli si nápomocní. Aby sme inklúzii „otvorili dvere“, musíme v prvom rade zmeniť naše myslenie a vnímanie inakosti.  Rovnosť šancí nám ilustroval konkrétny obrázok, ktorý vystihol podstatu inklúzie a individuálneho prístupu k žiakovi. Každý žiak potrebuje rôznu  „dávku podpory“, tak aby mohol zažiť úspech v dosahovaní cieľov.

       

      https://tsergas.ca/blog/diversity/shifting-from-diversity-and-inclusion-to-diversity-equity-and-inclusion/

      V ďalšej časti webinára nám boli prezentované bariéry, ktoré môžu ovplyvňovať naše postoje a zároveň ako sa im vyhnúť efektívnou inkluzívnou komunikáciou, ktorá vytvára príležitosť všetkým uplatniť sa tam, kde sa cítia silní a učiť sa v rôznych situáciách cez zážitok a skúsenosť. Každá snaha o inklúziu má svoje úskalia a vyskytnú sa aj žiaci, ktorí prežívajú záťaž, ba dokonca traumu z predchádzajúcich negatívnych skúseností. Webinár nám predstavil možnosti ako tieto úskalia riešiť pomocou rôznych prístupov  ̶ práca s klímou triedy a manažovanie rizík dopadov na záťaže. 

      Prínosom boli informácie o využití  psychologickej prvej pomoci ako metódy poskytovania počiatočnej podpory v krízových situáciách pre ochranu dieťaťa a humanitárnej pomoci. Svojim spôsobom každý, kto pracuje s deťmi, môže takúto psychologickú prvú pomoc poskytnúť a zmierniť tak ťažkosti dieťaťa. V úlohe pedagógov je to súčasť našej práce, ktorá mnohokrát odoberá energiu, a preto nás lektorka učila zároveň o aktivácii parasympatika- vedieť sa zastaviť a predchádzať nášmu vyhoreniu.

      V závere webinára sa mi vryla do pamäti myšlienka, ktorú vyslovila pani Hincová: „Tam, kde je ochota a chcenie, je aj cesta.“ A to je fakt, ktorý ovplyvňuje samotného žiaka a jeho cestu za dosiahnutím cieľa.

      Mgr. Radka Findrová, asistentka učiteľa

     • SPOLUPRÁCA ŠKOLY A KLUBU ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY DETVA

     • V súvislosti s otvorením Gymnastiky pre deti do 10 rokov na našej škole v spolupráci s Klubom športovej gymnastiky sme navštívili ZŠ na Ul. obrancov mieru v Detve, ktorá pod vedením Mgr. Jána Gabľasa podporuje tento druh športu. Stretli sme sa priamo s trénerkami Klubu športovej gymnastiky, Katarínou Krekáňovou a Zuzanou Ostrihoňovou. Videli sme nielen priestory ale aj skvelé gymnastky od najútlejšieho veku až po reprezentatky SR v športovej gymnastike. Bol to zážitok! Ďakujeme za príjemné stretnutie a tešíme sa na spoluprácu!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie