• ŠKOLSKÉ KOLO ŠALIANSKY MAŤKO

     • 7. a 10. februára 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

      V 1., 2. a 3. kategórii spolu súťažilo 21 žiakov. Recitátori sa naozaj veľmi snažili, porotu zaujali svojím výberom a prednesom povesti, a tak mala naozaj ťažkú úlohu vybrať najlepších. Nakoniec bol prednes vyhodnotený nasledovne:

      1. kategória:

      3. miesto: Elizabeth Gánoczi z 2.A

      2. miesto: Nikola Galanská z 3.A

      1. miesto a postup do okresného kola získala Nela Hrončeková z 3.B triedy.

      2. kategória:

      3. miesto: Adela Káková z 5.A a Alexandra Račkovázo 4.C

      2. miesto: Liana Pappová zo 4.B a Emma Hrdinová zo 4.C

      1. miesto a postup do okresného kola získala Lucia Franeková z 5.A triedy.

      3. kategória:

      3. miesto: Drahoslava Zacharová zo 6. B a Saskia Orlaiovázo 6.A

      2. miesto: Katarína Huňavá zo 7.C

      1. miesto a postup do okresného kola získala Tamara Plašienková zo 6.C triedy.

      Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim dievčatám držíme päste v ďalšom kole súťaže, ktoré sa uskutoční zajtra, 16.februára 2023.

      Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

     • RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na tretie rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

      8.2.2023 - rodičovské stretnutie pre rodičov žiakov 4. ročníka: 16.00 hod. spoločné stretnutie na prízemí pavilónu A ohľadom LVVK4, následne pokračuje triedne rodičovské stretnutie

      9.2.2023 - rodičovské stretnutie pre rodičovs 9. ročníka: 16.00 hod. spoločné stretnutie na prízemí pavilónu A ohľadom podávania prihlášok na stredné školy s kariérovou poradkyňou Mgr. M. Rajnákovou, následne pokračuje triedne rodičovské stretnutie

      13.2.2023, 16.00 hod - rodičovské združenie (ostatné ročníky)

      Tešíme sa na Vás!

     • PRIJÍMACIE KONANIE DO BEŽNEJ TRIEDY SO ŠPP - ĽADOVÝ HOKEJ

     • Riaditeľka základnej školy vyhlasuje

      prijímacie konanie do 5. ročníka bežnej triedy so športovou prípravou so zameraním na ľadový hokej pre školský rok 2023/2024

      TERMÍNY:

      15.2.2023, streda 16.00 hod.: všeobecno – motorické výkonostné testy, telocvičňa ZŠ M. R. Štefánika

      16.2.2023,  štvrtok 14.00 hod.: špeciálne výkonostné testy, Zimný štadión v Lučenci

      Podľa upresnenia psychodiagnostika CPPPaP Lučenec, miesto realizácie:  ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

      Podľa upresnenia:n vyšetrenie u telovýchovnej lekárky pre deti a dorast

      Podmienky pre účasť na prijímacom konaní

      1. Prihláška do bežnej triedy so ŠPP, potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti, súhlas zákonného zástupcu (súčasť prihlášky), súhlas so spracovaním osobných údajov (súčasť prihlášky) Prihláška do bežnej triedy so ŠPP - zamerania ľadový hokej.docx
      2. Úspešné zvládnutie všeobecno – motorických testov a špeciálnych výkonostných testov
      3. Po úspešnom zvládnutí prvých dvoch častí nasleduje psychodiagnostické vyšetrenie CPPPaP a odporučenie od telovýchovného lekára pre deti a dorast po komplexnom vyšetrení (zabezpečuje škola)

      Organizačné pokyny:

      Dieťa na prijímacie konanie sprevádza zákonný zástupca. Je potrebné si priniesť športové oblečenie a vhodnú obuv do telocvične, výstroj, korčule na zimný štadión.

      Kontakt: ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, zsstefanikalc.edupage.org, riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

      Za HC Lučenec: Mgr. Lukáš Plešavský, 0905526942

      V Lučenci, 16.1.2023

                                                                 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • OD NÁPADU K VÝSLEDKU

     • V našej škole sa snažíme skvalitňovať a modernizovať priestory našej školy. Veľmi peknú spoluprácu sme rozvinuli v spolupráci so žiakmi zo školského parlamentu ako aj s nepedagogickými zamestnancami.

      S myšlienkou sme oslovili žiakov školského parlamentu, ktorí na svojom zasadnutí vytvorili a naprojektovali návrh. Cieľom bolo navrhnúť slová, ktoré by charakterizovali hodnoty našej školičky. Návrh sme pretavili do reality – do výroby slov, ktoré do seba zapadali, akoby sme hrali scrabble. Pani informátorka H. Strmeňová, pán školník P. Keszeg a pán údržbár P. Pathó nám veľmi pomohli pri lepení slov na stenu a pri maľbe loga školy.

      Spolupráca je veľmi dôležitá hodnota v našej škole a vie priniesť len a len pozitívny výsledok, z ktorého sa všetci vieme tešiť!

     • ROZHOVORY O IT PREVENCII - POZVÁNKA PRE RODIČOV

     • Vážení rodičia!

      Srdečne Vás pozývame na II. komunitné stretnutie pre rodičov a zamestnancov školy pod názvom Rozhovory o IT prevencii s odborníkom na IT prevenciu Ing. Jaroslavom Osterom. Stretnutie sa uskutoční 14.2.2023 o 16.00 hod. v VIII.B triede (poprípade na prízemí pav. A podľa záujmu).

      Tešíme sa na Vás!

     • S KAŽDÝM DIEŤAŤOM SA RÁTA

     • S každým dieťaťom sa ráta je názov inkluzívnej aktivity, do ktorej sa zapojili žiaci VIII.A triedy na hodine občianskej náuky. Cieľom aktivity bolo zvýšiť povedomie o každodenných problémoch, ktorým čelia zdravotne znevýhodnení ľudia a podporovať empatiu a solidaritu s deťmi, ktoré sú odlišné.

      Aktivita bola rozdelená do dvoch častí. Najprv si každý žiak napísal stručný časový rozvrh svojho bežného dňa v týždni. Žiaci vytvorili menšie skupinky. Každá skupina mala za úlohu pouvažovať a spísať režim dňa nevidiaceho žiaka. Následne jednotlivé skupiny svoje predstavy prezentovali a navzájom diskutovali o tom, ako by sa asi cítili, ktoré činnosti by sa pre nich stali ťažkými alebo nezvládnuteľnými.

      Druhú časť aktivity tvorila situačná hra, v ktorej mali žiaci možnosť skúsiť, ako sa žije ich rovesníkom s postihnutím. Každá skupina si vybrala žiaka, ktorý bol na chvíľu „nevidiaci“ a mal prechádzať triedou. „Nevidiaci“ žiaci úlohu plnil len s veľkými ťažkosťami, trvalo im to dlho a už po chvíli žiadali pomoc. Vybrali si sprievodcov a opustili triedu. Vrátili sa do nej až po premiestnení lavíc a sprievodcovia ich viedli pomedzi lavice, stoličky a vaky. V snahe nájsť čo najlepší spôsob asistencie sa sprievodcovia potýkali s mnohými ťažkosťami. Po prvotných zlyhaniach, keď sa snažili viesť „nevidiaceho“ chrbtom dopredu a ťahajúc ho za sebou, zistili, že viesť partnera za lakeť a navigovať ho dotykom, pokynmi je efektívnejšie.

      Na záver sa všetci zhodli v tom, že by nechceli byť na mieste nevidomého žiaka, pretože postihnutie by do značnej miery ovplyvnilo ich každodenný život, pripravilo by ich o mnoho nádherných vecí a zážitkov, ktoré vnímame našim zrakom. Dospeli tiež k poznaniu, že je dôležité postihnutým ľuďom pomáhať, nie ich ľutovať alebo prehliadať.

      Mgr. Nora Benediktyová, triedna učiteľka VIII.A

     • DETSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ

     • Dňa 10. februára 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnil skvelý Novoročný turnaj v zrýchlenom šachu, ktorý spojil 52 žiakov škôl z Lučenca, Detvy a Hriňovej.

      Výsledky nás veľmi potešili, pretože v konečnom poradí medzi chlapcami

      Tobias Koronczi (VIII.M) obsadil 4.miesto,

      Jakub Kocúr (VI.M) 6.miesto,

      Josef Cerovský (IX.M) 8. miesto,

      Roman Babinský(V.M) 12. miesto,

      Michal Očenáš (IX.M) 16. miesto.

      V kategórii Chlapci 1. stupeň boli výsledky:

      Filip Kováč (IV.A) - 5. miesto a

      Paľo Vranský (III. ) -) 11. miesto.

      Veľmi dobre zabodovali na svojich šachovniciach aj naše dievčatá: Sofia Okohribová (VI.A), Emma Hrdličková (V.A), Lýdia Horváthová (IV.A), Tereza Vargová (IV.B), ktoré zvíťazili minimálne v 3 kolách zo 7.

      Vyvrcholením všetkého bol výkon Nelky Hrončekovej (III.B), ktorá obsadila 3. miesto v kategórii Dievčatá 1.stupeň.

      Ďakujeme žiakom za vynikajúcu reprezentáciu školy a veľmi dobré výsledky. Za podporu tohto skvelého podujatia ďakujeme pani riaditeľke Gabriele Aláčovej a OZ Šachisti.

      Mgr. Yulia Miseng

     • AKTUÁLNY STAV REKONŠTRUKCIE

     • V rámci realizovanej rekonštrukcie sa zrealizovala úprava vodovodných potrubí, vrátane rozšírenia počtu pisoárov, položil sa kazetový strop, opravili sa steny, podlaha, vytvoril sa bezbariérový vstup do šatne i do toaliet. Aktuálne sa kladie dlažba. Čaká nás ešte úprava vstupov do pavilónu A – nové dvere, položenie protišmykovej dlažby. Počas jarných prázdnin plánujeme úpravu vstupu do hlavnej budovy. V rámci úpravy vstupov prebehne montáž nových dvier.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie