• PRIJÍMACIE KONANIE DO BEŽNEJ TRIEDY SO ŠPP - ĽADOVÝ HOKEJ

     • Riaditeľka základnej školy vyhlasuje

      prijímacie konanie do 5. ročníka bežnej triedy so športovou prípravou so zameraním na ľadový hokej pre školský rok 2023/2024

      TERMÍNY:

      15.2.2023, streda 16.00 hod.: všeobecno – motorické výkonostné testy, telocvičňa ZŠ M. R. Štefánika

      16.2.2023,  štvrtok 14.00 hod.: špeciálne výkonostné testy, Zimný štadión v Lučenci

      Podľa upresnenia psychodiagnostika CPPPaP Lučenec, miesto realizácie:  ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

      Podľa upresnenia:n vyšetrenie u telovýchovnej lekárky pre deti a dorast

      Podmienky pre účasť na prijímacom konaní

      1. Prihláška do bežnej triedy so ŠPP, potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti, súhlas zákonného zástupcu (súčasť prihlášky), súhlas so spracovaním osobných údajov (súčasť prihlášky) Prihláška do bežnej triedy so ŠPP - zamerania ľadový hokej.docx
      2. Úspešné zvládnutie všeobecno – motorických testov a špeciálnych výkonostných testov
      3. Po úspešnom zvládnutí prvých dvoch častí nasleduje psychodiagnostické vyšetrenie CPPPaP a odporučenie od telovýchovného lekára pre deti a dorast po komplexnom vyšetrení (zabezpečuje škola)

      Organizačné pokyny:

      Dieťa na prijímacie konanie sprevádza zákonný zástupca. Je potrebné si priniesť športové oblečenie a vhodnú obuv do telocvične, výstroj, korčule na zimný štadión.

      Kontakt: ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, zsstefanikalc.edupage.org, riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

      Za HC Lučenec: Mgr. Lukáš Plešavský, 0905526942

      V Lučenci, 16.1.2023

                                                                 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • OD NÁPADU K VÝSLEDKU

     • V našej škole sa snažíme skvalitňovať a modernizovať priestory našej školy. Veľmi peknú spoluprácu sme rozvinuli v spolupráci so žiakmi zo školského parlamentu ako aj s nepedagogickými zamestnancami.

      S myšlienkou sme oslovili žiakov školského parlamentu, ktorí na svojom zasadnutí vytvorili a naprojektovali návrh. Cieľom bolo navrhnúť slová, ktoré by charakterizovali hodnoty našej školičky. Návrh sme pretavili do reality – do výroby slov, ktoré do seba zapadali, akoby sme hrali scrabble. Pani informátorka H. Strmeňová, pán školník P. Keszeg a pán údržbár P. Pathó nám veľmi pomohli pri lepení slov na stenu a pri maľbe loga školy.

      Spolupráca je veľmi dôležitá hodnota v našej škole a vie priniesť len a len pozitívny výsledok, z ktorého sa všetci vieme tešiť!

     • ROZHOVORY O IT PREVENCII - POZVÁNKA PRE RODIČOV

     • Vážení rodičia!

      Srdečne Vás pozývame na II. komunitné stretnutie pre rodičov a zamestnancov školy pod názvom Rozhovory o IT prevencii s odborníkom na IT prevenciu Ing. Jaroslavom Osterom. Stretnutie sa uskutoční 14.2.2023 o 16.00 hod. v VIII.B triede (poprípade na prízemí pav. A podľa záujmu).

      Tešíme sa na Vás!

     • S KAŽDÝM DIEŤAŤOM SA RÁTA

     • S každým dieťaťom sa ráta je názov inkluzívnej aktivity, do ktorej sa zapojili žiaci VIII.A triedy na hodine občianskej náuky. Cieľom aktivity bolo zvýšiť povedomie o každodenných problémoch, ktorým čelia zdravotne znevýhodnení ľudia a podporovať empatiu a solidaritu s deťmi, ktoré sú odlišné.

      Aktivita bola rozdelená do dvoch častí. Najprv si každý žiak napísal stručný časový rozvrh svojho bežného dňa v týždni. Žiaci vytvorili menšie skupinky. Každá skupina mala za úlohu pouvažovať a spísať režim dňa nevidiaceho žiaka. Následne jednotlivé skupiny svoje predstavy prezentovali a navzájom diskutovali o tom, ako by sa asi cítili, ktoré činnosti by sa pre nich stali ťažkými alebo nezvládnuteľnými.

      Druhú časť aktivity tvorila situačná hra, v ktorej mali žiaci možnosť skúsiť, ako sa žije ich rovesníkom s postihnutím. Každá skupina si vybrala žiaka, ktorý bol na chvíľu „nevidiaci“ a mal prechádzať triedou. „Nevidiaci“ žiaci úlohu plnil len s veľkými ťažkosťami, trvalo im to dlho a už po chvíli žiadali pomoc. Vybrali si sprievodcov a opustili triedu. Vrátili sa do nej až po premiestnení lavíc a sprievodcovia ich viedli pomedzi lavice, stoličky a vaky. V snahe nájsť čo najlepší spôsob asistencie sa sprievodcovia potýkali s mnohými ťažkosťami. Po prvotných zlyhaniach, keď sa snažili viesť „nevidiaceho“ chrbtom dopredu a ťahajúc ho za sebou, zistili, že viesť partnera za lakeť a navigovať ho dotykom, pokynmi je efektívnejšie.

      Na záver sa všetci zhodli v tom, že by nechceli byť na mieste nevidomého žiaka, pretože postihnutie by do značnej miery ovplyvnilo ich každodenný život, pripravilo by ich o mnoho nádherných vecí a zážitkov, ktoré vnímame našim zrakom. Dospeli tiež k poznaniu, že je dôležité postihnutým ľuďom pomáhať, nie ich ľutovať alebo prehliadať.

      Mgr. Nora Benediktyová, triedna učiteľka VIII.A

     • DETSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ

     • Dňa 10. februára 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnil skvelý Novoročný turnaj v zrýchlenom šachu, ktorý spojil 52 žiakov škôl z Lučenca, Detvy a Hriňovej.

      Výsledky nás veľmi potešili, pretože v konečnom poradí medzi chlapcami

      Tobias Koronczi (VIII.M) obsadil 4.miesto,

      Jakub Kocúr (VI.M) 6.miesto,

      Josef Cerovský (IX.M) 8. miesto,

      Roman Babinský(V.M) 12. miesto,

      Michal Očenáš (IX.M) 16. miesto.

      V kategórii Chlapci 1. stupeň boli výsledky:

      Filip Kováč (IV.A) - 5. miesto a

      Paľo Vranský (III. ) -) 11. miesto.

      Veľmi dobre zabodovali na svojich šachovniciach aj naše dievčatá: Sofia Okohribová (VI.A), Emma Hrdličková (V.A), Lýdia Horváthová (IV.A), Tereza Vargová (IV.B), ktoré zvíťazili minimálne v 3 kolách zo 7.

      Vyvrcholením všetkého bol výkon Nelky Hrončekovej (III.B), ktorá obsadila 3. miesto v kategórii Dievčatá 1.stupeň.

      Ďakujeme žiakom za vynikajúcu reprezentáciu školy a veľmi dobré výsledky. Za podporu tohto skvelého podujatia ďakujeme pani riaditeľke Gabriele Aláčovej a OZ Šachisti.

      Mgr. Yulia Miseng

     • AKTUÁLNY STAV REKONŠTRUKCIE

     • V rámci realizovanej rekonštrukcie sa zrealizovala úprava vodovodných potrubí, vrátane rozšírenia počtu pisoárov, položil sa kazetový strop, opravili sa steny, podlaha, vytvoril sa bezbariérový vstup do šatne i do toaliet. Aktuálne sa kladie dlažba. Čaká nás ešte úprava vstupov do pavilónu A – nové dvere, položenie protišmykovej dlažby. Počas jarných prázdnin plánujeme úpravu vstupu do hlavnej budovy. V rámci úpravy vstupov prebehne montáž nových dvier.

     • BESEDA S TEMATIKOU PREVENCIE

     • 8.2.2023 sme pre žiakov VI.B, VII.A, VII.B pripravili preventívnu besedu s prokurátormi Okresnej prokuratúry Lučenec JUDr. Janou Jurinovou a JUDr. Júliusom Slavkovským. Žiaci sa oboznámili s problematikou ako trestnoprávna zodpovednosť, trestné činy, priestupky, záškoláctvo, drogová trestná činnosť, internetová prevencia, šírenie pornografie ako aj s následkami vyplývajúcimi z páchania priestupkov a trestných činov.

      Ďakujeme za realizáciu besedy. Vítame spoluprácu ako veľmi dobrý nástroj prevencie v spolupráci s odborníkmi!

     • POZNÁVAME NÁREČIA NAŠICH PREDKOV

     • Dňa 27.1.2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže, ktorú organizuje Dom Matice slovenskej v Lučenci, Spoznávame nárečia našich predkov.

      Deti sa prostredníctvom tejto súťaže zoznámili s jazykom, ktorý možno používali ich prastaré mamy, s dedičstvom, ktoré tu pre nás zanechali, ale ktoré sa pomaličky vytráca. Preto je poslanie tejto súťaže také dôležité.

      Porota nemala ľahkú úlohu vybrať jedného reprezentanta do okresného kola súťaže, ale nakoniec sa rozhodla takto: 1. miesto Ján Kyzek 4.C, 2. miesto Michaela Líšková 3.A a Ema Kuráková 2.A, 3. miesto Tamara Tóthová 4.A a Kornélia Koristeková 2.B.

      Víťazom blahoželáme, všetkým zúčastneným ďakujeme za krásne výkony a Jankovi držíme palce v okresnom kole.

      Mgr. Radana Tuhárska

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie