• REKONŠTRUKCIE VSTUPOV

     • Priebežne s rekonštrukciou chlapčenských toaliet v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sme začali realizovať aj rekonštrukciu vstupov do pavilónu A a do hlavnej budovy. Hlavnými cieľmi rekonštrukcie je zabezpečiť bezbariérovosť ako bežný štandard moderných škôl.

      Do pavilónu A rekonštruujeme vstup, ktorý sa napája na šatňu a následne na schodište na I. poschodie. Výstupom vo finálnej fáze bude montáž plošiny. Podobne sme rekonštruovali vstup do hlavnej budovy s tým, že aj v hlavnej budove bude výstupom aj plošina, ktorou sa zdravotne postihnutý vie dostať na I. poschodie a následne sa dostane do tried II. stupňa. V rámci rekonštrukcie sme zabezpečili aj výmenu vstupných dverí, ktoré umožňujú aj zdravotne postihnutým dostať sa do jednotlivých budov samostatne.

      Naším ďalším cieľom je vytvorenie oddychových zón. Pri pavilóne A a pri vstupe do hlavnej budove budú osadené lavičky.

     • ZAČALI SME S POSTUPNOU VÝMENOU VNÚTORNÝCH ŽALÚZIÍ V PAVILÓNE A

     • V mesiaci marec 2023 sme začali s výmenou vnútorných stropných žalúzií na 2. poschodí pavilónu A a to v triedach II.A a II.B. Jedná sa o náš dlhodobý cieľ zlepšovať psychohygienické podmienky našej školy v súvislosti s vysokými teplotami v jarných a letných mesiacoch.

     • GYMNASTIKA PRE DETI DO 10 ROKOV

     • KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY DETVA a ZŠ M.R.Štefánika Lučenec spojili sily a rozbehli v Lučenci Gymnastiku pre deti do 10 rokov. Malé gymnastky sa nám vo februári prišli predstaviť a vzniklo z toho super video!

     • CHLAPČENSKÉ TOALETY NA PRÍZEMÍ PAVILÓNU A PREŠLI REKONŠTRUKCIOU

     • Od polovice decembra 2022 do konca februára 2023 sme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia realizovali rozsiahlu rekonštrukciu chlapčenských toaliet na prízemí pavilónu A.

      Po roku, kedy sme zrekonštruovali dievčenské toalety, sa nám podarilo zrekonštruovať ďalšie sociálne zariadenia v pavilóne A. Rekonštrukcia sa týkala jednak vodovodov, osvetlenia, položila sa dlažba, nové toalety, pisoáre, umývadlá a kabínky, ale zabezpečili sme aj veľmi dôležité prvky bezbariérovosti – bezbariérový vstup a bezbariérovú kabínku.

      Ďakujeme žiakom a pedagógom za trpezlivosť, lebo rekonštrukciu sme realizovali za plnej prevádzky školy. Sme však radi, že sa nám podarilo skvalitniť materiálno-technické vybavenie našej školy.

     • AKTUÁLNY STAV REKONŠTRUKCIE

     • V rámci realizovanej rekonštrukcie sa zrealizovala úprava vodovodných potrubí, vrátane rozšírenia počtu pisoárov, položil sa kazetový strop, opravili sa steny, podlaha, vytvoril sa bezbariérový vstup do šatne i do toaliet. Aktuálne sa kladie dlažba. Čaká nás ešte úprava vstupov do pavilónu A – nové dvere, položenie protišmykovej dlažby. Počas jarných prázdnin plánujeme úpravu vstupu do hlavnej budovy. V rámci úpravy vstupov prebehne montáž nových dvier.

     • ZAČALI SME S REKONŠTRUKCIOU

     • Upravené a čisté prostredie, moderné priestory, bezbariérovosť sú štandardy kvality školy. Uvedené atribúty patria medzi vízie a ciele školy v snahe skvalitňovať materiálno - technické vybavanie.

      Hoci sú vianočné prázdniny, na škole aktuálne prebieha rekonštrukcia chlapčenských toaliet v pavilóne A a vstupu do pavilónu A. Uvedenú rekonštrukciu realizujeme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia a dofinancujeme ju z rozpočtu školy. Sme radi, že aj v náročných ekonomických časoch dokážeme modernizovať našu školu.

     • POMOC EXISTUJE

     • Okrem krásnych vecí, úspechov a radosti v rodinách, v školských i pracovných kolektívoch môžeme prežívať krízy, úzkosti, osamotenie, neistoty, môžeme zápasiť s problémami. Je veľmi dôležité o nich hovoriť, niekedy sa stačí zdôveriť blízkej osobe, rodičovi, kamarátovi, ale aj pedagógovi, asistentke, sociálnej pedagogičke či pani informátorke. Niekomu, komu veríme a kto nám podá pomocnú ruku. Odborníci ponúkajú aj rôzne anonymné telefonické a e-mailové linky, kde ktokoľvek môže zavolať so svojím problémom. Aj my ich pravidelne sprostredkovávame v triednych kolektívoch, aby žiaci vedeli, že pomoc existuje! (Foto: FB: Nadácia Volkswagen Slovakia)

     • EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE NA HLAVNEJ BUDOVE - ĎAKUJEME RODIČIA!

     • Vážení rodičia!

      Počas jesenných prázdnin sme namontovali posledné exteriérové žalúzie na vnútornej strane hlavnej budovy. Dokončili sme tak 3-ročné snaženie s cieľom zmierňovať teploty v triedach a zlepšovať komfort výučby.

      Za pomoc veľmi pekne ďakujeme Vám, vážení rodičia! Vonkajšie žalúzie sme financovali z príspevkov rodičov do fondu OZ Školák Lučenec a z 2%!

      Zároveň ďakujeme pánovi J. Juraštíkovi a firme Lukra-plast, s.r.o. za pomoc a realizáciu.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • SKVELÉ SPRÁVY: NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA PODPORÍ NAŠU ŠKOLU SUMOU 100.000€ V RÁMCI VÝZVY NAŠA INKLUZÍVNA ŠKOLA

     • Milí priatelia,

      veľmi sa tešíme, že sme spomedzi 64 zapojených škôl sme boli úspešní vo výzve Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia! Nadácia vyberá každý rok 2 základné školy z celého Slovenska, ktoré podporí uvedenou sumou!

      Čaká nás náročný ale zaujímavý a obohacujúci školský rok!

      100.000€ bude použitých na:

      • debarierizáciu vstupu do pavilónu A,

      • debarierizáciu vstupu do hlavnej budovy,

      • komplexnú rekonštrukciu chlapčenských toaliet v pavilóne A s prvkami bezbariérovosti,

      • vytvoríme z malej telocvične multifunkčnú miestnosť, ktorej súčasťou bude priestor pre senzorickú relaxáciu,

      • dobudujeme oddychové a učiace sa kúty v pavilóne A,

      • zamestnáme na 10 mesiacov ďalšieho asistenta učiteľa,

      • budeme počas roka poskytovať logopedickú starostlivosť,

      • budeme realizovať množstvo vzdelávacích aktivít pre pedagógov,

      • budeme realizovať aktivity ako rovesnícka mediácia či zavádzanie prvkov Feuersteinovej metódy učenia,

      • zrealizujeme tri komunitné kruhy pre rodičov žiakov s poruchami autistického spektra, pre rodičov žiakov s nadaním i stretnutie s rodičmi, ktorých zaujíma otázka vývinových porúch učenia či internetová prevencia,

      • na podporu inklúzie budeme realizovať aktivity Deň materinského jazyka, Štefánička má talent, Medzinárodný deň detí

      Inklúzia je hodnotové nastavenie našej školy a znamená, že chceme podporovať a rozvíjať potenciál každého dieťaťa, vidieť ho v kontexte jeho života a potrieb!

      Gabriela Aláčová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie