• BYŤ TRIEDNOU UČTEĽKOU V MATEMATICKEJ TRIEDE

     • Byť triednou učiteľkou v matematickej triede je úplne niečo iné, ako byť ňou v bežnej triede. Žiaci v týchto triedach sú všeobecne výkonnostne vysoko nastavení, v práci sú súťaživí, nadmieru motivovaní a zvyknutí dostať za každú cenu zo seba maximum. Neradi zažívajú neúspech, považujú ho za vlastné zlyhanie.

      Na jednej strane sa snažím naučiť ich, že neúspech je súčasťou nášho života, na druhej ich práve on vedie k ešte lepším výsledkom. Na hodinách je bežné, že žiaci prahnú po omnoho obšírnejších vedomostiach ako im ponúkajú učebnice. Ich vzdelávanie je vďaka ich prirodzenej inteligencii oveľa jednoduchšie. Sú hĺbaví, sčítaní, svoje obzory si rozširujú aj v domácom prostredí a neabsentuje u nich túžba vedieť čo najviac. Je úplnou samozrejmosťou, že žiaci sa hromadne zúčastňujú školských súťaží a predmetových olympiád. Na triednických hodinách sú hraví, urečnení, plní emócií a skvelých nápadov. Je ľahké nadchnúť ich pre prácu v skupinkách, motivovať ich v upevňovaní vzťahov v triednom kolektíve.

      Súčasťou našej triedy aj aj chlapček s diagnostikovaným aspergerovým syndrómom. Napriek počiatočným obavám a drobným nesúladom na začiatku roka môžem povedať, že ho všetci prijali medzi seba a naučili sa prispôsobiť sa jeho potrebám. Začlenenie takéhoto žiaka do kolektívu ich naučí byť v budúcnosti pripravenými ako reagovať v špeciálnych situáciách v styku s osobami s podobným alebo rovnakým zdravotným znevýhodnením.

      Moja 22 ročná prax na základnej škole mi umožnila byť triednou v matematických aj bežných triedach a môžem povedať, že byť triednou učiteľkou v matematickej triede je výzva a dobrodružstvo, kde každý deň prežitý v kolektíve vašej triedy vám do života prinesie veľa nového a neočakávaného.

      Mgr. Aneta Matúšková

     • COSMOS DISCOVERY

     • Pretože sa neustále snažíme u žiakov našej školy podporovať vzťah k vede a technike, zorganizovali sme  dňa 17.3.2023 exkurziu na výstavu Cosmos Discovery v Bratislave.
      Výstava previedla žiakov históriou pilotovaných letov do vesmíru od ich začiatkov až po súčasné a plánované misie. Táto jedinečná výstava vznikla v spolupráci s americkou NASA a múzeom a vzdelávacím centrom Cosmosphere. Žiaci mohli obdivovať stovky originálnych artefaktov z USA a Ruska, ktoré boli vo vesmíre, jedinečnú zbierku skafandrov a skutočné modely vesmírnych lodí, raketoplánov či rakiet. Veríme, že sa im výstava páčila a že získali nejakú predstavu o tom, čo všetko let do vesmíru obnáša.

                                                PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková a Mgr. Martina Rajnáková

     • PESTROSŤ ROZVÍJANIA KAŽDÉHO ŽIAKA

     • Tému inklúzie poňali žiaci IV.C triedy ako farebnú pestrosť možností rozvíjania každého žiaka, či je to šikovný športovec, výborný matematikár, recitátor, spevák, alebo žiak, ktorý pracuje s asistentkou a potrebuje pri učení jej pomoc. Naša škola je tu pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať, zabávať, športovať, učiť sa, stretávať zaujímavých ľudí a besedovať s nimi, zúčastňovať sa rôznych školských  aktivít – proste  pre tých, ktorí sa chcú tešiť  z nových vedomostí, skúseností a zážitkov.

      PaedDr. Ildikó Balázsová

     • PRÁCA ASISTENTA SO ŽIAKOM S TELESNÝM POSTIHNUTÍM

     • Pred štyrmi rokmi som v rámci inklúzie začala pracovať so žiakom s telesným postihnutím. Jedná sa o diagnózu spastická kvadruplegická DMO. Žiak bol začlenený do triedy formou individuálnej integrácie s intaktnými žiakmi.

      V prvej triede nemal osvojené návyky správneho úchopu ceruzky, lateralita bola u neho nevyhranená. Obidve ruky má spastické, pridružený je aj tremor. Nohy má tiež spastické. Základnou úlohou pre mňa ako asistenta bolo zistiť, ktorá ruka bude vhodná na písanie. Po dlhšom čase som zistila, že bude písať pravou rukou. Ďalšou, veľmi dôležitou fázou bolo naučiť žiaka písať a kresliť s ľahkosťou – podľa jeho fyzických možností – netlačiť na podložku a predchádzať bolesti ruky.

      Počas práce s Maťkom musím mať na zreteli jeho špeciálne požiadavky a potreby. Pri práci so žiakom využívam potrebné kompenzačné pomôcky. Žiakovi vedenie školy zakúpilo špeciálnu polohovateľnú lavicu. Používa držadlo na pero, ceruzku, ťažidlo na zaťaženie knihy, zošita a rôzne iné pomôcky.

      Jemná motorika a grafomotorika sa u žiaka postupne začala zlepšovať. Naučil sa písať veľkými písmenami.  Pri prvých úspešných písmenkách som sa neubránila slzičkám. Dostavil sa dlho očakávaný výsledok a pokrivené pršteky „môjho Maťka“ začali písať písmenká, ktoré boli čitateľné. S pani triednou učiteľkou sme sa zhodli na tom, že to, že Maťko píše je zázrak. Áno, dejú sa v živote aj zázraky, no vyžaduje si to veľa úsilia zo strany asistenta, ale aj samotného žiaka. Je potrebná vzájomná dôvera, vytvorenie si určitého pozitívneho vzťahu. Môžem povedať, že medzi nami je vytvorené puto, na ktorom je založená naša spolupráca.

      Dnes je Maťko už vo 4. ročníku ZŠ. Píše, číta, prosperuje v rámci svojich možností. Zamerala som sa len na jednu konkrétnu činnosť v práci so žiakom s telesným postihnutím. Práca s takýmto žiakom samozrejme zahŕňa individuálny prístup v každom smere, od sebaobslužných návykov, doprovod na toaletu, pomoc pri všetkých výchovách v rámci vyučovacieho procesu. Mojím cieľom je nájsť optimálnu úroveň, na ktorej môže pracovať žiak tak, aby mohol uplatniť svoje predpoklady a mal z učenia radosť.

      Inklúzia je nikdy nekončiaci proces, v ktorom sa ľudia s postihnutím môžu v plnej miere zúčastňovať všetkých aktivít v spoločnosti, rovnako ako ľudia bez postihnutia. Tento prístup obohacuje vo veľkej miere aj zdravých jedincov, pretože si vybudujú pozitívny vzťah k postihnutým jedincom.

      Mgr. Drahomíra Krokošová, asistentka učiteľa

     • MATEMATICKÁ TRIEDA VI.C

     • Práca s nadanými žiakmi je pre učiteľa veľkou motivačnou výzvou, ale zároveň je náročná, tak po časovej, ako aj organizačnej stránke. Každý žiak v triede je  pre mňa  ako triednu učiteľku individuálna osobnosť  a neexistuje jednoznačná šablóna na prácu s nimi. Niektorých žiakov charakterizuje veľmi dobrá pamäť, vysoká intelektuálna zvedavosť, široká slovná zásoba a dobrá argumentácia. Tieto typy žiakov sa snažia organizovať svoje okolie – spolužiakov, chcú si presadzovať svoje pravidlá v triednom kolektíve. ň

      Na druhej strane máme v triede aj introvertných žiakov, ale s vysokým intelektom, ktorí dosahujú výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Rôznorodosť pováh žiakov však spája spoločná potreba neustálych aktivít. Žiaci sú veľmi súťaživí, majú radi pocit víťazstva, a práve preto som zahrnula do vyučovacieho procesu aktivitu „Kráľ/kráľovná slovenského jazyka a literatúry“. Aktivita je dobrovoľná, ale zapája sa do nej väčšina žiakov. Dostávajú písomné úlohy, ktoré samostatne riešia na hodine. Vždy si vopred určíme podmienky zadanej úlohy a čas. Žiaci, ktorým sa v stanovenom čase podarí vypracovať úlohy správne, sú ohodnotení známkou – 1. Aktivita je v našej triede veľmi obľúbená, pretože pri nej nepociťujú strach a neistotu ako pri bežnom písomnom alebo ústnom skúšaní. Takýto typ hier alebo aktivít prináša rovnováhu a pozitívnu atmosféru v triede. Práca s nadanými žiakmi je každý deň iná, vyžaduje si veľa trpezlivosti, tvorivosti a motivácie zo strany triedneho učiteľa.

                                                                                                                    Mgr. Erika Molnárová

     • NAŠI ROVESNÍCKI MEDIÁTORI

     • Aktivita:  Rovesnícka mediácia v spolupráci s Mgr. Dušanou Bieleszovou  (mediátorka so špecializáciou na oblasť školskej a rovesníckej  mediácie)

      Dňa 21.02.2023 sa na našej škole uskutočnila  školská a rovesnícka  mediácia  pod vedením Mgr. Dušany Bieleszovej.  Išlo o 4. stretnutie rovesníckych  mediátorov  realizované formou „Projektového vyučovania„. Aktivity boli zamerané na tímové  riešenia  konkrétnych situácií. Zameriavali sme sa na: spoluprácu, čítať pokyny s porozumením, pracovať s pravidlami, určiť kompetencie v tíme a najmä  pracovať v zmiešaných skupinách.

      Žiaci si precvičovali  tvorbu dohôd, pomenovanie pocitov, vyjadrovanie vlastných myšlienok,  vedieť reagovať aj na spoločné názory.

      Rovesnícki mediátori  skúšali   navrhovať vlastné aktivity, ktoré by mohli  použiť pri práci s mladšími spolužiakmi.

      Ak je riešenie  rôznych situácií  v rukách rovesníkov, žiaci sú ochotnejší  diskutovať o možných riešeniach a sú otvorenejší v prejavoch.  Dáva im to možnosť pochopiť vlastné emócie v kontakte s inými, učí ich  primeraným reakciám, aktívnemu počúvaniu, samostatnosti, ale aj schopnosť  diskutovať o rôznych témach.

      Mgr. Monika Zakovičová, sociálny pedagóg

     • CHLAPČENSKÉ TOALETY NA PRÍZEMÍ PAVILÓNU A PREŠLI REKONŠTRUKCIOU

     • Od polovice decembra 2022 do konca februára 2023 sme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia realizovali rozsiahlu rekonštrukciu chlapčenských toaliet na prízemí pavilónu A.

      Po roku, kedy sme zrekonštruovali dievčenské toalety, sa nám podarilo zrekonštruovať ďalšie sociálne zariadenia v pavilóne A. Rekonštrukcia sa týkala jednak vodovodov, osvetlenia, položila sa dlažba, nové toalety, pisoáre, umývadlá a kabínky, ale zabezpečili sme aj veľmi dôležité prvky bezbariérovosti – bezbariérový vstup a bezbariérovú kabínku.

      Ďakujeme žiakom a pedagógom za trpezlivosť, lebo rekonštrukciu sme realizovali za plnej prevádzky školy. Sme však radi, že sa nám podarilo skvalitniť materiálno-technické vybavenie našej školy.

     • VYUČUJEME MODERNE - INFORMATIKA NA I. STUPNI

     • Informatika má, podobne ako matematika, dôležité postavenie vo vyučovaní, pretože rozvíja kritické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať rôzne stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Keďže žiaci na hodinách pracujú vo dvojiciach, alebo v skupinách, rozvíja u nich aj komunikačné zručnosti, sebavyjadrenie, tvorivosť a spoluprácu.

      V našej škole už niekoľko rokov využívame novú metódu vyučovania informatiky Emil, ktorá sa venuje programovaniu v 3. a 4. ročníku. Táto metóda mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania a riešenia problémov.

      Tento rok sme do nášho portfólia pridali vyučovanie robotiky, ktoré sa pod názvom Robotika s Emou momentálne realizuje na hodinách od druhého ročníka. Žiaci pracujú na špeciálnych podložkách s robotom Blue-Bot a s programovacími panelmi TacTile. Každé dieťa má svoj pracovný zošit do ktorého si zaznamenáva svoje kroky, program, ktorý bol vynájdený pri spolupráci v skupine. Teda okrem spolupráce, komunikácie, tvorivosti či kritického myslenia, tu žiaci musia využiť aj argumentačné schopnosti, aby v kolektíve obhájili práve to svoje riešenie. Učiteľ je tu len sprievodcom, ktorý pomocou vhodných otázok aktivizuje žiakov a podporuje ich v nachádzaní rôznych riešení problémov. Je úžasné pozorovať deti pri ich práci, ako sa snažia, tešia sa, keď sa im podarí zvládnuť úlohu, či nájsť jedinečné riešenie danej úlohy. A čo je dôležité, menia sa aj vzorce správania – deti samy prídu na to, že je dôležité počúvať všetkých členov skupiny, pretože len tak nájdu rýchlejšie správne riešenie, alebo naopak, nájdu viacero riešení. Pracujú s chybou, hľadajú ju a snažia sa ju odstrániť, zisťujú, že riešenie, ktoré navrhoval niekto zo skupiny a nebolo vypočuté, bolo práve to správne.

      Som veľmi rada, že je v našej škole podporované moderné vyučovanie, sú príjmané návrhy pedagógov skúsiť niečo nové a tak zatraktívniť vyučovanie pre všetky deti. Ďakujem vedeniu školy, pani riaditeľke Mgr. Gabriele Aláčovej za podporu vo vzdelávaní, nášmu OZ Školák za vybavenie učebne robotiky na I. stupni, že môžem robiť to, čo ma posúva ďalej v mojej práci a čo milujem.

                                                                                  Mgr. Radana Tuhárska

     • OBK STREETBASKETBAL ŽIAČOK

     • Naša škola ZŠ M. R. Štefánika sa zúčastnila na okresnom kole v 3x3 streetbasketbale žiačok základných škôl, ktoré sa konalo v telocvični ZŠ Vajanského Lučenec. Turnaja sa zúčastnilo 6 tímov,  hralo sa systémom každý s každým. Naše žiačky v zostave: Alexandra Košíková IX.A, Karin Košíková IX.A, Sofia Trebulová IX.B, Katarína Kaššaiová VIII.A odohrali 5 zápasov, z čoho 4 zápasy vyhrali a 1 (finálový zápas) prehrali. Po krásnom kombinačnom basketbale a náročných zápasoch, sme sa umiestnili na 2. mieste. Na základe uvedených výsledkov chcem poďakovať žiačkam za úspešnú reprezentáciu našej školy. 

      Mgr. Marek Pentka

     • EMMKA, NINKA A MICHAL POSTUPUJÚ NA REGIONÁLNE KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • 8.3.2023 sa konalo postupové kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii. Z našej školy sa súťaže zúčastnili Natália Kočalková z III.A triedy v prednese poézie, Emma Hrdinová zo IV.C a Nina Pružincová z III.A v prednese prózy. Všetky dievčatá podali skvelé výkony a my sme radi, že sa v silnej konkurencii podarilo Emmke a Ninke získať skvelé postupové 3. miesto.

      9.3.2023 sa konalo okresné kolo II. a III. kategórie. Našu školu v II.kategórii v prednese poézie reprezentovala Tamara Plašienková,VI.C a v III. kategórii Šimon Peter Kamenský,VIII.C v prednese poézie, Michal Šarkan, IX.M v prednese prózy.

      V silnej konkurencii pekne precítených prednesov obsadil 3.miesto Michal Šarkan a postupuje do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 4. apríla 2023.

      Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu školy a Emmke, Ninke a Miškovi budeme držať palce na regionálnom kole!

      Mgr. Radana Tuhárska, Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie