• TRIEDNICKÁ HODINA V I.C NA TÉMU INKLÚZIA

     • Triednické hodiny v 1. ročníku realizujem hravou, zábavnou formou. Spoločne hrou, príbehmi, aktivitami sa spoznávame, zisťujeme rôzne osobné odlišnosti a riešime problémy. Skupinová práca môže byť využitá ako metóda, organizačná forma, ale aj ako kooperatívne vyučovanie, ktoré obohacuje vyučovanie o sociálne aspekty. Výsledky jednotlivca sú podporované činnosťou celej skupiny a celá skupina má prospech z práce svojich členov. Kooperatívne hry podporujú spoluprácu, zdieľanie, prijatie. Žiaci sa hrajú s druhými, nie proti druhým, každý vyhráva, všetci sa snažia o jeden spoločný cieľ.

      Tentokrát išlo o kooperatívnu hru SPOLOČNOU CERUZKOU. Spoločným cieľom je nakresliť obrázok jednou ceruzkou. Členovia skupiny spolu držia ceruzku a spoločne ňou pohybujú. Celý čas sa nerozprávajú, ani inak sa nedohadujú na postupe. Reflexia po aktivite: Ako sa ti darilo? Viedol niekto ceruzku? Ako ste sa cítili, keď niekto viedol pohyby?

      Mgr. Zuzana Fungáčová, triedna učiteľka I.C

     • 1.MIESTO NA OKRESNOM PREDKOLE VO VYBÍJANEJ

     • Dňa  20. 3. 2023 sa uskutočnilo Okresné pred kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ (skupina B), ktorého sa zúčastnila aj naša škola. V skupine sa stretlo 5 základných škôl. 

      Hralo sa systémom každý s každým, kde našu školu reprezentovalo 10 žiačok: Sofia Kráľová VII.C, Nela Júlia Lökeová VII.C, Paulína Moravčíková VII.B, Sára Lašáková VII.B, Saskia Orlaiová VI.A, Nina Jamnická V.A, Sophia Szmudová V.B, Ema Hrdličková V.B, Ema Gaberová V.B, Ema Kapišovská V.C.   

      Dievčatá v prvom zápase začali opatrne a s veľkou nervozitou, kde nakoniec uhrali spravodlivú remízu. Druhý a tretí zápas bol z tých povinných, aby sme sa umiestnili na popredných priečkach a splnili si cieľ postupu na okresné kolo. Štvrtý zápas bol najťažší, nakoľko sa rozhodovalo o priamom postupe a obsadení najvyššieho miesta v skupine. S veľkým potešením môžem konštatovať, že dievčatá išli do rozhodujúceho zápasu, i napriek vysokej únave a pár drobných zranení, iba s jedným cieľom vyhrať za akýchkoľvek podmienok a získať vytúžené 1 miesto. Tento cieľ splnili a preto im patrí srdečná vďaka a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy.

                                                                                                                                  Mgr. Pavel Vranský

     • TÝŽDEŇ PRIATEĽSTVA V ŠKD

     • V mesiaci marec sa realizovali oddelenia ŠKD rôzne zaujímavé aktivity v rámci Týždňa priateľstva s cieľom utužovania kamarátstiev našich detí ŠKD. V našich oddeleniach sme pre deti pripravili aktivity zamerané na spoluprácu, dôveru, rozvoj empatie a vzájomného porozumenia Toto všetko si deti rozvíjali prostredníctvom rôznorodých hier, tvorivých aktivít, rozhovoru, ale aj krátkych motivačných rozprávok

      Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová

     • BYŤ TRIEDNOU UČTEĽKOU V MATEMATICKEJ TRIEDE

     • Byť triednou učiteľkou v matematickej triede je úplne niečo iné, ako byť ňou v bežnej triede. Žiaci v týchto triedach sú všeobecne výkonnostne vysoko nastavení, v práci sú súťaživí, nadmieru motivovaní a zvyknutí dostať za každú cenu zo seba maximum. Neradi zažívajú neúspech, považujú ho za vlastné zlyhanie.

      Na jednej strane sa snažím naučiť ich, že neúspech je súčasťou nášho života, na druhej ich práve on vedie k ešte lepším výsledkom. Na hodinách je bežné, že žiaci prahnú po omnoho obšírnejších vedomostiach ako im ponúkajú učebnice. Ich vzdelávanie je vďaka ich prirodzenej inteligencii oveľa jednoduchšie. Sú hĺbaví, sčítaní, svoje obzory si rozširujú aj v domácom prostredí a neabsentuje u nich túžba vedieť čo najviac. Je úplnou samozrejmosťou, že žiaci sa hromadne zúčastňujú školských súťaží a predmetových olympiád. Na triednických hodinách sú hraví, urečnení, plní emócií a skvelých nápadov. Je ľahké nadchnúť ich pre prácu v skupinkách, motivovať ich v upevňovaní vzťahov v triednom kolektíve.

      Súčasťou našej triedy aj aj chlapček s diagnostikovaným aspergerovým syndrómom. Napriek počiatočným obavám a drobným nesúladom na začiatku roka môžem povedať, že ho všetci prijali medzi seba a naučili sa prispôsobiť sa jeho potrebám. Začlenenie takéhoto žiaka do kolektívu ich naučí byť v budúcnosti pripravenými ako reagovať v špeciálnych situáciách v styku s osobami s podobným alebo rovnakým zdravotným znevýhodnením.

      Moja 22 ročná prax na základnej škole mi umožnila byť triednou v matematických aj bežných triedach a môžem povedať, že byť triednou učiteľkou v matematickej triede je výzva a dobrodružstvo, kde každý deň prežitý v kolektíve vašej triedy vám do života prinesie veľa nového a neočakávaného.

      Mgr. Aneta Matúšková

     • COSMOS DISCOVERY

     • Pretože sa neustále snažíme u žiakov našej školy podporovať vzťah k vede a technike, zorganizovali sme  dňa 17.3.2023 exkurziu na výstavu Cosmos Discovery v Bratislave.
      Výstava previedla žiakov históriou pilotovaných letov do vesmíru od ich začiatkov až po súčasné a plánované misie. Táto jedinečná výstava vznikla v spolupráci s americkou NASA a múzeom a vzdelávacím centrom Cosmosphere. Žiaci mohli obdivovať stovky originálnych artefaktov z USA a Ruska, ktoré boli vo vesmíre, jedinečnú zbierku skafandrov a skutočné modely vesmírnych lodí, raketoplánov či rakiet. Veríme, že sa im výstava páčila a že získali nejakú predstavu o tom, čo všetko let do vesmíru obnáša.

                                                PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková a Mgr. Martina Rajnáková

     • PESTROSŤ ROZVÍJANIA KAŽDÉHO ŽIAKA

     • Tému inklúzie poňali žiaci IV.C triedy ako farebnú pestrosť možností rozvíjania každého žiaka, či je to šikovný športovec, výborný matematikár, recitátor, spevák, alebo žiak, ktorý pracuje s asistentkou a potrebuje pri učení jej pomoc. Naša škola je tu pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať, zabávať, športovať, učiť sa, stretávať zaujímavých ľudí a besedovať s nimi, zúčastňovať sa rôznych školských  aktivít – proste  pre tých, ktorí sa chcú tešiť  z nových vedomostí, skúseností a zážitkov.

      PaedDr. Ildikó Balázsová

     • PRÁCA ASISTENTA SO ŽIAKOM S TELESNÝM POSTIHNUTÍM

     • Pred štyrmi rokmi som v rámci inklúzie začala pracovať so žiakom s telesným postihnutím. Jedná sa o diagnózu spastická kvadruplegická DMO. Žiak bol začlenený do triedy formou individuálnej integrácie s intaktnými žiakmi.

      V prvej triede nemal osvojené návyky správneho úchopu ceruzky, lateralita bola u neho nevyhranená. Obidve ruky má spastické, pridružený je aj tremor. Nohy má tiež spastické. Základnou úlohou pre mňa ako asistenta bolo zistiť, ktorá ruka bude vhodná na písanie. Po dlhšom čase som zistila, že bude písať pravou rukou. Ďalšou, veľmi dôležitou fázou bolo naučiť žiaka písať a kresliť s ľahkosťou – podľa jeho fyzických možností – netlačiť na podložku a predchádzať bolesti ruky.

      Počas práce s Maťkom musím mať na zreteli jeho špeciálne požiadavky a potreby. Pri práci so žiakom využívam potrebné kompenzačné pomôcky. Žiakovi vedenie školy zakúpilo špeciálnu polohovateľnú lavicu. Používa držadlo na pero, ceruzku, ťažidlo na zaťaženie knihy, zošita a rôzne iné pomôcky.

      Jemná motorika a grafomotorika sa u žiaka postupne začala zlepšovať. Naučil sa písať veľkými písmenami.  Pri prvých úspešných písmenkách som sa neubránila slzičkám. Dostavil sa dlho očakávaný výsledok a pokrivené pršteky „môjho Maťka“ začali písať písmenká, ktoré boli čitateľné. S pani triednou učiteľkou sme sa zhodli na tom, že to, že Maťko píše je zázrak. Áno, dejú sa v živote aj zázraky, no vyžaduje si to veľa úsilia zo strany asistenta, ale aj samotného žiaka. Je potrebná vzájomná dôvera, vytvorenie si určitého pozitívneho vzťahu. Môžem povedať, že medzi nami je vytvorené puto, na ktorom je založená naša spolupráca.

      Dnes je Maťko už vo 4. ročníku ZŠ. Píše, číta, prosperuje v rámci svojich možností. Zamerala som sa len na jednu konkrétnu činnosť v práci so žiakom s telesným postihnutím. Práca s takýmto žiakom samozrejme zahŕňa individuálny prístup v každom smere, od sebaobslužných návykov, doprovod na toaletu, pomoc pri všetkých výchovách v rámci vyučovacieho procesu. Mojím cieľom je nájsť optimálnu úroveň, na ktorej môže pracovať žiak tak, aby mohol uplatniť svoje predpoklady a mal z učenia radosť.

      Inklúzia je nikdy nekončiaci proces, v ktorom sa ľudia s postihnutím môžu v plnej miere zúčastňovať všetkých aktivít v spoločnosti, rovnako ako ľudia bez postihnutia. Tento prístup obohacuje vo veľkej miere aj zdravých jedincov, pretože si vybudujú pozitívny vzťah k postihnutým jedincom.

      Mgr. Drahomíra Krokošová, asistentka učiteľa

     • MATEMATICKÁ TRIEDA VI.C

     • Práca s nadanými žiakmi je pre učiteľa veľkou motivačnou výzvou, ale zároveň je náročná, tak po časovej, ako aj organizačnej stránke. Každý žiak v triede je  pre mňa  ako triednu učiteľku individuálna osobnosť  a neexistuje jednoznačná šablóna na prácu s nimi. Niektorých žiakov charakterizuje veľmi dobrá pamäť, vysoká intelektuálna zvedavosť, široká slovná zásoba a dobrá argumentácia. Tieto typy žiakov sa snažia organizovať svoje okolie – spolužiakov, chcú si presadzovať svoje pravidlá v triednom kolektíve. ň

      Na druhej strane máme v triede aj introvertných žiakov, ale s vysokým intelektom, ktorí dosahujú výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Rôznorodosť pováh žiakov však spája spoločná potreba neustálych aktivít. Žiaci sú veľmi súťaživí, majú radi pocit víťazstva, a práve preto som zahrnula do vyučovacieho procesu aktivitu „Kráľ/kráľovná slovenského jazyka a literatúry“. Aktivita je dobrovoľná, ale zapája sa do nej väčšina žiakov. Dostávajú písomné úlohy, ktoré samostatne riešia na hodine. Vždy si vopred určíme podmienky zadanej úlohy a čas. Žiaci, ktorým sa v stanovenom čase podarí vypracovať úlohy správne, sú ohodnotení známkou – 1. Aktivita je v našej triede veľmi obľúbená, pretože pri nej nepociťujú strach a neistotu ako pri bežnom písomnom alebo ústnom skúšaní. Takýto typ hier alebo aktivít prináša rovnováhu a pozitívnu atmosféru v triede. Práca s nadanými žiakmi je každý deň iná, vyžaduje si veľa trpezlivosti, tvorivosti a motivácie zo strany triedneho učiteľa.

                                                                                                                    Mgr. Erika Molnárová

     • NAŠI ROVESNÍCKI MEDIÁTORI

     • Aktivita:  Rovesnícka mediácia v spolupráci s Mgr. Dušanou Bieleszovou  (mediátorka so špecializáciou na oblasť školskej a rovesníckej  mediácie)

      Dňa 21.02.2023 sa na našej škole uskutočnila  školská a rovesnícka  mediácia  pod vedením Mgr. Dušany Bieleszovej.  Išlo o 4. stretnutie rovesníckych  mediátorov  realizované formou „Projektového vyučovania„. Aktivity boli zamerané na tímové  riešenia  konkrétnych situácií. Zameriavali sme sa na: spoluprácu, čítať pokyny s porozumením, pracovať s pravidlami, určiť kompetencie v tíme a najmä  pracovať v zmiešaných skupinách.

      Žiaci si precvičovali  tvorbu dohôd, pomenovanie pocitov, vyjadrovanie vlastných myšlienok,  vedieť reagovať aj na spoločné názory.

      Rovesnícki mediátori  skúšali   navrhovať vlastné aktivity, ktoré by mohli  použiť pri práci s mladšími spolužiakmi.

      Ak je riešenie  rôznych situácií  v rukách rovesníkov, žiaci sú ochotnejší  diskutovať o možných riešeniach a sú otvorenejší v prejavoch.  Dáva im to možnosť pochopiť vlastné emócie v kontakte s inými, učí ich  primeraným reakciám, aktívnemu počúvaniu, samostatnosti, ale aj schopnosť  diskutovať o rôznych témach.

      Mgr. Monika Zakovičová, sociálny pedagóg

     • CHLAPČENSKÉ TOALETY NA PRÍZEMÍ PAVILÓNU A PREŠLI REKONŠTRUKCIOU

     • Od polovice decembra 2022 do konca februára 2023 sme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia realizovali rozsiahlu rekonštrukciu chlapčenských toaliet na prízemí pavilónu A.

      Po roku, kedy sme zrekonštruovali dievčenské toalety, sa nám podarilo zrekonštruovať ďalšie sociálne zariadenia v pavilóne A. Rekonštrukcia sa týkala jednak vodovodov, osvetlenia, položila sa dlažba, nové toalety, pisoáre, umývadlá a kabínky, ale zabezpečili sme aj veľmi dôležité prvky bezbariérovosti – bezbariérový vstup a bezbariérovú kabínku.

      Ďakujeme žiakom a pedagógom za trpezlivosť, lebo rekonštrukciu sme realizovali za plnej prevádzky školy. Sme však radi, že sa nám podarilo skvalitniť materiálno-technické vybavenie našej školy.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie