• NARODILI SA NÁM ŠTEFÁNIKOVIA

     • Neuveriteľné! Vyliahli sa nám kuriatka!

      V rámci enviromentálneho krúžku Enviráčik sme sa v mesiaci marec zamerali na tému Zrod života. Preto sme rozmýšľali, akým spôsobom by sme sa mohli priblížiť k tejto téme. Napadli nás krásne žlté maličké kuriatka...

      A tak sa začala naša 21 dňová púť. Doniesli sme si do školy automatickú liaheň vajec. Podsadili sme si 10 vajec a čakali. Po siedmych dňoch sme vajíčka presvecovali pod špeciálnym svetlom, či sa nám kuriatka vo vajíčkach prijali. Zistili sme, že dve vajíčka boli prázdne, tak nám ostalo iba 8. Každý deň sme im museli striekať vodu do liahne, aby mali vajíčka požadovanú teplotu a vlhkosť. Automatická liaheň slúžila na to, aby nám vajíčka ráno a večer každý deň prevracala z miesta na miesto.

      A prišiel deň D. Na 20. deň sme našli v liahni krásne žlté, hnedé a dokonca aj čierne kuriatka. Najkrajšie z toho bolo, že sa nám dve kuriatka – Štefánikovia, ako sme ich nazvali, vyďobali zo škrupinky v „priamom prenose“.

      Bol to úžasný a nezabudnuteľný zážitok!!!

      Enviráčikovia, žiaci krúžku, si ich zobrali domov a tam sa o nich starostlivo starajú.

      Ing. Marta Marčoková, vedúca krúžku

     • NA KRÚŽKU PROGRAMOVANIE V SCRATCHI

     • Každýutorok sa žiaci piateho ročníka DušanOravec, AndrejPetráš a Adam Illéš stretávajú na krúžku Programovanie v Scratchi.

      Je to programovací jazyk určený pre žiakov druhého stupňa. Rozvíja u detí predstavivosť, schopnosť logicky myslieť a byť kreatívny. Od októbra, kedy sa uskutočnilo naše prvé stretnutie sa žiaci postupne, od jednoduchých krokov, učia programovať v tomto jazyku. Pomocou príkazov, ktoré sú farebne roztriedené do rôznych kategórií, spoločne vytvárame pohyblivé animácie, či jednoduché hry. Výhodou tohto programu je, že je v ňom možné programovať online, ale aj offline.

      Všetko, čo žiaci vytvoria, ukladajú na webovú stránku tohto programu, kde si to kedykoľvek môžu opäť otvoriť. Spoločne sa bavíme a vymýšľame, čo naprogramujeme. 

      Mgr. Mária Mäkká

     • HODINY KLAVÍRA - PONUKA PRE ŽIAKOV

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Ponúkame Vám hodiny klavíra s pedagogičkou a klaviristkou Svetlanou Grachevou priamo u nás v škole v učebni hudobnej výchovy v popoludňajších hodinách. V prípade záujmu kontaktujte priamo Svetlanu Grachevu na telefónnom čísle 0940734403. Začíname od 27.3.2023!

     • DARUJTE ŠKOLE 2%

     • Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia našej školy!

      Obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie 2% z Vašich daní našej školičke!

      2% sú nenahraditeľnou pomocou pre skvalitňovanie materiálno – technického vybavenia školy.

      Počas niekoľkých rokov sa nám vďaka podpore z 2% podarilo inštalovať na hlavnej budove vonkajšie žalúzie, čím sme pomohli k zlepšeniu podmienok výchovno-vyučovacieho procesu v triedach hlavne teplom jarnom a letnom období.

      Ďalej sme mohli zakúpiť učebné pomôcky, ktoré skvalitnili výchovno-vyučovací proces ako taký.

      Aj v nasledujúcom období by sme radi investovali do skvalitňovania psychohygienických podmienok tried – vnútorné žalúzie v triedach na I. stupni z dôvodu vysokých teplôt v jarných a letných mesiacoch. Radi by sme investovali aj do údržby ihrísk či do nových inovatívnych učebných pomôcok.

      Plánov máme strašne veľa!

      Buďte tými, ktorí malým gestom dokážu obrovsky pomôcť! Za podporu ĎAKUJEME!

      potvrdenie.pdf

      vyhlasenie.pdf

      OZ Školák Lučenec a Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • STRAVOVANIE V ŠJ OD 1.5.2023

     •  Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovací návykom dieťaťa

      S účinnosťou od 01. 05. 2023 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, čím dochádza k nasledovným zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa:

      Poplatok žiaka - stravníka za stravu od 1.5.2023  bude 0€, ak rodič požiada  na základe žiadosti - navratky o dotáciu. Uhrádzať bude  len  poplatok za réžiu 5€ / mesačne.

      Výška dotácie na stravu

      Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

      1. 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole  na prvom stupni a odobralo stravu,
      2. 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

      Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu

      Podmienkou poskytnutia dotácie na stravu je písomná žiadosť – návratka  zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú podáva prostredníctvom zariadenia školského stravovania

      Ak zákonný zástupca dieťaťa nedoručí  žiadosť- návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, pokiaľ v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada. O dotáciu na máj je potrebné požiadať v mesiaci apríl do 14.4.2023,odovzdať žiadosť-návratku triednemu učiteľovi (triedni učitelia odovzdajú každému žiakovi od 28.3.2023 návratku, triedni učitelia, ktorí sú na LVVK8, odovzdajú návratku 3.4.2023).

      V prípade, ak dieťa na stravu nechodí, oslovíme rodičov tiež, žiak dostane okrem návratky aj prihlášku na stravovanie. Tieto tlačivá odovzdá žiak opäť triednemu učiteľovi do 14.4.2023.

      Dotáciu na stravu možno poskytnúť pre:

      • dieťa  na bežné stravovanie,  ktoré  sú na stravu už prihlásené a  sa stravujú – vypĺňajú len  žiadosť – návratku  Návratka - stravovanie od 1.5.2023.docx
      • dieťa na bežné stravovanie  ktoré sa plánujú prihlásiť na stravovanie od 1. 5. 2023 – vypĺňajú prihlášku na stravu Prihláška na stravovanie.docx a žiadosť – návratku
      • na dieťa v individuálnom vzdelávaní bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni – vypĺňajú prihlášku aj žiadosť - návratku
      • na dieťa, ktorého zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne jedlo; dotáciu na stravu vyplatí zriaďovateľ / škola rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu- vypĺňajú prihlášku aj žiadosť – návratku

      V prípade   otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne

      Bc. Anna Kaššová 0948 413 421, kassova@zsstefanikalc.sk

     • AG - SAMOTESTY

     • Vážení rodičia,

      od 28.3.2023  si môžete v prípade záujmu prísť na sekretariát školy prebrať 1 balenie AG - samotestov.

      Samotesty preberá zákonný zástupca dieťaťa!

     • MICHAL OČENÁŠ POSTUPUJE NA KK CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

     • Aj v školskom roku 2022/2023 naša škola bola poverená zorganizovať Okresné kolo Chemickej olympiády. Konala sa 30.3.2023 a zúčastnilo sa na nej 5 žiakov našej školy a 7 žiakov zo ZŠ Vajanského.

      Žiaci deviatych ročníkov sa popasovali s náročnou teoretickou časťou a preverili si manuálne zručnosti v školskom laboratóriu na praktickej časti.

      S hrdosťou môžeme povedať, že náš žiak prevalcoval všetkých zúčastnených. Michal Očenáš, žiak IX.M, sa umiestnil na 1. mieste s výrazným náskokom bodov od ostatných. Jozef Cerovský z IX.M. sa umiestnil na krásnom 4. mieste.

      Miško postupuje do Krajského kola Chemickej olympiády, ktoré sa bude konať 27.4.2023 v Banskej Bystrici. Držíme mu palce, aby takto úspešne reprezentoval meno našej školy.

       Ing. Marčoková Marta, Mgr. Karlíková Andrea

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Milí predškoláci, vážení rodičia!

      Pozývame Vás byť súčasťou našej školičky - ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci.

      Zápis sa uskutoční 3.-4.4.2023 v čase od 13.00-18.00 hod. na 1. poschodí pavilónu A.

      Zápis do 1. ročníka trvá do 30.4.2023.

      Príďte medzi nás na Deň otvorených dverí 1.4.2023 (sobota) od 8.00-12.00 hod.

      Tešíme sa na Vás!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie