• INFORMÁCIE K SLÁVNOSTNÉMU UKONČENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

     • Vážení rodičia!

      Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 30.6.2023 o 8.15 hod. na školskom dvore. Následne pokračujú krátke triednické hodiny.

      Žiaci, ktorí vyjadrili záujem o obed (suchý balíček), si obed vyzdvihnú v školskej jedálni a odchádzajú domov!

      Ranný školský klub je od 6.15 hod., prosíme rodičov detí I. stupňa, aby si deti vyzdvihli do 10.30 hod. Prosíme rodičov, aby komunikovali v tomto smere s triednymi učiteľmi a vychovávateľmi ŠKD.

      Neprevzaté vysvedčenia, odmeny si žiaci alebo rodičia môžu vyzdvihnúť od 3.7. do 7.7.2023 na sekretariáte školy v čase od 7.00 - 12.00 hod.

      Pochvaly triednym učiteľom obdržia žiaci na triednickej hodine spolu s vysvedčením. Pochvaly riaditeľkou školy a výchovné opatrenia budú zákonným zástupcom zasielané poštou!

      Žiaci si berú domov na prázdniny úbory, prezúvky, boxy s výtvarnou výchovou, odovzdávajú kľúče od schoolboxov, skriniek v šatni.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - UPRATOVAČKA

     • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      informuje o voľnom pracovnom mieste

      Voľné pracovné miesto:  upratovačka

      Počet voľných pracovných miest: 1

      Pracovný pomer: 100%

      Nástup: od 1.9.2023

      Požadované podmienky:

      Predloženie dokladov overených kópii

      - žiadosť o prijatie do zamestnania;

      - životopis;

      - potvrdenie o fyzickej zdravotnej spôsobilosti;

      - čestné prehlásenie o bezúhonnosti

      Prax: nepožaduje sa

      Hrubá mzda od 700 €

      Pracovný pomer: doba určitá

      Osobnostné predpoklady: vzťah k deťom, príjemné vystupovanie, komunikačné zručnosti, zodpovednosť, ochota, samostatnosť, flexibilita, schopnosť spolupracovať, spoľahlivosť;

      Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec v zalepenej obálke označenej „výberové konanie – upratovačka“ do 3.7. do 12.00 hod. V prípade doručenia obálky poštou, rozhoduje dátum podania zásielky. 

      V prípade nesplnenia uvedených požiadaviek pre zaradenie do výberového konania, bude uchádzač z procesu výberového konania vyradený.

      Výberové konanie sa uskutoční 11.7.2023. Uchádzači budú na pohovor pozvaní telefonicky.

      V Lučenci, 21.6.2023

      Mgr. Gabriela Aláčová

      riaditeľka školy

     • DEBARIERIZÁCIA

     • Bezbariérovosť je v súčasnosti bežným a nevyhnutným štandardom moderných inštitúcií. Schody, prahy, úzke dvere, to sú jedni z vonkajších bariér, ktoré sa nachádzajú aj v našej škole.

      V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sa nám v školskom roku 2022/2023 podarilo debariérizovať vstup do pavilónu A tým, že sa celkovo upravil vonkajší bočný vstup do šatne. Vymenili sa vonkajšie a vnútorné dvere do šatne, upravili sa alebo úplne odstránili prahy. Naším cieľom bolo, aby bol plynulý bezbariérový prechod: vonkajší areál – šatňa – toalety – 1. poschodie.

      Sme veľmi radi, že na prízemí pavilónu A sa nám počas 2 v školských rokov 2021/2022 a 2022/2023 podarilo zrekonštruovať a debariérizovať dievčenské a chlapčenské toalety.

      Podobne sme zrekonštruovali vstup do hlavnej budovy, vymenili sa dvere, položila sa protišmyková  dlažba.

      To, čo bude dôležitou bodkou v tejto etape debariérizácie, sú plošiny tak v pavilóne A ako aj v hlavnej budove, prostredníctvom ktorých sa človek na vozíku vie dostať do tried na I. poschodí v obidvoch budovách. Táto „bodka“ bude zrealizovaná počas leta 2023.

      Celkovo bolo naším cieľom aj úprava vonkajšieho prostredia školy, ktoré musí byť funkčné (osadenie lavičiek), bezpečné (zábradlie, protišmykovosť, označenie vyvýšených plôch) ale zároveň aj estetické, keďže učíme žiakov vzťahu k prostrediu.

     • MULTIFUNKČNÁ MIESTNOSŤ PRE SENZORICKÚ INTEGRÁCIU A RELAXÁCIU

     • V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sa nám podarilo vybudovať miestnosť, ktorá môže byť využívaná ako miestnosť pre senzorickú integráciu a relaxáciu ale aj ako miestnosť určená pre vzdelávacie účely.

       „Senzorická integrácia je proces, ktorý sa zaoberá spracovaním a koordináciou zmyslových informácií v mozgu. U detí s poruchami senzorickej integrácie môže táto schopnosť byť oslabená, čo môže ovplyvniť ich učenie, správanie a emočný stav. Používaním rôznych senzorických pomôcok a realizáciou aktivít ako je manipulácia s pieskom, hranie s farbami, využívanie záťažových a balančných prvkov podporujeme ich mozgovú činnosť a stimuluje ich zmysly. Deti sa tak naučia lepšie sústrediť, ovládať emócie a kontrolovať svoje správanie.

      Relaxačné techniky budú pre mňa ako vychovávateľku nesmierne dôležité. Budú mi pomáhať  dosiahnuť pokojné a harmonické prostredie, kde sa deti budú cítiť bezpečne a budú môcť slobodne vyjadriť svoje pocity. Relaxácia zahŕňa rôzne techniky, ako je hlboké dýchanie, vizualizácia a pohybové cvičenia. Tieto metódy nám budú všetkým pomáhať znížiť stres, zlepšiť sústredenie a podporovať emocionálnu rovnováhu.“ Zdenka Kruteková, vychovávateľka ŠKD

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie