• VODNÁ PÁRTY

     • Posledný deň v ŠKD sme zavŕšili vodnou párty. Bol to deň plný vody, peny, ale hlavne plný zábavy, smiechu a skvelej nálady.

      Ďakujeme detičkám, že boli súčasťou tejto rozlúčky s ŠKD a veríme, že si spolu s nami tento deň užili naplno. Tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky v novom školskom roku! Veľká vďaka patrí hasičom DHZ z Haliče, ktorí našu párty obohatili o obrovské množstvo peny a vodnej sprchy.

      Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová

     • EXKURZIA DO MESTSKÝCH SADOV

     • Dňa 29.6.2023 žiaci II.A triedy využili pozvanie pani Krchňákovej a navštívili novú ekoučebňu, ktorá sa nachádza v Mestských ovocných sadoch v časti Vinica. Po krátkej prechádzke sme prišli na krásne, voňavé miesto, plné ovocia, byliniek, motýlikov aj včielok. Pani Krchňáková deťom predstavila každú rastlinku, vysvetlila, prečo je užitočná. Deti si mohli prečítať aj zaujímavé informácie o prírode na náučných paneloch, vypočuli si zvuky zvierat. Rozhodli sme sa, že túto návštevu zopakujeme na jeseň, aby sme videli, ako sa sad zmenil. Bol to pre nás ďalší nádherný deň!

      Mgr. Radana Tuhárska

     • ÚSPEŠNÍ ŽIACI V BIOLOGICKÝCH SÚŤAŽIACH

     • V úplnom závere školského roka by som sa chcela ešte raz poďakovať našim šikovným žiakom, ktorí svojím zodpovedným prístupom, bádateľskými aktivitami a hlavne láskou k prírode a jej zákonitostiam získali vynikajúce výsledkyv okresných,krajských a celoslovenských kolách biologických súťaží - Bocian 2023, projektové a teoreticko-praktické olympiády, Terabio.

      Michal Šarkan, Soňa Baranová,Michaela Malčeková, Michal Malček, Barbora Bariaková, Diana Andilová, Sebastian Mezö, Andrej Petráš, Lukáš Majoroš, Filip Korim, Ema Hrončeková, ďakujeme, sme na Vás právom hrdí!

      Mgr. Andrea Lenhartová

     • INFORMÁCIE K SLÁVNOSTNÉMU UKONČENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

     • Vážení rodičia!

      Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 30.6.2023 o 8.15 hod. na školskom dvore. Následne pokračujú krátke triednické hodiny.

      Žiaci, ktorí vyjadrili záujem o obed (suchý balíček), si obed vyzdvihnú v školskej jedálni a odchádzajú domov!

      Ranný školský klub je od 6.15 hod., prosíme rodičov detí I. stupňa, aby si deti vyzdvihli do 10.30 hod. Prosíme rodičov, aby komunikovali v tomto smere s triednymi učiteľmi a vychovávateľmi ŠKD.

      Neprevzaté vysvedčenia, odmeny si žiaci alebo rodičia môžu vyzdvihnúť od 3.7. do 7.7.2023 na sekretariáte školy v čase od 7.00 - 12.00 hod.

      Pochvaly triednym učiteľom obdržia žiaci na triednickej hodine spolu s vysvedčením. Pochvaly riaditeľkou školy a výchovné opatrenia budú zákonným zástupcom zasielané poštou!

      Žiaci si berú domov na prázdniny úbory, prezúvky, boxy s výtvarnou výchovou, odovzdávajú kľúče od schoolboxov, skriniek v šatni.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - UPRATOVAČKA

     • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      informuje o voľnom pracovnom mieste

      Voľné pracovné miesto:  upratovačka

      Počet voľných pracovných miest: 1

      Pracovný pomer: 100%

      Nástup: od 1.9.2023

      Požadované podmienky:

      Predloženie dokladov overených kópii

      - žiadosť o prijatie do zamestnania;

      - životopis;

      - potvrdenie o fyzickej zdravotnej spôsobilosti;

      - čestné prehlásenie o bezúhonnosti

      Prax: nepožaduje sa

      Hrubá mzda od 700 €

      Pracovný pomer: doba určitá

      Osobnostné predpoklady: vzťah k deťom, príjemné vystupovanie, komunikačné zručnosti, zodpovednosť, ochota, samostatnosť, flexibilita, schopnosť spolupracovať, spoľahlivosť;

      Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec v zalepenej obálke označenej „výberové konanie – upratovačka“ do 3.7. do 12.00 hod. V prípade doručenia obálky poštou, rozhoduje dátum podania zásielky. 

      V prípade nesplnenia uvedených požiadaviek pre zaradenie do výberového konania, bude uchádzač z procesu výberového konania vyradený.

      Výberové konanie sa uskutoční 11.7.2023. Uchádzači budú na pohovor pozvaní telefonicky.

      V Lučenci, 21.6.2023

      Mgr. Gabriela Aláčová

      riaditeľka školy

     • DEBARIERIZÁCIA

     • Bezbariérovosť je v súčasnosti bežným a nevyhnutným štandardom moderných inštitúcií. Schody, prahy, úzke dvere, to sú jedni z vonkajších bariér, ktoré sa nachádzajú aj v našej škole.

      V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sa nám v školskom roku 2022/2023 podarilo debariérizovať vstup do pavilónu A tým, že sa celkovo upravil vonkajší bočný vstup do šatne. Vymenili sa vonkajšie a vnútorné dvere do šatne, upravili sa alebo úplne odstránili prahy. Naším cieľom bolo, aby bol plynulý bezbariérový prechod: vonkajší areál – šatňa – toalety – 1. poschodie.

      Sme veľmi radi, že na prízemí pavilónu A sa nám počas 2 v školských rokov 2021/2022 a 2022/2023 podarilo zrekonštruovať a debariérizovať dievčenské a chlapčenské toalety.

      Podobne sme zrekonštruovali vstup do hlavnej budovy, vymenili sa dvere, položila sa protišmyková  dlažba.

      To, čo bude dôležitou bodkou v tejto etape debariérizácie, sú plošiny tak v pavilóne A ako aj v hlavnej budove, prostredníctvom ktorých sa človek na vozíku vie dostať do tried na I. poschodí v obidvoch budovách. Táto „bodka“ bude zrealizovaná počas leta 2023.

      Celkovo bolo naším cieľom aj úprava vonkajšieho prostredia školy, ktoré musí byť funkčné (osadenie lavičiek), bezpečné (zábradlie, protišmykovosť, označenie vyvýšených plôch) ale zároveň aj estetické, keďže učíme žiakov vzťahu k prostrediu.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie