• VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - VYCHOVÁVATEĽ/KA ŠKD

     • V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

      Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec – vychovávateľ/ka ŠKD

      Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.9.2023

      Počet voľných pracovných miest: 1

      Pracovný úväzok: 100%

      Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy zaradenie pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami od 839,-- €.

      Názov adresa zamestnávateľa: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      Kontakt: 047/4333648, zsstefanikalc@gmail.com

      Požadovaná prax: nepožaduje sa

      Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

      • Žiadosť o prijatie do zamestnania na uvedenú kategóriu zamestnanca
      • Životopis
      • Overené doklady o požadovanom vzdelaní pre pozíciu vychovávateľ/ka ŠKD
      • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
      • Potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti

      Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská 10.8.2023 do 10.00 hod. v zalepenej obálke s názvom „výberové konanie vychovávateľ/ka ŠKD“. Pri doručení podkladov poštou rozhoduje dátum pečiatky.

      Na pohovor budú telefonicky pozvaní vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky. Výberové konanie sa uskutoční 16.8.2023.

      V Lučenci, 2.8.2023

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

     • V školskom roku 2022/2023 sme sa opäť usilovali o získanie titulu Škola priateľská k deťom pod záštitou UNICEF. Pre získanie titulu bolo potrebné splniť 3 kritériá: realizovať vzdelávacie aktivity, zapojenie sa dobrovoľnej zbierky Modrý gombík a vyplniť evaulačný formulár. Aktivity Školy priateľskej k deťom umožňujú rozvíjať dobrovoľníctvo žiakov i zamestnancov školy, realizovať podnetné aktivity pre žiakov zamerané na duševné zdravie, ekológiu, internetovú prevenciu či pomoc ako dôležité preventívne aktivity a hodnoty aktívnej a rešpektujúcej spoločnosti.

      Ďakujeme triednym učiteľom za zapojenie sa do aktivít, dobrovoľníkom z radov žiakov i zamestnancom, všetkým, ktorí podporili zbierku Modrý gombík a za celú organizáciu nášho úsilia pani zástupkyni Ing. A. Setničkovej!

      https://www.unicef.sk/

     • NAVRHLI SME ŽIAKOV NA OCENENIE

     • Aj v tomto školskom roku sme navrhli žiakov na ocenenie pri príležitosti Dní mesta Lučenec za ich celoslovenskú a medzinárodnú reprezentáciu. Podmienkou návrhov je trvalý pobyt žiakov v meste Lučenec.

      Medzi navrhnutých žiakov patria:

      Vivien Čemanová VI.C - za celoslovenskú a medzinárodnú reprezentáciu v tenise

      Michal Nagy VII.C - za titul Majstra Slovenska v cyklotriale

      Sebastián Szmuda I.B - za úspešnú reprezentáciu v jude

      Michal Gašperík II.B - vynikajúce výsledky v karate

      Ella Laššáková III.B - za úspešnú reprezentáciu v jude

      Barbora Rubintová I.C - za reprezentáciu na medzinárodnom kole Čokoládová tretra Ostrava

      Michaela Malčeková VII.C - za reprezentáciu v strelbe

      Sára Laššáková VII.B - za reprezentáciu v jude

      Michal Očenáš IX.M - za úspechy v matematike a v prírodovedných predmetoch

      Blahoželáme žiakom i rodičom!

     • ŠTEFÁNIČKA MÁ TALENT

     • K vrcholom posledných dní školského roka 2022/2023 na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci patril aj 1. ročníku talentovej súťaže Štefánička má talent! Do finálového kola sa prebojovali žiaci, ktorí nám predviedli hru na klavír, hip-hopový tanec, klasický tanec, balet, komedy, cyklotrial, karate, spev, rap, hru na heligónku či skladanie rubikovej kocky. Hodnotila porota ale svojho víťaza ocenilo aj publikum, žiaci našej školy. V kategórii hra na hudobný nástroj zvíťazil deviatak Matej, zahral nám krásnu skladu od Chopina, v športe zvíťazil aktuálny cyklotrialový Majster Slovenska Michal, najlepšie zábavné číslo patrilo Gaii a Terezke alebo Cuky a Luky. V kategórii spev a tanec zvíťazilo spojenie krásneho hlasu piatačky Lili a baletu v podaní druháčky Zoji. Cenu poroty získal heligonkár Matúš a jednoznačným víťazom v kategórii vlastná tvorba a cena publika patrili deviatakovi Paťovi za jeho tvorivosť a raperské vystúpenie.

      Silné emócie, nadšenie, talent, zimomriavky aj slzy dojatia priniesli vystúpenia našich žiakov, ktoré prezentovali 28.6.2023 v Kine Apollo. Žiaci nám opäť raz dokázali, že škola a život ako taký nie je len o akademických úspechoch, ale aj o odhodlaní, vytrvalosti a chuti niečo dokázať.

       

      Veronika Mikulášová

     • ĎAKUJEME!

     • Oceňovanie najúspešnejších žiakov v školskom roku 2022/2023 bolo poďakovaním najúspešnejším žiakom za dosiahnuté vynikajúce výsledky v predmetových súťažiach a olympiádach, školskému parlamentu za ich úžasnú aktivitu a iniciatívnosť, ocenením najúspešnejšieho žiaka 9. ročníka Miška Šarkana, ukážkou všestrannosti našich žiakov aj prostredníctvom ich kultúrnych a športových vystúpení, ale aj poďakovaním pedagogickým, odborným i nepedagogickým zamestnancom a v neposlednom rade našim rodičom!

      Ďakujeme Vám za všetko, spolu vytvárame jeden krásny obraz s názvom ZŠ M. R. Štefánika Lučenec!

     • 5 ROKOV SPOLU

     • Krásne zážitky, spomienky, silné a úprimné priateľstvá. IX.M trieda plná jedinečných žiakov, ktorí roky úspešne reprezentovali našu školu na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach.

      Žiaci, ktorí poznali hodnotu priateľstva, silu vzájomnej podpory v kolektíve,pomoc a úprimný úsmev.

      Brány našej školy prekročili mladí, ambiciózni ľudia s veľkým srdcom, ktorí sú pripravení plniť si svoje sny.

      Prajem Vám veľa šťastia! Som na Vás hrdá!

      Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie