• BBSK INFORMUJE O ZMENÁCH V DOPRAVNÝCH KARTÁCH

     • Vážení rodičia!

      Sprostredkovávame informáciu BBSK, a.s. v súvislosti so zmenami v dopravných kartách od 1.1.2024:

      JE POTREBNÉ DAŤ POZOR, AKOU ČIASTKOU SI DOBIJETE KREDIT NA DOPRAVNÝCH KARTÁCH.

      Súčasné dopravné karty budú platné do 31. 12. 2023, a preto vám odporúčame redukovať kredit k 31.12.2023 čo najviac. V závere roka budete mať dostatok času na preregistráciu súčasných dopravných kariet.

      PRAVIDELNE VÁS BUDEME INFORMOVAŤ.

      O všetkých zmenách Vás budeme pravidelne informovať na sociálnych sieťach a prostredníctvom web stránky idsbbsk.sk.

      Sledujte nás na: Facebooku:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100093241496709, Instagrame: https://www.instagram.com/idsbbsk/

      Ďakujeme za porozumenie.

      Tím Organizátora IDS BBSK, a.s.

     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

     • Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia!

      V pondelok 4.9.2023 otvoríme brány našej školičky v ústrety novému školskému roku! Srdečne Vás pozývame na Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 o 8.15 hod. na školskom dvore.

      Spoločne privítame aj 72 prváčikov. Pre I.A – včeličky, I.B – lienky a I.C – usilovné mravčeky to bude deň „D“ v ich živote a my sa na nich veľmi tešíme!

      Po otvorení školského roka budú nasledovať krátke organizačné triednické hodiny. Rodičia môžu u pani vedúcej ŠJ prihlásiť žiakov na stravovanie, žiaci II. stupňa, ktorí si objednali (a ešte neprevzali) školské pomôcky, tak môžu urobiť u pani informátorky.

      Od 5.9.2023 je už v činnosti ŠKD od 6.15 – 17.00 hod. a stravovanie v ŠJ.

      Prajeme všetkým úspešný štart do nového školského roka 2023/2024!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • KDE SÚ VAŠE TRIEDY, MILÍ ŽIACI?

     • Pavilón A

      Prízemie: V.A, VII.A, IX.B

      1.poschodie: triedy 3. a 4. ročníka

      2.poschodie: triedy 1. a 2. ročníka

      Hlavná budova

      Prízemie: VIII.B, VIII.C, VII.C, VI.A, VI.C

      1.poschie: VII.B, VIII.A, IX.C, VI.B, V.B, V.C, IX.A

     • PERSONÁLNE OBSADENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Predstavujeme Vám tím našej školy v školskom roku 2023/2024.

      Vedenie školy

      Mgr. Gabriela Aláčová – riaditeľka školy

      PaedDr. Martina Pataiová – zástupkyňa riaditeľky pre primárne vzdelávanie

      Mgr. Andrea Karlíková – zástupkyňa riaditeľky pre nižšie stredné vzdelávanie

      Triedni učitelia

      I.A: Mgr. Silvia Brnová

      I.B: Mgr. Zuzana Mészárosová

      I.C: PaedDr. Ildikó Balázsová

      II.A: Mgr. Pavel Anderle

      II.B: Mgr. Zuzana Kamenská

      II.C: Mgr. Zuzana Fungáčová

      III.A: Mgr. Radana Tuhárska

      III.B: PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.

      III.C: Mgr. Peter Kleja

      IV.A: Mgr. Ingrid Hašková

      IV.B: Mgr. Martina Karáseková

      V.A: Mgr. Zita Kubičeková

      V.B: Mgr. Marek Pentka

      V.C: Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

      VI.A: Mgr. Renáta Vretničková

      VI.B: Mgr. Pavel Vranský

      VI.C: Mgr. Aneta Matúšková

      VII.A: Mgr. Andrea Lenhartová

      VII.B: Mgr. Michal Jóža

      VII.C: Mgr. Erika Molnárová

      VIII.A: Mgr. Beata Zbojová

      VIII.B: Mgr. Mária Mäkká

      VIII.C: Mgr. Mariana Kováčová Korimčáková

      IX.A: Mgr. Nora Benediktyová

      IX.B: Mgr. Erika Vavríková

      IX.C: Mgr. Veronika Mikulášová

      Netriedni učitelia

      Mgr. Veronika Danková, Mgr. Ľudovít Hroboň, Mgr. Jozef Juriga, Mgr. Viera Malčeková, Ing. Marta Marčoková, Mgr. Yulia Miseng, Mgr. Ľubica Morková, Mgr. Lukáš Plešavský, Mgr. Martina Rajnáková, Ing. Agnesa Setničková, PhDr. Anita Slancová, Mgr. Eliška Slížová,Mgr. Danka Trnková

      Školský podporný tím:

      Odborní zamestnanci

      Mgr. Mariana Kuráková – školská psychologička

      Mgr. Zuzana Petrášová – školská špeciálna pedagogička

      Mgr. Monika Zakovičová – sociálna pedagogička

      Pedagogickí asistenti

      Bc. Martina Hrončeková, Bc. Adriána Beňová, Stanislava Kováčiková, Bc. Silvia Salajová, Mgr. Denisa Šumecová, Mgr. Drahomíra Krokošová, Mgr. Radka Findrová, Bc. Veronika Zaťková, Diana Dobrocká, Eva Nagyová

      Vychovávatelia ŠKD

      Alexandra Bokorová, Mgr. Maroš Bunganič, Bc. František Gondáš, Bc. Martina Gurajová, Bc. Ildikó Chamulová, Zdenka Kruteková, Jana Luptáková, Mgr. Zuzana Mészárosová, Zuzana Péliová, Lenka Rusnáková, Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová

      Nepedagogickí zamestnanci

      Michaela Holeková – administratívny pracovník

      Bc. Anna Kaššová – vedúca výdajnej školskej jedálne

      Michal Meszároš – správca PC siete

      Judita Mihóková – upratovačka

      Anna Segečová – upratovačka

      Martina Ridzoňová  – upratovačka

      Lenka Fajčíková – upratovačka

      Renáta Čvikotová – upratovačka

      Peter Keszeg – školník

      Peter Pathó – údržbár

      Ing. Peter Káčerík – vodič, kurič

      Henrieta Strmeňová – informátor

      Mgr. Slavka Adamove – externá spolupracovníčka – personalistka, mzdárka, ekonómka

     • ODDELENIA ŠKD V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

     • 1. oddelenie: Bc. Ildikó Chamulová I.A

      2. oddelenie: Lenka Rusnáková I.B

      3. oddelenie: Zdenka Kruteková I.C

      4. oddelenie: Zuzana Péliová II.A + II.B

      5. oddelenie: Jana Luptáková II.C

      6. oddelenie: Alexandra Bokorová III.A

      7. oddelenie: Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová III.B

      8. oddelenie: Bc. Martina Gurajová III.C + IV.A

      9. oddelenie: Bc. František Gondáš IV.B + IV.A

      10. oddelenie: Mgr. Maroš Bunganič V.A + V.B

      11. oddelenie: Mgr. Zuzana Mészárosová V.C

     • PREVZATIE ŠKOLSKÝCH POMÔCOK

     • Vážení rodičia!

      V týchto dňoch nám bola doručená zásielka školských pomôcok, ktoré ste si objednávali na konci školského roka 2022/2023.

      Pomôcky pre žiakov I.stupňa odovzdajú žiakom ich triedni učitelia na začiatku školského roka. V prípade otázok kontaktujte svojich triednych učiteľov.

      Pomôcky pre žiakov II. stupňa si rodičia alebo žiaci môžu vyzdvihnúť v hlavnej budove u pani informátorky denne 7.00 - 13.00 hod.

     • INFORMÁCIE VEDÚCEJ VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Stravovanie v školskom roku 2023/2024 začína 5.9.2023 (utorok).

      Už od 21.8.2023 Vám, vážení rodičia, vieme poskytnúť aktuálne informácie ohľadom stravovania osobne, telefonicky, prostredníctvom mailu. Noví stravníci  si môžu vyzdvihnúť Identifikačný čip (2€) v kancelárií u vedúcej výdajnej školskej jedálne (ŠJ). Predídeme tak zdĺhavejšiemu vybavovaniu prvý školský deň 4.9.2023.

      Prihlásiť dieťa  na stravu  môžete  po vyplnení prihlášky na stravovanie u vedúcej výdajnej ŠJ a to najneskôr do 4.9.2023 do 11:00 hod.

      Ďalšie informácie:

      Výdaj stravy: výdaj obedov je určený od 11:30 hod. do 14:00 hod.

      Stravu zabezpečuje ZŠ Ul. Vajanského v Lučenci, žiak si vyberá z 2 jedál.

      Prevádzka školskej jedálne: pondelok až piatok: od 07.00 hod. – 15.00 hod.

      Odhlásiť resp. prihlásiť na stravu je možné do 11.00 hod. 1 deň  vopred. Nie je možné odhlásiť obed ráno na daný deň!

      Prihlasovať a odhlasovať sa na stravu je možné  cez  ČIP v školskej jedálni, alebo cez internetovú stránku  školy EduPage, emailom, SMS.

      Finančný limit na úhradu stravy v 3. finančnom pásme na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov je  aktuálne nasledovné:

      Výška stravy: žiak ZŠ I.stupeň - 1,70 €  a žiak ZŠ  II. stupeň - 1,90 €

      Od 1.5.2023  je obed dotovaný (tzv. obedy zadarmo) pre  každého žiaka, ktorý sa zúčastnil vyučovania a odobral  obed,  v prípade choroby a neodhlásenia  stravy nie je obed dotovaný a rodič hradí za obed plnú sumu.

      V zmysle VZN č. 01/2023 je určený príspevok na režijné náklady v sume 5 €/mesačne každý žiak. 

      Žiakom v hmotnej núdzi a v pásme životného minima  je poskytovaná dotácia na stravu 1,70€  a 1,90€ (+ réžia 5€) - nehradí rodič, ak o to požiada prostredníctvom žiadosti v kancelárií výdajnej ŠJ a k žiadosti musí rodič predložiť vedúcej výdajnej ŠJ  potvrdenie z ÚPSVaR o tom, že je poberateľom dávok v hmotnej núdzi alebo sa nachádza v pásme životného minima.

      Žiakom, ktorých zdravotný stav podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie a naše zariadenie školského stravovania diétne jedlo nezabezpečuje, môže rodič požiadať o vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zákonnému zástupcovi žiaka. Je potrebné priniesť do kancelárie výdajnej ŠJ potvrdenie od lekára špecialistu, vyplniť žiadosť s číslom účtu, na ktorý bude dotácia vyplácaná.

      Príspevok na stravovanie zákonný zástupca uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci formou:

      a. poštovej poukážky

      b. vkladom na účet ŠJ

      c. trvalým príkazom

      d. bankovým prevodom - ČSOB Banka , účet IBAN : SK63 7500 0000 0040 2938 2792

      Ukončenie stravovania – odhlásenie sa z obedov:

      Preplatky, ktoré vzniknú  pri úhrade stravy  bezhotovostne počas školského roka, budú vrátené po  ukončení  stravovania na základe Žiadosti o ukončenie stravovania, na účet v tvare IBAN, ktorý uvedie zákonný zástupca .

       VEDÚCA VÝDAJNEJ ŠJ: Bc. Anna Kaššová,  TEL.KONTAKT do kancelárie ŠJ : 0948413 421 aj SMS alebo   email: kassova@zsstefanikalc.sk

     • ŠKOLSKÉ OVOCIE, MLIEČNY PROGRAM

     • V programe Školské ovocie pokračujeme aj v školskom roku 2023/2024. Každé dva týždne obdrži žiak ovocie a nápoj zdarma. Dodávateľom je spoločnosť Valman Banská Bystrica. V prípade záujmu je potrebné požiadať vedúcu výdajnej školskej jedálne.

      Pokračujeme aj v zabezpečovaní mliečneho programu pre každého žiaka raz mesačne a zdarma. Dodávateľom je spoločnosť Rajo. Do tohto programu sú všetci žiaci automaticky prihlásení!

      VEDÚCA VÝDAJNEJ ŠJ: Bc. Anna Kaššová,  TEL.KONTAKT do kancelárie ŠJ : 0948413 421 aj SMS alebo   email: kassova@zsstefanikalc.sk

     • OCENENIE PRE ĽUBICU MORKOVÚ A MAREKA PENTKU

     • Srdečne blahoželáme našim skvelým pedagógom za ocenenia, ktoré im boli udelené pri príležitosti Dní mesta Lučenec 18.8.2023.

      Mgr. Ľubica Morková - Čestné uznanie mesta Lučenec za dlhoročnú aktívnu pedagogickú a publikačnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

      Mgr. Marek Pentka - Ďakovný list za pedagogickú a trénerskú činnosť, za reprezentáciu a vynikajúce športové výsledky v jude na medzinárodnej úrovni, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec i regiónu.

      Zároveň blahoželáme aj MUDr. Jurajovi Pelčovi, ktorý je dlhoročným členom rady školy a priateľom našej školy! Bolo mu udelené Čestné uznanie mesta Lučenec za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti zdravotníctva a pomoc ľuďom, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, pri príležitosti životného jubilea.

     • BLAHOŽELÁME OCENENÝM ŽIAKOM

     • V rámci Oceňovania osobností mesta Lučenec 2023 nechýbali medzi ocenenými ani naši žiaci! Žiakom patrí veľka gratulácia! Za úspechmi je každodenný tréning, účasť na súťažiach, zlaďovanie školy a tréningov, zvládanie výhier i prehier. Ďakujeme im za reprezentáciu mesta, regiónu a Slovenska! Sme na Vás hrdí, milí žiaci!

      V roku 2023 vystúpili na pódium:

      Sebastián Szmuda - reprezentácia v jude

      Michal Gašperík - reprezentácia v karate

      Barborka Bariaková - reprezentácia v karate

      Michal Nagy a Marek Nagy (absolvent našej školy) - reprezentácia v cyklotriale

      Medzi ocenenými boli aj Samir Faizi a Róbert Motoška (reprezentácia vo futsale), Richard Kvak (reprezentácia v basketbale).

      Blahoželanie patrí trénerom a športovým klubom, pretože za výsledkom je každodenná poctivá trénerská práca a rodičom, pretože ocenenie je zároveň ocenením aj pre nich za ich každodennú starostlivosť a podporu v rozvoji športového nadania svojho dieťaťa!

      Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie