• ŠKOLSKÉ OVOCIE, MLIEČNY PROGRAM

     • V programe Školské ovocie pokračujeme aj v školskom roku 2023/2024. Každé dva týždne obdrži žiak ovocie a nápoj zdarma. Dodávateľom je spoločnosť Valman Banská Bystrica. V prípade záujmu je potrebné požiadať vedúcu výdajnej školskej jedálne.

      Pokračujeme aj v zabezpečovaní mliečneho programu pre každého žiaka raz mesačne a zdarma. Dodávateľom je spoločnosť Rajo. Do tohto programu sú všetci žiaci automaticky prihlásení!

      VEDÚCA VÝDAJNEJ ŠJ: Bc. Anna Kaššová,  TEL.KONTAKT do kancelárie ŠJ : 0948413 421 aj SMS alebo   email: kassova@zsstefanikalc.sk

     • OCENENIE PRE ĽUBICU MORKOVÚ A MAREKA PENTKU

     • Srdečne blahoželáme našim skvelým pedagógom za ocenenia, ktoré im boli udelené pri príležitosti Dní mesta Lučenec 18.8.2023.

      Mgr. Ľubica Morková - Čestné uznanie mesta Lučenec za dlhoročnú aktívnu pedagogickú a publikačnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

      Mgr. Marek Pentka - Ďakovný list za pedagogickú a trénerskú činnosť, za reprezentáciu a vynikajúce športové výsledky v jude na medzinárodnej úrovni, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec i regiónu.

      Zároveň blahoželáme aj MUDr. Jurajovi Pelčovi, ktorý je dlhoročným členom rady školy a priateľom našej školy! Bolo mu udelené Čestné uznanie mesta Lučenec za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti zdravotníctva a pomoc ľuďom, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, pri príležitosti životného jubilea.

     • BLAHOŽELÁME OCENENÝM ŽIAKOM

     • V rámci Oceňovania osobností mesta Lučenec 2023 nechýbali medzi ocenenými ani naši žiaci! Žiakom patrí veľka gratulácia! Za úspechmi je každodenný tréning, účasť na súťažiach, zlaďovanie školy a tréningov, zvládanie výhier i prehier. Ďakujeme im za reprezentáciu mesta, regiónu a Slovenska! Sme na Vás hrdí, milí žiaci!

      V roku 2023 vystúpili na pódium:

      Sebastián Szmuda - reprezentácia v jude

      Michal Gašperík - reprezentácia v karate

      Barborka Bariaková - reprezentácia v karate

      Michal Nagy a Marek Nagy (absolvent našej školy) - reprezentácia v cyklotriale

      Medzi ocenenými boli aj Samir Faizi a Róbert Motoška (reprezentácia vo futsale), Richard Kvak (reprezentácia v basketbale).

      Blahoželanie patrí trénerom a športovým klubom, pretože za výsledkom je každodenná poctivá trénerská práca a rodičom, pretože ocenenie je zároveň ocenením aj pre nich za ich každodennú starostlivosť a podporu v rozvoji športového nadania svojho dieťaťa!

      Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme!

     • LETNÁ ŠKOLIČKA 2023, DOVIDENIA!

     • Počas dvoch augustových týždňov od 7.-18.8.2023 sme realizovali už 4. ročník Letnej školičky. V 6 skupinách sme vynikajúcimi a podnetnými aktivitami zastrešili 90 detí našej školy i z iných škôl Lučenca i jeho okolia.

      Ďakujeme za prípravu a realizáciu Mgr. Erike Vavríkovej, Zdenke Krutekovej, Mgr. Denise Šumecovej, Mgr. Drahomíre Krokošovej, Bc. Martine Gurajovej, Alexandre Bokorovej, Mgr. Radane Tuhárskej, Bc. Veronike Zaťkovej, Mgr. Zuzane Mészárosovej, Mgr. Nicole Gramanich Štromajerovej, Bc. Františkovi Gondášovi, Bc. Silvii Salajovej, Bc. Adriáne Beňovej a Mgr. Marošovi Bunganičovi! Nezabúdame ani na našich nepedagogických zamestnancov, ktorým za spoluprácu tiež ďakujeme!

      Za realizáciu Letného tábora ŠKD na začiatku letných prázdnin ďakujeme Lenke Rusnákovej, Bc. Ildikó Chamulovej, Zdenke Krutekovej, Bc. Františkovi Gondášovi a Zuzane Péliovej!

      Letná školička 2024, tešíme sa na Teba!

     • LETNÁ ŠKOLA ZDRAVIA

     • 14.8.2023 sme odštartovali našu Letnú školu zdravia. V tomto týždni si deti mohli vyskúšať pohybové aktivity rôzneho druhu cez tradičné hry, skákanie, plávanie, tanec až po najmenej známe hry.

      Prvý deň deti prechádzali pohybovou "Mission impossible”, v rámci ktorej museli splniť na prvý pohľad nesplniteľné úlohy. Neskôr sme si povedali informácie o zdravom stravovaní a zahrali si loptové a iné pohybové hry, ktoré deti majú radi. 

      Druhý deň sme s deťmi vyrazili vlakom do Banskej Bystrice, kde si naplno užívali skákanie a zábavu v ich obľúbenom Bounce parku.

      Tretí deň sa niesol v znamení tanečných hier a aerobiku. Deti si zatancovali tradičný stoličkový tanec a neskôr sme prešli aj na menej tradičnejšie tanečné aktivity, ako tanec s loptou, ale aj belgický tanec.

      Štvrtý deň sme venovali plávaniu na kúpalisku Miraj Resort pri Lučenci. Aj tu čakali deti rôzne vodné hry, ako napríklad lovenie rybičiek, vodná rozcvička, podplavovanie sa a v neposlednom rade nesmeli chýbať tobogány.

      Posledný deň v našej letnej škole bol venovaný netradičným aktivitám a výrobe zdravého, chutného dezertu.

      Veríme, že si naše deti letnú školu užili naplno a odchádzali so splnenými očakávaniami celého týždňa. Ďakujeme, že ste boli našou súčasťou a tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky.

      Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová a Mgr. Maroš Bunganič

     • LETNÁ ŠKOLA TULÁČIK

     • Už štvrtý rok za sebou sme sa spolu s deťmi vybrali objavovať krásy nášho kraja - a veru, bolo čo obzerať!

      Prežili sme spolu krásny týždeň, nachodili pár desiatok kilometrov, občas sme aj ofrfľali boľavé nohy. Ale bolo nám spolu veľmi dobre! Navštívili sme tajomnú Striebornú, Pustý hrad, Ľuboreč, Šomošku aj Bralce.

      Ďakujem pani asistentkám Veronike Zaťkovej a Zuzke Mészárosovej za veľkú pomoc, pani starostke obce Ľuboreč za ústretovosť a ochranárom prírody Veronike a Martinovi z CHKO Cerová vrchovina za veľa nových informácií.

      Pochvalu si určite zaslúžia všetky deti, ktoré zvládli prejsť každý deň aj viac ako 10 kilometrov a spoznávali tak krásy prírody.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • LETNÁ ŠKOLA MÁGIE

     • Už je to pár dni čo sme sa rozlúčili s našou Letnou školou mágie a radi by sme s vami aspoň v skratke zdielali naše zážitky.

      Deti sme vítali v začarovanej triede s krásnou výzdobou o ktorú sa postarala asistentka Sisa. Po zoznámení sme sa vybrali do Fiľakova. Počasie sme mali veterné, ale to nás neodradilo od nových zážitkov. Návštívili sme Fiľakovský hrad, dali si výborný obed a povozili sme sa aj na koníkoch.

      Druhý deň sme strávili v škole. Rozdelili sme sa do fakúlt, trošku sme potrápili našu kreativitu a šikovmosť pri vytváraní plagátov, náramkov, čarovných prútikov, atď. Neskôr sme si pretiahli kosti a vonku si zašportovali.

      Tretí deň začínal síce s obavami kvôli počasiu, ale naštastie všetko super dopadlo. Na bicykloch sme šlapali po cyklochodníku až do Haliče, kde sme sa pohrali v parku pod zámkom. Po doplnení energie sme sa vydali na cestu späť a našou ďalšou zastávkou bola priehrada Ľadovo. Chalani nám pozbierali drevo, založili ohník, vytvorili ražne a opiekli sme si špekačky, vyskúšali nové preliezky, poobzerali labute a kačky. Po krásnom ale aj vyčerpávajúcom dni sme sa vrátili do školy. Veľká vďaka naším pomocníkom vychovávateľovi Ferkovi a Miškovi, ktorí dopomohli k bezproblémovému priebehu.

      Štvrtí deň nás čakal výlet do obce Stožok. Naším cieľom bol lanový park. Všetci naši odvažlivci si vyskúšali lanovú dráhu aj lezeckú stenu. Na obed sme sa posilnili vynikajúcou pizzou. Na ceste k vlakovej stanici sme mleli z posledných sil, vo vlaku sme ich však veľmi rýchlo doplnili.

      Posledný deň sme sa vrátili do čarovného sveta, vyrobili elixíry, symbol darov smrti, zahrali metlobal a pomaly sa rozlúčili s malým občerstvením. Veríme že si deti okrem pochvalného listu a malých pozorností, odnášajú aj pekné spomienky a zážitky.

      Ďakujeme pekne za prejavenú dôveru.

      Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

      Darebáctvo sa podarilo!

      Bc. Adriána Beňová, Bc. Silvia Salajová

     • LETNÁ ŠKOLA VEDOMOSTÍ A ZÁŽITKOV

     • Letná škola vedomostí a zážitkov sa konala v termíne od 7.8.2023 do 11.8.2023, kedy naši milí žiaci letný oddych vymenili za zbieranie nových vedomostí a zážitkov.

      Prvý deň sa naši bádatelia formou praktických ukážok na figuríne zapožičanej z Červeného kríža oboznamovali s poskytovaním prvej pomoci. Naučili sa ako dať postihnutého do stabilizovanej polohy alebo poskytnúť prvú pomoc pri zlomenine a iných poraneniach. Ďalšou zaujímavou aktivitou bolo spoznávanie sveta pod mikroskopom, ktorý žiakom ponúkol jeho fascinujúce detaily.

      Počas týždňa sme tiež navštívili Štátny archív v Banskej Bystrici – pracovisko Lučenec. Zaujímavú prednášku o práci archivárov nám poskytla pani riaditeľka Mgr. Kristína Becaniová. Ukázala nám ako sa staré dokumenty uchovávajú pre budúce generácie. Videli sme kroniku našej školy, kde sú zapísané rôzne významné udalosti od jej vzniku.

      Ďalšou zastávkou poznávania histórie mesta bola Radnica Lučenec, v ktorej sú vystavené zaujímavé expozície týkajúce sa nášho mesta.

      V obci Divín sme na hrade pozorovali prácu archeológov. Žiaci skúmali sutiny, v ktorých sa počas archeologických prác našli unikátne keramické predmety, ktoré pochádzali z obdobia, keď bol hrad obývaný. Následne sme so sprievodcom absolvovali prehliadku Zichyho kaštieľa, v ktorom sa okrem iného nachádza aj mineralogická zbierka, ktorá našich žiakov veľmi zaujala. Navštívili sme galériu v Divíne, v ktorej má miestny autor celoročnú výstavu obrazov. Bol to pre nás umelecký zážitok.

      Veľmi zaujímavou bola prehliadka Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, ktorého hlavným zameraním je dokumentácia prírody a spoločnosti daného regiónu. S využitím virtuálnej reality sme moderným spôsobom absolvovali prehliadku múzea so zreteľom na jeho založenie, pričom sme mali pocit akoby sme sa vrátili v čase.

      V priebehu týždňa sme v rámci kreatívnych aktivít vyrábali zo sójových granúl pridaním vonného oleja voňavé sviečky, vyrobili sme sódové bomby do kúpeľa a lávovú lampu. Z keramickej hliny žiaci vytvárali rôzne nádoby a krásne figúrky.

      Naše kreatívne činnosti nám spestril maliar Pavel Ožďáni, ktorý žiakov uviedol do techniky akvarelu. Zároveň žiakom vysvetlil, ako a na čo majú upriamiť svoju pozornosť pri tvorbe obrazu, či už na úchvatný západ slnka, odraz tieňa vo vode, krásnu farbu kvetov, aby maľba bola autentická a od srdca.

      Prežili sme krásny týždeň, ktorý ubehol veľmi rýchlo. Obohatil nás o množstvo nových spomienok, ale tiež zábavy a aktívneho relaxu.

      Mgr. Denisa Šumecová a Mgr. Drahomíra Krokošová

     • LETNÁ ŠKOLA PLNÁ ZÁŽITKOV

     • Našu letnú školu sme začínali ranným kruhom, kde sa žiaci predstavili a niečo nám o sebe aj prezradili, a tiež sa podelili o svoje očakávania ohľadom letnej školy. Žiaci nám svoje tvorivé zručnosti ukázali pri tvorbe vlastného erbu a neskôr sme sa s veľkou radosťou pustili do tvorby erbu našej letnej školy. Žiaci sa rozdelili podľa farieb do skupín a každý z nich si odtlačil na erb svoju ruku, a tiež sme tam doplnili všetky mená. V poobedňajších hodinách sme rozvíjali naše zručnosti a pustili sme sa do ďalšej tvorivej aktivity - a to do tvorby zvonkohry.

      Druhý deň patril medzi najočakávanejší deň nášho týždňa. Hneď ráno sme sa v rannom kruhu porozprávali o našich zážitkoch z predchádzajúceho dňa. Potom naše kroky smerovali na autobusovú stanicu - do Kalondy. Žiaci mali možnosť vidieť alpaky, nandu, prepelice, poníka, kohúta a samozrejme zvieratká mohli aj nakŕmiť. Veľký úspech medzi žiakmi mali alpaky, poník a kohút. Každý si presne zapamätal aj ich mená, ako napr. Pedro, Kiri a Jumper. Žiaci mali možnosť vidieť alpaky na ich kúpalisku. Zistili sme, že sa kúpu v prachu. Mali sme také šťastie, že nám to rovno aj predviedli. Ďakujeme Tranquila Parku za úžasný zážitok a za nádherný deň.

      V stredu ráno bolo radosťou počúvať žiakov, ako si rozprávali svoje dojmy a zážitky z predchádzajúceho dňa. Pred obedom sme dokončovali naše zvonkohry, kde žiaci využili svoju predstavivosť a fantáziu. Keď sme sa posilnili výdatným obedom, pokračovali sme s našimi tvorivými aktivitami ďalej. Žiaci vyrobili krásne magnetky. Program nášho dňa sme ukončili šitím srdiečok, ktoré sme naplnili levanduľou.

      Predposledný deň našej letnej školy sme strávili mimo mesta Lučenec. Naše kroky smerovali na vlakovú stanicu - smerom na Vígľaš. Žiakom sa cesta vlakom veľmi páčila a potom s nadšeným vykračovali na zámok. Tam nás už čakala naša pani sprievodkyňa, ktorá nám priblížila históriu zámku a pomohla nám, aby sme lepšie spoznali príbeh dávnej histórie. Po prehliadke zámku Vígľaš sme sa vybrali na obed. Pred odchodom sme sa ešte zastavili pri Historickom vlaku vo Vígľaši. Síce unavení, ale obohatení zážitkami a vedomosťami sme sa vrátili domov.

      Ani nevieme ako nám prešiel celý týždeň a dnes nás už čakal posledný deň našej letnej školy. Žiaci už od rána pracovali ako včeličky a levanduľová vôňa sa len tak šírila v celej triede, keď žiaci naplňovali srdiečka. Medzi obľúbené aktivity v rámci letnej školy patrila aj servítková technika na rôzne spôsoby. Žiaci aplikovali servítkovou technikou na rámy, ktoré boli vyrobené pomocou odlievacích foriem zo sádry. V rámci poobedňajšej aktivity sme sa vybrali na bowling. Bolo úžasné vidieť aké krásne kamarátstva vytvorili za pár dní, ako sa spolu tešili a pomáhali si navzájom. Keď sme sa vrátili do školy, vyhodnotili sme našu letnú školu – porozprávali sme sa o ich očakávaniach, o ktorých nám napísali v pondelok, či sa splnili alebo nie. Žiaci prežili krásny týždeň, zažili veľa zábavy a domov odchádzali plní zážitkov. Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok.

      Mgr. Erika Vavríková

     • PIRÁTSKE DOBRODRUŽSTVO

     • Druhý augustový týždeň sme odštartovali našu letnú školičku. Stali sa z nás piráti z posádky “Čiernej Perly"!

      Našu plavbu sme začali zoznámením v rannom kruhu a prezentáciou o histórii pirátstva. Pokračovali sme kvízom a výrobou pirátskych dekorácii z recyklovaného odpadu. Ďalší deň sme s našou posádkou vyrábali prívesky, náramky, pásky cez oko a maľovali sme si na tvár. Na tretí deň si každý člen posádky vyrobil vlastnú papierovú loďku, ktorú si podľa seba dotvoril a v Mestskom parku pustil na dlhú plavbu potokom.

      Štvrtý deň sme sa plavili do detského centra TeatroLand a potom sme načerpali energiu výbornými koláčikmi od pani Činčurovej a jej Maggie’s Cakes. Oddýchnuť a načerpať nové informácie sme boli v Novohradskej knižnici, kde našu plavbu sprevádzala pani Jarka. Kvôli nepriaznivému počasiu cez týždeň a studenej vode na kúpalisku, sme koniec plavby museli ukončiť opäť v obľúbenom prístave Teatro. Našich pirátov po dlhej plavbe čakal sladký poklad a malý darček.

      Ďakujeme rodičom za spoluprácu a deťom za príjemný týždeň.

        Alexandra Bokorová a Martina Gurajová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie