• SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA

     • Milí priatelia,

      vstúpte s nami do ZÁH(R)ADY UMENÍ!

      Bol to krásny zážitok!

      Za fotografie ďakujeme pánovi Róbertovi Kozlokovi.

     • NA SLÁVNOSTNEJ AKADÉMII SME OCENILI OSOBNOSTI

     • Na Slávnostnej akadémii pri príležitosti 95. výročia založenia školy sme 13.10.2023 ocenili osobnosti, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje a taktiež osobnosti z radov zamestnancov školy!

      Morálne oceňovanie je našou súčasťou! Ocenení reprezentujú hodnotové nastavenie našej školy a my vyjadrujeme poďakovanie za kvalitatívny rozvoj školy v rôznych oblastiach, odbornosť, rozvoj žiackeho potenciálu, spoluprácu či zodpovedný a tvorivý prístup v práci!

      Medzi ocenených patrili:

      Mgr. Svetlana Síthová – riaditeľka Sekcie formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Je pre nás príkladom človeka, ktorý do svojej práce vkladá odbornosť a prepája ju svojím srdcom. Toto srdce patrí podpore všetkých detí.  Ocenenie Mgr. Svetlane Síthovej patrí za prínos v rozvoj inkluzívneho vzdelávania na Slovensku!

      Mgr. Dušana Bieleszová – renomovaná školská a rovesnícka mediátorka; So školou spolupracuje pri realizácii rovesníckej mediácie a podieľa sa na tvorbe klímy tried ako aj pedagogického zboru. Ceníme si jej odborné kvality, ľudský otvorený prístup a dlhoročnú podporu škole!

      Mgr. Mária Gallová – je podpredsedníčkou správnej rady Spoločnosti M. R. Štefánika so sídlom v Brezovej pod Bradlom. Ceníme si jej široký rozhľad o Štefánikovi a jej celoživotné pôsobenie v šírení odkazu M. R. Štefánika, za ktoré oceňujeme Mgr. Máriu Gallovú aj my. Ďakujeme za dlhoročnú úzku spoluprácu so školou a s mestom Lučenec!

      PaedDr. Svetlana Tokárová PhD. - na škole pôsobí od školského roka 2008/2009, je učiteľkou 1. stupňa. Ocenenie patrí za rozvoj kvality výchovno-vyučovacieho procesu na I. stupni, rozvoj regionálnej výchovy a inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní.

      Mgr. Viera Malčeková - na  škole pôsobí od školského roka 2004/2005, je učiteľkou matematiky a biológie. Ocenenie jej patrí za celoživotnú pedagogickú prácu a rozvoj prírodovedného vzdelávania na škole a podporu talentovaných žiakov.

      Lenka Rusnáková – na škole pôsobí od školského roka 2008/2009, je vychovávateľkou ŠKD. Ocenenie jej patrí za rozvoj kvality činnosti školského klubu detí.

      Mgr. Radka Findrová  na škole pôsobí od školského roka 2008/2009, je pedagogickou asistentkou. Bola prvou asistentkou učiteľa na škole a ocenenie jej patrí za prínos v rozvoji inklúzie na škole.

      Mgr. Slavka Adamove - so školou spolupracuje školského roka 2007/2008 a ocenenie jej patrí za rozvoj školy v ekonomickom riadení a v oblasti personalistiky a za dlhoročnú aktívnu prácu v rade školy, v rade rodičov a v Hokejovom klube Lučenec, s ktorým škola úzko spolupracuje.

      Anna Segečová - na škole pôsobí od školského roka 1997/1998 ako nepedagogická zamestnankyňa – pani upratovačka. Ocenenie jej patrí za dlhoročný zodpovedný  prístup v práci. Na škole si ceníme jej ústretovosť, praktické skúsenosti, usilovnosť a tvorivosť.

       Srdečne blahoželáme!

     • 95. VÝROČIE ZALOŽENIA NAŠEJ ŠKOLIČKY - ĎAKUJEME!

     • Sme hrdí na všetkých, ktorí tvoria srdce školičky: naši úžasní žiaci, pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci, kolegovia na dôchodku, naši skvelí rodičia, starí rodičia, spolupracovníci, absolventi a priatelia školy!

      13.10.2023 sme si Slávnostnou akadémiou pripomenuli 95. výročie založenia našej ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci. ĎAKUJEME! Bol to krásny zážitok a silné emócie! Bol to sviatok našej komunity!

      Cítime nesmiernu hrdosť a vďačnosť!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • TIMRAVINA STUDNIČKA

     • 24.10.2023 sa v CVČ v Lučenci konalo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy. Našu školu reprezentovali Sofia Ličková, III.B v 1. kategórii, Emma Hrdinová, V.C v 2. kategórii a Petra Procházková, IX.C v 3. kategórii. Dievčatá podali výborné výkony, vyslúžili si záujem a pochvalu publika a získali ďalšiu skúsenosť.

      Tešíme sa, že sa naši žiaci s radosťou stotožňujú s literárnymi ukážkami a zúčastňujú sa recitačných súťaží. SRDEČNE VÁM GRATULUJEME, boli ste výborné!

      Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

     • EXKURZIA DO ATLANTIS CENTRA LEVICE

     • Žiaci 7. ročníka sa dňa 19.10.2023 zúčastnili exkurzie do Atlantiscenters v Leviciach. Cieľom tohto centra je sprostredkovať návštevníkom jedinečný čas naplnený zážitkami a zábavou. Žiaci si vyskúšali fyziku v praxi na viac ako 70 interaktívnych exponátoch. Videli a mohli si vyskúšať jednoduché chemické experimenty, zahrali sa v bublinovom raji a aj na 9D simulátore. Exkurziou sme  sa snažili u žiakov našej školy vzbudiť  záujem o vedu a techniku.

      PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

     • BESEDA NA TÉMU PREVENCIE A TRESTNOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI

     • 16.10.2023 sme medzi nami privítali prokurátorov Okresnej prokuratúry v Lučenci JUDr. Janu Jurinovú a JUDr. Júliusa Slavkovského, ktorí so žiakmi 7. ročníka hovorili na tému prevencie. Otázky týkajúce internetovej, drogovej prevencie či trestnoprávnej zodpovednosti sú zasadné a aktuálne. My v našej škole venujeme vysokú mieru pozornosti tejto oblasti v práci so žiakmi a jednak vo vzdelávaní zamestnancov a výchovnom pôsobení zo strany triednych učiteľov, koordinátorov preventívnych aktivít a odborných zamestnancov.

     • EXPERT GENIALITY SHOW 2023

     • O SÚŤAŽI: Expert geniality show je celoslovenská súťaž určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a stredných škôl, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť ukázať to aj svojmu okoliu.

      Súťaž sa uskutoční dňa 28. novembra 2023, ale prihlásiť sa je možné len do 20.10.2023 (u p. učiteľky Benediktyovej).

      Štartovné je 5 €.

      SÚŤAŽNÉ TÉMY:

      Žiaci 5. a 6. ročníka riešia dva testy s otázkami z humanitných a prírodných vied (Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry).

      Žiaci 7. až 9. ročníka súťažia v dvoch témach, ktoré si vyberú zo šiestich ponúkaných: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Do you speak English?, Tajomstvá prírody, Góly, body, sekundy

      AKO SA SÚŤAŽÍ:

      Na vypracovanie testu majú súťažiaci 60 minút. Piataci a šiestaci odpovedajú na 40 otázok /po 20 z každej témy/, žiaci 7. – 9. ročníka odpovedajú na 50 otázok (25 v každej téme). Okrem vyznačenia správnej odpovede môže súťažiaci vyznačiť aj voľbu „Som si sitý(á)“, a tak získať body navyše.

      CENY:

      Všetci súťažiaci dostanú diplom a malý darček. 25% najlepších v každom tematickom rebríčku dostanú titul EXPERT na tému. 25% súťažiacich v celkovom poradí dostanú titul TOP EXPERT. 3% súťažiacich v každom rebríčku dostane vecnú cenu.

      Bližšie info: https://talentida.sk/expert/

      Mgr. Nora Benediktyová

     • MISIJNÝ RUŽENEC

     • Žiaci našej školy, ktorí navštevujú katolícke náboženstvo sa spoločne zapojili so svojimi učiteľmi do modlitby misijného posvätného ruženca svetla v našom farskom kostole Navštívenia Panny Márie. Vo farskom kostole nás svojim duchovným príhovorom  privítal miestny pán farár Slavomír Marko.

      Ďakujem žiakom za spoločnú modlitbu v kostole a slušne správanie!

      Mgr. Jozef Juriga  Mgr. Erika Vavriková

     • MAJSTROVSTVÁ OKRESU V CEZPOĽNOM BEHU

     • 12.10.2023 sme sa zúčastnili Majstrovstiev okresu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ.

      Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Medzi jednotlivcami sa na 1. mieste umiestnila Simona Dobrocká z IX.A. Na 1. mieste sa umiestnil Daniel Drugda, taktiež z triedy IX.A a na 3. mieste Róbert Motoška  IX.C.

      Medzi družstvami naši žiaci nedali konkurencii šancu::

      Družstvo dievčat: Simona Dobrocká IX.A, Luiza Balló VII.C, Nikoleta Bojtošová VII.B – 2.miesto

      Družstvo chlapcov: Daniel Drugda IX.A, Róbert Motoška IX.C, Samir Faizi IX.C – 1. miesto

      Na základe vynikajúcich úspechov chcem poďakovať našim žiakom za reprezentáciu školy a želám im veľa ďalších športových úspechov.

      Mgr. Marek Pentka

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie