• ZISŤOVANIE ZÁUJMU RODIČOV O AG SAMOTESTY

     • Vážení rodičia!

      ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie,  ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Keďže sa jedná o dovolenkové obdobie a škola musela flexibilne reagovať na lehoty objednávania samotestov, objednali sme samotesty pre každého žiaka, ktorý bude žiakom školy od 1.9.2021. Následne na základe Vašej spätnej väzby Vám budú testy distribuované. Na žiaka je pripravených 25 kusov samotestov.

      Váš záujem - nezáujem môžete vyjadriť prostredníctvom Edupage alebo na mail alacova@zsstefanikalc.sk (žiaci I. ročníka, novoprijatí žiaci) do 1.9.2021. Záujem budete môcť vyjadriť aj pri prihlasovaní žiaka na stravovanie priamo u vedúcej výdajnej školskej jedálne, ktorá bude mať pre Vás pripravené tlačivo.

      Samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID 19.

      Testy budeme rodičom distribuovať prostredníctvom žiakov, keď ich budeme reálne v škole.

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Návod na použitie:

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

      Testovanie žiakov kloktaním škola realizovať nebude.

      Ďakujeme za spoluprácu!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • STRAVOVANIE OD 1.9.2021 - INFORMÁCIE PRE RODIČOV

     • Vážení rodičia!

      Od 23.8.2021 je Vám k dispozícii vedúca výdajnej školskej jedálne Bc. Anna Kaššová. V čase od 7.00 - 13.00 hod. si môžete prísť nahlásiť záujem o stravu, zakúpiť čip, objednať školské ovocie, či zakúpiť Brejky kartu. Taktiež je možné prísť doriešiť dotáciu na stravovanie, či hmotnú núdzu.

      Vedúca výdajnej školskej jedálne je Vám k dispozícii aj telefonicky na telefónnom čísle 0948 413 421 alebo prostredníctvom emailu: kassova@zsstefanikalc.sk.

     • STRAVOVANIE OD 1.9.2021 PRINÁŠA ZMENY

     •          Výdajná školská jedáleň pri ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci                   

      STRAVOVANIE OD 1.9.2021

      Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách)

                          Zvyšuje  sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo

                                        výchovno-vzdelávacej činnosti, vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;

       

      Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

      1.)    v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje  ZŠ a je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

      2.)    v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),

      3.) Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus

      -      v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.  

      Tlačivo: ČESTNÉ VYHLÁSENIE, bude dostupné v kancelárií školskej jedálne a na stránke školy Čestné vyhlásenie strava 2021.docx. Čestné vyhlásenie vyplnia, podpíšu obidvaja rodičia a prinesú do kancelárie ŠJ. Vyplnené tlačivá je potrebné doniesť do 5-teho dňa  v mesiaci, aby  bola dotácia  na stravu poskytnutá v nasledujúcom  mesiaci.

                                                                    Poplatky za stravu od 1.9.2021  

      V zmysle VZN Mesta Lučenec určuje príspevok na režijné náklady na každého žiaka ZŠ 4€ mesačne od októbra 2019.  Réžiu hradí rodič.

      Cena obedu :       I. stupeň:   žiaci 6-11 rokov      1,21€/deň +4€ réžia za mesiac   - hradí rodič

      3.fin. pásmo        II. stupeň:  žiaci 11-15 rokov     1,30€/deň +4€ réžia za mesiac    - hradí rodič

         

      1. Žiak si dopredu objednáva stravu formou čipového systému. Cena čipu: 2€
      2. Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné do 11.00 hod. 1 deň  vopred, nie je možné odhlásiť obed po 11 hod., ani ráno na daný deň !!! V prípade ochorenia a neodhlásenia zo stravy, stravu hradí rodič v plnej výške.
      3. Výdaj obedov je určený od 11:30 hod. do 14:00 hod.
      4. Strava sa varí na ZŠ Ul. Vajanského v Lučenci, žiak  si vyberá z 2 ponúkaných jedál.
      5. Prevádzka školskej jedálne: pondelok až piatok: od 07,00 hod. – 15,00 hod.

      Platba:  Úhrady príspevkov za stravu  musia byť pripísané na účte školskej jedálne do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca bezhotovostne:

                      1) poštovou poukážkou

                      2) bankovým prevodom - OTP  Banka , účet IBAN : SK14 5200 0000 0000 14231256  !!!

      !!! Účet platný do 31.8.2021, na ktorý uhrádzajte max. do 25.8.2021 !!! bude zmena účtu školskej jedálne.

      Už od 23. 8. 2021, Vám poskytneme informácie ohľadom stravovania a  môžete  si  vyzdvihnúť  Identifikačný čip pre nových stravníkov v kancelárií u vedúcej ŠJ . Prihlášky na stravovanie  u vedúcej ŠJ a to najneskôr  do 2. 9. 2020.  Objednaný obed  na 3.9.2021, bude  mať stravník , ktorý bude mať do 31.8.2021 uhradenú  stravu  za  september 2021.

       

      Vedúca ŠJ : Bc. Anna Kaššová

      kontakt priamo do ŠJ : 0948 413 421, aj SMS správou, alebo na  email: kassova@zsstefanikalc.sk

     • BLAHOŽELÁME OCENENÝM PRI PRÍLEŽITOSTI DNÍ MESTA LUČENEC

     • Veľmi sa tešíme, že každoročne môžeme navrhnúť žiakov i pedagógov na ocenenie osobností mesta pri príležitosti Dní mesta Lučenec.

      27.8.2021 v amfiteátri v Mestskom parku Lučenec budú medzi ocenenými:

      Mgr. Radana Tuhárska - Ďakovný list za kvalitnú pedagogickú činnosť;

      a naši žiaci:

      Emília Schedlingová - úspechy v cyklistike a triatlone

      Samir Faizi - úspechy v celoslovenskom a medzinárodnom kole atletickej súťaže Čokoládová tretra

      Miriam Jahodníková a Alexey Merkuriev - za úspechy v celoslovenskej súťaži Ruské slovo

      Sophia Szmudová - za úspechy v športe

      Damien Chovanec - za úspechy v predmetových súťažiach a olympiádach

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za šírenie dobrého mena školy!

     • DOTÁCIE PRE ŽIAKOV V HMOTNEJ NÚDZI

     • Aby žiakovi boli poskytnuté dotácie pre žiakov rodín v hmotnej núdzi, je potrebné, aby rodič žiaka posudzovaného na účely hmotnej núdze (HN) podľa rozhodnutia ÚPSVaR a tiež žiakovi , ktorý žije v domácnosti, kde príjem je najviac vo výške sumy životného minima (ŽM):

        1.)  predložil škole toto potvrdenie – Rozhodnutie, potvrdenie z ÚPSVaR - kópia  tohto rozhodnutia, potvrdenia je zároveň prílohou k tlačivu Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie

        2.) Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie musíme, ako škola vyplniť a odovzdať vždy mesiac skôr do 10. teho v kalendárnom mesiaci, aby bolo dieťa zaradené do zoznamov nasledujúci mesiac. Neskorým vyplnením a odovzdaním bude dieťa zaradené do zoznamov HN až o mesiac neskôr.

      Žiak zaradený do zoznamu HN má nárok na:

      1. Dotáciu na stravu

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje:

      -na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovného a vzdelávacieho procesu , na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu, obed .

      -dotácia na žiaka je  v sume 1,30€ na jeden stravovací deň (obed).

      Cena jedného obeda : 

      - pre žiakov  1. - 4. ročník  je 1,21 € /obed

      - pre žiakov  5. – 9. ročník    je 1,30 €/obed

         2. Dotáciu na školské potreby

      Dotáciu na podporu  výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie  a na vyučovanie v základnej škole.

      • za školské potreby  sa považujú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky
      • výška poskytnutej dotácie je 33,20 € na žiaka
      • poskytuje  sa v dvoch častiach a to do 25. februára  (16,60 €) a do 25. septembra (16,60 €)

         Vybavuje :  Bc. Anna Kaššová,  vedúca výdajnej školskej jedálne, tel. kontakt:  0948 413 421

     • NAŠU LETNÚ ŠKOLU NAVŠTÍVIL PREMIÉR EDUARD HEGER

     • Na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci si Eduard Heger prišiel pozrieť aktivity Letnej školy. Veľká vďaka patrí pedagógom i žiakom, ktorí tak, ako ich poznáme, fantasticky zvládli túto oficiálnu návštevu. Pedagógovia prezentovali svoju prácu so žiakmi, pán premiér sa aj do aktivít zapojil a pýtal si od žiakov spätnú väzbu. 

      Eduarda Hegera sme so svojím sprievodom privítali aj v škole, kde prebieha letná údržba, rekonštrukcie ako aj realizácia projektu Modernejšia škola.  

      Premiér sa zaujímal o fungovanie školy počas pandémie, hovorili sme aj o aktuálnych otázkach ako je očkovanie zamestnancov škôl či prebiehajúca inovácia kurikula. My sme medzi iným apelovali na dlhodobý akútny problém nesystémového financovania inkluzívnych tímov (asistentov učiteľa a odborných zamestnancov) a spolu s pani primátorkou aj o možnostiach čerpania finančných zdrojov na prípravu projektov v rámci povinnosti škôl realizovať opatrenia na zmierňovanie dopadov klimatických zmien.  

      Návšteva premiéra v regióne umožnila nielen prezentáciu kvalít ale aj dôležitú diskusiu. Sme radi, že aj školstvo a pohľad "zdola" patrili medzi oblasti priorít oficiálnej návštevy!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • TÝŽDEŇ OLYMPIONIKOV

     • Letná škola Týždeň olympionikov sa niesla v duchu hesla Pierra de Coubertina: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“

      Na jeden týždeň naša školička privítala deti z rôznych škôl a miest. Týždeň sme využili naplno, učili sme sa, objavovali a hýbali sa. Každý nový deň začínal ranným kruhom, v ktorom sme sa cez rôzne aktivity navzájom viac spoznávali, vyjadrovali svoje pocity a názory na rôzne témy. V závere týždňa nám zábavná aktivita tímovej empatie ukázala, ako sme sa počas celého týždňa dobre spoznali i zároveň navzájom počúvali.

      Výchovno- vzdelávacie aktivity prebiehali v dopoludňajších hodinách a prostredníctvom nich sa deti dozvedeli zaujímavé informácie o olympijských hrách, nielen tých súčasných, ale aj minulých. Deti riešili úlohy zamerané na rozvoj spolupráce v skupine, rozvoj komunikačných schopností a na čítanie s porozumením. Svoje vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky si preverili na online vzdelávacom portáli www.gramar.in, www.matika.in. Zabavili sme sa logickými hlavolamami, kreatívnymi úlohami zo slovenského jazyka. Súťažné tímy preukázali vynikajúce vedomosti v interaktívnom kvíze o Slovensku, v ktorom víťazný tím vyhral len tesným rozdielom. Popoludnie sme využívali na tvorbu rekvizít pre naše mini olympijské hry.

      Vytvorili sme si olympijskú vlajku, olympijskú pochodeň, súťažný dres a vlajky štátov, ktoré chceli deti reprezentovať. Školský športový areál nám poskytol vynikajúce zázemie na realizáciu rôznych súťažných a športových aktivít, na ktoré sme sa tešili už na začiatku každého dňa.

      Posledný deň letnej školy sme ukončili mini olympiádou, ktorú sme zahájili otváracím ceremoniálom. Defilé súťažných krajín sa predstavilo za zvuku olympijskej hymny, súťažilo sa v štyroch disciplínach, beh na sto metrov, rýchla chôdza, hod oštepom a streľba z luku. Ani sme sa nenazdali a týždeň bol za nami.

      Bohatší o nové priateľstvá, zážitky, skúsenosti a vedomosti sme si zaželali ešte kopu zábavy do konca prázdnin, pretože nový školský rok nám už klope na dvere.

      Mgr. Zita Kubíčeková, Bernadeta Doróková

     • TULÁČIK

     • Letná škola Tuláčik - 16.8.2021 sme začali naše potulky po našom kraji. Prvá turistika nás zaviedla na Pohanský hrad a do Hajnáčky. Krásnou prírodou nás previedla Ing. Veronika Rízová, pracovníčka CHKO Cerová vrchovina, ktorá deťom vysvetlila, prečo je dôležité chrániť prírodu, predstavila im niektoré druhy bylín, vysvetlila rozdiel medzi dubom cerovým a zimným.

      Letná škola Tuláčik - 17.8.2021 - na jeden deň včelárom. Síce nás prekvapilo upršané ráno, ale my sme si pozreli v škole rozprávku a išli sme na náš výlet neskôr. Veľmi sme sa tešili, veď v Liešnici nás čakali David, Sonička a Terezka, aby nám povedali veľa zaujímavého o včelách, dokonca sme včeličky mohli vidieť aj z blízka, ukázali nám, ako sa vyrábajú sviečky z vosku. Samozrejme sme ochutnali aj peľ a rôzne druhy medu. Nakoniec sme ešte stihli aj opekačku, ktorú sme chceli kvôli zlému počasiu zrušiť. Ďakujeme Davidovi Turčánimu za krásne prežitý deň a tešíme sa na ďalšie stretnutia!

      Letná škola Tuláčik - návšteva Banskej Bystrice. 18.8.2021 sme sa vybrali do nášho krajského mesta a deti sa na túto návštevu veľmi tešili. Bohužiaľ, museli sme zrušiť turistiku na Urpín kvôli popadaným stromom na chodníku, čo by bolo veľmi nebezpečné pre deti. Nedali sme sa ale odradiť a turistiku sme nahradili návštevou Prírodovedného múzea v Tihányiovskom kaštieli v Radvani. Tu sa deti dozvedeli veľmi veľa zaujímavého o nočných živočíchoch, identifikovali zvuky zvierat, pozreli sme si aj stálu expozíciu múzea. Potom sme už pokračovali v naplánovaným programe a navštívili sme Múzeum SNP, kde si deti mohli pozrieť artefakty našej nedávnej minulosti, ale hlavne sme si pripomenuli, že už nikdy nemôžme dovoliť zlu zvíťaziť.

      Letná škola Tuláčik - 19.8.2021 sme sa pozreli na oblohu aj do našej minulosti, a to všetko v Rimavskej Sobote Náš deň sme začali návštevou Gemersko-malohontského múzea, kde sme videli mnoho zaujímavého, kosti mastodonta z Hajnáčky, vajce obrovského vtáka vurona obrieho z Madagaskaru či múmiu egyptskej ženy. Na záver sme spoznali život prvého riaditeľa múzea, Jánosa Fábryho. Potom sme sa presunuli do hvezdárne, kde sme pozorovali Venušu aj Slnko, hrali sa s hračkami poháňanými slnečnou energiou, pozorovali, ako fungujú rôzne fyzikálne hračky.

      Letná škola Tuláčik - deň posledný, trošku turistický. 20.8.2021 sme začali naše potulky jednoduchou turistikou, zišli sme po turistickom chodníku z Tuhára do Divína. V Divíne sme si pozreli hrad, navštívili sme krásny Divínsky kaštieľ a ešte sme si pochutnali aj na výbornej zmrzline. Potom sme prešli ku vodnej (bez vody) nádrži Ružiná, kde sa deti do chuti vyhrali a už nás čakala len cesta domov. Dúfam, že sa naša letná škola každému páčila a verím, že sa stretneme aj o rok.

      Mgr. Radana Tuhárska

       

     • ÚRADNÉ HODINY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin od 23.8.2021 sú denne v čase od 7.00 - 14.00.

      Kontatky na účely komunikácie:

      sekretariát: 047/4333648, 0911650190, zsstefanikalc@gmail.com

      riaditeľka školy: 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

     • II. ETAPA VÝMENY VONKAJŠÍCH ŽALÚZIÍ

     • Vďaka podpore rodičov v rámci 2% a príspevkov do fondu OZ Školák Lučenec sme začiatkom júla 2021 mohli zrealizovať 2. etapu výmeny vonkajších žalúzií na hlavnej budove školy. Prostredníctvom týchto finančných prostriedkov máme na 9 oknách tried II. stupňa nové žalúzie! Ďakujeme, milí rodičia!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie