• TRIEDNICKÉ HODINY

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti s plánovaním mimoškolskej činnosti Vašich detí Vás prosíme, aby ste si v čase, kedy triedni učitelia stanovia termín triednických hodín, nedávali termín krúžkovej činnosti alebo hodín napr. v ZUŠ a pod. Triednické hodiny sú pre žiaka v našej škole povinné, sú dôležitou súčasťou života triedneho kolektívu.

      Triednické hodiny sa vo zverejnenom rozvrhu neuvádzajú, o termíne Vás bude informovať triedny učiteľ.

     • KDE SÚ VAŠE TRIEDY, MILÍ ŽIACI?

     • Aj v tomto školskom roku sme prehodnocovali, v ktorých budovách a na ktorých poschodiach budú Vaše triedy, milí žiaci!

      Hlavná budova prízemie: VI.C (zmena), VIII.Š (zmena), VII.A (ostáva vo svojej triede), V.C (zmena), VIII.M (zmena)

      Hlavná budova 1. poschodie: IX.A (ostáva), VII.B (ostáva), V.A (zmena), VI.B (ostáva), VIII.A (ostáva), VII.M (ostáva), IX.Š (ostáva)

      Pavilón A prízemie: VI.A (ostáva), IX.M (ostáva), V.B (zmena)

      Pavilón A 1.poschodie: IV.A (ostáva), IV.B (ostáva), IV.C (ostáva), III.A (zmena), III.B (zmena), III.C (zmena)

      Pavilón A 2.poschodie: II.A (ostáva), II.B (ostáva), II.C (ostáva), I.A a I.B nájdete na najvyššom poschodí, milí rodičia! Počas prvého rodičovského združenia Vás Vaše pani učiteľky triedne previedli aj poschodím, na ktorom Vaše detičky budú mať triedu!

     • PERSONÁLNE OBSADENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

     • Vedenie školy

      Mgr. Gabriela Aláčová – riaditeľka školy

      PaedDr. Martina Pataiová – zástupkyňa riaditeľky pre primárne vzdelávanie

      Ing. Agnesa Setničková – zástupkyňa riaditeľky pre nižšie stredné vzdelávanie

       

      Triedni učitelia

      I.A: Mgr. Ingrid Hašková

      I.B: Mgr. Martina Karáseková

      II.A: Mgr. Silvia Brnová

      II.B: Mgr. Zuzana Mészárosová

      II.C: PaedDr. Ildikó Balázsová

      III.A: Mgr. Pavel Anderle

      III.B: Mgr. Zuzana Kamenská

      III.C: Mgr. Zuzana Fungáčová

      IV.A: Mgr. Radana Tuhárska

      IV.B: PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.

      IV.C: Mgr. Peter Kleja

      V.A: Mgr. Beata Zbojová

      V.B: Mgr. Mária Mäkká

      V.C: Mgr. Dominika Tutková

      VI.A: Mgr. Nora Benediktyová

      VI.B: Mgr. Erika Vavríková

      VI.C: Mgr. Veronika Borošová

      VII.A: Mgr. Eliška Slížová

      VII.B:  Mgr. Marek Pentka

      VII.M: Mgr. Miriam Portelekyová

      VIII.A: Mgr. Danka Trnková

      VIII.Š: Mgr. Michal Jóža

      VIII.M: Mgr. Aneta Matúšková

      IX.A: Mgr. Renáta Vreteničková

      IX.Š: Mgr. Andrea Lenhartová

      IX.M: Mgr. Viera Malčeková

       

      Netriedni učitelia

      Mgr. Eva Stieranková

      Mgr. Veronika Horváthová

      Mgr. Erika Molnárová

      Mgr. Mária Tkáčová

      PhDr. Anita Slancová

      PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

      Mgr. Lukáš Plešavský

      Mgr. Pavel Vranský

      Mgr. Martina Rajnáková

      Mgr. Ľubica Morková

      Yulia Miseng

      Mgr. Jozef Juriga

      Mgr. Ľudovít Hroboň

       

      Asistenti učiteľa

      Bc. Martina Hrončeková

      Mgr. Denisa Šumecová

      Monika Krnáčová

      Veronika Majkútová

      Stanislava Kováčiková

      Mgr. Drahomíra Krokošová

      Mgr. Radka Findrová

      Bernadeta Doróková

      Veronika Zaťková

      Mgr. Zita Kubičeková

       

      Odborní zamestnanci

      Mgr. Monika Zakovičová – sociálny pedagóg

       

      Vychovávateľky ŠKD

      Jana Ľuptáková

      Zdenka Kruteková

      Viera Bačová

      Zdena Vojdulová DiS

      Mgr. Michaela Bozsóová

      Lenka Rusnáková

      Bc. Ildikó Chamulová

      Zuzana Péliová

       

      Nepedagogickí zamestnanci

      Mgr. Iveta Anderová – ekonómka

      Mgr. Slavka Adamove – personalistka, mzdárka

      Bc. Anna Kaššová – vedúca výdajnej školskej jedálne

      Michal Meszároš – správca PC siete

      Judita Mihóková – upratovačka

      Anna Segečová – upratovačka

      Jaroslava Ďurčíková – upratovačka

      Anna Tokárová – upratovačka

      Renáta Čvikotová – upratovačka

      Peter Keszeg – školník

      Peter Pathó – údržbár

      Július Suja – vodič, kurič

      Mgr. Maroš Bunganič -   informátor

     • ODDELENIA ŠKD V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

     • 1. oddelenie – Bc. Ildikó Chamulová, I.A + II.B

      2. oddelenie – Lenka Rusnáková, I.B + II.B

      3. oddelenie – Bc. Michaela Bozsóová, II.A + II.B

      4. oddelenie – Jana Luptáková, II.C

      5. oddelenie – Zuzana Péliová, III.A + III.C

      6. oddelenie – Zdena Vojdulová Dis, III.B + III.C

      7. oddelenie – Zdenka Kruteková, IV.A + IV.C

      8. oddelenie – Viera Bačová, IV.B + IV.C

     • IT PREVENCIA - TÉMA NANAJVÝŠ AKTUÁLNA

     • Z toho dôvodu je dôležité pravidelné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Život detí je úzko spätý s informačnými technológiami a škola zabezpečuje aktivity, prednášky pre žiakov v rámci rôznych hodín, vrátane triednických hodín. V školskej praxi sa stretávame s rôznymi problémami využívania informačných technológií, často nevhodným. V tejto súvislosti úzko spolupracujeme so sociálnou pedagogičkou, koordinátormi prevencie, poradenskými zariadeniami a rôznymi odborníkmi.

      Preto sme veľmi radi, že v školskom roku 2020/21 môžeme byť školou, ktorá bude overovať učebnicu pre 5. ročník Nebojte sa informačnej bezpečnosti, metodickú príručku a odbornú príručku pre učiteľa, ktorých vydanie zabezpečuje OZ Preventista - združenie pre bezpečnosť a prevenciu. Sme radi, že môžeme spolupracovať s Ing. Jaroslavom Osterom.

      Aktívny augustový týždeň sme zakončili podnetným vzdelávaním s jej autormi PaedDr. Katarínou Valičkovou a Mgr. Marekom Zemanom PhD. Ďakujeme!

     • RIEŠENIE KONFLIKTOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ A MEDIÁCIA AKO SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV

     • Dňa 26.08.2020 sa na našej škole uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie s JUDr. Dagmar Tragalovou na tému „Riešenie konfliktov v školskom prostredí, mediácia ako spôsob riešenia sporov“. Daného vzdelávania sa zúčastnili aj kolegovia zo ZŠ Tomášovce.

      Hlavnou myšlienkou bolo osvojenie  si mediačných zručností, či už pedagóga, odborného zamestnanca alebo samotného žiaka. Každodenne riešime rôzne témy, pri ktorých je potrebné vyjadriť svoj názor, zapájať žiakov do dialógu a podporovať diskusiu v triedach.

      Je preto dôležité komunikovať (máme rôzne názory) a riešiť konflikty cestou zmierovania a pochopenia.

      Mnohé tieto témy boli obohatené o praktické cvičenia, vzájomnú komunikáciu a výmenu informácii.

      Preto je pri zvládaní konfliktov dôležité si uvedomiť, že  zostanú súčasťou našich životov, ale naučme sa ich riešiť aktívnym počúvaním a toleranciou.

      Mgr Monika Zakovičová – sociálny pedagóg

     • LETNÁ ŠKOLA SO ŠPORTOVO - BASKETBALOVÝM ZAMERANÍM

     • V dňoch od 17.8.2020 – 21.8.2020 sa uskutočnila letná škola so športovo-basketbalovým zameraním. Žiaci sa okrem basketbalu venovali aj bedmintonu, volejbalu, posilňovaniu, behu, turistike, ale aj relaxu. Realizoval sa turnaj v bedmintone, pešia turistika, ktorej dĺžka trasy bola 10km.

      Na začiatku a na konci týždňa sa vykonali testy fyzickej zdatnosti a basketbalových zručností, v rámci ktorých sa žiaci a žiačky dokázali zlepšiť takmer vo všetkých testovaných úlohách. 

      Niektoré úlohy boli náročnejšie, ale žiaci a žiačky sa s nimi popasovali statočne, začo im patrí veľká pochvala.

      Mgr. Michal Jóža

     • CESTUJEME LETOM SVETOM

     • Zámerom letnej školy „Cestujeme letom – svetom“ bolo poskytnúť zmysluplné využitie času počas letných prázdnin výchovno - vzdelávacími aktivitami zameranými na poznávanie rozmanitého života na našej planéte. Aktivity boli prispôsobené veku a potrebám žiakov, letný edukačný proces nekopíroval klasickú výučbu, ale prispieval k stimulácii kognitívnych kompetencií.

      Žiaci aktívne, spontánne, so záujmom a plný očakávania sa zapájali do zážitkovej edukácie, uspokojovali svoju prirodzenú zvedavosť. Netradičnou formou navštívili svetadiely, tvorili si vlastný cestovný pas, dozvedali sa informácie, kuriozity zo života v rôznom kúte sveta. Priblížili sme žiakom multikultúrnosť národov, historické pamiatky, prírodné krásy, rozmanitosť fauny a flóry. Tvorili netradičnými výtvarnými technikami napr. Africké náhrdelníky, voňavé indické obrazy ...

      Na záver týždňa sme žiaci odovzdali Pamätný list s fotkami a odmenou bola letná maškrta – zmrzlina.

      Celý tvorivý, zážitkový týždeň hodnotím pozitívne.

      Mgr. Zuzana Fungáčová

     • SPOZNAJ KRÁSU A PODSTATU PRÍRODY HROU

     • Spoznať a prebádať krásu a podstatu prírody sa rozhodli žiaci I. stupňa, ktorí sa zúčastnili Letnej školy s názvom: „Spoznaj krásu a podstatu prírody hrou“ v jej 3. turnuse.

      Prežili príjemný týždeň plný rôznych zaujímavých environmentálnych aktivít, ktoré sa konali  v areáli a budove školy a v Mestskom parku v Lučenci. Vyzdobili si svoje tričká motívmi z prírody a vytvorili tak „bádateľský tím“. Poznávali rozličné druhy drevín podľa tvaru listov, ihličia, plodov, kôry a určovali vek niektorých stromov. Rozlišovali a poznávali jedlé a jedovaté huby. Mohli si overiť svoje vedomosti týkajúce sa určovania rozmanitých druhov rastlín a živočíchov v pohybových hrách, prešmyčkách, pexese i na obrázkoch. Taktiež poznávali a rozlišovali zvuky lesnej zveri a vtáctva. Informácie čerpali aj z kníh, encyklopédií, atlasov, potuliek prírodou a internetu. Ilustrovali rastliny a živočíchy, vytvorili si svoj herbár. Tvorili plagáty, kde vzájomne spolupracovali v skupinách. Viedli si aj svoj denníček s názvom: „Múdra príroda“, do ktorého si zaznamenávali, čo objavili, prebádali. Orientovali sa v prírode, hľadali, čo do prírody patrí a čo nepatrí.

      Záver týždňa nás privítal krásnym slnečným počasím, a tak sme mohli realizovať rozličné aktivity v mestskom parku. Žiaci pozorovali zvieratká v minizoo, zobrazovali časť okolitej prírody. Pri svojich výtvarných prácach používali rôzne výtvarné techniky – kombinované techniky, kreslili rudkou, maľovali vodovými farbami, či vytvorili koláž.

      Aktivít bolo neúrekom, a tak deti strávili náučný a radostný letný týždeň, kde sa  prehĺbili nielen ich priateľstvá, ale aj poznatky, postoje, zručnosti a návyky potrebné na ochranu a zlepšenie životného prostredia. Dokázali, že majú prírodu naozaj rady a že im vôbec nie je ľahostajná. Získali aj diplom a drobné darčeky za svoje vedomosti, šikovnosť, snaživosť a tvorivosť.

                                                                                                                  Mgr. Silvia Brnová

     • TURISTICKÝ TÝŽDEŇ

     • Netradičný začiatok turistického týždňa.

      Dnes, 17.8.2020 sa začal náš týždeň objavovania krás nášho okolia - nie len prírodných, ale aj historických či kultúrnych. Bohužiaľ, počasie nám dnes ukázalo svoju menej príjemnú tvár a tak, aj keď nie so zlou náladou, sme sa museli vrátiť do Lučenca. Dúfam, že sa na nás ďalšie dni usmeje slniečko viac.Touto cestou by som chcela poďakovať starostovi obce Šiatorská Bukovinka, pánovi Petrovi Badinkovi za to, že nám pomohol v núdzi a vo svojom voľnom čase nás odviezol na vzdialenú zastávku autobusu

      Turistický týždeň - druhý deň

      Dnes sme trošku spoznávali historické pamiatky - ráno sme navštívili Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, kde sme mohli vidieť mnoho zaujímavého - najstaršie artefakty, predmety, ktoré nám priblížili, ako sa kedysi žilo v meste či na dedine. Zaskočili nás niektoré zaujímavosti zo zvieracej ríše, hlavne model obrovského vtáka. Veľa zaujímavého sme sa dozvedeli aj o remeslách, ktorým sa kedysi venovali ľudia žijúci v okolí Rimavskej Soboty. Ďalej sme putovali vláčikom do Fiľakova, kde sme sa pokochali výhľadmi z obnoveného hradu a deň sme zakončili vynikajúcou zmrzlinou. Takto dobre naladení sme sa vrátili vlakom do Lučenca. A zajtra nás čakajú ďalšie dobrodružstvá.

      Turistický týždeň - deň tretí

      Dnes sme navštívili mesto Zvolen. Keďže sa ešte na nás nechcelo slniečko veľmi usmievať, vybrali sme sa na Zvolenský zámok a do Lesníckeho múzea. Obe návštevy boli veľmi zaujímavé - najprv sme sa dozvedeli niečo nové z histórie, neskôr niečo zaujímavé o prírode a o práci v lese. Dokonca sme si mohli vyrobiť veselú masku. Návštevu Zvolena sme ukončili výbornou zmrzlinou a potom sme nasadli do moderného vlaku, ktorý nás odviezol domov.Zajtra nás konečne čaká poriadna turistika.

      Turistický týždeň - štvrtý deň

      Dnes sme sa konečne vybrali na naozajstnú turistiku, na budinské lazy. Najprv sme si pripomenuli blížiace sa výročie SNP pri pamätníku partizánov, zavraždených počas II. svetovej vojny. Odtiaľ sme sa vybrali na Kamenné vráta, o ktorých sme si povedali zaujímavú povesť. Vyliezli sme na Javorie - bývalú sopku, nakukli sme do jaskyne Jánošíkova skrýša, trošku sme sa zahrali a už nás čakala len cesta do obce Píla. V dedine sme si oddýchli, pochutnali sme si na výborných nanukoch a naše posledné kroky viedli na vlakovú zastávku. Skvelý deň je za nami a zajtra nás čaká posledné dobrodružstvo.

      Turistický týždeň - deň piaty

      Dnes nás čakala posledná turistika, ktorá naozaj preverila naše schopnosti - 14 kilometrový prechod cez Pohanský hrad do Hajnáčky a treba prirátať aj 4 kilometrovú cestu na vlakovú zastávku. Počasie bolo krásne, možno až príliš teplé, preto nás potešil prechod cez les k Pohanskému hradu. Vyšli sme aj na krásnu vyhliadku a potom sme už len schádzali do dediny. V Hajnáčke sme si pozreli hrad, osviežili sme sa v miestnej krčmičke, aby sme zvládli prejsť ešte cestu k vlaku. Deň sa nám naozaj vydaril a ja som veľmi rada, že sa deťom páčil celý týždeň nášho spoločného objavovania. Ďakujem všetkým, deťom, rodičom za skvelú spoluprácu, pani riaditeľke za zorganizovanie Letnej školy, Drahuške Krokošovej za pomoc a teším sa na malých turistov aj počas školského roku.

      Radana Tuhárska

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie