• IKABOG, PRÍBEH J.K.ROWLINGOVEJ, S ILUSTRÁCIOU ANDREJA PETRÁŠA

     • V októbri sa na podnet triednej učiteľky žiak III.C triedy Andrej Petráš zapojil do výzvy vydavateľstva IKAR ohľadne ilustrovania originálneho príbehu Ikabog autorky J.K.Rowlingovej. V priebehu nasledujúcich týždňoch bol príbeh po jednej kapitole zverejnený na webstránke. Úlohou žiakov bolo vytvoriť ilustráciu na danú tému k príbehu. Andrej v domácom prostredí vytvoril dve ilustrácie a následne sa mu podarilo dostať medzi finalistov súťaže.

      Zapojilo sa vyše 1600 detí a 34 ilustrácií bolo vybraných do knihy. Kniha vychádza 8.12.2020. Výhrou pre Andreja je výtlačok knihy Ikabog spolu s výherným certifikátom potvrdzujúcim Andrejovu ilustráciu v knihe. A knihy v hodnote 300 € pre svoju triedu.

      Veľmi sa tešíme, sme na Andreja hrdí a patrične ho obdivujeme.

      Mgr. Zuzana Fungáčová, triedna učiteľka

     • BOCIAN 2020 - ÚSPEŠNÝ BÁDATEĽSKÝ PROJEKT

     • Bocian biely, brodiaci sa vták. V súčasnosti jeho výskyt ohrozuje ničenie mokradí a lúk, nebezpečie zásahu elektrickým prúdom na stĺpoch, a preto je potrebné venovať jeho ochrane zvýšenú pozornosť.

      Práve to bolo podnetom pre žiakov našej školy. Simon Matúška z VIII. M, Dianka Andilová zo VI.A, Sebastián Mezö zo VI.C sa v rámci biológie zapojili do Ekovýchovného programu - BOCIAN 2020, ktorý vyhlásila Štátna ochrana prírody SR - Správa CHKO Cerová vrchovina.

      Žiaci od apríla do augusta 2020 pozorovali bocianie hniezda v okolí svojho bydliska. Takmer každý deň si zaznamenávali, fotili, natáčali videá, ktorými zachytávali aktivitu v bocianích hniezdach. Pozorované výsledky záznamov s fotkami a videami zaznamenali do hniezdnej karty aj do prezentácií, ktoré boli zaslané do celoslovenskej súťaže.

      Zodpovedná bádateľská práca žiakov sa ukázala v umiestnení. Dianka Andilová získala 1. miesto, Simon Matúška a Sebastián Mezö získali ocenenie za účasť v Ekovýchovnom programe.

      Zároveň bolo vďaka práci žiakov odhalené nové hniezdo na elektrickom stĺpe, kde bude potrebné osadiť hniezdnu podložku kvôli ochrane.

      Z našich žiakov môžu byť raz nielen úspešní ornitológovia, ale aj ochranári prírody a na ich prácu sme právom hrdí. Srdečne blahoželáme a želáme veľa bádateľských úspechov.

      Mgr. Andrea Lenhartová, pripravujúci pedagóg

     • MATEMATICKÝ KLOKAN

     • V júni 2020 sa 135 žiakov 1. stupňa netradične zapojilo do MATEMATICKÉHO KLOKANA. 119 žiakov riešilo v škole a 16 online. Najlepšie sa darilo v škole týmto žiakom: I.A F. Kováč, I.B T. Jánošík, A. Polorecký, A. Boháčik I.C N. Vrabcová, N. Matisko II.C M. Čonková, A. Očenáš, IV. B D. Chudá. Doma sa najviac darilo týmto žiakom: I.B L. Pappová, J. Dubayová, II.A T. Šofárová, II.C M. Osaďanová, E. Kapišovská, R. Babinský, III.A L. Bízik, III.B P. Olšiak, IV.B P. Zboja.

      Všetkým 100% riešiteľom blahoželám a držím palce aj v tomto školskom roku.

      Mgr. Ingrid Hašková, koordinátorka súťaže

     • EXPERT GENIALITY SHOW

     • Milí žiaci,

      termín celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show (pôvodne plánovanej na 1. decembra 2020) sa presúva na stredu 3. februára 2021. Posúva sa aj termín prihlasovania a uhradenia štartovného na 15. decembra 2020. V prípade, že sa žiaci vrátia do škôl až v januári, termín prihlasovania sa posúva na 13. januára 2021

      Mgr. Nora Benediktyová, koordinátorka súťaže

     • INFORMAČNÝ LIST RIADITEĽKY ŠKOLY

     • Vážení rodičia!

      Tak, ako sa mení doba, mení sa aj fungovanie školy, ktorú naplno ovplyvňuje pandémia a opatrenia z nej vyplývajúce. Nie je to jednoduchá doba, je ovplyvnená neistotou ale aj veľkou nervozitou, pretlakom informácií, častými zmenami.

      Škola reaguje na zmeny v usmerneniach ako aj v potrebách a požiadavkách na výchovno – vyučovací proces.

      Mne ako riaditeľke školy záleží na tom, aby bola škola pre našich žiakov bezpečným miestom, kde žiaci ale aj zamestnanci trávia veľkú časť dňa, tešia sa do školy, ktorá je pre nich prostredím priateľským a obohacujúcim!

      Na základe materiálu ŠPÚ Metodické pokyny k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v červenej fáze semaforu identifikujeme v týchto dňoch, ktorí žiaci nemajú vytvorené vhodné podmienky na dištančné vzdelávanie a taktiež identifikujeme aj, ktorí žiaci so ŠVVP budú potrebovať prezenčné vzdelávanie.

      Okrem toho už druhý mesiac prebieha mapovanie vzdelávacích potrieb žiakov. Jednotlivé predmetové komisie a metodické združenia zisťujú, na akej úrovni sú získané kompetencie žiakov z minulého školského roka, analyzujú sa výsledky a navrhujú riešenia.

      Ďalej ako škola pracujeme na vytváraní systému fungovania školy v prípade dištančného vzdelávania. Aktuálne pracuje skupina pedagógov, ktorí po online školeniach testujú portál, prostredníctvom ktorého by prebiehala výučba. Okrem toho sa interne zaoberáme otázkami priebežného hodnotenia v prípade dištančného vzdelávania. Nie je to ľahký proces, naopak, vyžaduje si čas.

      Naším dlhodobým cieľom je práca s kolektívmi, triedami. Tomuto cieľu sa venujeme aktívne v spolupráci s triednymi učiteľmi, sociálnym pedagógom, odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

      Pre triedy 5. ročníka pravidelne organizujeme v spolupráci s CPPPaP  Lučenec preventívny program zameraný na tvorbu kolektívov a mapovanie vzťahov v triede, nastavovanie pravidiel v kolektívoch. Aj v tomto školskom roku by sme Vás, rodičia žiakov 5. ročníka, chceli poprosiť o súhlas s touto preventívnou aktivitou. Vážení rodičia, budú Vám zasielané súhlasy prostredníctvom Vašich triednych učiteľov.

      V spolupráci s CPPPaP Lučenec nás čaká aj mapovanie tried 1. ročníka.

      V školskom roku 2020/21 overujeme na hodinách informatiky, etickej výchovy a občianskej výchovy Učebnicu informatickej bezpečnosti v 5. ročníku a počas školských rokov 2020/21-2021/22 aj kurikulum katolíckeho náboženstva.

      Medzi dôležité trendy patrí aj rovesnícka mediácia, činnosť školského parlamentu.

      Od školského roka 2019/20 nerealizuje škola preventívny program Hodiny šťastia, ktorý sme realizovali pod dohľadom odborníkov a poradenského zariadenia a je v súlade s princípmi výchovy a vzdelávania, čo konštatovala aj ŠŠI. Bohužiaľ, škola sa stala terčom útokov a obviňovania a ja ako riaditeľka školy sa dôrazne ohradzujem voči akýmkoľvek cieleným nepravdivým informáciám, ktoré sú šírené už vyše roka a pol a poškodzujú dobré meno školy. V prípade otázok som Vám, rodičia, v tejto súvislosti kedykoľvek osobne, telefonicky 0911650189 ako aj mailovo k dispozícii.

      Ako riaditeľka školy stojím za profesionalitou každého jedného pedagogického a odborného zamestnanca a za kvalitou našej školy. Máme nastavené procesy, sledujeme inovácie, sme projektovo aktívni a sme otvorení pre spätnú väzbu a riešenie dôležitých otázok.

      Od decembra 2020 prechádzame na národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, čím sa nám podarilo plynule prejsť z projektu V ZŠ úspešnejší a zabezpečiť tak starostlivosť o žiakov pokračovaním činnosti sociálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga a 5 asistentov učiteľa.

      Máme skvelý žiacky potenciál, úžasné deti, ktoré majú svoje potreby, požiadavky, potenciál. Sme tu pre nich! Aktivity ako krúžková činnosť, doučovania, súťaže, olympiády sú aktuálne buď pozastavené alebo v obmedzenom režime.

      Z materiálno – technického zabezpečenia aktuálne riešim možnosť rekonštrukcie chodníka a cesty na Ul. Szabóa. Je to dlhodobý cieľ, držme palce, aby sme boli úspešní! V priebehu troch mesiacov sme zrealizovali veľkú objednávku učebníc pre žiakov I. a II. stupňa podľa požiadaviek metodických orgánov školy.

      Informujem Vás, že sme všetkých žiakov poistili proti krádeži v poisťovni Allianz a zabezpečili sme aj protiúrazové poistenie v Generali.

      Pravidelne, ako už vyššie spomínam, mapujeme rôzne potreby, požiadavky s cieľom nášho zlepšovania. Preto, vážení rodičia, vedenie školy pripravuje pre Vás dotazník zameraný na zisťovanie názoru Vás ako rodičov, keďže Vás vnímame ako partnerov školy.

      Pravidelne Vás informujeme prostredníctvom webovej stránky školy, Edupage, mailovej komunikácie, prostredníctvom triednych učiteľov, v novembri 2020 plánujeme aj online stretnutia triednych učiteľov s rodičmi.

      Aj to sú procesy, ktoré na našej škole aktuálne prebiehajú, a o ktorých som Vás ako riaditeľka školy chcela informovať!

      Želám nám veľa zdravia a porozumenia!

      V Lučenci, 16.10.2020

      Mgr. G. Aláčová, riaditeľka školy, 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

     • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY

     • Aj tento školský rok sme sa opäť s radosťou zapojili do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy. Už samotný názov témy sa žiakom zapáčil a zaujal ich . Ich kreatívne záložky boli naozaj zmysluplné a vyjadrovali zadanú tému: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básni a v próze. Do projektu sa zapojili žiaci I. stupňa a 5., 6., a 7. ročníky II. stupňa. Záložky si vymieňame so Základnou školou Matice slovenskej v Dulovej Vsi pri Prešove. Naše záložky už putujú k svojim malým čitateľom.

      Mgr. Miriam Portelekyová

     • AJ RECITAČNÉ A LITERÁRNE SÚŤAŽE OVPLYVŇUJE COVID

     • Recitačné schopnosti a básnické „črevo“ našich žiakov. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu s Covid – 19 sa naši žiaci nemohli zúčastniť recitačných súťaží. Niektorí si, veru, aj poplakali... Svoje naučené texty, pevne veríme, že budú môcť predniesť v druhom polroku.

      Nezaháľali sme však ani vo vlastnej tvorbe, kde sme sa naozaj zapojili v hojnom počte. Uvidíme či práce našich žiakov a pedagógov zaujmú porotcov jednotlivých literárnych súťaží. Začali sme Literárnou Senicou, neskôr v októbri nasledoval Literárny Lučenec a Rozprávková Žilina. V posledných týždňoch žiaci ôsmych a deviatych ročníkov intenzívne pracujú na téme „Ako sa človek stáva hodným výdobytku demokracie“ zo súťaže Hodžov novinový článok. Práce, ktoré však ešte dotvárajú, musia zaslať svojim pani učiteľkám SJL alebo pani učiteľke Trnkovej, keďže sme prešli na dištančné vzdelávanie.

      Mgr. Miriam Portelekyová

     • JEDLÝ SAD PRE DETI

     • Dňa 9. 10. 2020 žiaci II.A triedy vysádzali ovocné kry: čiernu ríbezľu, černicu a jahody do vyvýšených záhonov v areáli školy za prítomnosti p. primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej, vedúcej oddelenia školstva Ing. Ivany Jasenkovej Olšágovej a vedúceho oddelenia dopravy a životného prostredia Ing. Róberta Ladoša.

      Aj naša škola sa stala súčasťou projektu Jedlý sad pre deti a kvitnúce lúky v meste. Deti sa s nasadením a odhodlaním pustili do výsadby, pri ktorej im pomohla aj p. primátorka. Dokonale ovládali postup sadenia. O vysadené kry a jahody sa budú vzorne starať a tešia sa už na budúcoročnú úrodu. V závere žiaci darovali vzácnym hosťom krásne obrazy slnečnice, ktoré vlastnoručne namaľovali.

      Spolu s deťmi ŠKD sme si spoločne urobili s pani primátorkou spoločnú fotografiu.

                                                                                                              Mgr. Silvia Brnová      

     • ZBER PAPIERA A GAŠTANOV - PREDLŽUJEME DO 23.10.

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zber papiera sa uskutoční od 12.10.-23.10.2020. Zviazaný papier je potrebné priniesť pred garáž a množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi.

      Zber gaštanov sa realizuje počas mesiaca október. Gaštany je potrebné priniesť pred garáž a množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi.

      Brána školy je otvorená do 8.00 hod. a od 12.00 hod. V tomto čase môže rodič vojsť autom pred garáž a vyložiť gaštany, papier.

      ĎAKUJEME, ŽE POMÁHATE!

     • OZNAMOVANIE ÚDAJOV O NEPRÍTOMNÝCH DEŤOCH A ŽIAKOCH SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

     • Základná škola podľa bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28.8.2020 oznamuje škola okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

      Škola zasiela údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno - vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:

      a. im bola naridená karanténa/izolácia,

      b. ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t.j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo

      c. Ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie