• INŠPIRÁCIE UMENÍM - VINCENT VAN GOGH

     • Žiaci III.A sa nechali inšpirovať umením, známym obrazom Slnečnice od Vincenta van Gogha. Pozrite si práce Maťka Jurinu z III.A, pridal sa aj Aďo Polorecký, výzvu prijal aj Luky Bízik, aj Ivanko Piliarik a Andrejko Buris a aj Tamarka Plašienková.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • HODNOTENIE ŽIAKOV V II. POLROKU 2019/2020

     • Usmernenie riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov

      Uvedené usmernenie k hodnoteniu žiakov vychádza z: Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020. Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30.6.2020.

      Uvedené usmernenie k hodnoteniu bolo prerokované s pedagogickými a odbornými zamestnancami prostredníctvom e-mailovej komunikácie v lehote od 7.-8.4.2020.

      _______________________________________________

      1.Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

      1. zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančne vzdelávanie,
      2. sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
      3. akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

      2.Priebežné hodnotenie žiakov v období prerušeného vyučovania

      1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie – nezadávajú sa známky.
      2. Priebežne hodnotenie ma mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Ma mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežne hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.
      3. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.
      4. Pri priebežnom hodnotení sa odporúča zohľadniť sebahodnotenie žiaka.

      3.Záverečné hodnotenie

      1. Pri záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

            2. Záverečná klasifikácia a hodnotenie v jednotlivých predmetoch

      1.ročník

      - všetky predmety hodnotené slovne – formou absolvoval

      2. - 4. ročník

      Klasifikáciou (známkou 1 – 4) budú žiaci hodnotení z týchto predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, prvouka, vlastiveda, anglický jazyk – 3.-4.ročník

      Slovne (formou absolvoval) budú žiaci hodnotení z týchto predmetov: výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova – katolícke náboženstvo, náboženská výchova – evanjelické náboženstvo, etická výchova, regionálna výchova – 2. ročník, jazyky hrou – 2. ročník, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, informatika

      5. - 9. ročník

      Klasifikáciou (známkou 1 - 4) budú žiaci hodnotení z týchto predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, konverzácia v anglickom jazyku, chémia, fyzika, biológia, geografia, dejepis

      Slovne (formou absolvoval) budú žiaci hodnotení z týchto predmetov: výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova – katolícke náboženstvo, náboženská výchova – evanjelické náboženstvo, etická výchova, občianska náuka, technika, telesná a športová výchova, športové hry, informatika, matematický seminár – 9. ročníka

           3.Pri záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.

      3.Získavanie podkladov na hodnotenie

      1. Podklady na hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, prip. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatne praktické prace, spracovane žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiak
      2. Počas prerušeného vyučovania v škole sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok. V prípade, ak pedagóg testuje žiakov, je potrebné sústrediť sa na poskytnutie slovnej spätnej väzby vo forme hodnotenia výkonu.
      3. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.
      4. Po obnovení vyučovania sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do školy.

      4.Ukončenie stupňa vzdelania

      1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“
      2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhy stupeň základnej školy získajú nižšie stredne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

      5. Postup do vyššieho ročníka

      1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.
      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možne určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.
      3. Preskúšanie je možne najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020  preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
      4. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku  nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

      V Lučenci, 8.4.2020

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • INFORMÁCIE O POPLATKOCH ZA STRAVU A ŠKD

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás ohľadom poplatkov za stravu a ŠKD.

      POPLATOK ZA STRAVU

      Keďže vedúca výdajnej školskej jedálne vydala šeky na mesiac apríl 2020 ešte pred prerušením vyučovania, v prípade, ak rodič tieto šeky uhradil, použije škola tieto finančné prostriedky na úhradu nákladov, keď žiaci do školy nastúpia. Ak si rodič žiada o vrátenie sumy peňazí za stravu za mesiac 4/2020, musí o to požiadať vedúcu výdajnej školskej jedálne s uvedením čísla účtu, na ktorý peniaze zašleme. Kontakt: Bc. Anna Kaššová, vedúca výdajnej školskej jedálne, kassova@zsstefanikalc.sk

      POPLATKY ZA ŠKD

      Poplatok za apríl 2020, ktorý nám rodičia už uhradili, sa presunie na najbližší mesiac, v ktorom budú deti navštevovať ŠKD. V prípade, ak rodič žiada vrátenie poplatku, je potrebné požiadať písomne ekonómku školy s uvedením čísla účtu, na ktorý peniaze zašleme. Kontakt: Mgr. Iveta Anderová, ekonómka, sekretariat@zsstefanikalc.sk  

      Prosíme rodičov, aby nateraz zastavili úhrady, poplatky v čase prerušeného vyučovania nevyberáme.

     • INTERNÝ VÝBER DO MATEMATICKEJ TRIEDY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti so zabezpečením interného výberu do matematickej triedy máme pripravené varianty termínov na organizačné zabezpečenie a to v závislosti od ukončenia prerušeného vyučovania.

      Kritériá:

      Do V.C matematickej triedy prijímame 28 žiakov.

      Podmienky úspešnosti:

      1.Test z matematiky (za vypracovanie testu zodpovedá predmetová komisia matematiky a prírodovedných predmetov)

      Ďalšími kritériami sú:

      2.Známky MAT a PDA 3. ročník – 2. polrok, súťaže za 3. ročník tak, ako je to uvedené v štatúte matematickej triedy;

      3.Známky z MAT a PDA 1. polroka 2019/2020, súťaže 4. ročníka budeme započítavať podľa aktuálne platného štatútu

      Psychodiagnostické vyšetrenie sa realizovať nebude.

      Varianty realizácie interného výberu - harmonogram

      1.do 20.4.2020 – zistiť záujem o matematickú triedu pre žiakov 4. ročník – zodpovední triedni učitelia 4. ročníka

      2.Ak sa prerušené vyučovanie ukončí ešte v školskom roku 2019/2020, interný výber do V.C – matematickej triedy pre školský rok 2020/21 sa uskutoční do 15 dní od ukončenia prerušenia vyučovania.

      3.V prípade, ak prerušenie vyučovania bude trvať do 30.6.2020, interný výber do matematickej triedy sa uskutoční 3.9.2020 s tým, že sa budú merať trvalé vedomosti žiakov v teste z matematiky, body za známky MAT a PDA 3. ročník a 4. ročník (1. polrok) a body za súťaže 3. ročníka budú súčasťou podmienok a budú sa započítavať do výsledného počtu bodov. Od 4.9.2020 bude platné rozdelenie tried 5. ročníka.

      Iné: Zákonní zástupca vyplní žiadosť o prijatie do matematickej triedy Žiadosť o prijatie do matematickej triedy.docx, ktorú zasiela príslušnému triednemu učiteľovi, ktorí žiadosti do 30.4.2020 zosumarizuje a zašle riaditeľke školy.

      Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na úpravu termínov podľa aktuálneho stavu situácie.

      V Lučenci, 6.4.2020

      Mgr. Gabriela Aláčová

     • DEŇ ZEME V II.C

     • Pri príležitosti Dňa Zeme sa II.C zapojila do environmentálnych aktivít. Žiaci realizovali rôzne ekoaktivity – pozreli si edukačné video, vypracovávali pracovné listy, lúštili envirokvíz, oboznámili sa s prírodninami prostredníctvom vzorkovníka. V praktickej aktivite sa zamerali na svoje bydlisko a okolie. Učili sa separovať, hrabali suché vetvičky, zbierali odpadky, upravovali trávnaté plochy alebo vysádzali rastliny!

      Mgr. Zuzana Fungáčová

     • LINKY PODPORY VÚDPaP A CPPPaP LUČENEC POSKYTUJÚ POMOC PRE SVOJICH KLIENTOV

     • Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Lučenec (všetky jej pracoviská)  budú v termíne  od 30.03.2020 do odvolania  zatvorené. CPPPaP Lučenec je pripravené poskytovať odbornú pomoc a starostlivosti  deťom, pedagogickým a odborným zamestnancom ako aj rodičom formami, ktoré nám aktuálne odporúča Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.

      Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku zriadil  nasledovné možnosti poskytovania pomoci:

      Linky podpory VÚDPaP – ako zvládať mimoriadny stav na Slovensku

      Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov:                     koronavirus@vudpap.sk (nonstop)
       

      Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa:  02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

      Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)

      Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP:  0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00)

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Počas tohto obdobia zamestnanci CPPPaP Lučenec, všetkých jeho pracovísk,  pracujú, vykonávajú tzv. „home office“, t.z. že majú pevne stanovený pracovný čas od 7.00 do 15.00. V tomto čase realizujú svoju odbornú činnosť pre klientov, zákonných zástupcov ako aj pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

      V tomto čase poskytujeme telefonické a e–mailové konzultácie v čase náročnej životnej situácie  pre žiakov, rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov škôl a verejnosť v okrese Lučenec a Poltár.

      Cieľom  je poskytnúť žiakom, rodičom, učiteľom,  odborným zamestnancom škôl a širokej verejnosti informácie, poradenstvo a podporné konzultácie týkajúce sa týchto oblastí: 

      • krízová intervencia zameraná na situáciu, ktorá aktuálne na Slovensku nastala,
      • zvládanie iných životných situácií,
      • výchovné problémy,
      • problémy v učení,
      • školská zrelosť,
      • problémy v správaní,
      • kariérové poradenstvo.

      Krízová intervencia zameraná na situáciu, ktorá aktuálne na Slovensku nastala, zvládanie iných životných situácií

      PhDr. et Mgr. Alexander Hariš                                 0908 559 417

      Mgr. Michaela Zubčeková Tatárová, PhD.               0907 531 431

      poradenstvo a podporné konzultácie v oblasti: Problémy v učení, školská zrelosť

      PhDr. Judita Ágoštonová                                          0907 836 399

      Mgr. Ivica Ferancová (13.00 hod. – 15.00 hod.)     047 43 32 300                                   

      PhDr. Darina Krupová                                              0908 069 450

      Mgr. Mária Spodniak Červenáková                          0911 495 105

      PhDr. Dagmar Žingorová                                          0907 503 589

      Mgr. Andrea Koristeková                                         0905 791 656

      Mgr. Róbert Murgaš                                                 0905 830 098

      Mgr. Michal Bartko                                                   0944 134 065

      poradenstvo a podporné konzultácie v oblasti: Výchovné problémy, problémy v správaní

      PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.             0908 378 637

      Mgr. Michaela Zubčeková Tatárová, PhD.               0907 531 431

      PhDr. et Mgr. Alexander Hariš                                 0908 559 417

      Mgr. Milena Mališová                                              0908 852 734

      Mgr. Mária Spodniak Červenáková                        0911 495 105

      poradenstvo a podporné konzultácie v oblasti: Kariérové poradenstvo

      Mgr. Margaréta Chrienová                                        0915 048 234

      V čase zatvorenia zariadenia je možné byť v kontakte so zamestnancami zariadenia telefonicky alebo mailom ppplc@stonline.sk. V prípade potreby nás môžete telefonicky kontaktovať na telefónnom čísle: 0911 250 243.

     • PORADENSTVO SÚKROMNÉHO CŠPP POLTÁR

     • Vážení rodiča, milí klienti nášho centra!

      V čase trvania karantény a epidemiologických opatrení Vám chceme ponúknuť niekoľko riešení, ktoré vieme pre Vás, Vaše deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami urobiť.

      Tiež vieme poskytnúť pomoc pedagógom detí a žiakov, ktorí sú vzdelávaní ako individuálne integrovaní žiaci – ide hlavne o ich napredovanie v špecifických predmetoch, predmetoch špeciálno-pedagogickej podpory, aby nestratili už vybudované návyky a schopnosti a pod.

      Naše služby poskytujeme ako:

      1. konzultácie cez telefón, maily, príp. iné ako osobné – k už zrealizovaným diagnostickým odborným vyšetrenia, ich výsledkom, poradenstvo ku vzdelávaniu a pod.

      2. Poradenstvo a odporúčania ku možnostiam práce na doma pre klientov, ktorí u nás navštevujú logopedické, špeciálnopedagogické a/alebo psychologické intervencie. Je možnosť aj posielania pracovných listov, cvičení  – po predošlej dohode s príslušným odborným zamestnancom.

      Služba LOGOPÉDIA NA DOMA:

       pravidelne zverejňujeme materiály pre našich klientov – deti v pravidelnej logopedickej starostlivosti, ich rodičov ale aj pedagógov na linku:

      https://www.centrumpoltar.eu/index.php/blog/logopedia-na-doma

      POSTUP:

      Napíšte nám, prosím, jednoduchý mail so žiadosťou – návrhom – o akú službu máte záujem. Spojíme Vás s príslušným naším odborníkom a ďalej budete spolu komunikovať.

      Adresa na Vaše maily: scspp.poltar@gmail.com

      Telefón, SMS: 0911/243 882

      Ďalšie informácie môžete nájsť na našej webstránke: www.centrumpoltar.eu

     • ŽIACI VIII.Š ČÍTAJÚ PRÍBEH MALÉHO PRINCA

     • Naši chlapci hokejisti doma nezaháľajú! Na hodinách literárnej výchovy sme preberali rozprávku pre dospelých od Antoina de Saint - Exupéryho: Malého princa. Janko Baliak z VIII.Š a Teodor Odzgan z VIII.Š vypracovali veľmi nápadité postery, v ktorých sa zamerali na stručnú charakteristiku jednotlivých planét, postáv a povypisovali krásne myšlienky, ktoré ich v knihe oslovili.

      Touto formou sa s nami chcú o svoje postery a ich obsah podeliť. Chlapcov veľmi chválim a verím, že im chuť do tvorivosti a čítania nevymizne.

      Mgr. Eliška Slížová

     • KONTAKTY NA ÚČELY KOMUNIKÁCIE

     • Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy, denne k dispozícii, 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk, zsstefanikalc@gmail.com

      Sekretariát školy: 047/4333648 (ut. - štvr.), 0911650190 (denne 8.00 - 12.00 hod.), zsstefanikalc@gmail.com

      Kontakty na zamestnancov školy: brnova@zsstefanikalc.sk, meszarosova@zsstefanikalc.sk, balazsova@zsstefanikalc.sk, anderle@zsstefanikalc.sk, KamenskaZuzana@zsstefanikalc.sk, fungacova@zsstefanikalc.sk, tuharska@zsstefanikalc.sk, tokarova@zsstefanikalc.sk, kleja@zsstefanikalc.sk, karasekova@zsstefanikalc.sk, polomsky@zsstefanikalc.sk, haskova@zsstefanikalc.sk, pataiova@zsstefanikalc.sk, setnickova@zsstefanikalc.sk, pentka@zsstefanikalc.sk, lukas.plesavsky@gmail.com, zakovicova@zsstefanikalc.sk, krupova@zsstefanikalc.sk, cepkova@zsstefanikalc.sk, vojdulova@zsstefanikalc.sk, krutekova@zsstefanikalc.sk, luptakova@zsstefanikalc.sk, rusnakova@zsstefanikalc.sk, bozsoova@zsstefanikalc.sk, chamulova@zsstefanikalc.sk, bacova@zsstefanikalc.sk, peliova@zsstefanikalc.sk, borosova@zsstefanikalc.sk, benediktyova@zsstefanikalc.sk, vavrikova@zsstefanikalc.sk, slizova@zsstefanikalc.sk, portelekyova@zsstefanikalc.sk, matuskova@zsstefanikalc.sk, trnkova@zsstefanikalc.sk, joza@zsstefanikalc.sk, vretenickova@zsstefanikalc.sk, malcekova@zsstefanikalc.sk, zenkova@zsstefanikalc.sk, stierankova@zsstefanikalc.sk, rajnakova@zsstefanikalc.sk, zbojova@zsstefanikalc.sk, juriga@zsstefanikalc.sk, guglavova@zsstefanikalc.sk, tutkova@zsstefanikalc.sk, geratova@zsstefanikalc.sk, sebianova.eva@zoznam.sk, lenhartova@zsstefanikalc.sk, tkacova@zsstefanikalc.sk, slancova@zsstefanikalc.sk, makka@zsstefanikalc.sk, horvathova@zsstefanikalc.sk, miseng@zsstefanikalc.sk, zatkova@zsstefanikalc.sk, dorokova@zsstefanikalc.sk, schleicherova@zsstefanikalc.sk, krokosova@zsstefanikalc.sk, kubicekova@zsstefanikalc.sk, kovacikova@zsstefanikalc.sk, sumecova@zsstefanikalc.sk, hroncekova@zsstefanikalc.sk, nociarova@zsstefanikalc.sk, krnacova@zsstefanikalc.sk, ludo.hrobon@gmail.com, sebianova.eva@zoznam.sk

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie