• MÁME ZA SEBOU HISTORICKY PRVÚ SÚŤAŽ ATTOMAT

     • So žiakmi 7. ročníka sme sa prihlásili do súťaže MatX, ktorú pre žiakov pripravila nezisková organizácia P-MAT, poskytujúca služby v oblasti vzdelávania. Chceli sme si v štvorčlennom tíme zmerať sily so svojimi rovesníkmi. Výzvou pre zapojenie sa bola atraktívnosť súťaže. Je to internetová tímová matematická súťaž, v ktorej tím odpovedá online vždy len na jednu práve zadanú úlohu. V rámci príprav sme si na hodinách informatiky vyskúšali demo verzie pre tímy aj pre jednotlivcov. Avšak z dôvodu aktuálnej situácie bola presunutá na neurčito a neskôr zrušená.

      Sme otvorení novým trendom a výzvam, ani na okamih sme nezaváhali a keď od P- MAT-u prišla ponuka online individuálnej matematickej súťaže, siedmi žiaci  s online podporou  p. uč. B. Zbojovej začali s registráciou. Nevedeli sme do čoho ideme, keďže s takýmto organizovaním „súťaže na diaľku“ sme doposiaľ nemali skúsenosti. Sme radi, že sa našli odvážlivci, a tak máme za sebou historicky prvú súťaž Attomat

      Vo štvrtok 16. 4. 2020 so štartom o 15:15 sa riešilo 20 logických úloh, kde sa hodnotila nielen správnosť riešenia, ale aj rýchlosť zadávania odpovedí. Všetkým zúčastneným: D. Kovács (7.M), N.P. Bakaljarová (7.M), B. Uhrík(7.A), F. Golský (7.M), V. Poprocký (7.M), M. Ľuptáková (7.M) a T. Kruteková (7.M) ďakujeme za skvele odvedenú prácu. Zverejnenie výsledkov súťaže nás nesmierne potešilo. Naši žiaci sa v skupine 118 nadaných siedmakov zo Slovenska a Čiech umiestnili nad naše očakávania. Najlepšie umiestnenie získali David Kovács – 31.miesto, ktorý správne vyriešil 13 úloh  za 59 minút a Nika Petra Bakaljarová – 40. miesto, ktorá za 59 minút správne vyriešila 12 úloh.

      Chceme sa poďakovať všetkým rodičom zúčastnených žiakov za ich podporu počas prerušeného vyučovania na školách.

      Mgr. Beata Zbojová, vyučujúca matematiky

     • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

     • Veľkonočné prázdniny trvajú od 9.4.2020 do 14.4.2020. Nástup  na online vyučovanie po prázdninách je 15.4.2020 (streda).

      Želáme Vám prijemné prežitie veľkonočných sviatkov v zdraví a pohode! Ďakujeme za zvládnutý mesiac prerušeného vyučovania!

       

     • TRI TÝŽDNE PRERUŠENÉHO VYUČOVANIA ZA NAMI

     • Vážení rodičia!

      Máme za sebou tretí týždeň prerušeného vyučovania. Je to zároveň tretí týždeň, kedy sme museli zmeniť zaužívaný systém fungovania v našich osobných i profesionálnych životoch. My ako škola, naši pedagógovia, naši žiaci – Vaše deti, Vy rodičia a nikto nebol na túto situáciu pripravený!

      Ako riaditeľka školy by som Vám chcela vyjadriť obrovský rešpekt a uznanie, že nesiete na sebe úlohu rodičov, osôb, ktoré musia chodiť do práce, zabezpečovať chod domácnosti a chtiac – nechtiac ste sa zo dňa na deň stali učiteľmi.

      Vnímam Vás, rodičia, pýtam si spätnú väzbu, ako to zvládate, ako to zvládajú deti. Viem, že ste si museli nájsť systém fungovania, že je to často zaťažujúce, ťažké, vypäté.

      Tento spôsob fungovania ale je pre nás všetkých náročný. Aj pedagógovia si museli nájsť systém fungovania, zvládanie zadávania úloh, opravy, poskytovanie spätnej väzby v zlaďovaní sa so svojím osobným životom a fungovaním vlastných rodín. Nemajú o nič menej práce!

      Chcela by som vyjadriť presvedčenie, že spoločne zvládneme úctyhodne ukončiť tento školský rok.

      Našimi cieľmi sú:

      • zabezpečiť v zmysluplnej miere vyučovania „z domu“ a pokojne uzatvoriť školský rok 2019/2020,
      • umiestniť žiakov 5., 8. a 9. ročníka na stredné školy a osemročné gymnáziá,
      • realizovať zápis do 1. ročníka,
      • realizovať interný výber do matematickej triedy pre školský rok 2020/2021 – informácie budú zverejnené rodičom 4. ročníka,
      • organizačne zabezpečiť nový školský rok 2020/2021

      Ja ako riaditeľka školy pozorne sledujem proces zadávania úloh, mieru vysvetľovania učiva, hodnotenie žiakov, spoluprácu žiakov a rodičov s vyučujúcimi a opačne. Dostáva sa mi priebežne spätná väzba.

      Chcem Vás ubezpečiť, že nie je naším cieľom neúmerne preťažovať deti, Vás, rodičov. Vieme, že kvalita takejto formy učenia sa je nepostačujúca, a že škola, vrátane možnosti sociálneho kontaktu deťom chýba. Aj nám už žiaci chýbajú!

      Rozumieme, že mnohé úlohy časovo nestihnete, sú náročne z hľadiska vysvetlenia. Robte tak, ako stíhate, ako viete, sú dôležité a dôležitejšie veci!

      Chápeme, že v rodinách sú dvaja – traja súrodenci, ktorí potrebujú počítač, rodičia tiež, pretože pracujú home office, je potrebné sa zlaďovať. Tlak na rodiny a ich zabezpečenie je enormný! V mnohých rodinách sú obidvaja rodičia pracovne vyťažení. Chápeme, že máme mnoho žiakov šikovných, ktorým nerobí problém učiť sa touto formou.

      Máme zároveň mnoho žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacím potrebami, ktorí potrebujú iný režim, individuálny prístup. Máme žiakov zo sociálne – znevýhodneného prostredia bez prístupu k internetu, bez počítačov, bez podpory rodiny, v chudobných podmienkach. Nastavujeme systém fungovania aj vo vzťahu k týmto deťom.

      Vnímame aj to, že sa všetci učíme pracovať so systémom Edupage, hľadáme možnosti ako učiť online, ako efektívne učiť, upravujeme a prispôsobujeme naše procesy aktuálnym potrebám!

      Snažíme sa kontaktovať žiakov, ktorí nám na zadané úlohy nereagujú a nekomunikujú. Potrebujeme o nich vedieť! Uvedené obdobie nie je obdobím prázdnin!

      Ďalej Vás chcem informovať, že si nastavujeme aj kritériá hodnotenia žiakov tak, aby sme vedeli uzatvoriť klasifikáciu a hodnotenie na konci školského roka a boli v dostatočnej miere citliví v aktuálnej situácii. V období prerušeného vyučovania nehodnotíme žiakov známkou 5. V tomto týždni som dala usmernenie vyučujúcim ja ako riaditeľka školy a takto uvažujú aj pedagogickí a odborní zamestnanci.

      Chcem Vás informovať, že v rámci interných aktivít budeme uzatvárať aj III. štvrťrok 2019/2020, hodnotiť obdobie v rámci pedagogickej rady.

      Vážení rodičia,

      chcem Vás mnohých upokojiť, aby ste nemali pocit, že musíte všetko zvládnuť v učení sa s deťmi. Nie, nemusíte! Snaha, vzájomná komunikácia, porozumenie, empatia, ochota, to sú prístupy, ktoré preferujem v komunikácii s rodičmi i mojimi kolegami.

      Ak máte s niečím problém, oslovte triedneho učiteľa alebo príslušných vyučujúcich, odborných zamestnancov – školského špeciálneho pedagóga cepkova@zsstefanikalc.sk, sociálneho pedagóga zakovicova@zsstefanikalc.sk, školského psychológa krupova@zsstefanikalc.sk.  O všetkom vážnom viem. Som Vám k dispozícii aj ja ako riaditeľka školy. Spoločne to zvládneme!

      Snažíme sa pravidelne informovať na webovej stránke školy www.zsstefanikalc.edupage.org alebo prostredníctvom správ, nástenky cez Edupage.

      Kontakty na mňa ako riaditeľku školy: 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk, Messenger

      Ďakujem Vám za spoluprácu, som Vám k dispozícii!

       

      V Lučenci, 3.4.2020

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy                         

     • INFORMÁCIE PRE RODIČOV 9. A 5. ROČNÍKA - PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA SŠ A OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ

     • Vážení rodičia,

      keďže sa blíži čas podávania prihlášok na stredné školy a osemročné gymnáziá, chceme Vás požiadať o spoluprácu a sledovanie nasledujúcich termínov:

      Informácie pre rodičov a žiakov 9.ročníka

      1.Potvrdiť  definitívny výber strednej školy (1.termín, 2.termín). Prihliadať na dôležitosť 1.termínu, ktorý niektoré školy zvýhodňujú pridelením väčšieho počtu bodov.

      2.Potvrdiť zákonného zástupcu, na ktorého má byť prihláška vypísaná. V prípade zmeny bydliska a telefónneho čísla  je potrebné túto skutočnosť oznámiť.

      3.V prípade úspešnosti žiaka na okresných a krajských súťažiach – uviesť 2 najväčšie dosiahnuté úspech. (ak ste tak ešte neurobili)

      Termín: do 9.4 2020 (najneskôr)

      Kontakty: cez správy edupage, alebo na rajnakova@zsstefanikalc.sk, prípadne cez sociálne siete.

      1.Zákonný zástupca a žiak prídu do školy, kde prihlášku skontrolujú a podpíšu.

      2.K prihláške priložia aj prefotené diplomy v 2 kópiách a doložia tým úspešnosť súťaží. Ak nemáte diplomy kde prefotiť, prineste originál, prefotíme ich v škole.

      3.Potvrdenie od lekára o zdravotnom stave žiaka sa tento rok vynecháva

      Termín: 14.4., 15.4., 16.4. – v čase od 8:00 – 10.30 v kabinete kariérneho poradcu. (prízemie ZŠ )

      Informácie pre rodičov a žiakov 5.ročníka

      1.Zákonný zástupca a žiak prídu do školy, kde prihlášku skontrolujú a podpíšu.

      2.V prípade, že bol žiak úspešným riešiteľom okresnej súťaže (vedomostnej, športovej, literárnej) prinesú aj prefotený diplom

      3.Potvrdenie od doktora o zdravotnom stave žiaka sa tento rok vynecháva

      Termín: 14.4., 15.4., 16.4. – v čase od 8:00 – 10.30 v kabinete kariérneho poradcu. (prízemie ZŠ)

      Mgr. Martina Rajnáková, kariérová poradkyňa

     • POĎAKOVANIE ZA HLASOVANIE

     • V rámci hlasovania za náš projekt Fair play tribúny sa nám podarilo zmobilizovať vyše 800 hlasov, to znamená 800 ľudí, ktorí si našli čas na nás a dali nám vzácny hlas. Súper ale „čaroval“ hlasy a v posledných hodinách bol náskok vysoký. Grant sa nám teda nepodarilo získať.

      Chcela by som ale vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí hlasovali, zdieľali, informovali, písali, motivovali svojich rodinných príslušníkov, známych, priateľov známych a to po celom Slovensku. Veľké ďakujeme za podporu!

      Ideme ďalej, školička!

     • USMERNENIE K PRERUŠENÉMU VYUČOVANIU OD 30.3.2020 DO ODVOLANIA

     • 1. Ruší sa Testovanie 9 – 2020

      2. Prihlášky na stredné školy je potrebné podať do 15.5.2020.

      3. Prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30.6.2020.

      4. Zápisy do 1. ročníka sa uskutočnia v termíne od 15.-30.4.2020 a to bez prítomnosti detí.

      5. K dispozícii bude aj posilnené vysielanie programov pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami na RTVS a portál https://www.ucimenadialku.sk/

      Vážení rodičia!

      Situáciu pozorne sledujeme a všetky uvedené opatrenia budeme postupne upresňovať, aby ste mali aktuálne informácie!

      Zároveň Vám chceme poďakovať, že dokážete zlaďovať prácu, starostlivosť o rodinu, náročnosť situácie aj s nami, so školou!

     • RÚŠKO NIE JE HANBA! CHRÁNIME TÝM SEBA A DRUHÝCH!

     • Milí priatelia!

      Aj my sa pripájame k iniciatíve! Nosme rúško alebo náhradu rúška v podobe šatky či šálu! Chránime tým seba i ostatných a správame sa zodpovedne!

      Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí rúška šijú. Ďakujeme našej pani špeciálnej pedagogičke p. Ž. Čepkovej, pani vychovávateľkám Zdenke Krutekovej, Vierke Bačovej, Zdenke Vojdulovej a Janke Luptákovej, pani učiteľke Miriam Portelekyovej, Veronike Horváthovej, Zuzane Mészárosovej, pani upratovačke Hanke Segečovej, pani zástupkyni Martine Pataiovej, aj ony šijú rúška! Rúška sa aj štrikujú vďaka Radke Tuhárskej!

      Ďakujeme za nezištnosť a prejav solidarity.

     • POĎAKOVANIE PEDAGOGICKÝM A ODBORNÝM ZAMESTNANCOM

     • 28. marca si každoročne pripomíname Deň učiteľov. Aj my posielame srdečný pozdrav všetkým našim kolegom a kolegyniam, pani učiteľkám, pánom učiteľom, odborným zamestnancom ale i kolegom na zaslúženom pedagogickom dôchodku.

      Ďakujeme za odvedenú prácu s deťmi a mládežou, milí kolegovia, za spoluprácu, pomoc, podporu, Vašu tvorivosť, za všetko dobré, čo pre našu školičku, jej žiakov, rodičov robíte, za spoluprácu s organizáciami a inštitúciami, za Váš odborný rast a šírenie dobrého mena!

      Posielame všetkým symbolické kvietky a úprimné ĎAKUJEME!

      Každoročne navrhujeme aj pedagógov na ocenenie primátorkou mesta. V tomto školskom roku sú našimi ocenenými pani vychovávateľka Vierka Bačová a pani učiteľka Mgr. Eliška Slížová! Blahoželáme!

      V tejto výnimočnej situácii ďakujeme našim rodičom, ktorí sa premenili do role nás, pedagógov a aj Vám, milí rodičia, posielame symbolický kvietok a poďakovanie.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie