• ŠKOLA V TÝŽDNI od 24.-28.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že v uvedenom týždni sa prezenčne učia všetky ročníky I. a II. stupňa. Okres Lučenec je v ružovej farbe podľa platného COVID AUTOMATU.

      1. Výchovno - vyučovací proces

      Proces adaptácie žiakov II. stupňa je ukončený. Prebieha vyučovací proces podľa platného rozvrhu hodín. Súčasťou rozvrhu hodín sú aj triednické hodiny.

      2. Vstup do školy

      - žiaci ani rodičia sa nemusia testovať, žiaci predkladajú vyhlásenie zákonného zástupcu Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.docx

      - vyhlásenie sa predkladá aj, ak žiak vymeškal 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov, víkendov)

      - rodičia do priestorov školy nevstupujú

      3. Dochádzka žiakov

      Zákonný zástupca v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19 môže ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa na 5 po sebe nasledujúcich dní.

      V prípade, ak žiak je označený ako "úzky kontakt" RÚVZ alebo lekárom alebo v prípade ochorenia na COVID 19, pri návrate žiaka do školyy predloží "potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

      Dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

      4. ŠKD

      Činnosť ŠKD od 6.30, popoludňajšia činnosť do 17.00, 8 oddelení ŠKD

      5. Opatrenia:

      - žiak nosí rúško, o nosení respirátora rozhoduje zákonný zástupca

      - dbáme na osobnú hygienu - pravidelné umývanie rúk, dezinfekcia rúk, vetranie priestorov, dezinfekciu priestorov

      - žiaci II. stupňa sa neprezúvajú

      V Lučenci, 21..5.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • KRABICA VĎAČNOSTI

     • 14.5.2021 sme si v VI.B pripomenuli za čo sme v škole a v školskom kolektíve vďačný. Ja a Jožko Marcinek sme pripravili krabicu vďačnosti, kde žiaci jednotlivo vhadzovali papieriky, v ktorých opísali svoje myšlienky o vďačnosti. Túto aktivitu sme robili s našou triednou pani učiteľkou Mgr. Erikou Vavríkovou na triednickej hodine počas adaptačného odbodia.

      Alex Serzödi, predseda VI.B triedy

     • PIKOPRETEK

     • Pikopretek je matematicko-športová súťaž, ktorú organizuje nezisková organizácia P-MAT v Bratislave už od roku 1997. Súťaž je určená pre štvorčlenné tímy z 5. - 8. tried základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

      Túto jar sa organizátori kvôli epidemiologickej situácii rozhodli usporiadať súťaž Pikopretek online. 4 - členné tímy zložené zo žiakov piateho až ôsmeho ročníka, respektíve prímy až tercie si mohli zasúťažiť s rovesníkmi dňa 12.5.2021 (streda) v poobedňajších hodinách.

      Z našej školy sa do tejto súťaže zapojili 4 tímy: 2a tímy v kategórii žiakov 6. ročníkov v zložení: prvý tím: T. Koronczi, S. Faizi, P. Ľuptáková a I. Káka, ktorí vo svojej kategórii obsadili krásne 24. miesto a druhý tím: Š. P. Kamenský, J. Káka, V. Brunnerová a J. Ďurica, ktorí skončili na  peknom 35. mieste.

      V kategórii žiakov 7. ročníkov súťažili taktiež dva tímy v zložení: prvý tím: M. Šarkan, M. Očenáš, J. Cerovský a A. Azizi, ktorí si vybojovali úžasné 7. miesto vo svojej kategórii a druhý tím: Z. Kubincová, E. Vilhanová, Ľ Dováľová a B. Bystrianská, ktorý obsadil veľmi pekné 31. miesto.

      Žiaci riešili interaktívne úlohy zamerané na tímovú spoluprácu a logické myslenie. Súťažné úlohy boli zasadené do špecifického príbehu a prostredia, ktorým súťažiaci prechádzali vo virtuálnom svete na elektronickej platforme Discord. Členovia tímu boli navzájom prepojení prostredníctvom videohovoru a rovnakým spôsobom boli spojení aj s organizátormi. Každý súťažiaci samozrejme potreboval zariadenie (najlepšie počítač) s pripojením na internet.

      Aj tento krát naši mladí matematici zabojovali a úžasným spôsobom reprezentovali našu školu. Nebolo to určite jednoduché, nielen že riešili zložité úlohy v náročnej konkurencii, ale museli sa vyrovnať aj s technickými problémami a „naladiť sa na tú istú tímovú strunu.“

      Na záver mi ostáva len všetkým súťažiacich zablahoželať, poďakovať sa a vyjadriť nádej, že im ich nadšenie vydrží aj naďalej.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • ŠKOLA V TÝŽDNI OD 17.-21.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že v uvedenom týždni sa prezenčne učia všetky ročníky I. a II. stupňa. Okres Lučenec je v ružovej farbe podľa platného COVID AUTOMATU.

      1. Výchovno - vyučovací proces

      a. výchovno - vyučovací proces žiakov 5. - 7. ročníka je naďalej zameraný na adaptáciu žiakov. Každý deň začíname triednickou hodinou, žiaci sa učia 5 vyučovacích hodín, nie sú skúšaní, nepíšu sa písomné práce.

      b. výchovno - vyučovací proces žiakov 8. - 9. - proces adaptácie ukončený, vedomosti žiakov môžu byť overované skúšaním, testovaním, žiaci majú 6 vyučovacích hodín

      Ďalšie informácie poskytnú žiakom triedni učitelia.

      2. Vstup do školy

      - žiaci ani rodičia sa nemusia testovať, žiaci predkladajú vyhlásenie zákonného zástupcu Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.docx

      - vyhlásenie sa predkladá aj, ak žiak vymeškal 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov, víkendov)

      - rodičia do priestorov školy nevstupujú

      3. Dochádzka žiakov

      Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude vzdelávať prezenčne. Tí žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať prezenčného vzdelávania vypracovávajú zadané úlohy, poskytujete im možnosť online konzultácií. Je potrebné komunikovať s príslušnými vyučujúcimi.

      Ak sa žiak dobrovoľným rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní.

      4. ŠKD

      Činnosť ŠKD od 6.30, popoludňajšia činnosť do 16.30, 8 oddelení ŠKD

      Triedni učitelia budú prezisťovať záujem rodičov o činnosť ŠKD do 17.00. Ak by bol zo strany rodičov záujem, od 24.5.2021 bude činnosť ŠKD až do 17.00 hod.

      5. Opatrenia:

      - žiak nosí rúško, o nosení respirátora rozhoduje zákonný zástupca

      - dbáme na osobnú hygienu - pravidelné umývanie rúk, dezinfekcia rúk, vetranie priestorov, dezinfekciu priestorov

      - žiaci II. stupňa sa neprezúvajú

      V Lučenci, 12.5.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • SNAŽÍME SA ZLEPŠOVAŤ MIESTO, KTORÉ JE PRE ŽIAKOV, RODIČOV I ZAMESTNANCOV ICH ŠKOLIČKOU!

     • Veľmi sa tešíme, ak sa nám podarí čokoľvek zlepšiť, prispieť ku kvalite a vytvoriť ešte lepšie miesto pre život!

      V poslednom období sa nám podarilo obnoviť dopravné ihrisko a to aj vďaka našim kolegom M. Pentka, P. Vranský, L. Plešavský.

      Intenzívne pracujeme na obnove časti areálu školy pozdĺž Ulice Szabóa. Priestor nám ponúka rôzne možnosti, a tak úprava terénu, tvorba zelených plôch, oddychových zón, starostlivosť o predzáhradku, minizáhradku, obnova múrov, alebo len nový farbičkový plot nám umožňujú cítiť sa príjemne a užívať si priestor školičky. Nešlo by to hlavne bez nasadenia nepedagogických zamestnancov (pani upratovačky, páni školníci, pán vodič) či bez pani vychovávateliek.

      Pokračujeme ďalej!

      Mgr. Gabriela Aláčová

     • KRÁSNY DEŇ MATIEK

     • Venujeme srdiečko všetkým mamám, mamkám, starým mamám, babkám, babičkám! Ste nenahraditeľné v našich životoch!

      Žiaci III. C triedy na hodinách pracovného vyučovania sa popasovali s ihlou, niťou a uzlíkom. Spoznávali vlastnosti textilu. Strihali podľa predlohy, navliekali niť, zahrčkali uzlík a zvládli viazaný steh. Z tejto skúsenosti vznikli krásne srdiečka, ktoré pri blížiacom sa sviatku Dňa matiek zabalili, pripísali venovanie a potešili svoje maminky. Máme nielen múdre hlavičky ale aj šikovné ručičky.       Mgr. Zuzana Fungáčová

     • ŠKOLA V TÝŽDNI OD 10.5. - 14.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že v uvedenom týždni sa prezenčne učia všetky ročníky I. a II. stupňa. Okres Lučenec je v ružovej farbe podľa platného COVID AUTOMATU.

      Tešíme sa na nástup aj žiakov 5. - 7. ročníka!

      1. Výchovno - vyučovací proces

      a. výchovno - vyučovací proces žiakov 5. - 7. ročníka je zameraný na adaptáciu žiakov. Každý deň začíname triednickou hodinou, žiaci sa učia 5 vyučovacích hodín, nie sú skúšaní, nepíšu sa písomné práce.

      b. výchovno - vyučovací proces žiakov 8. - 9. - proces adaptácie ukončený, vedomosti žiakov môžu byť overované skúšaním, testovaním, žiaci majú 6 vyučovacích hodín

      Ďalšie informácie poskytnú žiakom triedni učitelia.

      2. Vstup do školy

      - žiaci ani rodičia sa nemusia testovať, žiaci predkladajú vyhlásenie zákonného zástupcu Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.docx

      - vyhlásenie sa predkladá aj, ak žiak vymeškal 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov, víkendov)

      3. Dochádzka žiakov

      Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude vzdelávať prezenčne. Tí žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať prezenčného vzdelávania vypracovávajú zadané úlohy, poskytujete im možnosť online konzultácií. Je potrebné komunikovať s príslušnými vyučujúcimi.

      Ak sa žiak dobrovoľným rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní.

      4. ŠKD

      Činnosť ŠKD od 6.30, popoludňajšia činnosť do 16.30, 8 oddelení ŠKD

      5. Opatrenia:

      - žiak nosí rúško, o nosení respirátora rozhoduje zákonný zástupca

      - dbáme na osobnú hygienu - pravidelné umývanie rúk, dezinfekcia rúk, vetranie priestorov, dezinfekciu priestorov

      - žiaci II. stupňa sa neprezúvajú

      - rodičia do priestoru školy nevstupujú

      V Lučenci, 6.5.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • INFORMÁCIA PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁČIKOV

     • Vážení rodičia!

       Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v zápise do 1. ročníka! Zápis prebieha do 30.4.

      Informujeme Vás, že vyhovieme všetkým zapísaným detičkám! Od 23.4.2021 Vás budeme kontaktovať telefonicky, aby sme doriešili potrebnú dokumentáciu!

      V prípade akýchkoľvek otázok, volajte riaditeľku školy 0911650189 alebo nás kontaktujte na predskolaci@zsstefanikalc.sk

      Mgr. Gabriela Aláčová, riad. školy

     • POĎAKOVANIE ZA ZBER PAPIERA

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Veľké ĎAKUJEME za podporu v zbere papiera. Spoločne sme vyzbierali 7270 kg. Pomáhame tak nielen škole ale aj životnému prostrediu!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie