• INFORMATIKA S EMILOM

     • V našej škole sa môžu žiaci tretieho ročníka stretnúť s moderným vyučovaním informatiky - jednoduchým programovaním s robotom Emilom, ktorý je výsledkom dlhodobej práce ľudí z tímu neziskovej organizácie Indícia, ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu školstva a vzdelávania. Emil rozvíja informatické myslenie spolu s logickým a matematickým myslením, kritickým a analytickým prístupom k informáciám a problémom, tvorivosťou, komunikáciou a sebavyjadrením.

      Sme veľmi radi, že škola podporila zakúpením softvéru, túto novú, unikátnu metódu vyučovania informatiky v škole a aj takýmto spôsobom zatraktívňuje vyučovací proces pre deti. Taktiež pani riaditeľka podporuje ďalšie vzdelávanie učiteľov v tomto predmete, aby sme mohli pokračovať v Emilovi aj vo štvrtom ročníku.

      Na fotografiách sú zobrazené práce detí v prostredí Emil a tiež časť denníka, kde dieťa vyjadruje svoj vzťah k predmetu informatika.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • KRÁSNE DIELA Z VÝTVARNEJ VÝCHOVY VÝCHOVY A TECHNIKY

     • Napriek tomu, že výtvarná výchova či technika sú predmety, ktoré sú v rámci dištančného vzdelávania vnímané ako doplňujúce predmety, aby sa zabezpečila vyrovnanosť a vyváženosť aktivít žiakov, naši žiaci, ktorí majú radi tvorivosť, vytvorili krásne diela a my ich za to chválime. Veríme, že nám tieto diela prinesú do školy, aby sme mohli vystaviť v priestoroch školy.

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA - INFORMÁCIA PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka na našu základnú školu!

      Zápis do 1. ročníka je v termíne od 15. - 30.4.2020 a to bez prítomnosti detí.

      Zákonní zástupcovia doručia na ZŠ:

      1.Protokol k zápisu do 1. ročníka Protokol k zápisu do 1.ročníka.docx

      2.Súhlas s konaním zastupujúceho rodiča  Súhlas s konaním zastupujúceho rodiča.docx

      3. Žiadosť o prijatie mimo obvod (týka sa tých detí, ktoré nepatria do obvodu ZŠ)  Žiadosť o prijatie dieťaťa mimo obvod.docx

      Zápis prebieha nasledovne:

      1.Elektronicky – tlačivá zasielajte na e-mail riaditeľky školy Mgr. Gabriely Aláčovej alacova@zsstefanikalc.sk, ktorá Vám prijatie dokumentácie a zapísanie dieťaťa potvrdí mailom - preferujeme;

      2.Poštou na ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 98403  Lučenec;

      3.Osobne 20.-24.4.2020 od 8.00 – 15.00 hod. na prízemí pavilónu A – pre rodičov, ktorí nemajú prístup na internet, majú problémy vyplniť tlačivá alebo majú vážne dôvody, ktoré je potrebné osobne prekonzultovať, vstup do budovy z ulice Szabóa;

      *********

      Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky:

      Zákonní zástupcovia predkladajú s ostatnou dokumentáciou písomnú žiadosť o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky.docx

      Odporučenie všeobecného lekára a odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie doloží zákonný zástupca najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania.

      Predčasné zaškolenie dieťaťa:

      Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku je potrebné doručiť spolu s požadovanou dokumentáciou:

      Žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa Žiadosť o predčasné zaškolenie.docx

      Odporučenie všeobecného lekára a súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa doručia dodatočne

      Prípravný ročník:

      V prípade, ak rodičia plánujú zaškoliť dieťa v prípravnom ročníku, sú povinní  realizovať zápis a doručiť všetky potrebné dokumenty a oznámiť škole túto skutočnosť. Prípravný ročník zasiela škole rozhodnutie o prijatí dieťaťa.

      Deti z prípravného ročníka:

      Zákonní zástupcovia detí, ktoré prechádzajú do 1. ročníka z prípravného ročníka, doručujú taktiež potrebnú dokumentáciu – protokol, súhlas s konaním zastupujúceho rodiča, žiadosť o prijatie mimo obvod.

      Nultý ročník:

      Rodičia žiakov, ktorí budú prijatí do nultého ročníka okrem povinnej dokumentácie vyplňujú žiadosť o nultý ročník, odporúčanie od všeobecného lekára a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Žiaci plniaci osobitný spôsob povinnej školskej dochádzky – žiaci v zahraničí:

      Rodičia detí, ktoré budú plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, sú povinní absolvovať zápis. Doručia potrebné tlačivá.

      Zároveň je potrebné kontaktovať riaditeľku školy, ktorá prejde všetky potrebné záležitosti s nimi a zašle smernicu, tlačivá k vyplneniu.

      ******

      Ďalšie informácie:

      1. Žiadame zákonných zástupcov, aby nás informovali o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie žiakov:

      • Špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby, vrátane toho, či dieťa je klientom poradenských centier, liečené na psychiatrii a pod.
      • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia do 15.6.2020
      • ZŠ je v kontakte s poradenskými zariadeniami, máme informácie o realizácii depistáže na niektorých MŠ.

      2. Žiadame zákonných zástupcov detí rozvedených rodičov, v striedavej starostlivosti, aby sa spoločne dohodli, na ktorú ZŠ svoje dieťa zapíšu.

      3. V protokole je potrebné uviesť presne adresu trvalého pobytu ako aj korešpondenčnú adresu!

      4. Overenie všetkých údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa bude realizovať do 2 týždňov od ukončenia prerušeného vyučovania.

      5. Rozhodnutia o prijatí, neprijatí, odklade povinnej školskej dochádzke, o predčasnom zaškolení vydá ZŠ do 15.6.2020.

      6. V školskom roku 2020/2021 plánujeme otvoriť 3 triedy 1. ročníka!

      7. Obvod ZŠ M.R.Štefánika Lučenec - Školský obvod č.3 
       
      Do obvodu školy patria nasledovné ulice: Ulica Pavla Dobšinského  Ulica J. Kollára  Ulica I. Krasku  Ulica robotnícka  Ulica F.M.Dostojevského  Ulica L.N.Tolstého  Ulica Juraja Fándlyho  Ulica J. Martinčeka  Ulica J. Chalupku  Ulica M. Nešpora  Ulica mlynská  Ulica letná  Ulica jarná  Ulica barákova  Ulica E.M.Šoltésovej  Ulica M. Šolochova  Ulica osada  Ulica krátka  Ulica lúčna  Markušova pustatina  Ulica garbiarska  Ulica Sokolská Ulica B. Nemcovej  Ulica Dekr. Matejovie  Ulica M. Benku  Ulica Františka Gyurkovitsa  Ulica malá  Ulica F. Lehára  Ulica P.J.Šafárika  Ulica Kupeckého  Ulica Olbrachtova  Ulica Júliusa Szabóa  Mestský park  Štvrť M.R.Štefánika  Námestie republiky 7-14  Vinica  Park  Ulica parková  Modré Zeme 1.-9. ročník povinnej školskej dochádzky  Haličská cesta – párne orientačné čísla  Ulica Čajkovského  Ulica maloveská, Ulica Terézie Vansovej Ulica Begova  Ulica J. Kármana  Námestie artézskych prameňov  Ulica Dr. Ľudovíta Bazovského  Kolonáda Zlatá ulička  Vinohradná ulica  Ulica agátová

      Do obvodu školy patria nasledovné obce: Tomášovce  Pinciná 

      ******


      Ochrana osobných údajov

      §11 ods. 5 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

      (6) Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje11)

      1. o deťoch a žiakoch v rozsahu

      1. meno a priezvisko,

      2. dátum a miesto narodenia,

      3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,

      4. rodné číslo

      5. štátna príslušnosť

      6. národnosť

      7. fyzického zdravia a duševného zdravia

      8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,

      b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu

      1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
      2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu.

      (7) Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi podľa odseku 6, majú povinnosť mlčanlivosti, a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu.12) V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti sa postupuje podľa osobitného predpisu.13)

      Hygienické opatrenia:

      V prípade, ak zákonný zástupca osobne príde dieťa zapísať, je potrebné, aby mal ochranné prostriedky. Škola zabezpečuje všetky hygienické opatrenia (dezinfekcia, výmena pier, požadované odstupy a pod.)

      ******

      Vážení rodičia!

      Som Vám ako riaditeľka školy k dispozícii v prípade, ak potrebujete čokoľvek odkomunikovať. Je veľmi dôležité, aby sme o sebe vedeli, je potrebné o veciach otvorene hovoriť, nebáť sa opýtať v prípade, že máte otázky. Kontakty: Mgr. Gabriela Aláčová, 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk, Messenger.

      Ďakujeme Vám za záujem a tešíme sa už teraz na Vás a Vaše deti!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ŠKOLA DOMA II.B - SPOLU TO ZVLÁDNEME!

     • Aj keď sa bežný kolobeh v priestoroch  školy, tak ako ho poznáme  nateraz zastavil, neznamená to, že sme sa zastavili aj my. Vyučovanie prebieha formou dištančných  úloh, ktoré žiakom zasielam prostredníctvom stránky  EduPage, mailov a správ. Žiaci si potom jednotlivé zadania vypracúvajú. Vypracované úlohy mi podľa mojich požiadaviek posielajú prefotené  na EduPage, mail, alebo cez mobilný telefón.

      Okrem povinných úloh zadávam aj dobrovoľné úlohy, v ktorých môžu žiaci okrem svojich vedomostí uplatniť aj  kreativitu a iniciatívu a zmysel pre inováciu. 

      S rodičmi konzultujeme prípadné dotazy, nejasnosti, alebo vzniknuté problémy. Vždy ma poteší, keď mi pošlú   fotografie či videá detí. Mám z nich ohromnú radosť, pretože mi moji druháci veľmi chýbajú. Teším sa, že sa deti okrem učenia doma venujú aj rôznym iným aktivitám, ako prechádzky, turistika, bicyklovanie, objavovanie... Ďakujem všetkým rodičom za spoluprácu. Viem, že to všetko spoločne zvládneme.

                                                                                                                                                    Mgr. Zuzana Kamenská

     • ÚSPEŠNOSŤ V 2 PROJEKTOCH - PODPORA ROBOTIKY A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

     • V poslednom období nás potešilo, že sme boli úspešní v projektovej činnosti a teda v podpore skvalitňovania výchovno - vyučovacieho procesu.

      V rámci grantovej výzvy 2020 AMAVETU - Asociácie pre mládež, vedu a techniku - sme získali finančnú podporu na nákup nového robota s komplet príslušenstvom, čo nám umožňuje podporovať náš záujem o rozvoj inovácií - robotiky.

      Zároveň sa veľmi tešíme, že v rámci VISEGRAD FUND bola opätovne podporená výzva medzinárodnej spolupráce so školami z Českej republiky, Bieloruska, Maďarska, Poľska. Zameriame sa na tému "Schools as local centres of keeping memory about Holocaust". Žiaci získajú opäť možnosť cestovať, pracovať na podnetnej téme a rozvíjať svoje jazykové kompetencie.

      Veríme, že napriek aktuálnej situácii sa nám tieto naše plány podarí v školskom roku 2020/2021 zrealizovať.

     • ŠKOLA DOMA IV.C

     • Počas prerušeného vyučovania pracujem so žiakmi prostredníctvom e-mailov. Preposielam im úlohy, ktoré si doma samostatne vypracujú. Snažím sa posielať úlohy, ktoré si vedia vypracovať samostatne, aby nezaťažovali rodičov. S rodičmi komunikujem prostredníctvom mailov, sms správ, telefonicky.

      Lukáško Janšto podľa postupu v učebnici napiekol aj chutný koláč, Beatka Malatincová sa učí aj na slniečku, Matej Kubinec vypestoval skvelé priesady, ktoré čochvíľa zasadí do záhradky.

      Mám aj žiačku, ktorá nemá takúto možnosť. Spolupracujem s pani asistentkou, ktorej zasielam zadania. Ona ich následne spracuje, vytvorí učebný materiál, pracovné listy a prostredníctvom komunitného centra ich doručíme žiačke.

      Aj ja si želám, aby karanténa čoskoro pominulo a my sa stretneme opäť všetci spolu v škole.

      Mgr. Martina Karáseková

     • INŠPIRÁCIE UMENÍM - VINCENT VAN GOGH

     • Žiaci III.A sa nechali inšpirovať umením, známym obrazom Slnečnice od Vincenta van Gogha. Pozrite si práce Maťka Jurinu z III.A, pridal sa aj Aďo Polorecký, výzvu prijal aj Luky Bízik, aj Ivanko Piliarik a Andrejko Buris a aj Tamarka Plašienková.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • HODNOTENIE ŽIAKOV V II. POLROKU 2019/2020

     • Usmernenie riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov

      Uvedené usmernenie k hodnoteniu žiakov vychádza z: Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020. Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30.6.2020.

      Uvedené usmernenie k hodnoteniu bolo prerokované s pedagogickými a odbornými zamestnancami prostredníctvom e-mailovej komunikácie v lehote od 7.-8.4.2020.

      _______________________________________________

      1.Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

      1. zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančne vzdelávanie,
      2. sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
      3. akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

      2.Priebežné hodnotenie žiakov v období prerušeného vyučovania

      1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie – nezadávajú sa známky.
      2. Priebežne hodnotenie ma mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Ma mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežne hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.
      3. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.
      4. Pri priebežnom hodnotení sa odporúča zohľadniť sebahodnotenie žiaka.

      3.Záverečné hodnotenie

      1. Pri záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

            2. Záverečná klasifikácia a hodnotenie v jednotlivých predmetoch

      1.ročník

      - všetky predmety hodnotené slovne – formou absolvoval

      2. - 4. ročník

      Klasifikáciou (známkou 1 – 4) budú žiaci hodnotení z týchto predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, prvouka, vlastiveda, anglický jazyk – 3.-4.ročník

      Slovne (formou absolvoval) budú žiaci hodnotení z týchto predmetov: výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova – katolícke náboženstvo, náboženská výchova – evanjelické náboženstvo, etická výchova, regionálna výchova – 2. ročník, jazyky hrou – 2. ročník, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, informatika

      5. - 9. ročník

      Klasifikáciou (známkou 1 - 4) budú žiaci hodnotení z týchto predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, konverzácia v anglickom jazyku, chémia, fyzika, biológia, geografia, dejepis

      Slovne (formou absolvoval) budú žiaci hodnotení z týchto predmetov: výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova – katolícke náboženstvo, náboženská výchova – evanjelické náboženstvo, etická výchova, občianska náuka, technika, telesná a športová výchova, športové hry, informatika, matematický seminár – 9. ročníka

           3.Pri záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.

      3.Získavanie podkladov na hodnotenie

      1. Podklady na hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, prip. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatne praktické prace, spracovane žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiak
      2. Počas prerušeného vyučovania v škole sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok. V prípade, ak pedagóg testuje žiakov, je potrebné sústrediť sa na poskytnutie slovnej spätnej väzby vo forme hodnotenia výkonu.
      3. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.
      4. Po obnovení vyučovania sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do školy.

      4.Ukončenie stupňa vzdelania

      1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“
      2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhy stupeň základnej školy získajú nižšie stredne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

      5. Postup do vyššieho ročníka

      1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.
      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možne určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.
      3. Preskúšanie je možne najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020  preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
      4. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku  nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

      V Lučenci, 8.4.2020

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie