• NENAHRADITEĽNÁ POMOC ASISTENTIEK UČITEĽA

     • Zatvorenie škôl počas mimoriadnej situácie ukázalo, že je potrebné veľmi flexibilne reagovať na zmenené podmienky.

      V rámci práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia sme sa snažili efektívne  zabezpečiť plynulý chod výučby. V tomto období sme (asistentky učiteľa) žiakom priebežne pripravovali poznámky a pracovné listy z ťažiskových predmetov. Edukačné materiály a úlohy sme prispôsobovali individuálnym potrebám žiakov. Vypracovávali sme metodické listy, didaktické a kompenzačné pomôcky, čím sme tiež pomáhali zabezpečiť materiálne zázemie výchovno-vzdelávacej činnosti.

      So žiakmi sme komunikovali osobne alebo telefonicky. Využívali sme rôzne formy online doučovania cez skype, zoom, messenger. Pracovali sme v súčinnosti s vyučujúcimi pedagógmi a pomáhali pri kontrole zadaných úloh. Vyučovacie materiály sme distribuovali osobne, cez internet alebo prostredníctvom komunitných pracovníkov.

      Našou úlohou bolo uľahčiť situáciu nielen pedagógom, ale tiež žiakom a rodičom našich žiakov. Veríme, že sme našou prácou tento cieľ pomohli naplniť, aby sa tieto deti mohli bez problémov vrátiť naspäť do klasického výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Mgr. Denisa Šumecová, asistentka učiteľa

     • KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE ČO VIEŠ O HVIEZDACH?

     • Dňa 25.5.2020 sa uskutočnilo krajské kolo astronomickej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach 2020. Kvôli hygienickým opatreniam mohla v tomto roku prebehnúť iba v dištančnej online podobe. Keďže sa brány školy nečakane zavreli už 16. marca, nemali sme možnosť venovať tejto problematike viac času na vyučovacích hodinách alebo doučovaniach. Napriek tomu dosiahli naši žiaci veľmi dobré výsledky a to nasledovne:

      kategória I.

      8. miesto - Katarína Huňavá (IV.B)

      9. miesto - Dominika Chudá (IV.B)

      13. miesto - Michal Nagy (IV.B)

      kategória II.

      30.miesto - Mária Malčeková (VIII.M)

      38.miesto - Rebeka Tichád (VIII.M)

      Všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

      Mgr. Stanislav Polomský

     • INFORMÁCIA K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA 8-ROČNÉ GYMNÁZIÁ

     • Vážení rodičia!

      Zverejňujeme rozhodnutie ministra školstva k realizácii prijímacieho konania. Súčasťou je aj potvrdenie o nastúpení a nenastúpení žiaka na školu, ktorú doručuje zákonný zástupca strednej škole. V prípade, ak bude stredná škola požadovať klasický zápisný lístok, tento môže vyzdvihnúť na sekreteriáte školy zákonný zástupca denne v čase od 7.00 - 15.00 hod.

      rozhodnutie ministra školstva.pdf

     • OKRESNÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

     • Dňa 7.mája 2020 sa konalo Okresné kolo chemickej olympiády. Súťaž prebehla netradičnou dištančnou formou, z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19. Našu školu reprezentovali žiačky z IX.M triedy Ema Galádová a Nikol Mlynarčíková, ktoré sa umiestnili na rovnakom piatom mieste, ktoré im zabezpečilo postup do krajského kola. Žiačky pripravovala pani učiteľka RNDr. Eva Zenková, PhD. . Žiačka blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole!   

      RNDr. Eva Zenková PhD.

     • POĎAKOVANIE ZA BEZPROBLÉMOVÝ ŠTART ŠKOLY

     • Chceme sa veľmi pekne poďakovať našim zamestnancom, deťom a ich rodičom, že sme zvládli štart školy od 1.6.2020!

      Spolu nastúpilo 253 žiakov 1.-5. ročníka a veľmi sme si to dnes spoločne užili! Ďakujeme, kolegovia, za Vaše nasadenie!

      Vyjadrujeme uznanie našim rodičom, že zvládli byť okrem rodičov aj učiteľmi! Vieme, že si to vyžadovalo mnoho úsilia, ale zvládli ste to fantasticky!

     • OTVORENIE ŠKOLY OD 1.6.2020

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás, že všetky potrebné informácie k prezenčnému vyučovaciemu procesu pre žiakov 1.-5.ročníka a ďalšie dôležité informácie zverejňujeme v menu v časti ŠKOLA OD 1.6.2020.

      Dnes sme sa stretli s pedagógmi, celý týždeň sme denne pripravovali podmienky pre spustenie školy od 1.6.2020. Ďakujeme našim zamestnancom!

      Sme pripravení! Tešíme sa na našich žiakov!

      Spolu to zvládneme!

     • ZÁVäZNÉ POTVRDENIE O NASTÚPENÍ NA SŠ/ZÁPISNÝ LÍSTOK

     • Vážení rodičia 9. ročníka!

      V súvislosti so zapísaním sa žiaka na strednú školu požadujú stredné školy doručenie tlačiva "Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium". Vyplnenie a doručenie tlačiva je v kompetencii zákonného zástupcu. Doručiť môže zákonný zástupca tlačivo mailom naskenovaným tlačivom, poštou  do 4. júna 2020

      https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

      Zaväzné potvrdenie o nastúpeni na štúdium.docx

      V prípade, že stredná škola požaduje "klasický" zápisný lístok, tento preberá zákonný zástupca na sekretariáte školy. Prevzatie zápisného lístka podpisuje zákonný zástupca.

      Prebrať zápisný lístok je možné 26.-28.5. v čase od 7.00 - 14.00 hod. a od 1.6.2020 denne od 7.00 - 15.30 hod.

     • ZBER PAPIERA

     • Vážení rodičia!

      Ďakujeme Vám, že nám pomáhate aj v zbere papiera! Papier môžete prinášať aj od 1. - 5.6.2020.

      V prípade potreby volajte 0911650190, bránu otvoríme.

     • NAŠE ROZVRHY - ÚLOHY ZAMERANÉ NA KOMBINATORIKU

     • Naši mladí matematici, žiaci V.C triedy, sa v priebehu posledných dvoch týždňov popasovali s úlohou vypracovať svoj vlastný rozvrh na celý vyučovací týždeň. Samozrejme, niektorí boli aj veľmi kreatívni a pridali do rozvrhov predmety, ktoré sa neučia a možno nás chceli týmto motivovať k nejakým zmenám. Veľmi nás potešili tým, že väčšinou hodina matematiky bola v ich rozvrhoch každý deň a u niektorých dokonca aj viackrát ako raz každý deň. Aj takýmto spôsobom sa dajú rozvíjať kombinatorické schopností u žiakov a taktiež úprava a spracovanie údajov a textu.

      Mgr. R. Vreteničková

     • ŠTEFÁNIKOVA VÝZVA - NAŠI OCENENÍ

     • Pri príležitosti 101. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika mesto Lučenec a Dom Matice slovenskej Lučenec zorganizovali Štefánikovu výzvu v umeleckej aj športovej oblasti. Kvôli opatreniam súvisiacim s koronavírusom bol tento ročník trochu iný. V Štefánikovej bežeckej výzve súťažiaci absolvovali virtuálne preteky , ktoré fyzicky zabehli v Mestskom parku v Lučenci a v Štefánikovej umeleckej výzve súťažiaci ukázali svojimi kresbami, recitáciou a spevom, že napriek ťažkej situácii vedia voľný čas tráviť aktívne a nie sú im ľahostajné udalosti spojené s históriou nášho národa .

      Dňa 18. mája boli ocenení najlepší účastníci pri pamätníku M. R. Štefánika v Lučenci  a ocenenia si prevzali od primátorky mesta pani PhDr. Alexandry Pivkovej a od viceprimátora pána Mgr. Pavla Baculíka.

      Radosť z úspechu u ocenených súťažiacich bola  umocnená  nielen krásnym počasím, ale aj stretnutiami s kamarátmi s ktorými sa už dlhší čas nevideli. Hoci museli byť dodržané prísne preventívne opatrenia, nič to neubralo na pôvabe tejto milej akcie, ktorá nám naznačila , že to zlé je už za nami a postupne prichádza znova čas, kedy sa budeme môcť stretávať, hrať, učiť... všetci spolu.  Bolo to vidieť hlavne u detských súťažiacich, ktorí v radostnom očakávaní spolu so svojimi rodičmi  sledovali čo sa bude diať.

      Mňa osobne teší, že v množstve súťažiacich sa na prvých miestach umiestnili aj žiaci našej školy.  V Štefánikovej športovej výzve získali ocenenia žiaci Emília Schedlingová III.C (1.miesto kat .ml. žiačky), Amálka Drugdová II.B (3.miesto kat. ml. žiačky) a Marko Varga VII.Š (2.miesto kat. st. žiaci). V Štefánikovej umeleckej výzve vo výtvarnom stvárnení boli ocenení Laura Ternóczka II.B (2.miesto) a Tamara Kruteková VII.Š (3.miesto), v speve Miljana Palatická VII.Š (1.miesto) a Natália Kamenská V.B (1.miesto)

      Po prevzatí vecných darov, spomienkových predmetov a diplomov s sa rozišli domov a tešíme sa na ďalšie podujatia, kde budú môcť naše deti ukázať svoj talent a nadanie.

      Zdenka Kruteková

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie