• INFORMÁCIE O POPLATKOCH ZA STRAVU A ŠKD

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás ohľadom poplatkov za stravu a ŠKD.

      POPLATOK ZA STRAVU

      Keďže vedúca výdajnej školskej jedálne vydala šeky na mesiac apríl 2020 ešte pred prerušením vyučovania, v prípade, ak rodič tieto šeky uhradil, použije škola tieto finančné prostriedky na úhradu nákladov, keď žiaci do školy nastúpia. Ak si rodič žiada o vrátenie sumy peňazí za stravu za mesiac 4/2020, musí o to požiadať vedúcu výdajnej školskej jedálne s uvedením čísla účtu, na ktorý peniaze zašleme. Kontakt: Bc. Anna Kaššová, vedúca výdajnej školskej jedálne, kassova@zsstefanikalc.sk

      POPLATKY ZA ŠKD

      Poplatok za apríl 2020, ktorý nám rodičia už uhradili, sa presunie na najbližší mesiac, v ktorom budú deti navštevovať ŠKD. V prípade, ak rodič žiada vrátenie poplatku, je potrebné požiadať písomne ekonómku školy s uvedením čísla účtu, na ktorý peniaze zašleme. Kontakt: Mgr. Iveta Anderová, ekonómka, sekretariat@zsstefanikalc.sk  

      Prosíme rodičov, aby nateraz zastavili úhrady, poplatky v čase prerušeného vyučovania nevyberáme.

     • INTERNÝ VÝBER DO MATEMATICKEJ TRIEDY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti so zabezpečením interného výberu do matematickej triedy máme pripravené varianty termínov na organizačné zabezpečenie a to v závislosti od ukončenia prerušeného vyučovania.

      Kritériá:

      Do V.C matematickej triedy prijímame 28 žiakov.

      Podmienky úspešnosti:

      1.Test z matematiky (za vypracovanie testu zodpovedá predmetová komisia matematiky a prírodovedných predmetov)

      Ďalšími kritériami sú:

      2.Známky MAT a PDA 3. ročník – 2. polrok, súťaže za 3. ročník tak, ako je to uvedené v štatúte matematickej triedy;

      3.Známky z MAT a PDA 1. polroka 2019/2020, súťaže 4. ročníka budeme započítavať podľa aktuálne platného štatútu

      Psychodiagnostické vyšetrenie sa realizovať nebude.

      Varianty realizácie interného výberu - harmonogram

      1.do 20.4.2020 – zistiť záujem o matematickú triedu pre žiakov 4. ročník – zodpovední triedni učitelia 4. ročníka

      2.Ak sa prerušené vyučovanie ukončí ešte v školskom roku 2019/2020, interný výber do V.C – matematickej triedy pre školský rok 2020/21 sa uskutoční do 15 dní od ukončenia prerušenia vyučovania.

      3.V prípade, ak prerušenie vyučovania bude trvať do 30.6.2020, interný výber do matematickej triedy sa uskutoční 3.9.2020 s tým, že sa budú merať trvalé vedomosti žiakov v teste z matematiky, body za známky MAT a PDA 3. ročník a 4. ročník (1. polrok) a body za súťaže 3. ročníka budú súčasťou podmienok a budú sa započítavať do výsledného počtu bodov. Od 4.9.2020 bude platné rozdelenie tried 5. ročníka.

      Iné: Zákonní zástupca vyplní žiadosť o prijatie do matematickej triedy Žiadosť o prijatie do matematickej triedy.docx, ktorú zasiela príslušnému triednemu učiteľovi, ktorí žiadosti do 30.4.2020 zosumarizuje a zašle riaditeľke školy.

      Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na úpravu termínov podľa aktuálneho stavu situácie.

      V Lučenci, 6.4.2020

      Mgr. Gabriela Aláčová

     • DEŇ ZEME V II.C

     • Pri príležitosti Dňa Zeme sa II.C zapojila do environmentálnych aktivít. Žiaci realizovali rôzne ekoaktivity – pozreli si edukačné video, vypracovávali pracovné listy, lúštili envirokvíz, oboznámili sa s prírodninami prostredníctvom vzorkovníka. V praktickej aktivite sa zamerali na svoje bydlisko a okolie. Učili sa separovať, hrabali suché vetvičky, zbierali odpadky, upravovali trávnaté plochy alebo vysádzali rastliny!

      Mgr. Zuzana Fungáčová

     • LINKY PODPORY VÚDPaP A CPPPaP LUČENEC POSKYTUJÚ POMOC PRE SVOJICH KLIENTOV

     • Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Lučenec (všetky jej pracoviská)  budú v termíne  od 30.03.2020 do odvolania  zatvorené. CPPPaP Lučenec je pripravené poskytovať odbornú pomoc a starostlivosti  deťom, pedagogickým a odborným zamestnancom ako aj rodičom formami, ktoré nám aktuálne odporúča Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.

      Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku zriadil  nasledovné možnosti poskytovania pomoci:

      Linky podpory VÚDPaP – ako zvládať mimoriadny stav na Slovensku

      Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov:                     koronavirus@vudpap.sk (nonstop)
       

      Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa:  02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

      Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)

      Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP:  0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00)

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Počas tohto obdobia zamestnanci CPPPaP Lučenec, všetkých jeho pracovísk,  pracujú, vykonávajú tzv. „home office“, t.z. že majú pevne stanovený pracovný čas od 7.00 do 15.00. V tomto čase realizujú svoju odbornú činnosť pre klientov, zákonných zástupcov ako aj pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

      V tomto čase poskytujeme telefonické a e–mailové konzultácie v čase náročnej životnej situácie  pre žiakov, rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov škôl a verejnosť v okrese Lučenec a Poltár.

      Cieľom  je poskytnúť žiakom, rodičom, učiteľom,  odborným zamestnancom škôl a širokej verejnosti informácie, poradenstvo a podporné konzultácie týkajúce sa týchto oblastí: 

      • krízová intervencia zameraná na situáciu, ktorá aktuálne na Slovensku nastala,
      • zvládanie iných životných situácií,
      • výchovné problémy,
      • problémy v učení,
      • školská zrelosť,
      • problémy v správaní,
      • kariérové poradenstvo.

      Krízová intervencia zameraná na situáciu, ktorá aktuálne na Slovensku nastala, zvládanie iných životných situácií

      PhDr. et Mgr. Alexander Hariš                                 0908 559 417

      Mgr. Michaela Zubčeková Tatárová, PhD.               0907 531 431

      poradenstvo a podporné konzultácie v oblasti: Problémy v učení, školská zrelosť

      PhDr. Judita Ágoštonová                                          0907 836 399

      Mgr. Ivica Ferancová (13.00 hod. – 15.00 hod.)     047 43 32 300                                   

      PhDr. Darina Krupová                                              0908 069 450

      Mgr. Mária Spodniak Červenáková                          0911 495 105

      PhDr. Dagmar Žingorová                                          0907 503 589

      Mgr. Andrea Koristeková                                         0905 791 656

      Mgr. Róbert Murgaš                                                 0905 830 098

      Mgr. Michal Bartko                                                   0944 134 065

      poradenstvo a podporné konzultácie v oblasti: Výchovné problémy, problémy v správaní

      PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.             0908 378 637

      Mgr. Michaela Zubčeková Tatárová, PhD.               0907 531 431

      PhDr. et Mgr. Alexander Hariš                                 0908 559 417

      Mgr. Milena Mališová                                              0908 852 734

      Mgr. Mária Spodniak Červenáková                        0911 495 105

      poradenstvo a podporné konzultácie v oblasti: Kariérové poradenstvo

      Mgr. Margaréta Chrienová                                        0915 048 234

      V čase zatvorenia zariadenia je možné byť v kontakte so zamestnancami zariadenia telefonicky alebo mailom ppplc@stonline.sk. V prípade potreby nás môžete telefonicky kontaktovať na telefónnom čísle: 0911 250 243.

     • PORADENSTVO SÚKROMNÉHO CŠPP POLTÁR

     • Vážení rodiča, milí klienti nášho centra!

      V čase trvania karantény a epidemiologických opatrení Vám chceme ponúknuť niekoľko riešení, ktoré vieme pre Vás, Vaše deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami urobiť.

      Tiež vieme poskytnúť pomoc pedagógom detí a žiakov, ktorí sú vzdelávaní ako individuálne integrovaní žiaci – ide hlavne o ich napredovanie v špecifických predmetoch, predmetoch špeciálno-pedagogickej podpory, aby nestratili už vybudované návyky a schopnosti a pod.

      Naše služby poskytujeme ako:

      1. konzultácie cez telefón, maily, príp. iné ako osobné – k už zrealizovaným diagnostickým odborným vyšetrenia, ich výsledkom, poradenstvo ku vzdelávaniu a pod.

      2. Poradenstvo a odporúčania ku možnostiam práce na doma pre klientov, ktorí u nás navštevujú logopedické, špeciálnopedagogické a/alebo psychologické intervencie. Je možnosť aj posielania pracovných listov, cvičení  – po predošlej dohode s príslušným odborným zamestnancom.

      Služba LOGOPÉDIA NA DOMA:

       pravidelne zverejňujeme materiály pre našich klientov – deti v pravidelnej logopedickej starostlivosti, ich rodičov ale aj pedagógov na linku:

      https://www.centrumpoltar.eu/index.php/blog/logopedia-na-doma

      POSTUP:

      Napíšte nám, prosím, jednoduchý mail so žiadosťou – návrhom – o akú službu máte záujem. Spojíme Vás s príslušným naším odborníkom a ďalej budete spolu komunikovať.

      Adresa na Vaše maily: scspp.poltar@gmail.com

      Telefón, SMS: 0911/243 882

      Ďalšie informácie môžete nájsť na našej webstránke: www.centrumpoltar.eu

     • ŽIACI VIII.Š ČÍTAJÚ PRÍBEH MALÉHO PRINCA

     • Naši chlapci hokejisti doma nezaháľajú! Na hodinách literárnej výchovy sme preberali rozprávku pre dospelých od Antoina de Saint - Exupéryho: Malého princa. Janko Baliak z VIII.Š a Teodor Odzgan z VIII.Š vypracovali veľmi nápadité postery, v ktorých sa zamerali na stručnú charakteristiku jednotlivých planét, postáv a povypisovali krásne myšlienky, ktoré ich v knihe oslovili.

      Touto formou sa s nami chcú o svoje postery a ich obsah podeliť. Chlapcov veľmi chválim a verím, že im chuť do tvorivosti a čítania nevymizne.

      Mgr. Eliška Slížová

     • KONTAKTY NA ÚČELY KOMUNIKÁCIE

     • Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy, denne k dispozícii, 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk, zsstefanikalc@gmail.com

      Sekretariát školy: 047/4333648 (ut. - štvr.), 0911650190 (denne 8.00 - 12.00 hod.), zsstefanikalc@gmail.com

      Kontakty na zamestnancov školy: brnova@zsstefanikalc.sk, meszarosova@zsstefanikalc.sk, balazsova@zsstefanikalc.sk, anderle@zsstefanikalc.sk, KamenskaZuzana@zsstefanikalc.sk, fungacova@zsstefanikalc.sk, tuharska@zsstefanikalc.sk, tokarova@zsstefanikalc.sk, kleja@zsstefanikalc.sk, karasekova@zsstefanikalc.sk, polomsky@zsstefanikalc.sk, haskova@zsstefanikalc.sk, pataiova@zsstefanikalc.sk, setnickova@zsstefanikalc.sk, pentka@zsstefanikalc.sk, lukas.plesavsky@gmail.com, zakovicova@zsstefanikalc.sk, krupova@zsstefanikalc.sk, cepkova@zsstefanikalc.sk, vojdulova@zsstefanikalc.sk, krutekova@zsstefanikalc.sk, luptakova@zsstefanikalc.sk, rusnakova@zsstefanikalc.sk, bozsoova@zsstefanikalc.sk, chamulova@zsstefanikalc.sk, bacova@zsstefanikalc.sk, peliova@zsstefanikalc.sk, borosova@zsstefanikalc.sk, benediktyova@zsstefanikalc.sk, vavrikova@zsstefanikalc.sk, slizova@zsstefanikalc.sk, portelekyova@zsstefanikalc.sk, matuskova@zsstefanikalc.sk, trnkova@zsstefanikalc.sk, joza@zsstefanikalc.sk, vretenickova@zsstefanikalc.sk, malcekova@zsstefanikalc.sk, zenkova@zsstefanikalc.sk, stierankova@zsstefanikalc.sk, rajnakova@zsstefanikalc.sk, zbojova@zsstefanikalc.sk, juriga@zsstefanikalc.sk, guglavova@zsstefanikalc.sk, tutkova@zsstefanikalc.sk, geratova@zsstefanikalc.sk, sebianova.eva@zoznam.sk, lenhartova@zsstefanikalc.sk, tkacova@zsstefanikalc.sk, slancova@zsstefanikalc.sk, makka@zsstefanikalc.sk, horvathova@zsstefanikalc.sk, miseng@zsstefanikalc.sk, zatkova@zsstefanikalc.sk, dorokova@zsstefanikalc.sk, schleicherova@zsstefanikalc.sk, krokosova@zsstefanikalc.sk, kubicekova@zsstefanikalc.sk, kovacikova@zsstefanikalc.sk, sumecova@zsstefanikalc.sk, hroncekova@zsstefanikalc.sk, nociarova@zsstefanikalc.sk, krnacova@zsstefanikalc.sk, ludo.hrobon@gmail.com, sebianova.eva@zoznam.sk

     • MÁME ZA SEBOU HISTORICKY PRVÚ SÚŤAŽ ATTOMAT

     • So žiakmi 7. ročníka sme sa prihlásili do súťaže MatX, ktorú pre žiakov pripravila nezisková organizácia P-MAT, poskytujúca služby v oblasti vzdelávania. Chceli sme si v štvorčlennom tíme zmerať sily so svojimi rovesníkmi. Výzvou pre zapojenie sa bola atraktívnosť súťaže. Je to internetová tímová matematická súťaž, v ktorej tím odpovedá online vždy len na jednu práve zadanú úlohu. V rámci príprav sme si na hodinách informatiky vyskúšali demo verzie pre tímy aj pre jednotlivcov. Avšak z dôvodu aktuálnej situácie bola presunutá na neurčito a neskôr zrušená.

      Sme otvorení novým trendom a výzvam, ani na okamih sme nezaváhali a keď od P- MAT-u prišla ponuka online individuálnej matematickej súťaže, siedmi žiaci  s online podporou  p. uč. B. Zbojovej začali s registráciou. Nevedeli sme do čoho ideme, keďže s takýmto organizovaním „súťaže na diaľku“ sme doposiaľ nemali skúsenosti. Sme radi, že sa našli odvážlivci, a tak máme za sebou historicky prvú súťaž Attomat

      Vo štvrtok 16. 4. 2020 so štartom o 15:15 sa riešilo 20 logických úloh, kde sa hodnotila nielen správnosť riešenia, ale aj rýchlosť zadávania odpovedí. Všetkým zúčastneným: D. Kovács (7.M), N.P. Bakaljarová (7.M), B. Uhrík(7.A), F. Golský (7.M), V. Poprocký (7.M), M. Ľuptáková (7.M) a T. Kruteková (7.M) ďakujeme za skvele odvedenú prácu. Zverejnenie výsledkov súťaže nás nesmierne potešilo. Naši žiaci sa v skupine 118 nadaných siedmakov zo Slovenska a Čiech umiestnili nad naše očakávania. Najlepšie umiestnenie získali David Kovács – 31.miesto, ktorý správne vyriešil 13 úloh  za 59 minút a Nika Petra Bakaljarová – 40. miesto, ktorá za 59 minút správne vyriešila 12 úloh.

      Chceme sa poďakovať všetkým rodičom zúčastnených žiakov za ich podporu počas prerušeného vyučovania na školách.

      Mgr. Beata Zbojová, vyučujúca matematiky

     • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

     • Veľkonočné prázdniny trvajú od 9.4.2020 do 14.4.2020. Nástup  na online vyučovanie po prázdninách je 15.4.2020 (streda).

      Želáme Vám prijemné prežitie veľkonočných sviatkov v zdraví a pohode! Ďakujeme za zvládnutý mesiac prerušeného vyučovania!

       

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie