• VIANOČNÉ PRIANIE

     • Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2020 Vám, milí priatelia, želajú žiaci a zamestnanci ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

      Ceníme si Vašu pomoc, podporu a spoluprácu, ktorú ste nám dávali počas celého roka 2019!

      Vianočné prázdniny trvajú od  23.12.2019 - 7.1.2020. Vyučovanie začína 8.1.2020 (streda).

      Vianočná náladička.mp4

     • PRED VIANOČNÝMI PRÁZDNINAMI SME SA POĎAKOVALI ŽIAKOM

     • 20.12.2019 sme sa opäť stretli s našimi žiakmi, aby sme sa im poďakovali za zapájanie sa do rôznych aktivít, ktoré organizujeme v súčinnosti hlavne so školským parlamentom.

      Ocenili sme žiakov, ktorí sa zapojili do fotografickej súťaže Zelený objektív 2019. Mgr. Erika Vavríková, pani učiteľka zodpovedná za vedenie školského parlamentu odovzdala ceny Emilovi Lokšovi VIII.A, Emke Kapišovskej II.C a Sebastiánovi Mezöovi V.B. Zároveň sme dnes odoslali fotografie našich žiakov aj do celoslovenskej súťaže Zelený objektív 2019, ktorú organizuje Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene.

      Poďakovali sme sa našim žiakom mesiaca november 2019 za jednotlivé triedy: Peter Csaba I.A, Adam Boháčik I.B, Lilien Ladošová I.C, Barbora Bariaková II.A, Adam Marák II.B, Roman Babinský II.C, Barbora Lenhardová III.A, Sofia Okohríbová III.B, Karolína Halgašová III.C, Barbora Vojteková IV.A, Richard Tomek IV.B, Lilly Galádová IV.C, Pavol Kršiak V.A, Nela Bakšová V.B, Šimon Peter Kamenský V.C, Jozef Cerovský VI.M, Adrian Petík VI.A, Nella Národová VI.B, Marek Nagy VII.M, Adam Čomaj VII.A, Jessica Yu VII.Š, Viktória Kalamárová VIII.M, Laura Tóthová VIII.A, Jakub Kaliňák VIII.Š, Nikoleta Doróková IX.M, Jaroslav Malček IX.A a Henrich Šulek IX.B.

      Žiakom mesiaca november 2019 sa stal Heňo Šulek z IX.B triedy. Členovia školského parlamentu a vybraní zamestnanci školy ocenili jeho výsledky: úspešná reprezentácia na obvodnom kole Technickej olympiády – 1.miesto a postup na krajské kolo. Heňo je výborný športovec, ktorý hrá úspešne hokej a svoje korčuliarske schopnosti zúžitkoval na Európskom dni rodičov a školy, keď robil svojim mladším spolužiakom z II.C inštruktora korčuľovania. Jeho všestranné športové nadanie mu prinieslo úspech aj v Novohradských hrách v atletike, keď v behu na 300 m dosiahol 3. miesto.

      ĎAKUJEME, ŽIACI!

     • VIANOČNÁ NÁLADA V III.A

     • Vianočná nálada panovala aj v 3.A triede, kde sme sa spolu všetci zišli 20.12.2019 na Vianočnej besiedke. Deti si pripravili pre rodičov krátky program a potom spolu tvorili, rozprávali sa a zabávali. Veď nie len zhon prináša tento predvianočný čas. Je to práve obdobie, keď sa naše srdcia viac otvárajú, lebo to je to pravé posolstvo Vianoc - láska, spolupatričnosť, empatia, solidarita... Veľmi si vážim a som hrdá na všetky deti z mojej triedy, pretože dokázali, spolu so svojimi rodičmi, potešiť svoju spolužiačku darčekmi a tak aj pre ňu vytvoriť skutočne šťastné Vianoce.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • VIANOČNÉ STRETNUTIE V.B TRIEDY

     • V predvianočnom zhone sme si predsa našli čas, aby sme sa na chvíľu zastavili a venovali sa jeden druhému. Dňa 18. 12. 2019 rodičia a starí rodičia prijali pozvanie na Vianočné stretnutie do 5. B triedy. Žiaci ako prekvapenie pripravili krátky program – zahrali na keyboarde, zaspievali, zarecitovali a zavinšovali, a tak potešili všetkých prítomných.

      Ešte raz by som sa chcela poďakovať rodičom za príjemnú atmosféru, že si našli čas a prišli medzi nás. Teším sa na ďalšie stretnutie.

      Za fotky ďakujeme pánovi Turtákovi.

      Mgr. Erika Vavríková

     • VYSTÚPILI SME NA VIANOČNÝCH TRHOCH

     • Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku, kedy sa rodina a blízki stretávajú a trávia spolu nezabudnuteľné chvíle plné pohody a lásky. Túto čarovnú atmosféru umocňuje radosť v očiach našich detí, ktoré už túžobne očakávajú všetky prekvapenia ukryté pod vianočným stromčekom. Už tradične sa v našom meste konajú vianočné trhy, na ktorých svojim spevom či tancom vytvárajú sviatočnú atmosféru aj žiaci našej školy. Takto zavinšovali všetkým prítomným krásne sviatky a všetko len to najlepšie v nastávajúcom roku. Šťastné a veselé...

      Mgr. Adela Gerátová

     • PREDVIANOČNÝ TÍMBILDING

     • 18.12.2019 sa pedagogickí a odborní zamestnanci stretli na tímbildingovej aktivite venovanej problematike vyhorenia, schopnosti zvládania záťažových a stresových situácií, schopnosti relaxovať. Na aktivitu sme si pozvali psychologičku Mgr. Andreu Sajenkovú, ktorá s nami realizovala rôzne spoločné aktivity a sprostredkovala nám aj teoretické východiská problematiky. Ďakujeme, dobre nám to padlo!

     • OBDOBIE ADVENTU

     • ADVENT - adventus - príchod - Boh prichádza na zem v ľudskej podobe, dáva sa nám poznať. Advent nám pripomína radostný očakávaný príchod Ježiša Krista predpovedaný starozákonnými prorokmi. V Adventnom čase sa pripravujeme na Vianoce, počas ktorých si pripomíname Ježišovo narodenie. O tom sú Vianoce!

      Pripravujeme cestu v našich srdciach Božiemu Synovi, aby mohol prísť k nám, aby v nás prebýval. Boh si vybral jednoduché nazaretské dievča Pannu Máriu /uchránenú od dedičného hriechu/ za Matku svojho Syna - Ježiša Krista. Po stretnutí s archanjelom Gabrielom bez váhania vyslovuje – „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane, podľa tvojho slova!“ Lk /1, 27-38 /. S  pokorou sa Panna Mária skláňa pred „Božou Láskou“ a Svetlo zalieva celú zem. Boh  ju vyzdobil čistotou, radosťou a krásou duše. Adventnú dobu výstižne vyjadrujú aj rorátne sväté omše ktoré majú mariánsky duchovný aspekt, RORÁTY - Roráte coeli de super - Rosu dajte nebesia z hora.  Tento adventný čas radosti z príchodu Božieho Syna je slávený latinskou svätou omšou skoro ráno pred svitaním v našich chrámoch.

      Neodmysliteľným symbolom Adventu je zelený okrúhly veniec-/nádej na večný Nebeský Jeruzalem/ so 4 fialovými  sviecami, tretia svieca ružová - GAUDETE - raduj sa. Fialová - pokánie a kajúcnosť /zmena v mojom konaní a zmýšľaní/.

      V radostnom adventnom duchu sa niesla aj hodina katolíckeho náboženstva pre žiakov 6. ročníka. Pozvanie prijal páter Emil správca farnosti Krista kráľa Rúbanisko. Žiakov zaktivizoval  k spoločnému  spevu hrou na gitare.  Ďakujem pátrovi Emilovi!

      Aj tento rok žiaci I. a II. stupńa navštevujúci katolícke náboženstvo sa spolu stretli tak „netradične“ na spoločnej Noci čítania Biblie v našej školskej telocvični. Duchovným príhovorom a spoločnou modlitbou žiakov povzbudil k čítaniu Svätého Písma a zároveň zahájil správca farnosti Navštívenia Panny Márie mesto vdp. Slavomír Marko, za čo mu ďakujem.  

      Potom boli žiaci rozdelení do piatich pracovných skupín, kde pod vedením  animátorov pracovali s textami zo Svätého Písma. Konkrétne, Starý zákon kniha Exodus - starozákoný patriarcha Mojžiš. Ich úlohou bolo prečítaný biblický text prerozprávať, výtvarne odprezentovať, biblický príbeh zdramatizovať. Žiaci boli veľmi tvoriví a hravou formou aj danú úlohu zvládli na jednotku s hviezdičkou, začo im ĎAKUJEM!

      Po spoločnej práci so Svätým Písmom sme sa vo večerných hodinách presunuli pešo na nočnú adoráciu do kostola Krista kráľa Rúbanisko. Pred vyloženou Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou sme sa spoločne pomodlili ruženec svetla a litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. V tichu modlitby a chrámu sme prežili s Pánom Ježišom pekné chvíle. 

      Spoločne s p. uč. Mgr. Erikou Vavríkovou sme sa chladnou nocou  presunuli do vykúrených priestorov našej školy a pokračovali vo veselých spoločenských hrách a pozeraní biblických príbehov  a filmov cez projektor. V hravom a veselom šantení sme spoločne prežili peknú  biblickú adventnú Noc čítania Biblie. ĎAKUJEM PÁNU BOHU!

      Poďakavanie patrí našej p.r. riaditeľke Mgr. Gabriele Aláčovej že sme aj tento rok mohli v priestoroch školy spoločne prežívať chvíle so žiakmi nad Božím Slovom.

                                                                                                   Mgr. Jozef Juriga učiteľ NBK

     • DIGITÁLNY MARKETING

     • Žiaci deviateho ročníka sa zúčastnili na prednáške na tému Digitálny manažment. Viedol ju študent Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci Adam Spodniak, ktorý pracuje pre spoločnosť Google a vzdeláva žiakov, ale aj dospelých v oblasti digitalizácie. Jej cieľom je oboznámiť žiakov s možnosťou sebavzdelávania absolvovaním kurzov s rôznym zameraním v Digitálnej garáži, za ktorý získajú certifikát, ktorý akceptujú aj zamestnávatelia.

      V súčasnosti prebieha aj súťaž s „Grow with Google“ – Vzdelávaj sa s Googlom, v ktorej žiaci môžu vyhrať výlet do centrály Google v Bratislave, získaním čo najväčšieho počtu certifikátov. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zamestnanci školy na www.digitalnagaraz.sk.  Prednáška bola zaujímavá a poučná.

                                                                                                                                                             Mgr. Mária Mäkká

     • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z NEMECKÉHO JAZYKA

     • Na našej základnej škole sa koncom novembra uskutočnila Olympiáda z nemeckého jazyka.

      V kategórii 1A, čiže mladší žiaci, /5. 6. a 7. ročník/ sa zúčastnilo 10 žiakov,

      v poradí podľa umiestnenia: Filip Golský, Košková Leah, Bakaljarová Nika Petra, Nagy Marek, Štromajerová G. Sascha, Ľuptáková Martina, Vrábľová Karin, Yu Jessica, Matušková Petra a Križanová Michaela.  

      Všetci žiaci sa snažili a majú osobitnú pochvalu aj za odvahu, keďže sa učia tento cudzí jazyk len prvý rok. V kategórii 1B, /žiaci 8. a 9. ročníka/ sa zúčastnilo tiež 10 žiakov. Títo žiaci si zmerali jazykové vedomosti a znalosti z nemeckého jazyka v čítaní s porozumením, posluchu a gramatike.

      Umiestnenie v kategórii 1B: Števková Viktória,Gondášová Patrícia, Stančíková Ema, Kuviková Zuzana,  Paálová Ema, Janštová Alexandra, Triznová Vivien, Kalamárová Viktória, Spodniaková Petra a Šinková Natália.

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme za účasť a výhercom držíme palce na obvodnom kole! Aj snaha hovoriť /sprechenJ/ sa cení, takže to nikdy nevzdávajte: „viel Glück“ und schöne Winterferien.

      PhDr. Anita Slancová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie