• Spracúvanie osobných údajov

    • V prípade škôl a školských zariadení je právnym základom na spracovávanie osobných údajov zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby pedagogickej dokumentácie je uvedený v § 11 ods. 6 a rozsah osobných údajov potrebných pre zasielanie do centrálneho registra žiakov je uvedený v § 157 uvedeného zákona.

     Zákon 245/2008 Z. z.

     K spracúvaniu týchto osobných údajov v zmysle citovaných ustanovení zákonov škola nepotrebuje súhlas dotknutej osoby.

     Vo všeobecnosti platí, že školy a školské zariadenia ako prevádzkovatelia osobných údajov môžu poskytnúť osobné údaje detí a žiakov tretím stranám:

     a. na základe osobitného zákona, t.j. ak osobitné predpisy ukladajú týmto tretím stranám povinnosť spracúvania osobných údajov za určitým zákonom vymedzeným účelom, alebo

     b. iným osobám alebo organizáciám iba so súhlasom dotknutých osôb (pri dotknutých osobách mladších ako 16 rokov sa vyžaduje súhlas ich zákonného zástupcu)

     V tejto súvislosti škola požaduje súhlas so spracovaním osobných údajov od zákonných zástupcov.

     Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie