• Monitorovanie priestoru kamerovým systémom

    • Prevádzkovateľ kamerového systému: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 11941/8, 984 03  Lučenec, IČO: 35991593

     Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), budú poskytované nasledovným príjemcom: orgánom činným v trestnom konaní a súdu a v podobe videozáznanom budú uchovávané 15 dní.

     Monitorovaný priestor je označený viditeľnými piktogramami a to pri vstupe do areálu školy na bránach školy, vchodových dverách do budov ako aj pri vstupe na multifunkčné ihrisko.

     Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie albeo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie