• Monitorovanie priestoru kamerovým systémom

    • Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov

     OCHRANA MAJETKU SPOLOČNOSTI – KAMERY

     Názov školy: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

     IČO: 35991593

     ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZOOÚ)

     Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len OÚ), z ktorých je zrejmé:

     • Kategória dotknutých osôb
     • Právny základ na ich spracovanie
     • Kategórie spracúvaných OÚ, ako aj
     • Doba, počas ktorej bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

     Dotknuté osoby

     Účel spracúvania osobných údajov

     Právny základ spracúvania osobných údajov

     Doba spracúvania

     Príjemcovia

     Fyzická osoba zaznamenaná na zázname z kamerového zariadenia

     OCHRANA MAJETKU, ŽIVOTA A ZDRAVIA

     Účelom je monitorovanie priestorov školy na účely ochrany majetku, života a zdravia - KAMERY

     Čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia – oprávnený záujem

     Oprávneným záujmom je ochrana majetku školy a predchádzanie škodám monitorovaním osôb, ktoré sa v priestoroch školy zdržujú (zamestnanci, žiaci, zákonní zástupcovia a verejnosť), a ochrana života a zdravia osôb pohybujúcich sa v monitorovacom priestore

     14 dní odo da vyhotovenia záznamu

     Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona.

     Fyzická osoba, ktorej osobné údaje požadujú orgány verejnej moci

     POSKYTOVANIE OÚ ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI NA ZÁKLADE ICH POŽIADAVKY

     Pozn. Poskytovanie OÚ v prípade vyžiadania orgánom verejnej moci, napr. ak orgány činné v trestnom konaní žiadajú o záznam z kamier pre účely ochrany tretích osôb, tj pre iné účely ako účely školy

     Čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia – nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 171/1993 Z.z., zákona č. 160/2015 Z. z. a zákona č. 370/1990 Z. z.

     Žiadosť o poskytnutie osobných údajov sa uchováva 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka

     Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona

     Strany sporu, účastníci konania a ďalšie zúčastnené osoby

     AGENDA VYBAVOVANIA SÚDNYCH SPOROV

     Čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo  zákona č. 160/2015 Z. z., zákona č. 244/2002 Z. z., zákona 301/2005 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 38/1993 Z. z., zákona č. 162/2015 Z. z.. zákona č. 233/1995 Z.z. a súvisiacich právnych predpisov

     10 rokov po právoplatnom skončení príslušného konania

      

      

     Fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb

     UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSôB

     Čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo ZOOÚ a zo súvisiacich právnych predpisov

     5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená

     Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona

      

     • Škola nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov.
     • Škola neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo EÚ/Európskeho hospodárskeho priestoru)
     • Škola nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

     V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

     V súvislosti so spracovávaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

     1. Na základe žiadosti vyžadovať od školy potvrdenie:
     • či sú alebo nie sú jej OÚ spracúvané
     • za akých podmienok
     • vrátane rozsahu ich spracúvania
     • účelu ich spracúvania
     • doby ich spracúvania
     • informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov
     1. Na základe žiadosti vyžadovať od školy opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenia neúplných OÚ
     2. Na základe žiadosti vyžadovať od školy vymazanie/likvidáciu OÚ, ak
     1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali
     2. V prípadoch, kedy boli OÚ spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie OÚ alebo iná výnimka
     3. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu
     4. Sú OÚ spracúvané nezákonne
     5. Na to, aby sa splnila zákonná povinnosť, musia byť osobné údaje vymazané.
     1. Na základe žiadosti vyžadovať od školy obmedzenie spracúvania OÚ, ak:
     1. Dotknutá osoba namieta správnosť OÚ a to počas obdobia umožňujúceho škole overiť správnosť OÚ
     2. Spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
     3. Škola už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku
     1. Z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané buď (a) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme ale (b) na základe oprávneného záujmu školy ako prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch, pokiaľ by škola vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie)
     2. Podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR,
     • Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na osobneudaje@zsstefanikalc.sk
     • Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. AK je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), škola má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.
     • V prípade pochybností o dodržiavaní povinnosti súvisiacich so spracúvaním OÚ sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na: Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 12. 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

     Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza na sekretariáte školy aj na webovom sídle www.zsstefanikalc.edupage.org


     Vnútorné a vonkajšie priestory školy sú označené viditeľným piktogramom

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie