• Oznamy

    • PREMÁVKA NA ULICI SZABÓA

     Vážení rodičia!

     Oslovujeme Vás s požiadavkou na zabezpečovanie plynulej premávky na Ulici J. Szabóa.

     Prosíme rodičov, aby neblokovali premávku zbytočným státím pred bránou školy v ranných hodinách a v čase rannej dopravnej špičky! Žiadame rodičov, aby nestáli na vstupe do areálu školy z Ulice Szabóa, ktorý potrebujeme mať priechodný pre vjazd a výjazd auta na zabezpečovanie dovozu stravy ale aj pre potreby záchrannej a požiarnej služby. Zároveň prosíme vodičov, aby neblokovali výjazdy domov obyvateľov.

     Je nevyhnutné prispôsobenie premávky a rýchlosti charakteru ulice.

     Len porozumením, vzájomnou ohľaduplnosťou dokážeme zmierňovať náročnosť každodennej premávky na Ulici Szabóa.

     Za porozumenie ďakujem!

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


     EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE NA HLAVNEJ BUDOVE - ĎAKUJEME RODIČIA!

     Vážení rodičia!

     Počas jesenných prázdnin sme namontovali posledné exteriérové žalúzie na vnútornej strane hlavnej budovy. Dokončili sme tak 3-ročné snaženie s cieľom zmierňovať teploty v triedach a zlepšovať komfort výučby.

     Za pomoc veľmi pekne ďakujeme Vám, vážení rodičia! Vonkajšie žalúzie sme financovali z príspevkov rodičov do fondu OZ Školák Lučenec a z 2%!

     Zároveň ďakujeme pánovi J. Juraštíkovi a firme Lukra-plast, s.r.o. za pomoc a realizáciu.

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


     TELEFONICKÉ KONTAKTY NA VYCHOVÁVATEĽOV ŠKD

     Meno a priezvisko vychovávateľa

     Oddelenie

     Triedy

     Telefonický kontakt

     Zuzana Péliová

     I. oddelenie

     1.A+5.A+5.B

     421 903 586 580

     Zdenka Kruteková

     II. oddelenie

     1.B + 2.C

     421 903 585 269

     Jana Luptáková

     III. oddelenie

     I. C

     421 903 597 508

     Alexandra Bokorová

     IV. oddelenie

     II.A + II.C

     421 903 503 583

     Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová

     V. oddelenie

     II.B + II.C

     421 903 583 753

     Bc. Ildiko Chamulová

     VI. oddelenie

     III. A + V. C

     421 903 585 211

     Bc. František Gondáš

     VII. oddelenie

     III. B + V. C

     421 910 384 303

     Mgr. Maroš Bunganič

     VIII. oddelenie

     IV.A + V.B

     421 903 583 506

     Lenka Rusnáková

     IX. oddelenie

     IV. B + V. C

     421 903 588 614

     Bc.Martina Gurajová

     X. oddelenie

     IV.C

     421 910 368 693


     ŠKOLSKÉ OVOCIE PRE ŽIAKOV ZDARMA

     Vážení rodičia!

     Využite program Školské ovocie, ktorý je v školskom roku 2022/2023 pre žiakov zdarma!

     Frekvencia dodávok: 2x do mesiaca v rámci veľkej prestávky príp. obeda počas školského roka. Cena: ovocie + ovocná šťava: 0€/mesiac (dotovaná finančná pomoc).

     Prvé školské ovocie obdržia žiaci už 19.9.2022!

     Objednávky: Bc. Anna Kaššová, vedúca výdajnej školskej jedálne


     MLIEKO PRE ŽIAKOV ZDARMA

     Vážení rodičia, milí žiaci!

     V školskom roku 2022/2023 budú všetci žiaci dostávať 1x mesačne mlieko v rámci mliečneho programu a to zdarma. V prípade požiadavky na bezláktózové mlieko, je potrebné kontaktovať triedneho učiteľa alebo vedúcu výdajnej školskej jedálne kassova@zsstefanikalc.sk.


     DOUČOVANIE

     V školskom roku 2022/2023 ponúkame žiakom okrem krúžkovej činnosti aj rôzne formy doučovania. Doučovanie sa týka prípravy na súťaže a olympiády, Testovanie 5 a 9, potrebu dobrať a upevniť učivo.

     Žiaci môžu kedykoľvek osloviť vyučujúceho predmetu v prípade, ak potrebujú dovysvetľovať učivo a upevniť učivo.

     Ak bude školám ponúknutý projekt Spolu múdrejší, určite sa do tohto projektu doučovania ako škola zapojíme!

     Doučovanie II.B

     PaedDr. Svetlana Tokárová, PhD

     Doučovanie MAT, FYZ

     PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

     Doučovanie IV.A

     Mgr. Silvia Brnová

     Doučovanie SJL,ANJ

     Mgr. M. Majorová Portelekyová

     Doučovanie SJL, hudobné vystúpenia

     Mgr. Eliška Slížová

     Doučovanie ANJ

     Mgr. Erika Vavríková

     Doučovanie a príprava na súťaže

     Mgr. Ingrid Hašková

     Douč. MAT/CHE a príprava na súťaže

     Mgr. Andrea Karlíková

     Doučovanie IV.B

     Mgr. Zuzana Mészárosová

     Doučovanie MAT a príprava na súťaže

     Mgr. Beata Zbojová

     Doučovanie IV.C

     PaedDr. Ildikó Balázsová

     Doučovanie MAT a príprava na súťaže

     Mgr. Renáta Vreteničková

     Doučovanie SJL

     Mgr. Zita Kubíčeková

     Doučovanie I.B

     Mgr. Zuzana Kamenská

     Doučovanie GEG, DEJ - príprava na olympiády

     Mgr. Martina Rajnáková

     Doučovanie NEJ - príprava na súťaže

     PhDr. Anita Slancová

     Doučovanie ANJ - príprava na olympiády, súťaže

     Mgr. Veronika Mikulášová

     Doučovanie I.C

     Mgr. Zuzana Fungáčová


     PRÍSPEVKY DO FONDU OZ ŠKOLÁK

     Zástupcovia tried na zasadnutí OZ Školák Lučenec 8.9.2022 schválili príspevok do fondu rodičovského združenia na školský rok 2022/2023 v nasledovnej výške:

     pre 1 dieťa       spolu  17 €

     pre 2 deti         spolu  23 €

     pre 3 deti         spolu  29 € 

     pre 4 deti         spolu  35 € 

     Uvedenú sumu môže zákonný zástupca dieťaťa vyplatiť:

     - priamo triednemu učiteľovi v deň rodičovských stretnutí 12.9.2022 a 13.9.2022

     alebo

     - prevodom na účet OZ Školák v Prima banke IBAN: SK74 5600 0000 0060 6153 7001 – uprednostňujeme. Do informácie pre príjemcu je potrebné  napísať meno a triedu dieťaťa/detí.

     Ďalšie termíny výberu: 20.10.2022,  20.11.2022

     Uvedomujeme si súčasnú náročnú ekonomickú situáciu, preto môžu rodičia zasielať príspevky aj po častiach!

     2. V školskom roku 2021/2022 boli finančné prostriedky investované: mikulášske balíčky, poplatky za notára, vecné ceny pre ocenených žiakov, príspevky na autobusy (plavecký, lyžiarsky výcvik),  príspevok na autobus – letný tábor ŠKD, učebné pomôcky na robotiku a sú plánované na vonkajšie žalúzie na hlavnej budove, ktorých montáž je plánovaná na I.polrok nového školského roka;

     3.Na základe potrieb bol naplánovaný rozpočet použitých finančných prostriedkov

     Mikulášske balíčky: 1ks 3€  (2000 €), notár: 100 €, ocenenie úspešných detí: 2000 €, autobus letný tábor ŠKD: 300 €, exkurzia Bradlo – Košariská – Sereď pre žiakov 9. ročníka – 300€, v prípade realizácie lyžiarskych a plaveckých výcvikov príspevky na autobus a iné materiálno – technické potreby;

     Z uvedenej sumy bude za každého žiaka vyplatené úrazové poistenie všetkým žiakom školy.

     4. Veľmi pekne ďakujeme za príspevky v rámci možnosti darovať 2% z daní! Je to nesmierna finančná pomoc s cieľom zlepšovania materiálno – technického vybavenia školy.

     Ďakujeme za spoluprácu!

     Zdenka Kruteková, predseda OZ Školák Lučenec

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


     ČO NÁS ČAKÁ V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023?

     Aktivita 

     Termín  

     Zodpovedný PZ 

     ŠvP IV.A, IV.B, IV.C 

     9/2022 

     Mgr. S. Brnová, Mgr. Z. Mészárosová, PaedDr. Balázsová 

     LVVK 7

     4.-9.12.2022 

     Mgr. M. Pentka 

     LVVK 8

     26.3.-31.3.2023

     Mgr. M. Pentka 

     LVVK 4 

     2/2023 

     Mgr. Zuzana Mészárosová 

     Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka  

     Do 28.10.2022 

     Mgr. Zuzana Mészárosová 

     Deň otvorených dverí 

     3/2023 

     Všetci PZ  a OZ 

     Zápis do 1. ročníka 

     4/2023 

     PaedDr. M. Pataiová 

     Plavecký výcvik 3. ročník, Novolandia Rapovce 

     6/2023 

     Mgr. M. Karáseková   

     Plavecký výcvik 5. ročník, Plaváreň Rimavská Sobota 

     6.-10.3.2023 

     Mgr. L. Plešavský 

     OŽAZ II. stupeň 

     9/2022, 6/2023

     Mgr. P. Vranský 

     Didaktické hry  

     5/6/2023

     Mgr. P. Anderle 

     Letný tábor ŠKD 

     7/2023 

     J. Ľuptáková 

     Letná školička 

     8/2023 

     Mgr. G. Aláčová 

     T9-2023 

     22.3.2023 

     Ing. A. Setničková, Mgr. M. Rajnáková 

     T5-2023 

     17.5.2023 

     Ing. A. Setničková, Mgr. M. Rajnáková 

     Prijímacie konanie na SŠ 

     5/6 2023 

     Mgr. M. Rajnáková 

     Kurzy SJL 

     Celý šk.rok 

     Mgr. E. Molnárová, Mgr. Z. Kubičeková 


     VZDELÁVACIE POUKAZY

     Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. (ďalej len "zákona") a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

     Podľa § 9i ods. 3 zákona počas krízovej situácie možno príspevok na záujmové vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie.

     Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

     ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci vydá vzdelávacie poukazy do 9.9.2022 a vyzbiera poukazy do 23.9.2022. Žiak odovzdá zákonným zástupcom podpísaný vzdelávací poukaz priamo vedúcemu krúžkovej činnosti, resp. prostredníctvom triedneho učiteľa.

     Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2022 je stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).


     INFORMÁCIE K STRAVOVANIU V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

      1. Stravovanie  v školskom roku 2022/2023 začíname 6.9.2022 (utorok).

     Od 22. 8. 2022 si môžu rodičia prísť vybaviť všetky potrebné záležitosti do výdajnej školskej jedálne ohľadom stravovania: prihlásenie na stravovanie, vyplnenie prihlášky na stravovanie, prevzatie šeku, zakúpenie identifikačného čipu (2€), mliečny program, školské ovocie a pod.)

     Prihlásiť  dieťa na stravu je možné najneskôr  5. 9. 2020  do 11:00 hod.

     2. Ďalšie informácie

     - výdaj stravy: výdaj obedov je určený od 11:30 hod. do 14:00 hod.

     - stravu poskytuje Školská jedáleň pri  ZŠ Ul. Vajanského v Lučenci, žiak si vyberá z 2  jedál.

     - prevádzka školskej jedálne: pondelok až piatok: od 07.00 hod. – 15.00 hod.

     - odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné do 11.00 hod. 1 deň  vopred, odhlásiť stravu nie je možné ráno na daný deň !

     -  Prihlasovať a odhlasovať sa na stravu je možné cez ČIP v školskej jedálni, telefonicky, SMS, emailom a od septembra 2022 už aj prostredníctvom EduPage!

     Finančný  limit na úhradu stravy v 3. finančnom pásme na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov  od 01.09.2021 je nasledovné:

     - Výška stravy: žiiak  ZŠ  I.stupeň 1,21€, žiak ZŠ II. stupeň 1,30 €

     V zmysle VZN č. 1/2012 je určený príspevok na režijné náklady  v sume 4 €/mesačne každý žiak.

     - Žiakom v hmotnej núdzi, rodičia s príjmom vo výške životného minima a bez nároku na daňový bonus je poskytovaná dotácia na stravu 1,30€  (+ réžiu 4€ = hradí rodič  )

     Aby bola žiakovi poskytovaná dotácia,  musí rodič predložiť vedúcej ŠJ potvrdenie z ÚPSVaR o tom, že sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a rodič má príjem vo výške životného minima.

     Rodič, ktorý  nepoberá daňový bonus na dieťa, môže požiadať o dotáciu  vypísaním čestného vyhlásenia. (Vyhlásenie vypĺňajú obidvaja rodičia v kancelárií vedúcej ŠJ).

     3. Príspevok na stravovanie zákonný zástupca uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci formou:

     1. poštovej poukážky
     2. vkladom na účet výdajnej školskej jedálne
     3. trvalým príkazom
     4. bankovým prevodom - ČSOB Banka, účet IBAN: SK63 7500 0000 0040 2938 2792

     4. Ukončenie stravovania – odhlásenie sa z obedov: preplatky, ktoré vzniknú  pri úhrade stravy  bezhotovostne počas  školského roka, budú vrátené po  ukončení   stravovania, na základe Žiadosti o ukončenie stravovania,   na účet v tvare IBAN, ktorý uvedie zákonný zástupca.

     Vedúca výdajnej školskej jedálne: Bc. Anna Kaššová,  kontakt do kancelárie ŠJ: 0948413 421 (aj SMS) alebo email: kassova@zsstefanikalc.sk


     PREČO NÁM ZÁLEŽÍ NA TRIEDNICKÝCH HODINÁCH?

     Triednická hodina nám dáva priestor kedy môžeme spoznať nielen osobnosť žiaka, ale aj jeho záujmy a vzťahy v triednom kolektíve. Buduje sa  vzťah triedneho učiteľa a žiaka (ide o prenášanie dôvery na žiaka v jeho vlastnosti a schopnosti rozvíjať sa ďalej). Môžeme zamerať našu pozornosť na vzájomné spoznávanie sa a formovanie spoločných triednych cieľov. Veľmi dôležitá je podpora na vytváranie situácií na vzájomné komunikácie – „vyjadriť sa a byť vypočutý“ vedie žiaka k možnosti ovplyvniť dianie v triede, nájsť si svoje miesto v kolektíve a podporuje jeho sociálne zručnosti.

     Na základe práce s triedami v  súčinnosti s triednymi učiteľmi sa v pozitívnom smere osvedčili triednické hodiny, ale aj na základe odporúčaní z CPPPaP (diagnostika triednych kolektívov) venovať sa práve triednickým hodinám, zameraným na vytváranie pozitívnej klímy a hlavne riešenia problémov, ktoré sa v triede vyskytujú a v neposlednom rade na podporu budovania vzťahov v triede.

     Vidíme veľkú pomoc pri výmene informácií (rozoberáme problémy z viacerých strán: žiak, rodič, pedagóg)  a tým aj rýchlejšiu možnosť reagovať na daný problém.

     Mgr. Monika Zakovičová, sociálny pedagóg


     PRIHLASOVANIE DO EDUPAGE

     Vážení rodičia,

     naša škola Vám umožňuje prezerať študijné výsledky Vašich detí priamo na internete. Na stránke www.zsstefanikalc.edupage.org zvoľte PRIHLÁSENIE a zadajte údaje, ktoré Vám poskytli triedni učitelia na rodičovskom združení.

     Dôležité je, aby rodičia nahlásili triednemu učiteľovi funkčné emailové adresy!

     Prosíme rodičov, aby používali rodičovské, nie žiacke kontá! Rodičovské kontá ponúkajú rodičom služby, ktoré nie sú prístupné v rámci žiackeho konta (napr. tlačivo o bezpríznakovosti).

     Ak sa Vám nepodarilo prihlásiť pod Vaším prihlasovacím meno, kontaktujte triedneho učiteľa a zadajte (príp. overte) Vašu emailovú adresu.
     Ak neviete heslo na rodičovské konto, systém EduPage Vám ho pošle na e-mail. Pri prihlásení zvoľte „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo.“ Rodičovské konto ponúka viac funkcií ako žiacky prístup.
     Stiahnite si aj mobilnú aplikáciu EduPage.


      POSTUP V PRÍPADE PLNENIA POISTNEJ UDALOSTI

     Vážení rodičia,

     v prípade, ak si chcete uplatniť plnenie poistnej udalosti (úraz, krádež), je potrebné kontaktovať Mgr. Slavku Adamove na telefónnom čísle 047/4333648 alebo prostredníctvom mailu zsstefanikalc@gmail.com, ktorá Vám poskytne bližšie informácie a poskytne súčinnosť v ďalších krokoch (vyplnenie tlačív a pod.).


     INFORMÁCIA PRE RODIČOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH ŠKD

     Vážení rodičia!

     Informujeme Vás, že v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho ŠKD povinný v súvislosti so započítavaní dieťaťa do zberu údajov vyplniť čestné prehlásenie, že dieťa je zapísané iba v jednom ŠKD na príslušnej ZŠ.

     Bližšie informácie:

     Čestné prehlásenie rodiča - ŠKD

     § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

     (5) Ak dieťa školského klubu detí, žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a odseku 2 (ďalej len „čestné vyhlásenie pre zber údajov“). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje

     a) identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,

     b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,

     c) údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia a

     d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.


     PEDIKULÓZA V ŠKOLSKÝCH KOLEKTÍVOCH

     Charakteristika nákazy

     Pedikulóza (zavšivenie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré vyvoláva voš detská. Postihuje ľudí všetkých vekových skupín, najviac však v mladšom a detskom veku, deti vo veku 2 – 12 rokov.

     Čo spôsobuje zavšivavenie?

     Voš detská je plochý, bezkrídly hmyz živiaci sa prúdiacou krvou hostiteľa. Je schopný parazitovať len na človeku. Samičky kladú denne 3 – 4 vajíčka, ktoré pripevňujú k vlasom vo vzdialenosti  3 – 5 mm od pokožky hlavy pevným, prakticky nerozpustným tmeľom. Vajíčka (hnidy) ostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele, po vyliahnutí priesvitné.

     Voš detská parazituje vo vlasoch celej hlavy, ale predovšetkým na vlasoch v spánkovej oblasti, záhlaví a okolo uší.

     Voš detská sa nepodieľa na prenose žiadneho infekčného ochorenia. Svojmu hostiteľovi spôsobuje nepríjemné svrbenie, ktoré ho núti škrabať sa. Takto vzniknuté ranky sa môžu sekundárne infikovať s následným ochorením kože. Svrbenie, ktoré je zapríčinené cicaním krvi na pokožke hlavy, sa objavuje predovšetkým v noci a často môže byť príčinou nespavosti.

     Ako sa možno nakaziť?

     Nakoľko voš detská je schopná parazitovať len na človeku, prameňom nákazy je zavšivavený človek.

     Šíri sa hlavne:

     • priamym kontaktom pri fyzickom dotyku hláv hlavne v kolektívoch, pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre, počas športových aktivít,
     • prostredníctvom rôznych predmetov (hrebeňov, kief na vlasy, čiapok, šálov, uterákov, osobnej a posteľnej bielizne),
     • ak sa vši dostanú na golier odevu v spoločných skrinkách alebo šatniach, môžu preliezť i na ošatenie ďalších osôb,
     • nebezpečné je aj požičiavanie slúchadiel na počúvanie hudby,
     • v dopravných prostriedkoch (prostredníctvom opierok o hlavu).

     Lezúce vši možno nájsť vizuálnou prehliadkou vlasov pri dobrom osvetlení. Citlivejšou metódou diagnózy je suché vyčesávanie, ešte citlivejšie je vlhké vyčesávanie. Mokré vši sa nedokážu tak rýchlo pohybovať a ľahšie sa vyčešú. V oboch prípadoch je potrebné použiť hustý kovový hrebeň na vši (všiváčik).

     Preventívne opatrenia

     Starostlivosť o osobnú hygienu, pravidelná výmena osobnej a posteľnej bielizne, ako i pravidelné prehliadky vlasov sú základným preventívnymi opatreniami.

     Povinnosti rodičov: častá výmena osobnej a posteľnej bielizne, pravidelné prehliadky vlasov detí, neposielať do kolektívu dieťa, informovať triedneho učiteľa a vedenie školy o výskyte vší u dieťaťa. Zbaviť detí vší musia rodičia, nie škola.

     Zdroj: Právny kuriér, január/2010

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie