• Oznamy

    • TERMÍNY, ORGANIZÁCIA A HODNOTENIE PRIJÍMANIA NA STREDNÉ ŠKOLY V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

     MŠVVaŠ SR dňa 29.4.2020 zverejnilo pokyny k procesu príjímania na 8. –ročné gymnázia a na stredné školy a učebné odbory.

     Dôležité:

     15.6.-30.6.2020 – prijímacie konanie na osemročné gymnáziá – bude riešené osobitným usmernením MŠVVaŠ SR

     Do 7.5.2020 – zverejnenie kritérií strednými školami

     Do 15.5.2020 – doručenie prihlášok základnou školou na stredné školy a učebné odbory

     Do 4.6.2020 – uchádzač alebo zákonný zástupca doručí do 4.6. potvrdenie o nastúpení na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení – odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo na adresu školy

     Do 19.6.2020 môže zákonný zástupca podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest

     ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci informuje rodičov, že v súčinnosti kariérovej poradkyne, rodičov a žiakov sme už prihlášky skompletizovali a doručili na stredné školy.

     Prijímacie konanie v „klasickom“ formáte sa ruší a nahrádzajú ho kritériá a bodový systém. V tomto smere je potrebné sledovať stránky stredných škôl, ktoré kritériá zverejnia.

     Dôležité odkazy a tlačivá na stiahnutie:

     https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

     V prípade otázok je potrebné kontaktovať kariérovú poradkyňu Mgr. Martinu Rajnákovú rajnakova@zsstefanikalc.sk


     POMôŽME HLASOVAŤ ZA ŽIHADIELKO V LUČENCI

     foto: Mesto Lučenec


     DODATOK K ŠKOLSKÉMU PORIADKU

     Dodatok č. 1 k Školskému poriadku platnému od 1.9.2019.pdf


     VOLEBNÝ PORIADOK PRE VOĽBY DO RADY ŠKOLY PRI ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA HALIČSKÁ CESTA 1191/8, 984 03  LUČENEC

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka Základnej školy M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8,  984 03  Lučenec vyhlasuje

     VOĽBY DO RADY ŠKOLY

     V súlade s § 24 ods. 16 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene o doplnení niektorých zákonov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky a uvedené funkčné obdobie členov rady školy končí 23.2.2020.

     1.Legislatívne predpisy

     • Zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
     • Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
     • Vyhláška MŠ SR č. 230/2009 Z.z., ktorou sa mení Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

     2. Ďalšie východiská z legislatívy:

     1. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy
     2. Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľ školy najneskôr 14 dní pred termínom skončenia funkčného obdobia rady školy. Zároveň deleguje svojich zástupcov do rady školy zriaďovateľ.
     3. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.
     4. Zloženie rady školy pri Základnej škole M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

     Počet oprávnených voličov:  619

     Počet členov rady školy: 11

     Zástupca pedagogických zamestnancov: 2 členovia

     Zástupca nepedagogických zamestnancov: 1 člen

     Zástupca z rodičov žiakov: 4 členovia

     Zástupca delegovaný zriaďovateľom školy: 4 členovia

     1. Volebný lístok obsahuje očíslovaný zoznam kandidátov v abecednom poradí a je zabezpečený identifikačným znakom – pečiatkou.
     2. Na hlasovací lístok sú zaradení tí kandidáti, ktorí dali súhlas so zaradením na hlasovací lístok a poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov.
     3. Voliť môžu len oprávnení voliči v jednotlivých skupinách (pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, ktorí sú pracovnom pomere ku dňu volieb, rodičia žiakov základnej školy).
     4. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním.

     9.a Voľba zástupcu z radov rodičov:

     Rodičia hlasujú v rámci rodičovského združenia 6.2.2020 v jednotlivých triedach. Triedny učiteľ vydá rodičovi hlasovací lístok. Rodič podpíše prevzatie hlasovacieho lístka. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade školy. V hlasovacom lístku môže rodič zakrúžkovať 1 kandidáta   bez rozdielu počtu detí v základnej škole. Hlasovací lístok vhodí do urny. Každá trieda má vlastnú urnu. Po odhlasovaní prinesie triedny dôverník urnu a prezenčnú listinu spolu s neprevzatými volebnými lístkami volebnej komisii na sekretariát školy. Prevzatie urny podpíše člen volebnej komisie pre rodičov.

     Doplňujúca voľba pre rodičov, ktorí sa nezúčastnili rodičovského združenia 6.2.2020, sa uskutoční 7.2.2020 od 7.00 – 8.30 v pavilóne A.

     9.b Voľba zástupcu z radov nepedagogických zamestnancov:

     Nepedagogickému zamestnancovi je vydaný hlasovací lístok, nepedagogický zamestnanec sa podpíše do prezenčnej listiny a hlasovací lístok vhodí do urny č. 2. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade školy. V hlasovacom lístku môže nepedagogický zamestnanec zakrúžkovať 1 kandidáta.

     9.c Voľba zástupcu z radov pedagogických zamestnancov:

     Pedagogickému zamestnancovi je vydaný hlasovací lístok, pedagogický zamestnanec sa podpíše do prezenčnej listiny a hlasovací lístok vhodí do urny č. 1. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade školy. V hlasovacom lístku môže pedagogický zamestnanec zakrúžkovať maximálne 2 kandidátov.

     1. Volebné komisie majú najmenej troch členov. Žiaden člen volebnej komisie nemôže kandidovať vo voľbách, ktoré riadi.
     2. Člen volebnej komisie je písomne menovaný riaditeľom školy.
     3. Predseda volebnej komisie stanoví dĺžku trvania volieb, oboznámi voličov so spôsobom hlasovania a korektným označením voľby kandidáta.
     4. Volebná komisia zabezpečí, že vytlačené volebné lístky, ktoré neboli vydané voličom so zapísaním voliča do prezenčnej listiny budú skartované v prítomnosti volebnej komisie.
     5. Po vykonaní volieb volebné komisie zrátajú odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy platných hlasovacích lístkov.
     6. Riešenie sporných otázok je v kompetencii volebnej komisie. 
     7. Volebná komisia po skončení volieb spočíta odovzdané hlasovacie lístky a spočíta hlasy na platných hlasovacích lístkoch. Pri sčítaní hlasovacích lístkov sú prítomní len členovia volebnej komisie.
     8. Volebná komisia vyhotoví zápisnice z volieb do rady školy v každej skupine voličov, ktorá volí svojich zástupcov v rade školy, ktorú podpíšu všetci členovia volebnej komisie. Súčasťou každej zápisnice sú prezenčné listiny voličov.
     9. Zápisnica volebnej komisie obsahuje:
     • Označenie volieb
     • Termín konania volieb
     • Počet oprávnených voličov
     • Zoznam všetkých navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov, ktoré získali zoznam zvolených členov rady školy
     1. Do rady školy sú zvolení vo voľbách do rady školy tí zástupcovia pedagogických, nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov, ktorí získali vo voľbách najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve rozhodne žrebovaním za účasti riaditeľky školy.
     2. Volebná komisia vyhlási a zverejní výsledky volieb publikovaním v priestoroch ZŠ, na webovej stránke školy, na nástenke edupage a odovzdá zápisnice a prezenčné listiny  riaditeľke školy.
     3. Dokumentácia k voľbe do rady školy je archivovaná v základnej škole.
     4. Ustanovujúce zasadnutie rady školy zabezpečí riaditeľ školy.
     5. Na ustanovujúcom zasadnutí rady školy si členovia rady školy spomedzi sebe zvolia predsedu rady školy. Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do rady školy, mená a priezviská členov rady školy, meno a priezvisko zvoleného predsedu rady školy a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí zvolený predseda rady školy. Prílohou k zápisnici  tvoria prezenčné listiny voličov a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov do rady školy. Zápisnicu a prezenčné listiny je predseda rady školy povinný do 3 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy zaslať zriaďovateľovi základnej školy.

     3.Harmonogram volieb do rady školy:

     1. Navrhovať kandidáta môže ktorýkoľvek z voličov alebo môže sám oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do rady školy. Termín predloženia návrhov je 29.1.2020.
     2. 22.1.2020 – zasadnutie rady rodičov, na ktorom požiada riaditeľka školy zástupcov rodičov o predloženie kandidátov do rady školy.
     3. Do 31.1.2020 – predloženie súhlasu s kandidatúrou za člena rady školy za rodičov, vrátane súhlasu s ochranou osobných údajov.
     4. 23.1.2020 – návrhy na kandidáta za člena do rady školy za pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
     5. 24.1.2020 – doplňujúce návrhy na kandidátov (vychovávateľky ŠKD) a návrhy na kandidátov z nepedagogických zamestnancov.
     6. 3.2.2020 - 8.00 – 9.00 malá jazyková učebňa-  voľba do rady školy – pedagogickí zamestnanci
     7. 3.2.2020 – 9.00 – 9.30  V.B  – voľby do rady školy – nepedagogickí zamestnanci
     8. 6.2.2020 – 16.00 hod. – rodičovské združenie – voľba do rady školy – voľba zástupcov rodičov

     7.2.2020 – 7.00 – 8.00 – voľba do rady školy – voľba zástupcov rodičov

     1. Zasadnutie volebnej komisie za pedagogických zamestnancov 3.2.2020 9.00 hod. malá jazyková učebňa
     2. Zasadnutie volebnej komisie za nepedagogických zamestnancov 3.2.2020 9.30  - V.B trieda
     3. 7.2.2020 o 15.00 hod. učebňa kontinuálneho vzdelávania – zasadnutie volebnej komisie pre sčítanie hlasov za zástupcov rodičov
     4. 7.2.2020 zverejnenie výsledkov volieb do rady školy na webovej stránke školy.
     5.  O konaní potenciálneho druhého kola budú rodičia informovaní prostredníctvom webovej stránky školy a edupage.
     6.  19.2.2020 16.00 hod.  – ustanovujúca rada školy, zvoláva riaditeľka školy

     4.VOLEBNÉ komisiE

     Volebná komisia pre voľbu do rady školy z pedagogických zamestnancov:

     PaedDr. Martina Pataiová, Mgr. Slavka Adamove, Mgr. Iveta Anderová

     Volebná komisia pre voľbu do rady školy za nepedagogických zamestnancov:

     Ing. Agnesa Setničková, Mgr. Stanislav Polomský, Mgr. Pavel Anderle

     Volebná komisia na sčítanie hlasov rodičov:

     Mgr. Slavka Adamove, Zdenka Kruteková,  Dana Andilová

     V Lučenci, Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


     PRIJÍMACIE KONANIE

     Riaditeľstvo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci vyhlasuje prijímacie konanie pre žiakov 4. ročníka do 5. ročníka bežnej triedy so športovou prípravou – zameranie na ľadový hokej pre školský rok 2020/2021.

     Podmienky pre účasť na prijímacom konaní

     1.Prihláška do bežnej triedy so ŠPP, potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti, súhlas zákonného zástupcu (súčasť prihlášky), súhlas so spracovaním osobných údajov (súčasť prihlášky)

     2.Úspešné zvládnutie všeobecno – motorických testov a špeciálnych výkonostných testov

     Termíny:

     Rodičovské združenie

     28.1.2020           Zimný štadión Lučenec

     Všeobecno – motorické výkonostné testy:

     17.2.2020 (pondelok), 14.00 hod. ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, telocvičňa

     V tento termín priniesť vyplnenú prihlášku a potvrdenie od pediatra, v prihláške je potrebné vyplniť aj súhlas so spracovaním osobných údajov Prihláška do bežnej triedy so ŠPP pre školský rok 2020/2021.docx

     Špeciálne výkonostné testy:

     19.2.2020 (streda), 13.30 hod., Zimný štadión Lučenec

     Vyšetrenie u telovýchovnej lekárky: podľa upresnenia v marci 2020

     Organizačné pokyny:

     Dieťa sprevádza zákonný zástupca. Je potrebné si priniesť športové oblečenie a vhodnú obuv do telocvične, výstroj, korčule na zimný štadión.

     Kontakt: ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, zsstefanikalc.edupage.org, riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

     Za HC Lučenec: Mgr. Lukáš Plešavský, 0905526942


     NA KONCI 1. POLROKA OBDRŽÍ ŽIAK VÝPIS SLOVNÉHO HODNOTENIA ALEBO KLASIFIKÁCIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ŽIAKA ZA 1. POLROK

     Na základe par. 55 ods. 10 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydá triedny učiteľ žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. 

     Tento výpis nie je verejnou listinou. 

     Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

     Žiadosť o vydanie vysvedčenia za 1.polrok.docx


     PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 3. ROČNÍKA

     Termín: 13.1. – 17.1.2020

     Miesto konania základného plaveckého výcviku: Krytá plaváreň Rimavská Sobota

     Potrebná výbava k absolvovaniu základného plaveckého výcviku: plavky, šľapky, plavecké okuliare, plavecká čiapka, župan (alebo 2 veľké osušky), sprchový gél, fén, hrebeň.

     Preukaz poistenca

     Finančné zabezpečenie pobytu:  Na plavecký výcvik prispieva OZ Školák Lučenec, ktorý uhrádza autobusovú dopravu. 

     Žiak uhrádza na celý týždeň 20€ (vstupy do plavárne).

     Plán organizačného zabezpečenia:

     Spôsob prepravy: dopravca p. Jozef  Šróba

     Odchod – čas a miesto: Žiak prichádza do školy, spolu s vyučujúcimi sa presunie k  parkovisku pri mestskom parku, odchod autobusu o 8:15 hod

     Návrat– čas a miesto: Odchod z Rimavskej Soboty o 12:30 hod., príchod do ZŠ M. R. Štefánika Lučenec cca 13:30 hod.. Žiaci odchádzajú na obed, následne do ŠKD

     Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok, riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania. Žiak dodržiava poriadok zariadenia, v ktorom sa uskutočňuje základný plavecký výcvik.

     Personálne obsadenie:

     Vedúci základného plaveckého výcviku: Mgr. Zuzana Mészárosová

     Pedagógovia: Mgr. I. Hašková, Mgr. Z. Fungáčová, Mgr. M Karáseková, triedni učitelia III. ročníka

     Zákonný zástupca vypĺňa informovaný súhlas a zabezpečí potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa zúčastniť sa plaveckého výcviku         

     Podklady budú žiakom odovzdané vo štvrtok 12.12.2019. Vyplnené tlačivo je potrebné priniesť do 9.1.2020


     OZNÁMENIE O OBMEDZENÍ PREMÁVKY NA ULICI J.SZABÓA

     Riaditeľstvo Základnej školy M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec, Vám týmto

     oznamuje

     že v čase od 06.12.2019 (piatok) od 8.30 hod. do 08.12.2019 (nedeľa) do 18.00 hod., bude ulica J.Szabóa v Lučenci uzatvorená z dôvodu uloženia novej elektrickej prípojky od reštaurácie Notre pizza a bar k základnej škole pod cestnou komunikáciou na tejto ulici. Realizácia výmeny elektrickej prípojky je odstraňovaním havarijného stavu.

     Uvedený časový rozsah uzávierky je orientačný a môže sa meniť vplyvom nepredvídateľných okolností.

     Obmedzenie premávky bude riešené dopravným značením.

     Obyvateľom, ktorí bývajú na ulici J.Szabóa, bude umožnený vjazd motorových vozidiel. Taktiež bude umožnený vjazd zásobovacieho motorového vozidla školy. Zamestnanci nebudú v uvedenom čase parkovať na ulici J.Szabóa.

      Za porozumenie ďakujeme.

      V Lučenci, dňa 04.12.2019                                      

     Mgr.Gabriela Aláčová v.r., riaditeľka školy                 


     INFORMÁCIA K PLATBÁM V ZÁVERE KALENDÁRNEHO ROKA

     Výber príspevku na činnosť školského klubu za mesiace november, december 2019 v zmysle smernice o výbere príspevku na ŠKD je povinnosť zákonného zástupcu uhradiť do 15.11.2019, avšak najneskôr do 10.12.2019 musia byť finančné prostriedky na účte.

     Poplatok za stravu do školskej jedálne je potrebné uhradiť do 10.12.2019.

     Doklady o cestovných výdavkoch žiakov na preplácanie do 10.12.2019 vedúcej ŠJ.


     EDUPAGE PONÚKA ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM MOŽNOSŤ VYTLAČIŤ POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

     Vážení rodičia,

     program Edupage ponúka možnosť vytlačiť si potvrdenie o návšteve školy, ktoré je zabezpečené tzv. QR kódom. Postup vytlačenie potvrdenia o návšteve školy nájdete v dokumente Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy.docx


     POSTUP V PRÍPADE PLNENIA POISTNEJ UDALOSTI

     Vážení rodičia,

     v prípade, ak si chcete uplatniť plnenie poistnej udalosti (úraz, krádež), je potrebné kontaktovať Mgr. Slavku Adamove na telefónnom čísle 047/4333648 alebo prostredníctvom mailu zsstefanikalc@gmail.com, ktorá Vám poskytne bližšie informácie a poskytne súčinnosť v ďalších krokoch (vyplnenie tlačív a pod.).


     TESTOVANIE 5 - 2019

     Dňa 20. 11. 2019 (streda) sa uskutoční Testovanie 5 - 2019. Žiaci 5. ročníka píštu testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Bližšie informácie: Špecifikácia testu z matematiky.pdf, Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry.pdf, Základné informácie T5-2019.pdf

     ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO - VYUČOVACIEHO PROCESU

     V súvislosti s organizačným zabezpečením T5 – 2019 dňa 20. 11. 2019 (streda) Vás informujeme o organizačnom zabezpečení dňa:

     1. - 4. ročník sa učí podľa rozvrhu;

     5. ročník – píše testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa časového harmonogramu, žiaci následne odchádzajú na obed a domov;

     6. ročník – sa učí 4. hodiny; pre žiakov 6. ročníka sú zabezpečené 2 workshopy: Téma Motýle  s lektorkou Gabrielou Benčúrikovou a 3D tlač v rámci projektu IT akadémia;

     7. - 9. ročník - filmové predstavenie kine Star OC Galéria; Film Kto je ďalší – film zameraný na problematiku kyberšikanovania, cena 3 €, viac o filme https://www.ktojedalsi.sk/


     ŠTATÚT MATEMATICKEJ TRIEDY PLATNÝ OD 1.11.2019

     Pedagogická rada na svojom zasadnutí 23.10.2019 schválila Štatút matematickej triedy, kotrý je platný od 1.11.2019.

     Štatút matematickej triedy platný od 1.11.2019.pdf


     PRIHLASOVANIE DO EDUPAGE

     Vážení rodičia,

     naša škola Vám umožňuje prezerať študijné výsledky Vašich detí priamo na internete. Na stránke www.zsstefanikalc.edupage.org zvoľte PRIHLÁSENIE a zadajte údaje, ktoré Vám poskytli triedni učitelia na rodičovskom združení.
     Ak sa Vám nepodarilo prihlásiť pod Vaším prihlasovacím meno, kontaktujte triedneho učiteľa a zadajte (príp. overte) Vašu emailovú adresu.
     Ak neviete heslo na rodičovské konto, systém EduPage Vám ho pošle na e-mail. Pri prihlásení zvoľte „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo.“ Rodičovské konto ponúka viac funkcií ako žiacky prístup.
     Stiahnite si aj mobilnú aplikáciu EduPage.


     PRÍSPEVOK DO FONDU RZ

     Vážení rodičia!

     OZ Školák Lučenec na svojom zasadnutí 17.9.2019 schválilo výšku príspevku do fondu RZ nasledovne:

     1-členná rodina 13 €, 2-členná rodina 17 €, 3-členná rodina 21 €, 4-členná rodina 25 €

     3 termíny zberu financií: k 17.9, k 25.10, k 30.11

     Príspevok do fondu RZ je možné uhradiť aj banovkým prevodom. V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka/žiakov a triedy.

     číslo účtu OZ ŠKOLÁK LUČENEC: 6061537001/5600

     SK7456000000006061537001

     ĎAKUJEME!


     ŠKOLSKÝ PORIADOK

     Školský poriadok pre žiakov ZŠ M.R.Štefánika v Lučenci.pdf


     VZDELÁVACIE POUKAZY 2019

     Financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy sa realizuje na základe zákona č.597/2003 Z.z. § 4ae zo 6. novembra 2003 v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 9. 2017) a nariadenia vlády č.630/2008 Z.z.§ 9 z 10. decembra 2008.

     Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Hodnota vzdelávacieho poukazu pre rok 2019 je 3,20 €/mesiac.

     Žiak môže využiť vzdelávací poukaz aj na inej škole alebo v inom školskom zariadení, vrátane ZUŠ. Žiak nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania.

     Vziať už odovzdaný vzdelávací poukaz a použiť ho v inej škole alebo školskom zariadení  v priebehu príslušného školského roka je možné len z objektívnych dôvodov, napríklad, ak sa rodina žiaka presťahovala, záujmové vzdelávanie zaniklo, zmenil sa zdravotný stav dieťaťa a podobne.

     Dôležité termíny

     do 10.9.2019  - Vydanie vzdelávacích poukazov – každý žiak obdrží vzdelávací poukaz, informácia bude sprostredkovaná cez žiacku knižku.

     Zákonný zástupca podpíše vzdelávací poukaz a žiak ho odovzdá príslušnému vedúcemu záujmového útvaru.

     Do 23.9.2019 - Vedúci záujmového útvaru odovzdá vyzbierané vzdelávacie poukazy so zoznamom žiakov riaditeľke školy. Škola vzdelávacie poukazy zaeviduje a odovzdá protokol zriaďovateľovi.

     Upozorňujeme všetkých záujemcov o krúžky, že zúčastňovať sa jednotlivých krúžkov môže žiak aj bez vzdelávacích poukazov.


     INFORMÁCIA PRE RODIČOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH ŠKD

     Vážení rodičia!

     Informujeme Vás, že v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho ŠKD povinný v súvislosti so započítavaní dieťaťa do zberu údajov vyplniť čestné prehlásenie, že dieťa je zapísané iba v jednom ŠKD na príslušnej ZŠ.

     Bližšie informácie:

     Čestné prehlásenie rodiča - ŠKD

     § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

     (5) Ak dieťa školského klubu detí, žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a odseku 2 (ďalej len „čestné vyhlásenie pre zber údajov“). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje

     a) identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,

     b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,

     c) údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia a

     d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.


     PEDIKULÓZA V ŠKOLSKÝCH KOLEKTÍVOCH

     Charakteristika nákazy

     Pedikulóza (zavšivenie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré vyvoláva voš detská. Postihuje ľudí všetkých vekových skupín, najviac však v mladšom a detskom veku, deti vo veku 2 – 12 rokov.

     Čo spôsobuje zavšivavenie?

     Voš detská je plochý, bezkrídly hmyz živiaci sa prúdiacou krvou hostiteľa. Je schopný parazitovať len na človeku. Samičky kladú denne 3 – 4 vajíčka, ktoré pripevňujú k vlasom vo vzdialenosti  3 – 5 mm od pokožky hlavy pevným, prakticky nerozpustným tmeľom. Vajíčka (hnidy) ostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele, po vyliahnutí priesvitné.

     Voš detská parazituje vo vlasoch celej hlavy, ale predovšetkým na vlasoch v spánkovej oblasti, záhlaví a okolo uší.

     Voš detská sa nepodieľa na prenose žiadneho infekčného ochorenia. Svojmu hostiteľovi spôsobuje nepríjemné svrbenie, ktoré ho núti škrabať sa. Takto vzniknuté ranky sa môžu sekundárne infikovať s následným ochorením kože. Svrbenie, ktoré je zapríčinené cicaním krvi na pokožke hlavy, sa objavuje predovšetkým v noci a často môže byť príčinou nespavosti.

     Ako sa možno nakaziť?

     Nakoľko voš detská je schopná parazitovať len na človeku, prameňom nákazy je zavšivavený človek.

     Šíri sa hlavne:

     • priamym kontaktom pri fyzickom dotyku hláv hlavne v kolektívoch, pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre, počas športových aktivít,
     • prostredníctvom rôznych predmetov (hrebeňov, kief na vlasy, čiapok, šálov, uterákov, osobnej a posteľnej bielizne),
     • ak sa vši dostanú na golier odevu v spoločných skrinkách alebo šatniach, môžu preliezť i na ošatenie ďalších osôb,
     • nebezpečné je aj požičiavanie slúchadiel na počúvanie hudby,
     • v dopravných prostriedkoch (prostredníctvom opierok o hlavu).

     Lezúce vši možno nájsť vizuálnou prehliadkou vlasov pri dobrom osvetlení. Citlivejšou metódou diagnózy je suché vyčesávanie, ešte citlivejšie je vlhké vyčesávanie. Mokré vši sa nedokážu tak rýchlo pohybovať a ľahšie sa vyčešú. V oboch prípadoch je potrebné použiť hustý kovový hrebeň na vši (všiváčik).

     Preventívne opatrenia

     Starostlivosť o osobnú hygienu, pravidelná výmena osobnej a posteľnej bielizne, ako i pravidelné prehliadky vlasov sú základným preventívnymi opatreniami.

     Povinnosti rodičov: častá výmena osobnej a posteľnej bielizne, pravidelné prehliadky vlasov detí, neposielať do kolektívu dieťa, informovať triedneho učiteľa a vedenie školy o výskyte vší u dieťaťa. Zbaviť detí vší musia rodičia, nie škola.

     Zdroj: Právny kuriér, január/2010


     E-AKTOVKA

     Zdigitalizované učebnice pre školy aj pre rodiny

     www.eaktovka.sk

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie