• Oznamy

    • PRÍSPEVKY DO FONDU OZ ŠKOLÁK LUČENEC V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

     Vážení rodičia!

     Zástupcovia tried na zasadnutí OZ Školák Lučenec 7.9.2023 schválili príspevok do fondu rodičovského združenia na školský rok 2023/2024 v nasledovnej výške:

     za 1 dieťa       spolu 17 €

     za 2 deti         spolu  23 €

     za 3 deti         spolu  29 € 

     za 4 deti         spolu  35 € 

     Uvedenú sumu môže zákonný zástupca dieťaťa vyplatiť:

     - priamo triednemu učiteľovi v deň rodičovských stretnutí 11. a 12. 9. 2023

     alebo

     - prevodom na účet OZ Školák Lučenec v Prima banke IBAN: SK74 5600 0000 0060 6153 7001 – uprednostňujeme. Do informácie pre príjemcu je potrebné napísať meno a priezvisko a triedu dieťaťa/detí.

     Ďalšie termíny výberu: 18.10.2023,  22.11.2023

     Uvedomujeme si súčasnú náročnú ekonomickú situáciu, preto môžu rodičia zasielať príspevky aj po častiach!

     Na základe potrieb bol naplánovaný rozpočet použitých finančných prostriedkov: Mikulášske balíčky výška príspevku na žiaka do 3,50€, poplatky notár, ocenenie úspešných žiakov, príspevok na dopravu letný tábor ŠKD, príspevok na dopravu lyžiarsky výcvik 4. ročník, príspevok na dopravu plavecký výcvik 3. ročník, príspevok na dopravu exkurzia Bradlo – Košariská – Sereď pre žiakov 9. ročníka, príspevok 95. výročie založenia školy;

     Z uvedenej sumy bude za každého žiaka vyplatené úrazové poistenie všetkým žiakom školy.

     Veľmi pekne ďakujeme za príspevky v rámci možnosti darovať 2% z daní! Je to nesmierna finančná pomoc s cieľom zlepšovania materiálno – technického vybavenia školy. V školskom roku 2022/2023 sme tieto finančné prostriedky použili na stropné roletky do 6 tried a zborovne na 2. poschodí pavilónu A. V školskom roku 2023/2024 plánujeme montáž vonkajších žalúzií na 1. poschodí pavilónu A.

     Vážení rodičia!

     Aj vďaka Vašej podpore spoločne skvalitňujeme úroveň našej školy!

     Ďakujeme za spoluprácu!

     Zdenka Kruteková, predsedkyňa OZ Školák Lučenec

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     ______________________________________________________________________________________________

     TRIEDNICKÉ HODINY V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

     Trieda

     Termín triednickej hodiny

     I.A

     Štvrtok: 6. hodina

     I.B

     Štvrtok: 6. hodina

     I.C

     Pondelok: 5. hodina

     II.A

     Utorok: 6. hodina

     II.B

     Streda: 6. hodina

     II.C

     Streda: 6. hodina

     III.A

     Piatok: 6. hodina

     III.B

     Štvrtok: 6. hodina

     III.C

     Piatok: 5. hodina

     IV.A

     Streda: 6. hodina

     IV.B

     Štvrtok: 6. hodina

     V.A

     Utorok: 6. hodina

     V.B

     Piatok: 5. hodina

     V.C

     Pondelok: 6. hodina

     VI.A

     Pondelok: 7. hodina

     VI.B

     Streda: 7. hodina

     VI.C

     Utorok: 7. hodina

     VII.A

     Utorok: 7. hodina

     VII.B

     Štvrtok: 7. hodina

     VII.C

     Utorok: 7. hodina

     VIII.A

     Utorok: 7. hodina

     VIII.B

     Štvrtok: 7. hodina

     VIII.C

     Utorok: 7. hodina

     IX.A

     Piatok: 6. hodina

     IX.B

     Piatok: 6. hodina

     IX.C

     Utorok: 7. hodina

      


     PREČO NÁM ZÁLEŽÍ NA TRIEDNICKÝCH HODINÁCH?

     Triednická hodina nám dáva priestor kedy môžeme spoznať nielen osobnosť žiaka, ale aj jeho záujmy a vzťahy v triednom kolektíve. Buduje sa  vzťah triedneho učiteľa a žiaka (ide o prenášanie dôvery na žiaka v jeho vlastnosti a schopnosti rozvíjať sa ďalej). Môžeme zamerať našu pozornosť na vzájomné spoznávanie sa a formovanie spoločných triednych cieľov. Veľmi dôležitá je podpora na vytváranie situácií na vzájomné komunikácie – „vyjadriť sa a byť vypočutý“ vedie žiaka k možnosti ovplyvniť dianie v triede, nájsť si svoje miesto v kolektíve a podporuje jeho sociálne zručnosti.

     Na základe práce s triedami v  súčinnosti s triednymi učiteľmi sa v pozitívnom smere osvedčili triednické hodiny, ale aj na základe odporúčaní z CPaP (diagnostika triednych kolektívov) venovať sa práve triednickým hodinám, zameraným na vytváranie pozitívnej klímy a hlavne riešenia problémov, ktoré sa v triede vyskytujú a v neposlednom rade na podporu budovania vzťahov v triede.

     Vidíme veľkú pomoc pri výmene informácií (rozoberáme problémy z viacerých strán: žiak, rodič, pedagóg)  a tým aj rýchlejšiu možnosť reagovať na daný problém.

     Mgr. Monika Zakovičová, sociálny pedagóg

      ______________________________________________________________________________________________

      ŠKOLSKÝ PORIADOK OD 1.9.2023

     Pedagogická rada na svojom zasadnutí 30.8.2023 schválila školský poriadok od 1.9.2023.

     Školský poriadok pre žiakov ZŠ M.R.Štefánika v Lučenci od 1.9.2023.pdf

     ______________________________________________________________________________________________

     STRAVOVANIE OD 1.9.2023

     Stravovanie v školskom roku 2023/2024 začína 5.9.2023 (utorok).

     Už od 21.8.2023 Vám, vážení rodičia, vieme poskytnúť aktuálne informácie ohľadom stravovania osobne, telefonicky, prostredníctvom mailu. Noví stravníci  si môžu vyzdvihnúť Identifikačný čip (2€) v kancelárií u vedúcej výdajnej školskej jedálne (ŠJ). Predídeme tak zdĺhavejšiemu vybavovaniu prvý školský deň 4.9.2023.

     Prihlásiť dieťa  na stravu  môžete  po vyplnení prihlášky na stravovanie u vedúcej výdajnej ŠJ a to najneskôr do 4.9.2023 do 11:00 hod.

     Ďalšie informácie:

     Výdaj stravy: výdaj obedov je určený od 11:30 hod. do 14:00 hod.

     Stravu zabezpečuje ZŠ Ul. Vajanského v Lučenci, žiak si vyberá z 2 jedál.

     Prevádzka školskej jedálne: pondelok až piatok: od 07.00 hod. – 15.00 hod.

     Odhlásiť resp. prihlásiť na stravu je možné do 11.00 hod. 1 deň  vopred. Nie je možné odhlásiť obed ráno na daný deň!

     Prihlasovať a odhlasovať sa na stravu je možné  cez  ČIP v školskej jedálni, alebo cez internetovú stránku  školy EduPage, emailom, SMS.

     Finančný limit na úhradu stravy v 3. finančnom pásme na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov je  aktuálne nasledovné:

     Výška stravy: žiak ZŠ I.stupeň - 1,70 €  a žiak ZŠ  II. stupeň - 1,90 €

     Od 1.5.2023  je obed dotovaný (tzv. obedy zadarmo) pre  každého žiaka, ktorý sa zúčastnil vyučovania a odobral  obed,  v prípade choroby a neodhlásenia  stravy nie je obed dotovaný a rodič hradí za obed plnú sumu.

     V zmysle VZN č. 01/2023 je určený príspevok na režijné náklady v sume 5 €/mesačne každý žiak. 

     Žiakom v hmotnej núdzi a v pásme životného minima  je poskytovaná dotácia na stravu 1,70€  a 1,90€ (+ réžia 5€) - nehradí rodič, ak o to požiada prostredníctvom žiadosti v kancelárií výdajnej ŠJ a k žiadosti musí rodič predložiť vedúcej výdajnej ŠJ  potvrdenie z ÚPSVaR o tom, že je poberateľom dávok v hmotnej núdzi alebo sa nachádza v pásme životného minima.

     Žiakom, ktorých zdravotný stav podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie a naše zariadenie školského stravovania diétne jedlo nezabezpečuje, môže rodič požiadať o vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zákonnému zástupcovi žiaka. Je potrebné priniesť do kancelárie výdajnej ŠJ potvrdenie od lekára špecialistu, vyplniť žiadosť s číslom účtu, na ktorý bude dotácia vyplácaná.

     Príspevok na stravovanie zákonný zástupca uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci formou:

     a. poštovej poukážky

     b. vkladom na účet ŠJ

     c. trvalým príkazom

     d. bankovým prevodom - ČSOB Banka , účet IBAN : SK63 7500 0000 0040 2938 2792

     Ukončenie stravovania – odhlásenie sa z obedov:

     Preplatky, ktoré vzniknú  pri úhrade stravy  bezhotovostne počas školského roka, budú vrátené po  ukončení  stravovania na základe Žiadosti o ukončenie stravovania, na účet v tvare IBAN, ktorý uvedie zákonný zástupca .

      VEDÚCA VÝDAJNEJ ŠJ: Bc. Anna Kaššová,  TEL.KONTAKT do kancelárie ŠJ : 0948413 421 aj SMS alebo   email: kassova@zsstefanikalc.sk

     ______________________________________________________________________________________________

     ŠKOLSKÉ OVOCIE A MLIEČNY PROGRAM

     V programe Školské ovocie pokračujeme aj v školskom roku 2023/2024. Každé dva týždne obdrži žiak ovocie a nápoj zdarma. Dodávateľom je spoločnosť Valman Banská Bystrica. V prípade záujmu je potrebné požiadať vedúcu výdajnej školskej jedálne.

     Pokračujeme aj v zabezpečovaní mliečneho programu pre každého žiaka raz mesačne a zdarma. Dodávateľom je spoločnosť Rajo. Do tohto programu sú všetci žiaci automaticky prihlásení!

     VEDÚCA VÝDAJNEJ ŠJ: Bc. Anna Kaššová,  TEL.KONTAKT do kancelárie ŠJ : 0948413 421 aj SMS alebo   email: kassova@zsstefanikalc.sk

     ______________________________________________________________________________________________

     PRIHLASOVANIE DO EDUPAGE

     Vážení rodičia,

     naša škola Vám umožňuje prezerať študijné výsledky Vašich detí priamo na internete. Na stránke www.zsstefanikalc.edupage.org zvoľte PRIHLÁSENIE a zadajte údaje, ktoré Vám poskytli triedni učitelia na rodičovskom združení.

     Dôležité je, aby rodičia nahlásili triednemu učiteľovi funkčné emailové adresy!

     Prosíme rodičov, aby používali rodičovské, nie žiacke kontá! Rodičovské kontá ponúkajú rodičom služby, ktoré nie sú prístupné v rámci žiackeho konta (napr. tlačivo o bezpríznakovosti).

     Ak sa Vám nepodarilo prihlásiť pod Vaším prihlasovacím meno, kontaktujte triedneho učiteľa a zadajte (príp. overte) Vašu emailovú adresu.
     Ak neviete heslo na rodičovské konto, systém EduPage Vám ho pošle na e-mail. Pri prihlásení zvoľte „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo.“ Rodičovské konto ponúka viac funkcií ako žiacky prístup.
     Stiahnite si aj mobilnú aplikáciu EduPage.


      POSTUP V PRÍPADE PLNENIA POISTNEJ UDALOSTI

     Vážení rodičia,

     v prípade, ak si chcete uplatniť plnenie poistnej udalosti (úraz, krádež), je potrebné kontaktovať Mgr. Slavku Adamove na telefónnom čísle 047/4333648 alebo prostredníctvom mailu zsstefanikalc@gmail.com, ktorá Vám poskytne bližšie informácie a poskytne súčinnosť v ďalších krokoch (vyplnenie tlačív a pod.).


     INFORMÁCIA PRE RODIČOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH ŠKD

     Vážení rodičia!

     Informujeme Vás, že v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho ŠKD povinný v súvislosti so započítavaní dieťaťa do zberu údajov vyplniť čestné prehlásenie, že dieťa je zapísané iba v jednom ŠKD na príslušnej ZŠ.

     Bližšie informácie:

     Čestné prehlásenie rodiča - ŠKD

     § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

     (5) Ak dieťa školského klubu detí, žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a odseku 2 (ďalej len „čestné vyhlásenie pre zber údajov“). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje

     a) identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,

     b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,

     c) údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia a

     d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.


     PEDIKULÓZA V ŠKOLSKÝCH KOLEKTÍVOCH

     Charakteristika nákazy

     Pedikulóza (zavšivenie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré vyvoláva voš detská. Postihuje ľudí všetkých vekových skupín, najviac však v mladšom a detskom veku, deti vo veku 2 – 12 rokov.

     Čo spôsobuje zavšivavenie?

     Voš detská je plochý, bezkrídly hmyz živiaci sa prúdiacou krvou hostiteľa. Je schopný parazitovať len na človeku. Samičky kladú denne 3 – 4 vajíčka, ktoré pripevňujú k vlasom vo vzdialenosti  3 – 5 mm od pokožky hlavy pevným, prakticky nerozpustným tmeľom. Vajíčka (hnidy) ostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele, po vyliahnutí priesvitné.

     Voš detská parazituje vo vlasoch celej hlavy, ale predovšetkým na vlasoch v spánkovej oblasti, záhlaví a okolo uší.

     Voš detská sa nepodieľa na prenose žiadneho infekčného ochorenia. Svojmu hostiteľovi spôsobuje nepríjemné svrbenie, ktoré ho núti škrabať sa. Takto vzniknuté ranky sa môžu sekundárne infikovať s následným ochorením kože. Svrbenie, ktoré je zapríčinené cicaním krvi na pokožke hlavy, sa objavuje predovšetkým v noci a často môže byť príčinou nespavosti.

     Ako sa možno nakaziť?

     Nakoľko voš detská je schopná parazitovať len na človeku, prameňom nákazy je zavšivavený človek.

     Šíri sa hlavne:

     • priamym kontaktom pri fyzickom dotyku hláv hlavne v kolektívoch, pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre, počas športových aktivít,
     • prostredníctvom rôznych predmetov (hrebeňov, kief na vlasy, čiapok, šálov, uterákov, osobnej a posteľnej bielizne),
     • ak sa vši dostanú na golier odevu v spoločných skrinkách alebo šatniach, môžu preliezť i na ošatenie ďalších osôb,
     • nebezpečné je aj požičiavanie slúchadiel na počúvanie hudby,
     • v dopravných prostriedkoch (prostredníctvom opierok o hlavu).

     Lezúce vši možno nájsť vizuálnou prehliadkou vlasov pri dobrom osvetlení. Citlivejšou metódou diagnózy je suché vyčesávanie, ešte citlivejšie je vlhké vyčesávanie. Mokré vši sa nedokážu tak rýchlo pohybovať a ľahšie sa vyčešú. V oboch prípadoch je potrebné použiť hustý kovový hrebeň na vši (všiváčik).

     Preventívne opatrenia

     Starostlivosť o osobnú hygienu, pravidelná výmena osobnej a posteľnej bielizne, ako i pravidelné prehliadky vlasov sú základným preventívnymi opatreniami.

     Povinnosti rodičov: častá výmena osobnej a posteľnej bielizne, pravidelné prehliadky vlasov detí, neposielať do kolektívu dieťa, informovať triedneho učiteľa a vedenie školy o výskyte vší u dieťaťa. Zbaviť detí vší musia rodičia, nie škola.

     Zdroj: Právny kuriér, január/2010

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie