• Učebnice

    • Školský poriadok

     Edukačné publikácie

     1. Edukačnou publikáciou je učebnica, učebný text a pracovný zošit.
     2. Žiakovi sú zapožičané učebnice na 1 školský rok. Ak žiak edukačnú publikáciu nevráti v uvedenej lehote, považuje sa za stratenú.
     3. Učebnice, ktoré majú životnosť 1 školský rok sa nevracajú.
     4. Žiak učebnice vracia aj pri prestupe na inú školu.
     5. Učebnice a učebné texty (ďalej len „učebnica“) v tlačenej podobe pre 1. ročníka ZŠ vrátane učebníc s integrovaným pracovným zošitom v tlačenej podobe majú životnosť 1 školský rok.
     6. Učebnice v tlačenej podobe pre 2. až 9.ročník ZŠ majú životnosť 5 školských rokov okrem učebníc s integrovaným pracovným zošitom v tlačenej podobe, ktoré majú životnosť 1 školský rok.
     7. Učebnice v tlačenej podobe sa môžu používať dlhšie, ako je ich životnosť, ak nie sú opotrebované alebo poškodené tak, že nemôžu slúžiť svojmu účelu.
     8. Pracovné zošity v tlačenej podobe pre všetky ročníky majú životnosť 1 školský rok, resp. viac školských rokov, ak sa používajú aj v ďalšom školskom roku (napr. cudzie jazyky)
     9. Edukačné publikácie v elektronickej podobe na pamäťovom médiu majú životnosť 5 školských rokov.
     10. Ak sa jedná o edukačnú publikáciu so životnosťou 1 školský rok, výška náhrady za jej stratu a zničenie je 100% obstarávacej ceny.
     11. Ak ide o učebnicu v tlačenej podobe so životnosťou 5 školských rokov alebo o edukačnú publikáciu v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, výška náhrady za stratu, zničenie alebo poškodenie, pre ktoré učebnica v tlačenej podobe alebo edukačná publikácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu nemôže slúžiť svojmu účelu, je
     • 100% obstarávacej ceny v prvom roku používania
     • 75% obstarávacej ceny v druhom roku používania
     • 50% obstarávacej ceny v treťom roku používania
     • 25% obstarávacej ceny vo štvrtom roku používania
     • 10% obstarávacej ceny v piatom roku používania

             m. Stratu, zničenie alebo poškodenie edukačnej publikácie možno nahradiť aj:

     • Obstaraním totožnej edukačnej publikácie, ak ide o stratu alebo zničenie
     • Uvedením edukačnej publikácie do stavu vhodného pre ďalšie použitie vo výchovno-vzdelávacom procese, ak ide o poškodenie
     • Ak ide o učebnicu, ktorá sa používa dlhšie ako je jej životnosť, náhrada za jej stratu, zničenie alebo poškodenie sa neuhrádza.

       n. Vyzbierané finančné prostriedky za stratu, zničenie a poškodenie učebníc odovzdá triedny učiteľ ekonómke školy. Nahradené učebnice odovzdá triedny učiteľ poverenému pedagógovi zodpovednému za učebnice.

             o. Za objednávky, evidenciu a kontrolu sú zodpovední poverení pedagogickí zamestnanci na I. a II. stupni!

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie