• Hmotná núdza

    • Žiaci v hmotnej núdzi

                      (Dotácie, ktoré štát poskytuje pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi)

     Aby žiakovi tieto dotácie boli poskytnuté, je potrebné, aby rodič žiaka posudzovaného na účely hmotnej núdze podľa rozhodnutia ÚPSVaR

     - predložil škole toto potvrdenie - Rozhodnutie z ÚPSVaR. Kópia  tohto rozhodnutia je zároveň prílohou k Vyhláseniu.

     - vyplnil tlačivo VYHLÁSENIE o zaradenie žiaka do zoznamu HN

     - Vyhlásenie je potrebné vyplniť vždy mesiac skôr do 10. teho v kalendárnom mesiaci, aby bolo dieťa zaradené do zoznamov nasledujúci mesiac

     - neskorým vyplnením a odovzdaním Vyhlásenia, bude dieťa zaradené do zoznamov HN až o mesiac neskôr.

     Tlačivom rodičia vyhlasujú, že súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. 

      

     Žiak zaradený do zoznamu HN má nárok na:

     1. Dotáciu na stravu

     Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje:

     • na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovného a vzdelávacieho procesu , na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu, obed .
     • dotácia na žiaka je  v sume 1€ na jeden stravovací deň (obed).

      

     Cena jedného obeda :

     - pre žiakov   1. - 4. ročník         je 1,16 €   z toho   1 € je dotácia  a  0,16 €  platí rodič dieťaťa v HN

     - pre žiakov   5. – 9. ročník        je 1,22 €   z toho   1 € je dotácia  a  0,22 €  platí rodič dieťaťa v HN

      

     1. Dotáciu na školské potreby

     Dotáciu na podporu  výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie  a na vyučovanie v základnej škole.

     • za školské potreby  sa považujú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky
     • výška poskytnutej dotácie je 33,20 € na žiaka
     • poskytuje  sa v dvoch častiach a to do 25. februára  (16,60 €) a do 25. septembra (16,60 €)

      

      

       Vybavuje :  Bc. Anna Kaššová,  vedúca výdajnej školskej jedálne, tel. kontakt:  0948 413 421

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie