• Žiak v zahraničí

    • Postup, povinné doklady a iné náležitosti

     Smernica Osobitný spôsob plnenia PŠD 1.9.2022.pdf

     Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     1. Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky mimo územia SR (príloha smernice)

     V žiadosti uvádza: meno a priezvisko žiaka, bydlisko žiaka, rodné číslo žiaka, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude žiak  v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa; ak nie, do 30 dní oznámi riaditeľovi ZŠ názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje, alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti. V žiadosti požiada zákonný zástupca o vydanie učebníc a pracovných zošitov;

     1. Na základe tejto žiadosti vydáva ZŠ Rozhodnutie o povolení plnenia školskej dochádzky mimo územia SR;
     2. Zákonný zástupca zašle ZŠ v SR vždy do 15. 9 Potvrdenie o návšteve školy v zahraničí.

     Dokumenty musia byť vypísané na hlavičkovom papieri školy v zahraničí, potvrdené pečiatkou školy a podpísané riaditeľom príslušnej školy. Originál dokumentov alebo sken dokumentov pošle kmeňovej škole zákonný zástupca prostredníctvom pošty/elektronickej pošty


     KOMISIONÁLNE SKÚŠKY:

     1. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.
     2. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c) a rozhodne sa vykonať komisionálne skúšky, vykoná ich z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľka školy v kmeňovej škole spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy.
     3. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.
     4. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a nepožiada o vykonanie komisionálnych skúšok, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu povinnej školskej dochádzky. Podľa výsledkov  komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.
     5. Ak žiak o vykonanie komisionálnych skúšok nepožiada do ukončenia 10. roku plnenia povinnej školskej dochádzky, po uplynutí 10 roku plnenia povinnej školskej dochádzky, riaditeľ školy uvedie túto skutočnosť v katalógovom liste a vyradí ho z evidencie školy.
     6. V prípade ukončenia plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR a návratu žiaka do kmeňovej školy, požiadajú zákonní zástupcovia riaditeľku školy v písomnej žiadosti o zrušenie plnenia osobitného spôsobu povinnej školskej dochádzky a uvedú termín nástupu žiaka do kmeňovej školy.
     7. Ak ide o žiaka, ktorý:
     • Absolvoval aj ukončil PŠD v zahraničí,
     • Získal nižšie stredné vzdelanie a
     • má záujem pokračovať v štúdiu na strednej škole v SR,

     nekoná KS v ZŠ, ale je potrebné požiadať okresný úrad v sídle kraja o uznanie dokladu o vzdelávaní vydaného školou v zahraničí..

     1. Ak žiak:
     • ukončí osobitný spôsob plnenia PŠD v zahraničí,
     • pokračuje v ďalšom ročníku na území SR (napr. 5. až 7. ročník ZŠ plnil PŠD v zahraničí, ale ďalší ročník bude navštevovať v kmeňovej ZŠ v SR) a
     • nepožiadal o vykonanie KS podľa par. 25 ods. 5 školského zákona,

     povinnosť vykonať komisionálnu skúšku po ukončení osobitného spôsobu PŠD v tomto prípade vyplýva priamo z §25 ods. 9 školského zákona, čo znamená, že nie je potrebné predkladať žiadosť o vydanie KS zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom. Podľa výsledkov KS riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka. Žiak môže byť zaradený do ročníka, v ktorom bol zaradený v zahraničí, ale môže byť zaradený aj o ročník nižšie alebo vyššie.

     1. Na účely vykonania KS sa odporúča, aby zákonný zástupca žiaka doručil riaditeľovi kmeňovej školy kópiu posledného vysvedčenia najneskôr do 2 týždňov od ukončenia osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky.
     2. Ak je vysvedčenie, ktoré zákonný zástupca žiaka predkladá kmeňovej škole, v inom jazyku, ako je vyučovací jazyk školy, zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak zabezpečí jeho úradný preklad do slovenského jazyka na vlastné náklady. Uvedené sa netýka vysvedčenia vydaného školou z Českej republiky.
     3. Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať skúšku aj na inej škole v Slovenskej republike, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka s riaditeľom školy, v ktorej sa má skúška vykonať.
     4. Riaditeľka kmeňovej školy na základe predloženého vysvedčenia porovná vyučovacie predmety školy v zahraničí s učebným plánom kmeňovej školy a na základe tohto porovnania v rozhodnutí podľa § 5 ods. š písm. f) zákona č. 596/2003 Z.z. o povolení vykonať KS určí:
     1. Termín konania komisionálnej skúšky (ďalej len KS) (najneskôr 15 dní pred konaním KS)
     2. Obsah KS na základe vzdelávacích štandardov z vyučovacích predmetov alebo časti predmetov, ktoré neboli súčasťou vzdelávacieho programu školy v zahraničí, napr. SJL, VLA, GEG – časť o SR, Dej – zameranie na históriu Slovenska)
     3. Rozsah KS a
     4. Formu KS (prezenčná, dištančná)
     1. Riaditeľka školy vydá rozhodnutie o konaní komisionálnej skúšky, ktorý odovzdá na podpis zákonným zástupcom pri realizácii komisionálnej skúšky. Zároveň zasiela riaditeľka školy písomné oznámenie prostredníctvom e-mailu/pošty o konaní komisionálnej skúšky.
     2. Na komisionálnu skúšku sa žiak pripravuje po konzultáciách s príslušnými vyučujúcimi, ktorí žiakovi zasielajú e-mailom tematické okruhy a požiadavky na splnenie komisionálnej skúšky, rôzne úlohy, testy, poskytujú žiakovi konzultácie.
     3. Komisia pre komisionálnej skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca riaditeľky školy, členmi sú: skúšajúci učiteľ, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.
     4. Na KS môže byť prítomný zákonný zástupca žiaka, ktorý nesmie zasahovať do jej priebehu. V 1 deň môže žiak vykonať KS najviac z 2 predmetov.
     5. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.
     6. Škola vydá žiakovi vysvedčenie. Na vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: „Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku ... školou ... za ... ročník“.
     7. Ak je vysvedčenie vydané za posledný ročník vzdelávacieho programu pre 1. stupeň ZŠ, žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v 4. ročníku sa do doložky uvedie aj: „Žiak získal primárne vzdelanie.“
     8. Ak je vysvedčenie vydané za posledný ročník vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ, na vysvedčení sa uvedie aj: Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“
     9. Na konci ročníka, v ktorom žiak splnil PŠD, sa v doložke uvedie: „Žiak splnil povinnú školskú dochádzku.“
     10. Riaditeľ školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky do príslušného ročníka podľa výsledkov komisionálnej skúšky podľa § 57 a podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie