• Žiak v zahraničí

    • Žiak v zahraničí

     – manuál pre zákonných zástupcov


      

     Postup, povinné doklady a iné náležitosti

     Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     1. Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky mimo územia SR na 1 školský rok podáva zákonný zástupca žiaka Žiadosť_Osobitný_spôsob_plnenia_povinnej_školskej_dochádzky_mimo_uzemia_SR.docx

      

     V žiadosti uvádza: meno a priezvisko žiaka, bydlisko žiaka, rodné číslo žiaka, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude žiak  v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa; ak nie, do 30 dní oznámi riaditeľovi ZŠ názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje, alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti. V žiadosti požiada zákonný zástupca o vydanie učebníc a pracovných zošitov;

     1. Na základe tejto žiadosti vydáva ZŠ Rozhodnutie o povolení plnenia školskej dochádzky mimo územia SR na 1 školský rok;
     2. Zákonný zástupca zašle ZŠ v SR vždy do 15. 9 Potvrdenie o návšteve školy v zahraničí. Toto potvrdenie obsahuje predmety, ktoré sa žiak na danej škole učí.
     3. Zákonný zástupca  doručí do ZŠ v SR vysvedčenie za 1. a 2. polrok. Toto vysvedčenie musí byť úradne preložené do SJ.

      

     KOMISIONÁLNE SKÚŠKY:

     Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ, Čl. 7 Komisionálna skúška

     Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia SR môže vykonať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučovali (spravidla SJL, vlastiveda, regionálna výchova, GEG pre 8. ročník, DEJ – učivo venované národným dejinám a pod.).

     1. Zákonný zástupca dohodne termín komisionálnej skúšky na kmeňovej ZŠ  a doručí Žiadosť o komisionálne preskúšanie za 1. a 2. polrok, v ktorej uvedie termín komisionálnej skúšky.
     2. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí RŠ, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. ZŠ vydá Rozhodnutie vykonať komisionálnu skúšku
     3. ZŠ zasiela rodičovi Oznámenie o konaní komisionálnej skúšky (termín je prerokovaný so zákonným zástupcom)
     4. ZŠ písomne vymenuje komisie pre jednotlivé predmety, z ktorých bude žiak preskúšaný.
     5. Predsedovia jednotlivých komisií vyhotovia písomne Protokoly o komisionálnom preskúšaní za každý polrok osobitne.
     6. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.  V doložke sa uvádza: „Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku... školou... za .... ročník.“ (Metodický pokyn č. 22/2011, čl.4/15)
     7. Výsledok komisionálnej skúšky sa zaznamená do triedneho výkazu a katalógového listu žiaka. (Metodický pokyn č. 22/2011, čl.6/6)
     8. Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa možnosti, ktorá sa mu v ustanovení §25 ods. 5 školského zákona dáva, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.


     Smernica_Osobitný_spôsob_plnenia_povinnej_školskej_dochádzky_mimo_územia_SR.pdf


      

     E - AKTOVKA

     Zdigitalizované učebnice pre školy aj pre rodiny

     www.eaktovka.sk 


      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie