• Duálne vzdelávanie

    • Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

     Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou. uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

     Praktické vyučovanie žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva formou odborného výcviku alebo odbornej praxe, ktoré sú organizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre systém duálneho vzdelávania. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru a vykonáva sa pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora. Praktické vyučovanie žiakov formou odborného výcviku sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak získa výučný list. Odborná prax sa vykonáva v odboroch, v ktorých žiak získa iba maturitné vysvedčenie.

     Tento systém vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.

     Prečo systém duálneho vzdelávania:

     1. Získate vyššiu odbornú pripravenosť zamestnancov, reálne kopírujúcu Vaše požiadavky
     2. Ušetríte náklady na nábor zamestnancov (pracovné agentúry)
     3. Ušetríte náklady na rekvalifikáciu zamestnancov
     4. Získate možnosť vyberať si v prípade potreby nových zamestnancov
     5. Zvýšite lojalitu Vašich zamestnancov
     6. Znížite mieru fluktuácie
     7. Zlepšíte pracovné návyky zamestnancov
     8. Zlepšíte imidž Vašej firmy
     9. Zlepšíte firemnú kultúru
     10. Posilníte spoločenský status Vašej firmy
     11. Zlepšíte pozitívne vnímanie Vašej firmy v regióne
     12. Zvýšite stabilitu Vašej firmy
     13. Zvýšite záujem nových odberateľov
     14. Zvýšite zisky Vašej firmy

     Ponuka zamestnávateľov pre vstup do systému duálneho vzdelávania od 01.09.2015

     V rámci transformácie odborného školstva sa od 1.9.2015 podľa zákona č. 61/2015 Z. z o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza systém duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie.

     V rámci Národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania bol pre Vás spracovaný zoznam prvých zamestnávateľov, ktorí budú od 1. septembra 2015 poskytovať praktické vyučovania v systéme duálneho vzdelávania vo svojich prevádzkach alebo pracoviskách. V prípad, že máte záujem aby sa Vaše dieťa absolvovalo praktické vyučovanie (prax) u konkrétneho zamestnávateľa s využitím benefitov vyplývajúcich z vyššie uvedeného zákona (ďalších individuálnych benefitov nad rámec vyššie uvedeného zákona) , môžete kontaktovať priamo strednú odbornú školu alebo priamo zamestnávateľa uvedeného v zozname zamestnávateľov.

     Pre získanie širšieho množstva informácií odporúčame navštíviť stránky www.profsme.sk alebo www.potrebyovp.sk

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie