• nedisKVALIFIKUJ SA

    • Zameranie: Podpora celoživotného vzdelávania

     Názov výzvy: „Centrum celoživotného odborného vzdelávania – miesto pre rozvoj kompetencií a zvyšovania kvalifikácie mládeže a dospelých v súlade s potrebami zamestnávateľov v regióne Podpoľanie“

     Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

     http://www.scvcdetva.sk/externe/majacik/home.nsf/page/MAJA_n_o____projekty


     Z dôvodu zlepšenia výchovného a kariérneho poradenstva najmä smerom k regionálnym potrebám trhu práce sa v rámci jednej z hlavných aktivít projektu uskutočnia tri podaktivity:

     Podaktivita č. 1. vzdelávanie výchovných a kariérnych poradcov - zamestnancov ZŠ. V rámci tohto aktualizačného vzdelávania výchovný a kariérny poradcovia si rozšíria poradenské zručnosti tak, že z „kariérnych sprievodcov“ sa stanú „kariérny poradcovia„. Téma voľba povolania sa bude riešiť za aktívnej účasti vedúcich personálnych úsekov zamestnávateľov, ktorí sa aktívne budú zapájať do lektorskej činnosti formou prezentácii svojich potrieb, podmienok a možností zamestnávania mladýchudí vo veku do 25 rokov.

     Podaktivita č. 2. dvojdenný workshop s riaditeľmi ZŠ k problematike regionálneho trhu práce, jeho štruktúre a potrebám zamestnávateľov a dôležitosti kariérneho poradenstva v živote mladých ľudí.

     Podaktivita č. 3 realizuje sa pre mládežníkov vo veku 13.-15 rokov kvalitné poradenstvo so zameraním na možnosti uplatnenia sa na regionálnom pracovnom trhu. Na poradenský rozhovor a asistovanie pri osobnom rozvoji má právo každé dieťa, ale nie je ho kedy poskytnúť. Preto v rámci projektu bude vytvorený priestor, aby každý mladý človek vo veku 13-15 rokov v meste Lučenec dostal kvalitné poradenstvo a od kvalifikovaného  výchovného poradcu, ktorého sa môže zúčastniť aj rodič a zároveň sa s vybraným povolaním mal možnosť bližšie sa zoznámiť, či si ho vyskúšať.

     Podaktivita č. 3. Zavedenie efektívneho systému kariérneho poradenstva pre mladých ľudí vo veku od 13 do 15 rokov v meste Lučenec

     Cieľ: vytvoriť výchovným a kariérnym poradcom reálne podmienky na ich existenciu tak, aby ich pôsobenie bolo efektívne a mohli sa stať skutočne integrujúcim, koordinujúcim činiteľom v poradenskom procese pre žiakov a rodičov.

     Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, nepriamo rodičia

     Aktivity: Voľba povolania, asistovanie v osobnom rozvoji, vytvorenie a trvalé fungovanie efektívneho systému poradenstva;

     Výstupy: cca 500 zapojených mladých vo veku 13 -15 rokov

     Kto aktivitu vykoná: Vzdelávanie výchovných a kariérnych poradcov bude vykonané členmi Asociácie výchovného poradenstva a samotné overenie nových foriem podpory výchovného a kariérneho poradenstva bude zrealizované výchovnými poradcami na ZŠ.

     Miesto realizácie aktivity: Miestom realizácie aktivity budú prenajaté školiace priestory v meste Lučenec a priestory ZŠ v meste Lučenec.

     Výstup aktivity: Zamestnanci škôl v meste Lučenec – Výchovní a kariérni poradcovia získajú väčšie odborné kompetencie, prehľad o potrebách regionálneho trhu práce a časový priestor pre realizáciu kvalitného výchovného a kariérneho poradenstva.


     PROJEKTOVÝ DEŇ

     Posledný deň pred Veľkonočnými prázdninami sa chlapci z IX.A a IX.M zúčastnili na projektovom dni v dielňach Spojenej školy v Detve. Tento projektový deň bol súčasťou projektu "NEDISKVALIFIKUJ SA", v ktorom je naša škola zapojená vrámci podpory celoživotného vzdelávania.

     Chlapci boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina si najskôr prezrela dielne spojenej školy. Mali možnosť vidieť frézovačky, sústruhy, licovacie sústavy, ohýbačky, stružovačky a iné zaujímavé prístroje. Potom pod dohľadom pani majsterky v priebehu dopoludnia vyrobili malú lopatku. Druhá skupina pracovala v triede, a taktiež pod odborným dohľadom skladali solárne stavebnice podľa výberu. Zostrojili solárny mlyn, autíčko, psa či malú loďku. Žiaci boli s projektovým dňom spokojní a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie.

     Mgr. Martina Rajnáková

     Fotogaléria


     AKTIVITY PROJEKTU

     6.-7.2.2019 sa na Masarykovom dvore uskutočnil pracovný workshop pre riaditeľov ZŠ z Detvy a Lučenca. K zaujímavým častiam programu patrila návšteva partnera projektu spol. PPS Group a stretnutie s generálnym riaditeľom spoločnosti p. Mgr. Michalom Sýkorom ako aj podnetný workshop k otázkam výchovného a kariérového poradenstva s Mgr. Alžbetou Štofkovou Dianovskou, predsedkyňou Asociácie výchovných poradcov.


     EXKURZIA V PPS GROUP DETVA

     Dňa 24.1.2019 sa 22 chlapcov z našej školy zúčastnilo návštevy Podpolianskych strojárni - PPS Group Detva. Vo vzdelávacom centre nás oboznámili s históriou aj so súčasným výrobným procesom strojárni. Žiakom predstavili možnosti štúdia na SSŠ Detva. Dozvedeli sme sa, že strojárne vyrábajú komponenty do ťažkých banských strojov,či lesných nakladačov. Tieto komponenty sa vyvážajú do Švédska, Francúzska či Nemecka. Najzaujímavejšou časťou dňa bola prehliadka samotného závodu. Previedli nás viacerými výrobnými halami,kde sa zvárali, pílili či pieskovali jednotlivé časti strojov. Exkurzia splnila naše očakávania. Tešíme sa na ďalšie projektové dni na SSŠ v Detve.

     Realizovaná exkurzia je jednou z aktivít projektu Súkromného CVČ Detva pod názvom „Centrum celoživotného odborného vzdelávania – miesto pre rozvoj kompetencií a zvyšovania kvalifikácie mládeže a dospelých v súlade s potrebami zamestnávateľov v regióne Podpoľanie“, na ktorom participuje aj naša škola.

     Mgr. Martina Rajnáková, výchovná poradkyňa

     Zdroj foto: Súkromné CVČ Majačik Detva

        

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie