• Odstránenie spoločenských bariér - základ spoločného úspechu

    •           

     ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

     realizuje dopytovo orientovaný projekt

      

     ODSTRÁNENIE SPOLOČENSKÝCH BARIÉR -

     ZÁKLAD SPOLOČNÉHO ÚSPECHU

     1.12.2017 - 30.11.2020

     "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"


     Špecifický cieľ - Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

     Oblasť intervencie - Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému a základnému vzdelávaniu vrátane (formálnych, neformálnych a informálnych) spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a odbornej prípravy.

     ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci získala mzdové prostriedky na 5 asistentov učiteľa, 1 školského psychológa a 1 sociálneho pedagóga, ktoré umožnili už s na škole pôsobiacimi 2 asistentmi učiteľa a 1 školským špeciálnym pedagógom vytvoriť kvalifikovaný inkluzívny tím.

     EÚ a ESF financuje 95% finančných prostriedkov, 5% spolufinancovanie je zabezpečené z iných zdrojov (50% ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci z vlastných zdrojov a 50% Mesto Lučenec).


     INFORMÁCIE K PROJEKTU

     Z dôvodu nárastu žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a nárastu problematického správania sa žiakov, vysokej miery problematických rodín vzniká v školstve potreba komplexne reagovať na uvedené potreby škôl, realizovať prevenciu a zintenzívniť intervenciu v rodinách.

     Z tohto dôvodu škola vybudovala v rámci projektu inkluzívny tím. K školskému špeciálnemu pedagógovi pribudli školský psychológ a sociálny pedagóg a k 2 asistentom učiteľ ďalších 5 asistentov učiteľa.

     Tento inkluzívny tím pracuje indiviudálne s jednotlivými žiakmi, pracuje s kolektívmi tried, pedagógmi školy, zákonnými zástupcami a ďalšou komunitou ako sú odborní zamestnanci poradní, zamestnanci ÚPSVaR, polície a pod. Škola týmto spôsobom poskytuje komplexné, flexibilné a vysoko kvalifikované poradenstvo a intervenciu.

     Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny, a to na žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a orientuje sa na oblasti inklúzie, prípravy na vyučovanie, zlepšovanie úspešnosti žiakov, rozvoja sociálnych zručností, schopnosti riešiť problémy, ako aj na oblasť prevencie záškoláctva a iných sociálno – patologických javov v žiackych kolektívoch i v mimovyučovacom čase a na zlepšovaní vzťahov a atmosféry v triedach.

     Projekt zabezpečuje aj vzdelávanie pre inkluzívny tím ako aj pedagogických zamestnancov školy z dôvodu rozvoja ich kompetencií. Vzdelávanie sa bude realizovať aj pre zákonných zástupcov a aj týmto spôsobom podporíme osvetu komunity. V rámci projektu budú realizované aj dve odborné konferencie pre pedagogických a odborných zamestnancov ako aj vedenie škôl a inú odbornú verejnosť.

     Naším cieľom je zlepšenie výchovno – vyučovacích výsledkov všetkých žiakov. Celkovo nám záleží na podpore potenciálu každého jedného žiaka, rozvoj jeho silných stránok, rozvoj kľúčových kompetencií tak, aby sa zvýšila jeho motivácia pre úspešné začlenenie sa do reálneho života. Aj preto sa náš projekt volá „Odstránenie spoločenských bariér – základ spoločného úspechu.“


     AKTIVITY PROJEKTU

     Hlavná aktivita 1 - Zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno - vzdelávacom procese

     Hlavná aktivita 2 - Spolupráca s rodičmi a komunitou

     Hlavná aktivita 3 - Zlepšenie školskej úspešnosti žiakov


     PROJEKTOVÝ TÍM

     Mgr. Gabriela Aláčová - projektový manažér

     PhDr. Želmíra Čepková - manažér monitorovania

     Mgr. Slavka Adamove - finančný manažér

     Mgr. Iveta Anderová - administratíva


     INKLUZÍVNY TÍM

     Odborní zamestnanci mimo projektu:

     PhDr. Želmíra Čepková - školský špeciálny pedagóg

     Odborní zamestnanci v rámci projektu:

     Mgr. Mariana Kuráková - školský psychológ - Zabezpečenie rovnosti príležitostí vo vychovno - vyučovacom procese

     Mgr. Monika Zakovičová - sociálny pedagóg - Zabezpečenie rovnosti príležitostí vo vychovno - vyučovacom procese

     Asistenti učiteľa v rámci projektu:

     Veronika Majkútová - asistentka učiteľa - Zabezpečenie rovnosti príležitostí vo vychovno - vyučovacom procese

     Mgr. Denisa Šumecová - asistentka učiteľa - Zabezpečenie rovnosti príležitostí vo vychovno - vyučovacom procese

     Stanislava Kovačiková - asistentka učiteľa - Spolupráca s rodičmi a komunitou

     Bc. Martina Hrončeková - asistentka učiteľa - Zlepšenie školskej úspešnosti

     Monika Krnáčová - asistentka učiteľa - Zlepšenie školskej úspešnosti  


     NADVäZNOSŤ A UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU

     • Pokračujúca starostlivosť o žiakov so ŠVVP;
     • Činnosť metodického združenia inkluzívneho tímu;
     • Činnosť metodického združenia triednych učiteľov;
     • Systém konzultácií: 1x mesačne konzultácie odborných zamestnancov školy, asistentov učiteľa, pedagogických zamestnancov s odbornými zamestnancami poradní na pôde školy;
     • Metodické vedenie odborných zamestnancov – školenia, príprava informačných listov pre pedagogických zamestnancov;
     • Zabezpečovanie informovania verejnosti – zákonných zástupcov – prostredníctvom informačných tabúľ a webovej stránky školy;
     • Konzultačná činnosť inkluzívneho tímu 1x týždenne;
     • Intenzívna podpora triednických hodín aktívnou účasťou sociálneho pedagóga a školského psychológa v realizácii triednických hodín, mapovania problémov v kolektívoch, v nastavovaní opatrení a realizácii prevencie;
     • Systém „otvorených dverí“ – žiaci a zamestnanci individuálne v rámci potreby prichádzajú za odbornými zamestnancami a vyhľadávajú pomoc, radu, podporu;
     • Zabezpečovanie dištančného vzdelávania pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a žiakov, ktorí nemajú podmienky na dištančné vzdelávanie;
     • Zabezpečovanie starostlivosti o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – pravidelná konzultácia sociálneho pedagóga s triednym učiteľom a zákonnými zástupcami s cieľom podchycovania možného záškoláctva, nedostatočnej hygieny a prípravy na vyučovanie;

      


     REALIZUJEME

     ASPERGER A PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE

     Dňa 15.3.2019 som sa zúčastnila veľmi zaujímavého workshopu Asperger a „problémové správanie“ z pohľadu matky syna s aspergerom.
     Bol zameraný na široké spektrum prejavov a charakteristík diagnózy ako sú:
     Zmyslová precitlivenosť: (pachy, chute, hlavne zvuky)
     - citlivosť na zmeny
     - odlišné vnímanie sociálnych situácií
     - nejednoznačnosť komunikácie
     - výrazné záujmy
     - výnimočnosť, zaujímavé uvažovanie
     - ťažkosti v kontakte s okolím
     - odlišné správanie v rôznych situáciách a prostredí
     - stresové správanie: pri zmyslovom alebo sociálnom preťažení
     Ešte dnes mi znejú slová matky tohto dieťatka, ktoré použila: „Dieťa s AS potrebuje akceptáciu svojej odlišnosti a dôveru, že to zvládne. A hlavne, dieťa s AS to nerobí naschvál. Nie je nevychované a nezneužíva diagnózu. Nevhodné správanie je dôsledkom problému v prostredí alebo skratu nervovej sústavy...
     Pre učiteľku a pre mňa ako asistentku bolo nesmierne prospešné vypočuť si a dozvedieť sa čomu sa v práci s takýmto dieťatkom vyhýbať a naopak čo mu napomáha...
     Čomu sa vyhýbať:
     -  nepoužívať autoritatívne správanie
     - nevystavovať tlaku
     - nekričať
     - nehovoriť dlhé vety (stručne, jasne, výstižne formulovať požiadavky)
     - nepýtať sa na abstraktné veci

     Čo pomáha:
     - možnosť oddychu, sociálne voľno
     - nachádzať spúšťače a eliminovať ich
     - vopred pripraviť na zmeny
     - veriť im, keď signalizujú preťaženie
     - zostať pokojný, hovoriť potichu
     - krátke vety, konkrétne požiadavky
     - využívať ich záujmy na učenie iným veciam
     - vysvetľovať, vizualizovať
      

     „Láska k dieťaťu so špeciálnymi potrebami nie je viazaná na žiadne podmienky, ide o nepodmienenú lásku, ktorá je potvrdením bezvýhradného prijatia."

     Stanislava Kováčiková, asistentka učiteľa


     15.3.2019 si pre vychovávateľky ŠKD pripravila Mgr. Mariana Krupová, školská psychologička, prednášku na dôležité témy, s ktorými sa každý súčasný pedagóg vo svojej praxi stretáva.

     Téma č. 1 – Ako zvládať detský hnev a agresivitu

     V tejto téme sme sa venovali najmä tomu, čo je príčinou detskej agresivity, ako zvládať detský hnev a ako pomôcť sebe i dieťaťu prejsť cez tento stav. Za hlavné príčiny môžeme považovať genetické faktory, kopírovanie správania dospelých, sociálne korene agresivity, výchovnú slepotu rodičov a neuspokojenú základnú istotu. Pri detskom hneve je potrebné rozlíšiť, o aký druh hnevu ide. Je podstatné nechať dieťa zažiť svoj hnev, vyhľadať spúšťače hnevu, nechať emóciu hnevu odznieť a vytvoriť pravidlá hnevu. Prešli sme si taktiež konkrétne riešenia, ako postupovať pri hneve a venovali sme sa aj trestom a ich správnemu používaniu.

     Téma č. 2 – Ako reagovať na agresívneho rodiča

     V tejto časti prednášky sme sa venovali tomu, ako najlepšie reagovať v situáciách, kedy rodičia vystupujú v komunikácii s vychovávateľom nepriateľsky až agresívne. Vždy sa musíme zamerať na zmiernenie jeho agresivity a na oslabenie jeho útočnosti. Racionálne argumenty v takýchto situáciách nepomáhajú nakoľko rodičovo správanie je emocionálne podmienené. Napriek tomu, pri dodržiavaní určitých zásad môžeme s nepriateľsky naladeným rodičom prejsť do priateľského dialógu.

     Mgr. Mariana Krupová, školská psychologička


     25.9.2018 sa realizovalo školenie v oblasti práce so žiakmi s autizmom. Zúčastnili sa ho pedagógovia I. a II. stupňa ako aj asistenti učiteľa a odborní zamestnananci: školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg. Lektormi školenia boli  odborníci zo Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva Poltár PaedDr. Ľuboslava Porubovičová PhD.  a PhDr. Anna Melicherčíková.

     5.11.2018 sa realizovalo školenie v oblasti práce so žiakmi so sluchovým postihnutím. Zúčastnili sa ho pedagógovia I. a II. stupňa ako aj asistenti učiteľa a odborní zamestnananci: školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg. Lektormi školenia boli  odborníci Centra špeciálno – pedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej K. Supa v Lučenci PhDr. Hortenzia Sláviková a Mgr. Erika Podhorcová.

     Cieľom školení bolo získať potrebné vedomosti a základné zručnosti v práci so žiakmi s autizmom a sluchovým postihnutím, výmena skúseností pedagógov a odborných zamestnancov s odborníkmi poradenských zariadení, možnosť diskusie.

      


     METODICKÝ DEŇ PRE MATERSKÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY

     ZŠ M. R. Štefánika Lučenec v spolupráci s Komisiou prevencie protispoločenskej činnosti Mesta Lučenec a CPPPaP Lučenec pripravili pre riaditeľov, pedagógov a preventistov materských a základných škôl dňa 7.6.2018 metodický deň v krásnych priestoroch Radnice Lučenec.

     Podujatie bolo zorganizované v rámci projektu Odstránenie spoločenských bariér – základ spoločného úspechu, prostredníctvom ktorého získala ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci finančné zdroje na piatich asistentov učiteľa, školského psychológa a sociálneho pedagóga, čo základnej škole umožnilo vytvorenie inkluzívneho tímu.

     Najdôležitejším bolo však spoločné stretnutie s cieľom poskytnúť príklady dobrej praxe – prezentovať programy, odborníkov, vymeniť si skúsenosti, diskutovať, inšpirovať sa pre skvalitňovanie každodennej pedagogickej praxe.

     V odbornom programe vystúpili:

     Mgr. Mariana Krupová, školská psychologička a Mgr. Monika Zakovičová sociálna pedagogička ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, ktoré hovorili predovšetkým o každodennej intervencii v školských kolektívoch, individuálnej terapii so žiakmi, spolupráci s vedením školy, pedagógmi a rodičmi.

     Mgr. Dušana Bieleszová, renomovaná mediátorka, šéfredaktorka portálu direktor.sk a časopisu Manažment školy v praxi, priblížila problematiku školskej a rovesníckej mediácie v prostredí škôl.

     Ing. Agnesa Setničková, zástupkyňa riaditeľky školy na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci inšpirovala kolegov Programom vyučovania šťastia, ktorý je postavený na výsledkoch pozitívnej psychológie.

     Mgr. Michaela Zubčeková Tatárová PhD. z CPPPaP Lučenec priblížila zúčastneným otázku dieťaťa s aspergerovým syndrómom v prostredí škôl.

     Spoločné stretnutie prinieslo potrebu ďalšieho stretávania sa a výmeny skúseností, názorov. Otvoril sa nám priestor pre diskusie smerujúce k otázkam ako emociálna inteligencia a scitlivovanie detí, potreba detí zameraná na aktívne počúvanie a komunikáciu s nimi. Prezentovali sa podnetné programy ako Školská a rovesnícka mediácia a Program vyučovania šťastia. Ďalšou oblasťou bola problematika inklúzie, pri ktorej si uvedomujeme, že je pre nás výzvou a spoločne sa učíme.

        

        


     NEUROFYZIOLOGICKÉ PRÍČINY ZLYHÁVANIA VO VÝCHOVNO - VZDELÁVACOM PROCESE

     13. 2. 2018 sa asistentky učiteľa Stanislav Kováčiková a Monika Krnáčová v rámci projektu Odstránenie spoločenských bariér – základ spoločného úspechu zúčastnili v Rimavskej Sobote odborného semináru s  Mgr. et Mgr. Viera Lutherová, psychologičkoua učiteľkou, ktorá má skúsenosti s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prevádzkuje súkromnú ambulanciu Balans v Kremnici, venuje sa indivivduálnej terapii s deťmi so ŠVVP.

     Neurofyziologické príčiny zlyhávania vo výchovnovzdelávacom procese pretrvávajú u detí aj vtedy keď úplne nevymiznú primitívne reflexy (novorodenecké).

     Tým sa celkovo blokuje sa vývin a dozrievanie CNS. Medzi primitívne reflexy patrí Mórov reflex, posturálne reflexy, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú vývoj dieťaťa a aj celú jeho osobnosť:

      - zrak dieťaťa (oslabené osvojovanie informácií vizuálneho charakteru, vizuálna pamäť, vizuálna rýchlosť, pozornosť, kvalita spracovania vizuálnych podnetov),

     - sluch dieťaťa (sluchový zmätok, sluchové preťaženie), - reč  – neštandardné prejavy, ak je zachovaný Mórov reflex dieťa sa nevie zbaviť aktivity rúk a úst (cmúľanie, hryzenie, vypľazovanie),

     - hemisferálna spolupráca - nevyhranená lateralita, problém stredovej čiary,

     - narušenie jemnej a hrubej motoriky – kŕčovitý úchop pera,

     - rovnováha – oslabený vestibulárny aparát ( koordinácia, emocionálna stabilita),

     - propriocepcia (narušené vnímanie tela) – slabý kontakt so svojím telom, telesná hrubosť, necitlivosť,

     - neštandardné správanie – neposednosť, dráždivosť, slabý očný kontakt, únava, bolesti očí

     Znaky, ktoré je vhodné všímať si ako prvé:

     - správanie- točivé pohyby, zlý odhad sily, pretrvávanie tykania, neporozumenie emocionálnej časti informácií (nevedia čítať medzi riadkami, nevycítia nevyslovené), zakrývanie uší, ľahké odpútanie pozornosti, nevyrovnaný výkon, (jeden deň chápe všetko, druhý deň ničomu nerozumie...)

     - jemná motorika- písmo je škaredé, trhané, preferuje tlačené písmo, nesprávny-kŕčovitý úchop písadla, kresba postavy mimo vekovú normu..

     - hrubá motorika, propriocepcia, hmat, čuch- celotelové stereotypné kývavé pohyby, počas sedenia zaujíma čudné polohy (váľa sa po lavici, podpopiera si hlavu, buď preferuje ľah alebo pracuje po stojačky, dieťa je nemotorné, má neadekvátny svalový tonus (dieťa je handrové, padá...), robotická chôdza, nezvláda bicyklovanie

     - reč, jazyk- zaostávanie v jazykovom vývine, dyslexia, dysfázia, reč tichá, monotónna, oneskorenie odpovedí

     Možnosti školskej intervencie:

     INPP – školský intervenčný program, zmierňuje, odstraňuje neurofziologické príčiny blokujúce dozrievanie CNS, zlepšuje neuromotorickú zrelosť a súvisiace funkcie.
     JIAS- školský program Johansenovej auditívnej stimulácie spočíva v počúvaní špeciálne upravenej hudby, stimulácia úzkeho pásma frekvencií, spolupráca s JIAS terapeutom.

     Stanislava Kováčiková, Monika Krnáčová


     ASPERGEROV SYNDRÓM AKO SÚČASŤ ŠKOLY

     9. februára 2018 sme medzi nami privítali psychologičku CPPPaP, Oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie Mgr. Michaelu Zubčekovú Tatárovú PhD., aby nám priblížila problematiku aspergerovho syndrómu u žiakov, ich vnímanie, potreby, a aby nám odporučila postupy pre prácu s týmito deťmi, ktoré sú súčasťou kolektívov základných škôl. Ďakujeme M. Zubčekovej Tatárovej za podnetné predpoludnie s vychovávateľkami ŠKD a inkluzívnym tímom a tešíme sa na ďalšie podobné semináre.

        


      


  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie