• Národná sústava kvalifikácií

    • Vieš, čo robíš rád  a v čom si dobrý?

     Tak si na najlepšej ceste k získaniu dobrej práce!

     Čo však potrebuješ skutočne vedieť a ako to dosiahnuť?

     To zistíš vďaka národnej sústave kvalifikácií. Klikni na www.kvalifikácie.sk a nájdeš tu:

     - Opis vedomostí, zručností a kompetencií potrebných na vykonávanie určitého povolania.

     - Uznanie kvalifikácií nadobudnutých inde, ako v škole.

     - Možnosti uplatniť sa v zahraničí.


     Národná sústava kvalifikácií je významný celospoločenský projekt. Zo skúseností z iných štátov Európy vieme, že sústava kvalifikácií je neoddeliteľný prvok pri adaptácii vzdelávacieho procesu zo strany škôl na mieru podľa požiadaviek trhu práce. To, čo je pri tvorbe Národnej sústavy kvalifikácií kľúčové, je práve participácia zamestnávateľov Slovenskej republiky, nakoľko najmä ich požiadavky reflektujú potreby trhu práce na Slovensku.

     Marek Fano, riaditeľ divízie Public Consulting Asseco Central Europe, a.s.

     Úspech v práci je jednou z najčastejších odpovedí na otázku, ako prežiť plnohodnotný život. Zamestnanie totiž neznamená len zárobok – zamestnanie prináša sociálne väzby, možnosť niečo dosiahnuť a dokázať. Dá sa na to pozrieť aj z inej stránky – len taká spoločnosť, ktorá svojim členom umožní kvalitné a uspokojivé pracovné uplatnenie, je plnohodnotná.

     Alexandra Junášková, projektová manažérka, Štátny inštitút odborného vzdelávania


     Národný projekt Tvorba národnej sústavy kvalifikácií prebiehal od marca 2013 do novembra 2015. Jeho realizátorom bol Štátny inštitút odborného vzdelávania. Spoločnosť Asseco Central Europe zabezpečovala činnosť sektorových rád a dodávku Národnej sústavy kvalifikácií. Hlavnými výstupmi projektu sú dva verejne prístupné registre – Národná sústava kvalifikácií  Slovenský kvalifikačný rámec.

     S hrdosťou môžeme konštatovať, že naša škola sa aktívne zapojila do projektu. Mgr. Martina Rajnáková a PhDr. Olívia Sojková pracovali v  pracovných skupinách, ktorých výsledky ovplyvnia nielen skvalitnenie kariérového poradenstva na škole, ale aj celkové smerovanie školy.

     Dve najdôležitejšie kompetencie na trhu práce – zodpovednosť a samostatnosť získavame totiž od najútlejšieho detstva a je to dlhodobý proces. Ak sa dostatočne nepodporuje rozvoj sociálnych kompetencií žiakov už na ZŠ, nadobudnúť ich v neskoršom veku je náročné.

     A práve tieto kompetencie, popri vedomostriach a zručnostiach, sú často rozhodujúcim faktorom uplatnenia sa našich žiakov vo svete práce. Dôraz na ich neustály rozvoj preto patrí k prioritám školského a mimoškolského vzdelávania na našej škole.

     http://www.kvalifikacie.sk/

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie