• Etický kódex žiakov ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

    • Etický kódex žiakov ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

     Prijatý na zasadnutí školský parlamentu 15. 5. 2015

     Je súčasťou Školského poriadku ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

     1. Správajme sa slušne voči spolužiakom, pedagógom a zamestnancom školy.
     2. Neoslovujeme spolužiakov hanlivými  prezývkami, každý má svoje meno.
     3. Rešpektujme sa navzájom, komunikujme na úrovni a hľadajme kompromisy.
     4. Nepoužívajme mobil počas vyučovania.
     5. Nezapínajme a nepoužívajme školskú techniku na zábavu, nezapínajme ju svojvoľne.
     6. Vyhýbajme sa v triede šikanovaniu a kyberšikanovaniu, ponižovaniu a agresivite.
     7. Nepoužívajme v škole vulgárne slová.
     8. Nestrkajme spolužiakov, nepredbiehajme sa v jedálni a v bufete, nerobme iným to, čo je aj nám nepríjemné.
     9. Obliekajme sa do školy čisto, slušne a nie výstredne.
     10. Neničme si svoje prostredie. Nepoškodzujme školský majetok písaním na lavice, hojdaním sa na stoličkách, zašpinením stien, rýpaním do stien. Zaobchádzajme šetrne s učebnicami, vodou, elektrinou.
     11. Majme poriadok v triede. Zahadzujme odpadky do koša. Separujme odpad!
     12. Nenosme do školy a nepoužívajme v škole vlastné elektronické zariadenia.
     13. Neotvárajme tašky, peračníky svojich spolužiakov, nepožičiavajme si nič bez súhlasu majiteľa. Nie je to naše, je to ich majetok.
     14. Za žiadnych okolností sa nenechávajme vyprovokovať k bitkám, šarvátkam, posmechu.
     15. Dodržiavajme spoločne pravidlá a normy, ktoré sú uvedené v školskom poriadku.
  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie