• Etický kódex žiakov ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

    • Etický kódex žiakov ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

     Prijatý na zasadnutí školského parlamentu 15. 5. 2015, upravený na zasadnutí školského parlamentu 2.11.2022

     Je súčasťou Školského poriadku pre žiakov ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci


     1. Správajme sa slušne voči pedagógom, spolužiakom a zamestnancom školy. 
     2. Neoslovujme spolužiakov hanlivými prezývkami, každý má svoje meno. 
     3. Rešpektujme sa navzájom, komunikujme na úrovni a hľadajme kompromisy. 
     4. Nepoužívajme mobil počas vyučovania (bez vyzvania učiteľom). Nepridávame fotografie zo školy na sociálne siete, celkovo sociálne siete do školy NEPATRIA. Príspevky na sociálne siete (bez schválenia učiteľom) budú riešené ako porušenie školského poriadku.  
     5. Do školy nenosme veci, ktoré nepotrebujeme k vyučovaniu, cennosti, väčšie sumy peňazí. V prípade, že ich budeme potrebovať po vyučovaní, ostávajú zamknuté v schoolboxe.
     6. Nezapínajme a nepoužívajme školskú techniku na zábavu, nezapínajme ju svojvoľne. 
     7. Vyhýbajme sa nielen v škole šikanovaniu a kyberšikanovaniu, ponižovaniu a agresivite. 
     8. Nepoužívajme v škole vulgárne slová a gestá.  
     9. Nestrkajme spolužiakov, nepredbiehajme sa v jedálni a v bufete, nerobme iným to, čo je aj nám nepríjemné. 
     10. Obliekajme sa do školy čisto, slušne a nie výstredne. Dievčatá nosia nanajvýš decentný make-up a manikúru.
     11. Neničme si svoje prostredie. Nepoškodzujme školský majetok písaním na lavice, hojdaním sa na stoličkách, špinením stien, rýpaním do stien. Zaobchádzajme šetrne s učebnicami, s vodou a elektrinou. 
     12. Majme poriadok v triede. Zahadzujme odpadky do koša. Separujme odpad! 
     13. Dbajme na poriadok v škole  - vo všetkých triedach, učebniach, šatniach aj v jedálni.
     14. Správajme sa kultúrne na WC!
     15. Neotvárajme tašky, peračníky svojich spolužiakov, nepožičiavajme si nič bez súhlasu majiteľa. Rešpektujme majetok spolužiakov, násilím ani manipuláciou sa nedomáhame požičiavania pomôcok alebo peňazí.  
     16. Za žiadnych okolností sa nenechávajme vyprovokovať k bitkám, šarvátkam, posmechu. 
     17. Dodržiavajme spoločne pravidlá a normy, ktoré sú uvedené v školskom poriadku.
     18. Rešpektujme názory, vierovyznanie, pocity a potreby spolužiakov.
     19. Aktívne sa podieľajme na tom, aby všetci žiaci bez rozdielu vnímali školu ako bezpečné prostredie.
     20. Pomáhajme  spolužiakom – buďme oporou spolužiakom so zdravotným znevýhodnením, rodinnými alebo osobnými problémami, hendikepom...
     21. Rešpektujeme druhých, zároveň však zachovávajme určitú mieru asertivity a sebaúcty, to znamená, že sa nenecháme využívať, ponižovať a podobne.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie