• Školský špeciálny pedagóg

    • Mgr. Zuzana Petrášová

     Kontakt:

     petrasova.zuzana@zsstefanikalc.sk

     Konzultačné hodiny:

     Kabinet odborných zamestnancov, pavilón A, 1. poschodie

     pondelok - piatok 7.00 - 8.00 hod., prípadne po dohode

     Konzultácie s odbornými zamestnancami CPPPaP Lučenec, CŠPP Lučenec

     Podľa dohody


     Kto je školský špeciálny pedagóg?

     Je to odborný pracovník, ktorý podľa § 22 Zákona .č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogického individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie žiakom so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami. Jedná sa o deti so zmyslovým postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, špecifickými poruchami učenia a poruchami správania vyplývajúcimi z diagnózy, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ale aj s intelektovým nadaním.

     Úzko spolupracuje s poradenskými zariadeniami a na základe ich odporúčaní vypracúva spolu s triednymi učiteľmi individuálne výchovno-vzdelávacie plány, vďaka ktorým sú tieto deti integrované v bežnej triede ZŠ.

      

     Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

     Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je priama práca so žiakmi /individuálna, pomoc žiakovi na vyučovacej hodine/, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia, priama práca so žiakmi, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení, správaní, so žiakmi s intelektovým nadaním.

      • odporučenie rodičom diagnostikovať a  rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov), zabezpečenie odborného servisu
      • poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva a konzultácií žiakom, zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom
      • účasť pri riešení osobnostných, vzdelávacích a sociálnych potrieb žiakov
      • pomoc triednym učiteľom pri vypracovaní  IVVP  pre individuálne začlenených žiakov
      • v prípade potreby zabezpečenie pomôcky deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky a pod.)
      • účasť na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine, zabezpečenie sociálnej diagnostiky
      • sprostredkovanie pedagogických, psychologických, psychoterapeutických, sociálnych, reedukačných služieb žiakom a zákonným zástupcom
      • príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu  s deťmi (pracovné listy, výukové programy, didaktické pomôcky, cvičenia a pod.).
      • prednášková činnosť – interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti špeciálnej pedagogiky a výchovného poradenstva
      • konzultácia a spolupráca s odbornými zamestnancami poradenských zariadení – CPPPaP, CŠPP  Lučenec
      • spolupráca s vedením ZŠ,  učiteľmi - usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi
      • zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so ŠVVP
      • úzka spolupráca s kariérnou poradkyňou pri organizačnom zabezpečení Testovania 9 a umiestňovaní žiakov so ŠVVP na stredné školy
      • spolupráca pri organizovaní zápisu do 1.ročníka 

     Zdroje obrázkov: https://bitescience.com/site/assets/files/2797/article_393_width_710_height_340_crop_true_center_true_quality_75.jpg, http://msstosky.zilina.sk/wp-content/uploads/2016/01/skola.jpg, https://www.skolskyportal.sk/sites/default/files/styles/mobile_landscape/public/field/image/kids-1093758_1920_0.jpg?itok=NezjMrn4


      

     ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci realizuje projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. v rámci výzvy OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03  OP Ľudské zdroje, prioritná os Vzdelávanie

     1.12.2020 - 31.8.2022

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie