• Asistent učiteľa

    • Veronika Zaťková

     zatkova.nika@gmail.com

     Konzultačné hodiny: štvrtky 13.00 - 13.45 hod.

     Zdenka Kruteková

     zdenka.krutekova@gmail.com  

     Konzultačné hodiny: stredy 13.00 - 13.45 hod.


     Kto je asistent učiteľa?

     Asistent učiteľa sa podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, základnej školy, školy pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo výchovného programu pre deti a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

     Asistent učiteľa pracuje v tých triedach školy, ktoré navštevuje žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia.

     Práca asistenta učiteľa so žiakmi

     Asistent učiteľa pomáha a zabezpečuje žiakovi prekonávať bariéry, je nápomocný pri presune žiaka do učebne, samoobslužných prácach, na vyučovacom procese sa žiakovi individuálne venuje: vysvetľuje mu preberané učivo, pomáha mu pri vypracovaní úloh a rovnako ho usmerňuje pri písaní testov a písomných prác. V písaní sa asistent učiteľa zameriava na prekonávanie ťažkostí s grafomotorikou, vykonáva uvoľňovacie cviky, ktoré sú zamerané na jemnú motoriku.

     Asistent učiteľa sa snaží žiakovi vytvoriť pokojnú pracovnú atmosféru, uplatňuje vo vyučovaní multisenzoriálny prístup, pretože žiak postupuje s úpravou učebných osnov a plánov v určených predmetoch. Asistent učiteľa pomáha žiakovi na vyučovaní využívať kompenzačné pomôcky, ako napr.: gramatické prehľady na tabuľkách, gramatické cvičenia na PC. Žiak využíva počítač pri individuálnej výučbe, CD- výukové programy zamerané pre žiakov so ŠVVP, náučné filmy, tabuľky násobenia, matematické a fyzikálne tabuľky, čítacie tabuľky, encyklopédie a taktiež využíva pri práci interaktívnu tabuľu. Asistent učiteľa vytvára doplňovacie diktáty na PC, pomáha žiakovi s využívaním špeciálnych nástavcov na perá, trojhranným programom.

     Vo svojej práci sa asistent učiteľa snaží uplatňovať najmä prosociálny výchovný štýl, pre ktorý sú charakteristické nasledovné výchovné zásady:

     • vytvoriť z triedy výchovné spoločenstvo,
     • prijať dieťa také, aké je a prejaviť voči nemu priateľské city,
     • pripisovať deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť,
     • formulovať jasné a splniteľné pravidlá hry,
     • na negatívne javy zareagovať pokojným poukázaním na ich dôsledky
     • indukcia- využiť povzbudzovanie ako osvedčený výchovný prostriedok -odmeny a tresty používať opatrne- zapojiť do výchovného procesu aj rodičov.

      

     Asistent učiteľa by mal pomocou adekvátnych výchovných metód motivovať a vychovávať žiakov „zvnútra“, dávať im najavo, že sú jedinečnými osobnosťami, ktoré však nesú zodpovednosť za každé svoje rozhodnutie, skutok či správanie.

     Pracovná náplň asistenta učiteľa

     1.  Vo výchovno-vzdelávacom procese

     a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami  školy,

     a) uľahčovanie  adaptácie  žiaka so ŠVVP na  prostredie  školy  a pomáhanie  pri prekonávaní       

         bariér, ktoré plynú zo sociálneho znevýhodnenia žiaka,

     b) spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade  

         s pokynmi učiteľa,

     c) vykonávanie  pedagogického  dozoru  počas  neprítomnosti  učiteľa  a prestojov   

         vo výchovno-vzdelávacom procese zameraného na žiakov so ŠVVP,

     d) odprevádzanie žiakov, doprovod žiakov do ZŠ a zo ZŠ,

     e)  súčinnosť a pomoc pri príprave učebných pomôcok.

     2.  V aktivitách  organizovaných  školou  mimo  prostredia  školy:

     a) priame vedenie alebo napomáhanie  pri  činnostiach  ostatných  aktivít  (speváckych,   

         hudobných, tanečných,  výtvarných,  dramatických  a  iných),  exkurzie,  výlety, 

         spoločenské podujatia,  športové podujatia a pod.

     3.  V spolupráci s rodinou:

     a)  komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka o procese výchovy a  vzdelávania,

     b)  oboznamovanie sa so zdravotným stavom žiaka  s jeho rodinným prostredím.

     4. V spolupráci s odbornými zamestnancami poradenských zariadení (CPPPaP, CŠPP) - metodické usmernenie pri práci so žiakmi so ŠVVP, výber vhodných metód, foriem,  prístupu a pozitívneho pôsobenia na žiakov pri získavaní kompetencií.

     5.  V  oblasti  osobného  rozvoja  pedagogických zamestnancov  –  účasť  na  vzdelávacích  podujatiach  určených  pre  asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na  túto  činnosť.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie