• Škola priateľská k deťom 2015/2016

    • Škola priateľská k deťom

     (základná úroveň)

     Program Škola priateľská k deťom je aj v školskom roku 2015/2016 odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako vhodný doplnok ľudsko-právnej problematiky v Pedagogicko-organizačných pokynoch.


     Ciele programu ŠPD a našej školy:

     1. zabezpečiť v našej škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou
     2. zabezpečiť, aby naša škola nebola stále priateľskejšia len k žiakom, ale aj k rodičom a celému pedagogickému a nepedagogickému zboru
     3. rešpektovať práva dieťaťa, nie  len hovoriť o nich
     4. povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich komunít, v ktorých centre je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa
     5. zapojiť do programu celý kolektív školy
     6. plniť kritériá základnej úrovne programu : 

      

     1. Informovať detí a rodičov o programe Škola priateľská k deťom
     • vytvoriť samostatnú sekciu Škola priateľská k deťom alebo sekciu UNICEF priamo na webovej stránke školy.
     • vyhotoviť zápisnicu z rady školy so stanovenými cieľmi pre program ŠPD a našu školu 
     • pripraviť rozhlasové okienko, leták pre rodičov
     • zapojiť deti do života školy (umožniť im podieľať sa na tvorbe školského poriadku)

     Termín: do 31. októbra 2015

     1. Zorganizovať školenie koordinátorom programu na škole za účasti všetkých zamestnancov školy

     Termín: do 30. novembra 2015

     1. Vytvoriť nástenku venovanú právam detí, spolupráci s UNICEF a Linke detskej istoty pri SV pre UNICEF

     Termín: 15. október  2015 a 30. apríl 2016

     1. Zakomponovať informáciu o zapojení školy do celoročného programu Škola priateľská k deťom do školského vzdelávacieho programu. Premietnuť  princípy Dohovoru  o právach dieťaťa do jednotlivých  oblastí ŠkVP, (Stratégia (ciele) školy, vízia, zameranie školy, Škola ako životný priestor, Občianske kompetencie žiaka), pričom sa týkajú minimálne strategického smerovania školy, jednotlivých učebných osnov, ako aj výchovných princípov.

           Termín: 30. november 2015

     1. Participácia detí na chode školy

           Formy:

     • spoločné rodičovské združenia za aktívnej účasti žiakov
     • spoločné konzultačné stretnutia detí, rodičov a učiteľov
     • neformálne spôsoby spoločného stretnutia: pikniky, opekačky, čítanie/kino, Európsky deň rodičov a žiakov, projektové dni, dni otvorených dverí atď.
     • otvorené dvere na riaditeľni
     • anonymná poštová schránka

           Termín: do 31. januára 2016 a do 30. mája 2016

     1. Zapojiť  školu do aktivity UNICEF Slovensko- Týždeň Modrého  gombíka

     Termín: máj 2016

     1. Spolupracovať so žiackym školským parlamentom
     • posilniť kompetencie rozhodovania a realizovania sa detí a mladých ľudí 
     • vypracovať a schváliť  plán aktivít ŽŠP

     Termín: do 30. októbra 2015


     Program Škola priateľská k deťom zastrešuje Ing. Agnesa Setničková, zástupkyňa riaditeľky školy

     Viac informácií o Škole priateľskej k deťom http://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie