• Preventívne aktivity

    • ZIPPIHO KAMARÁTI

     Žiaci I. C slávnostne ukončili program Zippyho kamaráti pod vedením školskej psychologičky Marianny Krupovej. Stretávali sa každý utorok počas triednickych hodín. Hravou formou a cez zaujímavé a poučné príbehy žiaci prežívali rôzne životné situácie. Pozitívne ale hlavne negatívne životné situácie dramatizovali, hľadali riešenia a diskutovali o dôsledkoch  ich konania.

     Mgr. Zuzana Fungáčová


     PODPORA DETÍ S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM

     Dňa 21. marca 2019 žiaci 2.B spojili sily a podporili malú kamarátku Soničku Sekerešovú, ktorá bojuje s Downovým syndrómom ponožkovou aktivitou priamo v triede. Kúpou kalendára Rok splnených prianí 2019, kde Sonička túži po trojkolke pre ňu, nielen podporili Soničkino želanie, ale sa aj zabavili a farebnými ponožkami ukázali, že aj v Lučenci sú s ňou a bojujú za ňu. Soničke prajeme veľa sily, úsmevu a zdravíčka. 

     PaedDr. Svetlana Tokárová, PhD.

      


     TÝŽDEN BEZPEČNÉHO INTERNETU - ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE

     Harmonogram preventívnej činnosti nám vo februári narušila vysoká chorobnosť žiakov a chrípkové prázdniny, preto sme tento školský rok posunuli Týždeň bezpečného internetu až na prelom marca a apríla. Aj tento rok sme stavili na rovesnícke vzdelávanie. Žiaci 9.M, Filip Frančiak a Miro Števák, sa v triedach zhosťujú úlohy učiteľov.

     Cez hodiny občianskej náuky a etickej výchovy postupne učia žiakov 5. až 8. ročníkov ako sa správať v internetovom prostredí. Zameriavajú sa na internetové podvody, hoaxy, zneužívanie účtov, šikanovanie cez internet ale aj na zverejňovanie nevhodných fotiek na sociálnych sieťach. Deti im dávajú mnohé otázky a poukázali na problémy, s ktorými sa stretli v kyber priestore. Spoločne sa snažíme žiakov nasmerovať správnou cestou pri ich riešení. Téma bezpečného internetu bude pokračovať aj v apríli.

     Mgr. Danka Trnková, koordinátorka prevencie sociálno - patologických javov na II. stupni

      


     PREVENCIA TROCHU INAK

     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizovalo výborný zážitkový workshop „Prevencia trochu inak, alebo ak chcem pochopiť druhých, musím začať od seba.“

     Niekedy je dôležité si uvedomiť, že v triede môžu sedieť žiaci s rôznymi problémami, o ktorých učiteľ vôbec netuší. Správajú sa rôzne a často nám pripadá ich správanie čudné, iné... Ostatní často ani netušia prečo to tak je. Workshop „Prevencia trochu inak“ bol zážitkovým stretnutím „so živými knihami“ - s ľuďmi, ktorí sa dali prečítať formou predstavenia svojho životného príbehu. Výborný workshop. Zaujímavé osobnosti, pútavé príbehy. Veríme, že ich čoskoro privítame aj v našej škole.

     Mgr. Danka Trnková, koordinátorka prevencie sociálno - patologických javov na II. stupni


     BESEDA S PETROM KÁČERÍKOM

     5.2.2019 sme na našej škole privítali kpt. Petra Káčeríka z OR PZ, ktorý sa v rámci prevencie v triedach 9. ročníka a v VIII.B venoval rôznym témam ako trestnoprávna zodpovednosť či internetová prevencia. Našich žiakov tieto téma zaujímajú a preto besedy charakterizovalo množstvo položených otázok zo strany žiakov.


     DOBRÉ SKUTKY II. ODDELENIA

     II. oddelenie ŠKD v spolupráci s pani učiteľkou Zuzanou Fungáčovou sa zapojilo do súťaže "dobré skutky", ktoré organizuje školský parlament v spolupráci s pani riaditeľkou.

     Deti robili dobré skutky v rôznych oblastiach. Vyrobili vianočné pozdravy pre seniorov, zapojili sa do zbierky pre psí útulok,vyrobili vtáčie búdky a aj ich nezabudli prikŕmiť. Avšak každé dieťa pomohlo doma aj rodičom. Na záver sme si vyrobili koláž našich skutkov. Za spoluprácu, výborné nápady a tvorivosť ďakujem pani učiteľke Zuzane Fungáčovej.

     Lenka Rusnáková


     UČÍME SA ÚCTE K STARŠÍM

     Október je mesiacom k úcty k starším. Deti z druhého oddelenia ŠKD si uctili svojich starých rodičov. Celý týždeň sme sa venovali tejto téme. Pre starých rodičov sme vyrobili odkazníčky vďaky a darčeky. Dúfam, že sme našich starých rodičov potešili.

     Lenka Rusnáková


     TÝŽDEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU

     INTERNET MôJ (NE)PRIATEĽ?

     V ŠKD sa touto témou niesol celý týždeň internetovej prevencie v dňoch od 5. 2. do 9. 2. 2018. Prostredníctvom preventívno - edukačných aktivít sme si s deťmi ŠKD pripomenuli riziká internetu ako aj pozitívne stránky jeho využívania. Pripomenuli sme si Deň bezpečného internetu, ktorý je celosvetovo 6.2.

     V priebehu tohto týždňa prebiehala tvorivá súťaž, prostredníctvom ktorej sa žiaci mohli prejavit výtvarne alebo literárne a podeliť sa s nami o svoje predstavy k téme: "Internet môj (ne)Priateľ''.

     Výherkyňami sa stali žiačky z V.oddelenia Veronika Brunerová, Viktória Vargová, Nela Petrincová a Natália Kamenská. Dievčatám srdečne blahoželáme. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže. Vybrané práce si môžete pozrieť na nástenke na medziposchodí pavilónu A.

      Michaela Bozsóová, koordinátorka IT prevencie

              

        


     PREVENTÍVNE AKTIVITY

     9. februára 2018 sme realizovali preventívnu aktivitu s kpt. Ing. Petrom Káčeríkom z OR PZ Lučenec s cieľom oboznámiť našich deviatakov s veľmi dôležitými otázkami týkajúcich sa dosiahnutia veku 14 rokov, t.j. trestnoprávnej zodpovednosti.


     VIANOČNOU POŠTOU SME AJ MY POTEŠILI SENIOROV

     Do projektu pod názvom Vianočná pošta sa zapojil celý školský klub detí. Deti vyrobili 25 vianočných pozdravov pre seniorov z domovov dôchodcov, čím sme podporili myšlienku solidarity so seniormi a obnovenie písania lístov a pozdravov. Tento celoslovenský projekt oslovil mnohé školy, vrátane nás. Každý pozdrav bol iný, osobitý a venovaný konkrétnej osobe v domovoch dôchodcov.

     Lenka Rusnáková


     TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

     Tretí novembrový týždeň je už od roku 1998 vyhlásený Európskou komisiou za Európsky týždeň boja proti drogám. Pri tejto príležitosti organizujeme celý mesiac aktivity zamerané na protidrogovú prevenciu.

     Začali sme besedou s vyliečenou alkoholičkou, ktorá ôsmakom a deviatakom porozprávala o svojej závislosti. O tom, aké ľahké bolo začať, ako si budovala závislosť, ale aj aké ťažké bolo priznať si závislosť a dostať sa z nej. Pani Margit nám dala materiály ale aj kontakt na seba, ak by niekto potreboval jej pomoc. Pracuje nielen s liečenými alkoholikmi, ale aj s rodinnými príslušníkmi alkoholikov.

     Žiaci druhého stupňa zhotovili protidrogové postery, ktoré sa postupne objavia na nástenkách a v čitateľskom kútiku, aby si ich mohli pozrieť nielen ostatní žiaci, ale aj rodičia našich detí.
     Peer aktivistky si pripravili prezentáciu a aktivity pre žiakov prvého stupňa. Budú hovoriť o nástrahách alkoholizmu a vekuprimeranou formou našich najmenších prevedú touto problematikou.

     Mgr. Danka Trnková


     TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

     Od 25.9. do 29.9.2017 pripravila pani vychovávateľka Lenka Rusnáková pre deti v 6. oddelení ŠKD podujatie na podporu prevencie sociálno - patologických javov zamerané na zdravú výživu. Cieľom aktivity bolo, aby deti vedeli rozoznať, čo patrí k zdravým, nezdravým potravinám a naučiť ich vo svojom bežnom živote voliť do svojho jedálnička zdravé potraviny.

     Pani vychovávateľka Lenka Rusnáková zvolila témy ako Zdravé potraviny, Košík ovocia a zeleniny, Abeceda ovocia a zeleniny, Jablko. Deti si pripravili výstavku ovocia a zeleniny a vybrali sa aj do prírody zbierať gaštany.


      PREVENTÍVNA AKCIA "JABLKO - CITRÓN"

     1. júna 2017 sme sa v spolupráci s poisťovňou Generali a Políciou SR zapojili do preventívnej aktivity "Jablko - citrón". Žiaci spolu s pánmi policajtmi hodnotili dodržiavanie dopravných predpisov.


     BESEDA S ING. JAROSLAVOM OSTEROM

     Moderné komunikačné technológie a riziká ich používania

     Naša škola považuje prevenciu v oblasti informačných a komunikačných technológii (IKT) za veľmi dôležitú. Počas celého školského roku vyvíja aktivity, ktoré pomáhajú predchádzať problémom súvisiacim s nástrahami v internetovom priestore.

     Stáva tradíciou, že pri príležitosti „Týždňa bezpečného internetu“ ponúka škola rodičom a pedagógom besedu (prednášku) s Ing. Jaroslavom Osterom – odborník a skúsený súdny znalec v oblasti kriminality vyskytujúcej sa v priestore IKT. Je zakladateľom OZ Preventista - združenie pre bezpečnosť a prevenciu (www.preventista.sk).

     Sme veľmi vďační pánovi Ing. Osterovi, ktorý opäť prijal pozvanie, našiel si čas a prišiel s novými informáciami pre rodičov a pedagógov, ktorým taktiež ďakujeme za záujem a účasť na besede.

     Mgr. Peter Kleja

      


     7. FEBRUÁR - DEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU

     Siedmy február je Dňom bezpečného internetu, ktorý nám opäť pripomína naliehavosť a akútnosť riešenia problému nezodpovedného používania internetu a digitálnych médií deťmi.

     S ubližovaním a násilím sa stretávame nielen v bežnom živote, ale aj na internete. Drobné posmešky, „vtipné“ prezývky, nadávky, ohováranie, výsmech a ponižovanie. Mohlo by sa zdať, že keď pri kyberšikanovaní nedochádza k fyzickému zraneniu, nedeje sa tvárou v tvár, len niekde vo fiktívnom svete internetu, tak sa obeti nič vážne nemôže stať alebo sa z toho rýchlo otrasie a ide sa ďalej.

     Nie je to tak – aj ublíženia vo virtuálnom priestore vedia bolestivo zasiahnuť citlivé miesta, dokážu zamávať so sebaúctou a obeť o sebe začne pochybovať a dostane sa do izolácie, príde o priateľov – dôsledky kyberšikanovania sa prejavia v jej každodennom živote.

     Následky kyberšikanovania sú veľmi individuálne. Niektoré deti sa s ním vedia vysporiadať aj samé, najmä ak trvalo krátko, ale u iných to môže predstavovať záťaž, ktorá je nad ich sily. Táto záťaž môže byť pre obeť taká veľká, že čokoľvek ostatné prestáva mať význam, dokonca sa môže zdať, že ani neexistuje žiadne východisko a nikdy už nebude lepšie.

     POMOC VÁM, ŽIACI!

     Už niekoľko dní v našej škole funguje schránka dôvery. Je umiestnená v hlavnej budove na prvom poschodí, takmer oproti schodišťu na stene pri nástenkách prevencie. Ak sa Vás týka niektorý z problémov kyberšikanovania, alebo máte iný problém, napíšte nám, lístok vhoďte do schránky, ak dokážeme pomôcť, radi pomôžeme. Schránku vyberá a jej obsah číta len jeden pedagóg. Nemusíte sa báť podpísať. Môžete prísť aj osobne za koordinátormi prevencie na prvom stupni za pánom učiteľom Klejom, za pani vychovávateľkou Bozsóovou, na druhom stupni za pani učiteľkou Trnkovou. Sme tu pre vás.

     Prestaňme sa druhým vysmievať, ponižovať ich, zosmiešňovať. Uvedomme si, že svet nie je o lajkoch, sledovanosti, hashtagoch. Sto lajkov nestojí za problémy, ktoré narobíme druhému, aj sebe. Internet nie je anonymný priestor, ani my nie sme anonymní, ani tajné skupiny nie sú anonymné, ani žiadna aplikácia či už v mobilnom telefóne alebo v počítači.

     Správajme sa rovnako slušne v prostredí internetu, ako v každom inom prostredí okolo nás.

     Mgr. Danka Trnková


     TÝŽDEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU V ŠKD

     8. februára 2017 sa aj deti 1. – 5. oddelenia ŠKD (prvý a druhý ročník) zapojili do aktivít pri príležitosti Týždňa bezpečného internetu. Spoločne sme sa s deťmi porozprávali na témy: na čo nám slúži internet, pozitíva a negatíva používania internetu so zameraním na sociálne siete, je internet bezpečný?

     Jednotlivé témy sme si so žiakmi rozobrali prostredníctvom krátkej prednášky, praktickej aktivít a následného sledovania zaujímavých príbehov ovce.sk. Aktivitám sme sa venovali najskôr so žiakmi prvého ročníka, neskôr nasledovali žiaci druhého ročníka. O starších žiakov  sa postaral pán učiteľ Peter Kleja v rámci predmetu informatika. Po absolvovaní všetkých spomenutých aktivít nasledovala týždenná úloha v podobe výtvarného spracovania témy. So žiakmi sme si spoločne vytvorili plagáty na dané témy a skrášlili priestory pavilónu ,,A‘‘.

     Michaela Bozsóová

      


     POZVÁNKA NA BESEDU


     INTERNETOVÁ ANONYMNÁ PORADŇA PRE MLADÝCH

     http://ipcko.upside.sk/

     IPčko.sk je internetová poradňa pre mladých. Ak sa chceš porozprávať, hľadáš ďalšie informácie, potrebuješ radu či pomoc, stačí, ak napíšeš niektorému z našich online poradcov. Poradcovia sú prevažne z oblasti psychológie a sociálnej práce, prechádzajú akreditovaným vzdelávaním a odbornou supervíziou, aby ich pomoc bola kvalitná, no zároveň citlivo, s prijatím a rešpektom pristupujú k Tebe a k Tvojej situácii a nezabúdajú na priateľský prístup.


     PEER PROGRAM

     Protidrogovou prevenciou sa na našej škole zaoberáme už dlhé roky. Pomáha nám s ňou Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci, Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie. Pravidelne školia aktivistov, ktorí potom získané vedomosti podajú svojim spolužiakom. Peer aktivistky zaoberajúce sa tento školský rok protidrogovou prevenciou sú Ema Mališová VIII.M a Lea Motošková VIII.Š.

     Absolvovali už dve školenia. Jedno bolo aj za účasti pedagógov z viacerých škôl nášho regiónu. Dozvedeli sme sa spoločne nové informácie nielen o prevencii užívania drog, ale aj o ich škodlivosti, o závislostiach, i negatívnom dopade drog na zdravie ľudí. Prajem im, aby sa im darilo a aby to, čo sa naučia, bolo prínosom pre nás všetkých.

     Mgr. D. Trnková, koordinátorka prevencie sociálno - patologických javov na II. stupni


     SCHRÁNKA DôVERY PRE ŽIAKOV I. STUPŇA

     Pre žiakov I. stupňa zriadila pani vychovávateľka Lenka Rusnáková schránku dôvery, ktorá sa nachádza na schodišti medzi I. a II. poschodím v pavilóne A. Je to priestor pre žiakov, ktorí majú osobný problém, problém v kamarátskych vzťahoch, v rodine a potrebujú pomoc, radu, podporu.


       PREVENCIA ZAMERANÁ NA PRIATEĽSTVO, POMOC A DôVERU

     Prevencia je slovo, ktoré je súčasťou našej aktivity v školskom klube detí. Od septembra do decembra 2016 sme sa zamerali na oblasť medziľudských vzťahov. Aktivity boli cielené na priateľstvo, ochranu samého seba, dôveru a pomoc iným. Celú činnosť sme organizovali vo forme prednášok, schránky dôvery, zbierky deti deťom. Každá táto činnosť vychádzala z potreby dieťaťa a z problémov, ktoré trápia aj naše deti.

     V predvianočnom čase sme zorganizovali zbierku deti deťom. Táto zbierka mala naše deti nasmerovať k pomoci iným deťom. Deťom, ktoré nemajú také šťastie ako tie naše, deťom bez rodičov a rodičovskej lásky. Ďakujeme všetkým deťom a rodičom, ktorí sa zapojili do tejto zbierky.

     Dúfame, že budúci rok sa zapojíte do zbierky opäť, pretože pomoc je najkrajší dar aký môžete dať.

     L. Rusnáková, koordinátorka prevencie sociálno - patologických javov

      

      


     ŽIŤ ZDRAVO, TO ZVLÁDNEME HRAVO!

     Takéto vety žiaci tvorili v Týždni boja proti drogám. Dozvedeli sa o Filipovi, o jeho príbehoch, o starostlivosti o zdravie, zdravom životnom štýle. O fajčení, alkohole a drogách z príbehu zistili, že neprospievajú nášmu zdraviu. Prečítali si básničky na témy vitamíny, denný režim - spánok, raňajky, voda, kyslík,šport,... vymaľovali omaľovánky, vytvorili plagáty. Bol to týždeň plný zdravia. Ďakujem všetkým!

      PaedDr. M. Pataiová, koordinátor prevencie sociálno patologických javov 


     STRETNUTIE PREVENTISTOV S OZ FÉNIX

     Na 4. októbra 2016 pripravila Komisia prevencie protispoločenskej činnosti mesta Lučenec odbornú prednášku spojenú s diskusiou so Združením na ochranu a presadzovanie ľudských práv - Fénix za účasti  JUDr. Andreja Cifru, Mgr. Milana Barkáča, Mgr. Veroniky Chudjakovej a predsedníčky OZ Ing. Moniky Sabóovej.

     Prednáška bola určená pre preventistov z lučenských základných škôl. Zástupcovia OZ predstavili jeho činnosť a poslanie. Zamysleli sa nad hodnotovým rámcom súčasnej doby, nad finančným tlakom ovplyvňujúcim život mnohých ľudí bez rozdielu veku, nad vplyvom reklám, či rýchlym riešením finančných problémov. Otázka pôžičiek a úverov je veľmi citlivá otázka. Je aktuálny problém mnohých ľudí. Ľudia sa naučili žiť na dlh.

     OZ ponúklo preventistom aj niektoré z praktických zásad. Jednou z nich je, že by sme nemali podľahnúť tlaku, neunáhliť sa v konaní a rýchlo podpísať zmluvu. Dôležitá je rada od osoby, ktorej dôverujeme alebo od odborníka. Zmluvám nemusí bežný občan rozumieť, obsahujú rôzne cudzie výrazy či právne formulácie. Preto je rada od odborníka skutočne radou nad zlato!

     Ďalšou praktickou informáciou je neveriť typom ľudí ako sú podomoví predajcovia. Seriózne firmy neuzatvárajú zmluvy takýmto spôsobom. Neuzatvárajme zmluvy ani telefonicky, vyžiadajme si zmluvu písomne, preverme si informácie.

     Na stretnutí často zaznelo, že nikdy nie je neskoro požiadať o pomoc. Zaznelo aj to, že OZ dokáže pomôcť iba tomu, kto chce naozaj problém riešiť, bude zodpovedný, odhodlaný a vytrvalý. Najdôležitejšou otázkou pri práci s klientom je otázka získania prehľadu aktuálneho stavu situácie uzavretých zmlúv a výziev s nebankovými spoločnosťami. Následne je to otázka zadefinovania cesty, ktorou sa musí klient v spolupráci s OZ vybrať. Bez súčinnosti samotného klienta nie je možné realizovať akúkoľvek pomoc.

     A prečo práve preventisti základných škôl? Dôležitou prioritou súčasného školstva je oblasť finančnej gramotnosti, ktorú školy v rámci svojho školského vzdelávacieho programu realizujú buď ako prierezovú tému, alebo prostredníctvom samostatných predmetov, rôznych projektov, besied a iných aktivít. Hovoriť o tejto téme a realizovať aktivity je úlohou školy v príprave žiakov na reálny praktický život. Otázka financií, pôžičiek, úverov je súčasťou života našich žiakov. Významným cieľom je upriamiť pozornosť na otázku hodnôt, hľadania osobného šťastia. Je potrebné konfrontovať názory mladých ľudí a učiť ich kriticky myslieť.

     Preto ďakujeme za vysokú účasť preventistom základných škôl a OZ Fénix za odborný posun pedagógov a podnety pre prácu so žiakmi.

     Zároveň je toto občianske združenie svetlým bodom a pomocou pre všetkých, ktorí sa topia v spleti pôžičiek a nedokážu sa s nimi vysporiadať. Nebojme sa kontaktovať ich, poprosiť o radu alebo aj o intenzívnejšiu pomoc.

     Odporúčame: http://fenixzdruzenie.sk/, http://www.centrumpravnejpomoci.sk/

      


     OCENENIE V OBLASTI PREVENCIE

     Naša škola získala pri príležitosti Dňa učiteľov ocenenie Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti Mesta Lučenec za aktívnu činnosť v oblasti prevencie sociálno - patologických javov. Ocenenie bolo udelené v rámci slávnostného oceňovania pedagógov 23. marca 2016 v DK B. S. Timravy v Lučenci. Ďakujeme!


     PREVENCII JE POTREBNÉ VENOVAŤ ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ V ŠKOLÁCH

     I V RODINÁCH

     Od začiatku februára 2016 sme intenzívne realizovali  celý rad aktivít zameraných na prevenciu. Aktivity pripravili koordinátori IT prevencie, prevencie sociálno – patologických javov, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a poskytovania prvej pomoci na I. a II. stupni i v ŠKD v spolupráci s triednymi učiteľmi a s podporou odbornej verejnosti, bez ktorých by sme tak širokú oblasť prevencie nedokázali realizovať. Ponúkli sme žiakom rôznorodú paletu aktivít, ktoré nekončia, naopak, priebežne ich realizujeme počas celého školského roka.

     Venovali sme sa najproblematickejším oblastiam, ktoré sa dotýkajú života detí: používanie internetu, predovšetkým sociálnych sietí, kyberšikane, používaniu mobilných telefónov, kriminalite, ale aj otázke medziľudských vzťahov či dospievaniu.

     Pre žiakov sme pripravili celý rad besied s odborníkmi. Mgr. Slavomír Olšiak z OO PZ sa venoval so žiakmi 5. ročníka oblasti používania internetu, nástrah a rizík. Podobne žiaci 3. a 4. ročníka diskutovali s Mgr. Petrom Klejom, koordinátorom IT prevencie na I. stupni, ohľadom používania mobilných telefónov. Ako vníma realizovanú besedu? „Mobil je žiakmi v tomto veku najčastejšie používaná technika, ktorá využíva internetové pripojenie. Preto bola beseda zameraná na možné riziká, na ochranu, na etické a bezpečné používanie smartfónu. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie, zaujímali sa o konkrétne riešenia ochrany. Niektorí aj po prednáške a v nasledujúcich dňoch.“

     Žiakom 9. ročníka sme ponúkli besedu s JUDr. Jozefom Oravcom z Colnej správy Lučenec, ktorý prakticky žiakom ukázal rozdiely medzi falzifikátmi výrobkov a originálmi, upozornil na kvalitu výrobkov a výrobné praktiky firiem, hlavne z Číny. Žiaci si pozreli aj konkrétne falzifikáty výrobkov. Dozvedeli aj o práci colníkov pri odhaľovaní drogovej trestnej činnosti a žiaci videli prácu štvornohých pomocníkov, ktorí sú pri vyhľadávaní drog nenahraditeľní. Psíkovia Berco a Filip sú veľmi obľúbenými hosťami v našej škole! Využili sme aj služby Klubu priateľov polície a so šiestakmi a siedmakmi sa stretol JUDr. Ervín Benčík.

     Pre prevenciu je nevyhnutné ukázať žiakom nielen riziká, ktoré im v živote hrozia, ale dať im možnosť hovoriť o skúsenostiach, vyjadriť svoje pocit, ponúknuť žiakom priestor pre ich otázky. Zároveň je potrebné deti kontrolovať a ponúknuť im vhodné pozitívne varianty pre ich život a trávenie voľného času. Sme radi, že sme mohli predstaviť žiakom takéto varianty: činnosť Novohradského osvetového strediska, Novohradskej knižnice, prišla medzi nás JUDr. Michaela Tagliberová, naša bývalá žiačka, ktorá s ôsmakmi a deviatakmi hovorila o štúdiu práva, o vzdelaní, o povolaní, hovorila aj o niektorých konkrétnych právnych prípadoch.

     Snažili sme sa upriamiť pozornosť na význam medziľudských vzťahov, na ich krehkosť a riešenie problémov a zároveň na hodnoty ako priateľstvo a láska. Na I. stupni posilňovali priateľstvo  v rámci Týždňa priateľstva a školský parlament pripravil aktivity venované 14. februáru: valentínsku poštu a súťaž o najkrajšiu valentínsku triedu.

     Zaoberali sme sa aj poskytovaním prvej pomoci v rámci predmetu zdravý životný štýl a otázke telesných a fyzických zmien v období puberty.

     Súčasťou Týždňa prevencie je aj fotografická súťaž pre žiakov pod názvom Detail, ktorej cieľom je podporiť u žiakov zmysluplné využívanie informačno – komunikačné technológie, podpora tvorivosti a možnosti vyjadrovať sa prostredníctvom fotografie. V súťaži budú žiaci hlasovať aj prostredníctvom Facebooku.

     V oblasti prevencie spolupracujeme úzko s CPPPaP v Lučenci s Oddelením poradenstva sociálneho vývinu a prevencie v mnohých oblastiach. Veľmi oceňujeme ich aktivitu priamo v škole s kolektívmi tried nielen v rámci diagnostiky problematických vzťahov ale aj v následnej pravidelnej práci s triedou.

     Vybraní pedagógovia sa 4. 2. 2016 zúčastnili odbornej prednášky Doc. ThDr. Mgr. S. Karkoškovej PhD.  z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. na tému Sexuálne zneužívanie detí, ktorú pre preventistov, školských špeciálnych pedagógov a riaditeľov škôl zorganizovala Komisia prevencie protispoločenských činností Mesta Lučenec, ktorej členkou je aj Mgr. G. Aláčová.

     To, čo školy potrebujú, je naďalej spolupracovať s odborníkmi, jednak v rámci vzdelávacích aktivít pre pedagógov, preventistov, školských špeciálnych pedagógov či riaditeľov škôl a jednak pre intenzívnu prácu priamo so žiakmi v oblasti prevencie. Školy by mali mať svojich preventistov z radov učiteľov a je potrebné zafinancovať sociálnych pedagógov do škôl, ktorí oblasť prevencie a intervencie zastrešujú. Zároveň je potrebné, aby samotní rodičia mali viac informácií o rizikách, s ktorými ich deti bežne prichádzajú do kontaktu, a aby viac svoje deti kontrolovali. Je potrebné venovať pozornosť komunikácii a krehkosti medziľudských vzťahov.


     PREDNÁŠKA NA TÉMU SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE

     Mgr. R. Tuhárska, PhDr. Ž. Čepková a Mgr. G. Aláčová sa 4. 2. 2016 zúčastnili odbornej prednášky Doc. ThDr. Mgr. S. Karkoškovej PhD. z Vysokej  školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. na tému Sexuálne zneužívanie, ktorú pre preventistov, školských špeciálnych pedagógov a riaditeľov škôl zorganizovala Komisia prevencie protispoločenských činností Mesta Lučenec.


     ORGANIZUJEME

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie