• Sociálny pedagóg

    • Mgr. Monika Zakovičová

      

     e-mail: zakovicova@zsstefanikalc.sk

      

     Konzultačné hodiny: kabinet odborných zamestnancov, pavilón A 1. poschodie,  streda  7:30 –   8:00 hod., 13:30 – 14:00 hod.

         


     Kto je sociálny pedagóg?

      

     Školský sociálny pedagóg je odborník, ktorý pôsobí priamo v prostredí školy, dostatočne dobre pozná školské prostredie (jeho klímu), pozná problémy, s ktorými sa stretávajú nielen žiaci a ich rodičia, ale aj pedagógovia a iní zamestnanci školy. Rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až po delikvenciu. Na škole je preto, aby deťom, mládeži a ich rodinám s problémami pomohol. Spolu s ostatnými (učiteľmi, odbornými zamestnancami) sa pokúša vytvárať v škole priateľskú atmosféru a tým znížiť výskyt takých javov akými sú záškoláctvo, agresivita, šikanovanie.

      

     Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009 do kategórie odborných zamestnancov začlenil aj sociálneho pedagóga. V § 24 sa uvádza: Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených  sociálno-patologickými  javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. 

      

     Čo je náplňou práce sociálneho pedagóga?

      

     - vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, so sociálne znevýhodneného prostredia,

     zabezpečuje sociálny servis pre žiakov

     - mapuje sociálno-patologické javy v škole

     - venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, besied, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (asociálne správanie),

     - v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita,

     - spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími a inými odborníkmi: sociálnou kuratelou, psychológmi z CPPPaP,

     - spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,

     - vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov,

     - pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine. 


      

     CHARTA PROTI ŠIKANOVANIU

     1.Nebudeme tolerovať šikanovanie.

     2.Budeme sa šikanovaním vážne zaoberať.

     3.Keď budeme oznamovať šikanovanie, učitelia nás pozorne vypočujú.

     4.Máme práve na to, aby sme cestovali do školy a zo školy bez toho, aby sme boli šikanovaní.

     5.Nebudeme ostatných umlčovať, ani ponižovať.

     6.Nebudeme ostatných posudzovať iba podľa vzhľadu.

     7.Budeme uznávať druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru, alebo postihnutie.

     8.Sme "škola, ktorá sa nebojí hovoriť" - šikanovanie je príliš vážna vec na to, aby sme ju neoznámili.

      

     "Každý človek nesie v sebe pozitívne hodnoty. Skúsme v sebe prijať zákon kontradikcie, ktorý hovorí, že nedostatok niečoho pozitívneho znamená, že to pozitívne patrí k našej podstate. Hľadajme ju a pomáhajme ju hľadať aj žiakom."

     Mgr. Dušana Bieleszová, rovesnícka mediátorka, In: Rovesnícka mediácia 2013

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie