• Základné informácie

    • Milí predškoláci, vážení rodičia!

     Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka!

      

     Vážení rodičia!

     Riaditeľstvo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci Vám ďakuje za prejavenú dôveru v zápise do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020. Zápis trvá do 30.4.2019.

     V prípade akýchkoľvek otázok v tomto smere Vás prosíme kontaktovať riaditeľku ZŠ Mgr. G. Aláčovú a to na čísle 0911650189, 0474333648, kedykoľvek sme Vám k dispozícii aj osobne alebo prostredníctvom e-mailu alacova@zsstefanikalc.sk.


     Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 8. a 9. apríla 2019 (pondelok, utorok) od 13.00 - 17.00 hod v pavilóne A na 1. poschodí.

     Zápis trvá do 30. 4. 2019.

     Deň otvorených dverí sa uskutoční 30. 3. 2019 (sobota) od 8.30 - 12.00 hod.

     Zákonná lehota na vydanie rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka je 15.6.2019.


     V školskom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť 3 triedy  (66 detí)  1. ročníka a všetci ste na našej škole vítaní!

     Triednymi učiteľmi 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 budú:

     1.A Mgr. Silvia Brnová

     1.B Mgr. Zuzana Mészárosová

     1.C PaedDr. Ildikó Balázsová

     Vážení rodičia!

     V prípade preferencie jedného z uvedených triednych učiteľov Vás prosíme, aby ste si premysleli aj variantu druhého triedneho učiteľa. Tieto informácie budete môcť uviesť do protokolu, ktorý budete pri zápise vypĺňať.


     Dôležité informácie:

     Zúčastníme sa rodičovských združení v materských školách:

     MŠ Rúbanisko I        12.03.2019        16.00 hod.
     MŠ Štefánika            13.03.2019        15.30 hod.
     MŠ Partizánska        14.03.2019        16.00 hod.
     MŠ Rúbanisko II       18.03.2019        16.00 hod.
     MŠ Herza                  19.03.2019        16.00 hod.

      

     Predškoláci navštívia školu so svojimi pani učiteľkami a budeme realizovať Deň otvorených dverí.

     Rodičia budúcich prvákov, ktorí budú plniť povinnú školskú dochádzku  v zahraničí, sú povinní tiež zapísať dieťa. V tejto záležitosti prosíme kontaktovať riaditeľku školy Mgr. Gabrielu Aláčovú na e-maily alacova@zsstefanikalc.sk alebo na telefónnom čísle 0911650189

     K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť:

     - rodný list dieťaťa

     - občiansky preukaz zákonného zástupcu

     - Súhlas s konaním zastupujúceho rodiča - v prípade, ak sa zápisu nevedia zúčastniť obidvaja zákonní zástupcovia Súhlas s konaním zastupujúceho rodiča.docx

     - zákonní zástupcovia z mimo školského obvodu školy prinesú vyplnenú alebo vyplnia na mieste Žiadosť o prijatie dieťaťa mimo školský obvod Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka mimo školský obvod.docx

     Školský obvod ZŠ M. R. Štefánika Lučenec: Školský obvod č.3.pdf

     - inú potrebnú dokumentáciu, napr. výsledky vyšetrení dieťaťa v CPPPaP, správy detského psychiatra a pod. na zhodnotenie školskej pripravenosti a prípadné odporučenie pre odklad povinnej školskej dochádzky, prípravný ročník, nultý ročník


     Počas zápisu:

     - dieťa pracuje individuálne s pedagógom, ktorý zisťuje jeho pripravenosť

     - zákonní zástupcovia vypisujú potrebnú dokumentáciu: protokol k zápisu

     - zápisu do 1. ročníka sa zúčastňujú aj odborní zamestnanci školy a poradenských zariadení


     V prípade záujmu o informácie alebo osobné stretnutie sme Vám k dispozícii na telefónnom čísle 0911650189.

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy, alacova@zsstefanikalc.sk


     Buďte našou súčasťou!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie