• Ponúkame Vám

     • kvalitný školský vzdelávací program, ktorý kladie dôraz na rozvoj osobnosti a potenciálu každého žiaka,
     • ako Škola s regionálnou výchovou – podpora regionálnej výchovy od 1. ročníka,
     • rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov od 5. ročníka,
     • podpora športu a hokejových talentov otváraním bežných tried so športovou prípravou od 5. ročníka, zastrešujeme hokejistov od 1. ročníka a spolupracujeme s HC Lučenec,
     • výučba anglického jazyka od 1. ročníka,  možnosť výberu nemeckého alebo ruského jazyka od 7. ročníka,
     • hodiny informatiky v odborných učebniach od 2. ročníka, od 3. ročníka zameranie na programovanie a rozvoj algoritmického myslenia,
     • plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, organizovanie škôl v prírode, výletov, exkurzií, organizovanie letných táborov, Letnej školy počas prázdnin,
     • činnosť inkluzívneho tímu: školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, školského psychológa a 10 asistentov učiteľa,
     • individuálny prístup pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
     • individuálny rozvoj a podpora nadaných žiakov,
     • podpora preventívnych aktivít v oblasti predchádzania výskytu sociálno – patologických javov, podpora triednych kolektívov, realizácia triednických hodín,
     • príprava žiakov na odborné vzdelávanie a kvalitné kariérové poradenstvo,
     • odborné učebne s modernými informačno - komunikačnými technológiami, moderný športový multifunkčný areál, malá a veľká telocvičňa, k dispozícii je školský pozemok, hrnčiarska dielňa i učebňa regionálnej výchovy, oddychové kúty, bohatá zbierka knižných titulov v školskej knižnici,
     • ponúkame pestrú paletu krúžkovej činnosti napr. športové, tvorivé, prírodovedecké krúžky, včelársky krúžok, šachový krúžok a iné), realizujeme Športovú akadémiu Mateja Tótha a aktivity v rámci vedeckého klubu AMAVET – Klub vedcov Štefánika, Gymnastiku v spolupráci so športovým klubom Detva,
     • aktívna činnosť školského parlamentu,
     • činnosť školského klubu detí až do 17.00 hod., realizujeme aktívne stredy plné športu, ale aj iné tvorivé aktivity,
     • podpora spolupráce školy a rodičov.
     • Ponúkame Vám kvalitnú prípravu Vašich detí na budúce povolanie, bezpečné miesto, celodennú starostlivosť, podnetné tvorivé a inovatívne prostredie. Rozvíjame myšlienky inkluzívnej školy – byť tu pre každé dieťa a rozvíjať jeho potenciál. Naším mottom je Škola pre každého – škola pre všetkých!
     • Výsledky kvalitnej práce našich pedagógov sa odrážajú nielen vo výborných výsledkoch žiakov v rôznych typoch olympiád a súťaží, v podpore školskej úspešnosti všetkých žiakov ale aj v uplatnení absolventov v ich dospelosti, na čo sme nesmierne hrdí!

     Z NAŠICH AKTIVÍT

     LYŽIARSKY VÝCVIK 7. ROČNÍK

              

        

     LYŽIARSKY VÝCVIK 4. ROČNÍK

        

      

     PLAVECKÝ VÝCVIK 3. A 5. ROČNÍK

        

        

     AKTÍVNY ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

        

        

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie