• Ponúkame Vám

    • Vážení rodičia!

      

     Východiskom našej práce je motto "Škola pre každého - škola pre všetkých!"

     Sme tu pre všetky deti a spolu s Vami, rodičia, vytvárame jednu úžasnú komunitu!

     Ponúkame Vám kvalitu, stabilitu a profesionálny prístup!

      

     Ponúkame Vám:

     • kvalitný inovovaný školský vzdelávací program, ktorý kladie dôraz na rozvoj osobnosti a potenciálu každého žiaka,
     • výučba anglického jazyka od 1. ročníka, možnosť výberu nemeckého alebo ruského jazyka od 7. ročníka,
     • ako Škola s regionálnou výchovou – podpora regionálnej výchovy od 1. ročníka,
     • hodiny informatiky v odborných učebniach od 2. ročníka, od 3. ročníka zameranie na porgramovanie a rozvoj algoritmického myslenia využívaním programu Emil,
     • korčuliarsky výcvik v 1. a 2. ročníku, plavecký výcvik v 3. a 5. ročníku, lyžiarsky výcvik v 4. a 7. ročníku,
     • organizovanie škôl v prírode, výletov, exkurzií,
     • činnosť školského klubu detí až do 17.00 hod.,
     • rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov od 5. ročníka,
     • podpora športu a hokejových talentov otváraním bežných tried so športovou prípravou od 5. ročníka, sústreďovanie hokejistov od 1. ročníka,
     • podpora vedy a techniky v rámci vedecko – technického klubu Klub vedcov Štefánik,
     • práca inkluzívneho tímu – školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg a 10 asistentov učiteľa,
     • individuálny prístup pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zo strany vyučujúcich a inkluzívneho tímu,
     • individuálny rozvoj nadaných a výborných žiakov, zapájanie žiakov do rôznych olympiád, súťaží, projektov,
     • úzka spolupráca s poradenskými zariadeniami,
     • podpora prevencie v oblasti predchádzania výskytu sociálno-patologických javov,
     • príprava žiakov na odborné vzdelávanie a kvalitné kariérové poradenstvo,
     • pestrá ponuka krúžkovej činnosti (napr. Včelársky krúžok, Šachový krúžok, krúžok Robotika, chemický krúžok, športové, umelecké krúžky a iné), Športová akadémia Mateja Tótha, hádzaná,
     • odborné učebne s modernými informačno-komunikačnými technológiami, moderný športový multifunkčný areál, k dispozícii je školský pozemok, hrnčiarska dielňa i učebňa regionálnej výchovy,
     • bohatá zbierka knižných titulov v školskej knižnici,
     • činnosť školského parlamentu,
     • organizovanie letnej prázdninovej činnosti

      

     Vážení rodičia!

     Od školského roka 2021/2022 začíname v triede Mgr. R. Tuhárskej s výučbou nespojitého písma Comenia Script a ponúkame aj možnosť voľby v ďalších triedach podľa záujmu rodičov.

      

     Prečo Comenia Script?

     Keď sa v dnešnej dobe zamýšľame nad písmom, ako prvé sa nám v mysli vynoria jeho tlačené tvary. Dospelí, ale aj staršie deti, sa snažia svoje písmo zjednodušovať, prispôsobovať tomu, čo je pre nich najprirodzenejšie. Comenia Script sa líši od spojitého písma hlavne svojou jednoduchosťou. Táto jeho vlastnosť vyhovuje, paradoxne, všetkým deťom. Nadané dieťa, ktoré myslí rýchlejšie ako píše, je frustrované, keď nestíha krasopisne napísať cvičenie, dieťa s dygrafiou je na tom podobne, len z iných dôvodov. Tým, že sú tvary písma Comenia Script bližšie tlačenému písmu, umožňujú zjednodušiť systém čítania a písania. Deti sa nemusia učiť písmená štyri, ale len jedno alebo dve. Toto pomáha dieťaťu viac porozumieť textu, pracovať s jeho obsahom a nie formou, čo je veľmi dôležité pri rozvoji čitateľskej gramotnosti a tým aj samotného napredovania detí.

     Vážení rodičia,

     Comenia Script ako typu písma sa netreba báť. Hovorím z osobnej skúsenosti svojho synovca, ktorý je v 2. ročníku na inej škole v Rimavskej Sobote a píše bezproblémovo práve prostredníctvom Comenia Script. Dovolila som si Vám ponúknuť ukážku zo slovenského jazyka a z matematiky.

     Gabriela Aláčová


     Z NAŠICH AKTIVÍT

     LYŽIARSKY VÝCVIK 7. ROČNÍK

        

         

     LYŽIARSKY VÝCVIK 4. ROČNÍK

        

      

     KORČULIARSKY VÝCVIK 2. ROČNÍK

        

        

     PLAVECKÝ VÝCVIK 3. A 5. ROČNÍK

        

        

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie