• Ponúkame Vám

     • kvalitný inovovaný školský vzdelávací program, ktorý kladie dôraz na rozvoj osobnosti a potenciálu každého žiaka,
     • výučba anglického jazyka od 1. ročníka, možnosť výberu nemeckého alebo ruského jazyka od 7. ročníka,
     • ako Škola s regionálnou výchovou – podpora regionálnej výchovy od 1. ročníka,
     • hodiny informatiky v odborných učebniach od 2. ročníka, od 3. ročníka zameranie na porgramovanie a rozvoj algoritmického myslenia,
     • korčuliarsky výcvik v 1. a 2. ročníku, plavecký výcvik v 3. a 5. ročníku, lyžiarsky výcvik v 4. a 7. ročníku,
     • organizovanie škôl v prírode, výletov, exkurzií,
     • činnosť školského klubu detí až do 17.00 hod.,
     • rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov od 5. ročníka,
     • podpora športu a hokejových talentov otváraním bežných tried so športovou prípravou od 5. ročníka, sústreďovanie hokejistov od 1. ročníka,
     • podpora vedy a techniky v rámci vedecko – technického klubu Klub vedcov Štefánik,
     • práca inkluzívneho tímu – školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg a 10 asistentov učiteľa,
     • individuálny prístup pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zo strany vyučujúcich a inkluzívneho tímu,
     • individuálny rozvoj nadaných a výborných žiakov,
     • úzka spolupráca s CPPPaP,
     • podpora prevencie v oblasti predchádzania výskytu sociálno-patologických javov,
     • príprava žiakov na odborné vzdelávanie a kvalitné kariérové poradenstvo,
     • pestrá ponuka krúžkovej činnosti (napr. Včelársky krúžok, Šachový krúžok, krúžok Robotika, chemický krúžok, športové, umelecké krúžky a iné), Športová akadémia Mateja Tótha, hádzaná,
     • odborné učebne s modernými informačno-komunikačnými technológiami, moderný športový multifunkčný areál, k dispozícii je školský pozemok, hrnčiarska dielňa i učebňa regionálnej výchovy,
     • bohatá zbierka knižných titulov v školskej knižnici,
     • činnosť školského parlamentu,
     • organizovanie letných táborov počas prázdnin

     LYŽIARSKY VÝCVIK 7. ROČNÍK

        

         

     LYŽIARSKY VÝCVIK 4. ROČNÍK

        

      

     KORČULIARSKY VÝCVIK 2. ROČNÍK

        

        

     PLAVECKÝ VÝCVIK 3. A 5. ROČNÍK

        

        

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie