• Ponúkame Vám

     • kvalitný inovovaný školský vzdelávací program, ktorý kladie dôraz na rozvoj osobnosti a potenciálu každého žiaka,
     • výučba anglického jazyka od 1. ročníka,  možnosť výberu nemeckého alebo ruského jazyka od 7. ročníka,
     • rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov od 5. ročníka,
     • podpora športu a hokejových talentov otváraním bežných tried so športovou prípravou od 5. ročníka,
     • ako Škola s regionálnou výchovou – podpora regionálnej výchovy od 1. ročníka,
     • hodiny informatiky v odborných učebniach od 2. ročníka,
     • korčuliarsky výcvik v 1. a 2. ročníku,
     • plavecký výcvik v 3. a 5. ročníku,
     • lyžiarsky výcvik v 4. a 7. ročníku, 
     • Program vyučovania šťastia – témy: Vďačnosť, Dobré skutky podporujúce šťastie, Radosť z maličkostí, Odpustenie, ...
     • organizovanie škôl v prírode, výletov, exkurzií,
     • práca inkluzívneho tímu – školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg a 7 asistentiek učiteľa,
     • individuálny prístup pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami zo strany vyučujúcich a inkluzívneho tímu,
     • individuálny rozvoj nadaných žiakov,
     • úzka spolupráca s CPPPaP,
     • podpora prevencie v oblasti predchádzania výskytu sociálno-patologických javov,
     • príprava žiakov na odborné vzdelávanie a kvalitné kariérové poradenstvo,
     • odborné učebne s modernými informačno - komunikačnými technológiami, moderný športový multifunkčný areál, k dispozícii je školský pozemok, hrnčiarska dielňa i učebňa regionálnej výchovy,
     • pestrá ponuka krúžkovej činnosti napr. športové, tvorivé, umelecké krúžky, Včelársky krúžok, Šachový krúžok, tanečný a iné),
     • činnosť školského parlamentu,
     • činnosť školského klubu detí až do 17.00 hod.,
     • organizovanie letných táborov počas prázdnin,
     • bohatá zbierka knižných titulov v školskej knižnici,
     • Športová akadémia Mateja Tótha

      

     Veľký dôraz kladieme na podporu sociálnych zručností žiakov, čitateľskú gramotnosť, zameriavame sa na schopnosť riešiť konflikty, kritické myslenie a podporu zodpovednosti mladých ľudí.

     Ponúkame Vám kvalitnú prípravu Vašich detí na budúce povolanie, bezpečné miesto, celodennú starostlivosť a podnetné tvorivé inovatívne prostredie.

     Výsledky kvalitnej práce našich pedagógov sa odrážajú aj vo výborných výsledkoch žiakov vo všetkých typoch olympiád a súťaží a v uplatnení absolventov.

     Ďakujeme za prejavenú dôveru!


     LYŽIARSKY VÝCVIK 7. ROČNÍK

        

         

     LYŽIARSKY VÝCVIK 4. ROČNÍK

        

      

     KORČULIARSKY VÝCVIK 1. A 2. ROČNÍK

        

        

     PLAVECKÝ VÝCVIK 3. A 5. ROČNÍK

        

        

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie