• Triedni učitelia 1. ročníka v školskom roku 2021/2022

    • Vážení rodičia!

     Triednymi učiteľmi 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 budú:

     Mgr. Radana Tuhárska

     PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.

     Mgr. Peter Kleja

     Zľava: Mgr. R. Tuhárska, Mgr. P. Kleja, PaedDr. S. Tokárová PhD.


     TRIEDNI UČITELIA VLASTNÝMI SLOVAMI

     Mgr. Radana Tuhárska

     Ďakujem Vám, milí rodičia, za podporu a dôveru, ktorú ste vyjadrili našej škole.

     Počas mojej, viac ako dvadsať ročnej praxe, som sa naučila, že najdôležitejšia na prvom stupni je spokojnosť detí, ich radosť z objavovania a tvorenia, aby bola pre ne škola miestom, kde sa dobre cítia a kde majú veľa kamarátov. Záleží mi na každom jednom dieťati, rešpektujem, že každý jeden malý človiečik je osobnosťou, preto sa snažím každého žiaka podporiť, aby zažil úspech. Viem, aký je kolektív pre deti dôležitý, preto v nich pestujem empatiu, aby sa vedeli vcítiť do pocitov svojich spolužiakov, aby si navzájom pomáhali a rešpektovali jeden druhého.

     Vo vyučovacom procese uprednostňujem zážitkové učenie, absolvujeme veľa vychádzok, exkurzií, výletov, navštevujeme výstavy, pripravujeme predstavenia. Samozrejmosťou sú školy v prírode, počas ktorých sa snažím deťom ukázať krásy nášho Slovenska. Počas vyučovacích hodín uplatňujem prvky metódy Montessori, tiež prvky Hejného metódy v matematike, podporujem samostatné bádanie detí, prácu v skupinách. Blízka mi je Daltonská škola, ktorá podporuje slobodu každého žiaka, ale zároveň aj jeho zodpovednosť za to, čo robí, čo povie, ako sa správa. Som otvorená novým výzvam, podporujem vyučovanie Informatiky na prvom stupni, kde žiaci pracujú v programovacom prostredí s robotom Emilom a rozvíjajú tak informatické myslenie spolu s logickým a matematickým myslením.

     Za veľmi dôležité považujem zvyšovanie čitateľskej gramotnosti u detí, dôležité je pre mňa porozumenie prečítaného textu, podporujem tvorivé písanie, preto ma zaujala ponúknutá možnosť pracovať so zjednodušeným písmom Comenia Script v našej škole.

     Som lokálpatriot, preto sa snažím vštepovať lásku k nášmu regiónu aj deťom, spoznávame spolu naše mesto, náš Novohrad, jeho históriu, prírodné krásy aj folklór. Deťom predstavujem rôzne zabudnuté remeslá, pracujeme s hlinou, tkáme, maľujeme na sklo, vyšívame. Vychádzky do prírody, spoznávanie nášho okolia, návštevu hradov, starobylých kostolov, to všetko ponúkam na našich stretnutiach v Turistickom krúžku, ktorý dlhodobo vediem. Ďakujem, milí rodičia, ešte raz, za prejavenú dôveru a teším sa na nové stretnutia s Vami.

     Moja práca v obrazoch.mp4

     S úctou

     Mgr. Radana Tuhárska


     PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.

     Na ZŠ M.R. Štefánika som nastúpila v roku 2008. Svojim žiakom sa snažím byť dobrou triednou, dobrým pedagógom, psychológom a v neposlednom rade aj druhou náhradnou mamou. Počas mojej pedagogickej praxe som absolvovala nespočetné množstvo školení, kurzov,  z ktorých čerpám neustále a snažím sa do vyučovania zavádzať všetky absorbované vedomosti a rady, ktoré som získala.

     Zameriavam sa na všestranný rozvoj svojich žiakov, nepreferujem žiadny predmet a zapájam žiakov do súťaží, projektov v témach, ktoré bavia ich a vidím, že majú v nich potenciál. Moje hodiny sú popretkávané rôznymi metódami a formami práce, či už v skupinách, individuálne alebo blokovo. Svoje vyučovacie hodiny sa snažím robiť zážitkovo, aby žiaci nemali pocit, že len učivo preberáme a nezískali voči škole negatívny postoj. Do vyučovania zaraďujem prvky Márie Montessori, najmä pri zefektívňovaní čitateľskej gramotnosti u žiakov,  prepojenie predmetov s cudzím jazykom sa snažím urobiť efektívnejšími pomocou metódy CLIL, pracujem s interaktívnymi prvkami na tabuli a svoje prezentácie na hodine oživím vždy niečím zaujímavým, nielen pre ucho, ale aj oči. Svojich žiakov vediem a podnecujem k práci na projektoch, pokusoch a to najmä súčinnosťou s klubom AMAVET.  

     Nakoľko som popri štúdiu na škole bola dlhoročnou členkou FS Ponitran a Zobor, regionálna výchova a výchova k tradíciám nikdy nechýba na mojich hodinách, či v mojich besiedkach pre rodičov, vystúpeniach a prezentácii žiakov na verejnosti. Vo svojej praxi neustále čerpám z dlhoročných skúseností animátora v Prvej detskej prázdninovej republike TRALALAND a to najmä pri relaxačných chvíľkach počas vyučovania, pri výbere výletov, exkurzií a školy v prírode, pri príprave programu na takéto akcie.  So žiakmi vediem rozhovory, ktoré pripravia žiakov zvládnuť aj také záťažové situácie, s ktorými si častokrát nevedia dať rady.

     Pre svojich nových žiakov som si pripravila možnosť pracovať a naučiť sa písať alternatívnym spôsobom pomocou písma Comenia Script. Vidím v tom veľký potenciál najmä do budúcnosti žiakov a ich predprípravu na ďalšie formy štúdia. Snažím sa byť ústretová, chápavá, v niektorých prípadoch aj prísnejšia, ale najmä chcem, aby z Vašich detí boli dobrí a vzdelaní ľudia, ktorí budú pripravení do života vykročiť tou správnou cestou.

     S úctou

     PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.


     Mgr. Peter Kleja

     Ako učiteľ na prvom stupni ZŠ pôsobím od roku 1991.

     Jedným z mojich hlavných cieľov je, aby sa všetky deti cítili v škole po každej stránke bezpečne a dobre.

     Čo ďalej ponúkam a na ktoré dôležité oblasti vyučovacieho procesu sa v 1. ročníku zameriavam:

     • formovanie pozitívneho vzťahu žiaka k učeniu a získavanie si jeho dôvery
     • dodržiavanie pravidiel a budovanie pozitívnej klímy v triednom kolektíve
     • rozvíjanie kritického myslenia a schopnosti sebareflexie v osobnostnom vývine dieťaťa
     • rozvíjanie pracovných návykov a pracovnej výdrže vo vyučovacom procese
     • rozvíjanie tvorivosti, samostatnosti, sebaobslužných činností
     • aplikovanie individuálneho prístupu k žiakovi na základe jeho osobnostných predpokladov (silné a slabé stránky žiaka)
     • využívanie najmä pozitívnej motivácie, rozvíjanie zdravého sebavedomia a schopnosti formulovať svoj vlastný názor

     Comenia Script - možná alternatíva k tradičnému písanému písmu (Veľmi zjednodušená forma podoby tlačeného písma, pričom každý pisateľ prispôsobuje písmo svojim individuálnym potrebám. Súčasne toto písmo podporuje čitateľnosť a komunikáciu.

     Ukážka atmosféry v súčasnej triede (vlastná pieseň):

     https://cloud2i.edupage.org/cloud?z%3A8YsDTFBg2a6j8DKPInVAK6hGx7dlZn4SK4ivRQI%2BOZIC73oNl23oxbseWPZL3SE3

     S úctou

     Mgr. Peter Kleja

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie