• Dôležité informácie k zápisu do 1. ročníka

    • 1. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

     2. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

     3. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

     4. Zápis do 1. ročníka bude prebiehať elektronicky prostredníctvom formuláru, ktorý bude zverejnený na webovej stránke školy.

     Elektronické prihlasovanie spúšťame 1.4.2021. Prosíme rodičov, aby sa elektronicky prihlasovali priebežne do 15.4.2021. Následne budeme s rodičmi riešiť ďalšiu dokumentáciu potrebnú k zápisu. Zápis trvá do 30.4.2021.

     Rodičia, ktorí sa nevedia prihlásiť elektronicky, sa môžu zapísať prezenčne a to 7. – 8.4.2021 od 13.00-16.00 hod. na sekretariáte školy.

     Je potrebné informovať ZŠ o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie dieťaťa. Jedná sa o špeciálne - výchovno vzdelávacie potreby a ďalšie dôležité informácie (napr. zverenie dieťaťa v prípade rozvodu a pod.).

     Ďalej je dôležité, aby sa zákonní zástupcovia, ktorí sú rozvedení, spoločne dohodli na tom, na ktorú školu dieťa zapíšu.

     Škola v druhom kroku (budeme ako škola informovať, rodičov oslovovať) bude vyžadovať na protokole k zápisu podpis obidvoch zákonných zástupcov, resp. druhý zákonný zástupca bude škole poskytovať písomný súhlas so zápisom na našu školu. Súhlas s konaním zastupujúceho rodiča.docx

     V druhom kroku budeme od rodičov žiakov, ktorí nespadajú do obvodu školy požadovať aj vyplnenie žiadosti o prijate dieťaťa do školy mimo obvod. ZŠ MRŠ LC - školský obvod.pdf

     Žiadosť o prijatie dieťaťa mimo obvod.docx

     Zákonní zástupcovia môžu v zápise vyjadriť aj preferenciu učiteľa I. ročníka.

     5. ZŠ vyžaduje pri zápise:

     - osobné údaje o dieťati v rozsahu:

     a. meno a priezvisko (totožné ako je v rodnom liste)

     b. dátum a miesto narodenia

     c. adresa trvalého pobytu a adresu, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu

     d. rodné číslo

     e. štátna príslušnosť

     f. národnosť

     - osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:

     a. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu

     b. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu

     c. kontakty na účely komunikácie

     6. Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

     Je potrebné v tomto smere informovať ZŠ o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie dieťaťa. 

     Zákonný zástupca, ktorého dieťa malo v školskom roku 2020/2021 odklad povinnej školskej dochádzky, je povinný opätovne dieťa zapísať.

     • Rodičia detí, ktoré navštevovali prípravný ročník, zapisujú dieťa elektronicky.
     • Rodičia detí, ktoré navštevovali nultý ročník, zapisujú dieťa elektronicky.
     • Odklad povinnej školskej dochádzky: týka sa dieťaťa, ktoré nedosiahlo školskú zrelosť, zákonný zástupca požiada materskú školu buď o prijatie do materskej školy (ak dieťa materskú školu nenavštevovalo) resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy  rozhodne o pokračovaní vzdelávania v MŠ, je potrebné, aby zákonný zástupca túto skutočnosť škole, na ktorú zákonný zástupca dieťa prihlásil, oznámil.
     • Nultý ročník a prípravný ročník - zákonný zástupca informuje školu a zaradení dieťaťa do nultého alebo prípravného ročníka
     • Do nultého ročníka sa príjíma dieťa, ak: nedosiahlo fyzický vek 6 rokov do 31.8.2021, nedosiahlo školskú spôsobilosť, pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka. Ak ide o prijatie do nultého ročníka, záklonný zástupca priloží k prihláške: odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
     • Predčasné zaškolenie - ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o plnenie povinnejš školskej dochádzky dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania.

     7. Žiaci plniaci osobitný spôsob povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

     Aj deti, ktoré budú navštevovať školu v zahraničí, je potrebné zapísať do 1. ročníka.

     V tomto prípade je potrebné informovať riaditeľku školy 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk. Následne budú zákonní zástupcovia informovaní o ďalších skutočnostiach v súvislosti s plnením povinnej školskej dochádzky v zahraničí.

     8. Rozhodnutie o prijatí do základnej školy

     O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15.6.2021.

     Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka budú doručované obidvom zákonným zástupcom.

     Ak riaditeľ školy doručovaciu adresu druhého zákonného zástupcu nemá, resp. ani ju nezíska, rozhodnutie o prijatí sa doručí tomu zákonnému zástupcovi, ktorý sa s dieťaťom zúčastnil zápisu.

     Ak sa ani jeden zákonný zástupca proti rozhodnutiu o prijatí neodvolá ani nepodá návrh na súd, týmto spôsobom mlčky prejavil súhlas s rozhodnutím druhého zákonného zástupcu (s výberom školy).

     Naša ZŠ sa snaží zaslať rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka do konca mája.

     7. Prvé stretnutie so zákonnými zástupcami

     Prvé spoločné stretnutie s rodičmi uskutoční začiatkom júna 2021.


     Vážení rodiča!

     Ako riaditeľka školy Vás chcem poprosiť, ak máte otázky, potrebujete sa poradiť, informovať nás o dôležitých veciach, neváhajte ma kontaktovať. Prejdeme všetko potrebné tak, aby ste mali odpovede na Vaše otázky. Som Vám kedykoľvek k dispozícii na 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk, predskolaci@zsstefanikalc.sk. Vieme sa stretnúť aj osobne. Sme Vám k dispozícii!

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie