• Dôležité informácie k zápisu do 1. ročníka

    • 1. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

     2. Rodič dieťaťa, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova (ďalej len „zákonný zástupca“) je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov veku k 31.8. 2023 a má trvalý pobyt na území SR na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania. Uvedené sa vzťahuje aj na dieťa, ktoré v školskom roku 2022/2023 nenavštevovalo materskú školu alebo zariadenie predprimárneho vzdelávania.

     V prípade, ak zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov veku k 31.8.2023 a má trvalý pobyt na území SR na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, dopustí sa priestupku (alebo správneho deliktu, ak ide o právnickú osobu), za ktorý mu obec uloží pokutu podľa §37 ods. 3 alebo §37a ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške od 30€ do 331,50€, a to aj opakovane.

     3. Pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania

     Ak dieťa po dovŕšení 6. roku veku nedosahuje školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe: písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

     Ak zákonný zástupca oznámi škole, že dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania, predloží príslušnej ZŠ fotokópiu rozhodnutia riaditeľa MŠ o pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania.

     Riaditeľ ZŠ rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ ďalší školský rok.

     Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne plniť školskú dochádzku najneskôr 1.9., ktorýnasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 7. rok veku. Z uvedeného vyplýva, že dieťa môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania len 1x.

     Návrat žiadneho dieťaťa prijatého na základné vzdelávanie, ktoré sa od 1.9.2023 stane žiakom ZŠ, späť do MŠ už nie je možný.

     4. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Určujúcim kritériom pre určenie spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky je výlučne trvalý pobyt dieťaťa.

     Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Naša základná škola prijíma deti aj z iných obvodov.

     5.  Zápis do 1. ročníka sa uskutoční prezenčne a to 3.-4.4.2023 v čase od 13.00 - 18.00.

     V prípade, ak zákonný zástupca nemôže prísť na zápis v týchto dňoch, môže dieťa zapísať kedykoľvek v termíne od 1. - 30.4.2023. Prosíme zavolať riaditeľke školy 0911650189.

     V prípade, ak zákonný zástupca požiada školu o zapísanie dieťaťa do ZŠ po termíne konania zápisu, riaditeľ školy prihlášku zaeviduje, posúdi a rozhodne o prijatí dieťaťa do školy.

     Je potrebné informovať ZŠ o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie dieťaťa. Jedná sa o špeciálne - výchovno vzdelávacie potreby a ďalšie dôležité informácie (napr. zverenie dieťaťa v prípade rozvodu a pod.), umiestnenie žiaka v prípravnom ročníku, pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania v materskej škole a pod.

     Ďalej je dôležité, aby sa zákonní zástupcovia, ktorí sú rozvedení, spoločne dohodli na tom, na ktorú školu dieťa zapíšu.

     K zápisu je potrebné priniesť: rodný list

     a. Na zápise vyplňuje zákonný zástupca Prihlášku na vzdelávanie na základnej škole v školskom roku 2023/2024

     (V prípade záujmu môže zákonný zástupca vyplniť aj elektronickú príhlášku na webovej stránke, ale nie je to podmienkou, podstatné je, aby dieťa prešlo zápisom, kde sa vyplnia aj všetky potrebné dokumenty.)

     b. Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Na žiadosť o prijatie do ZŠ a protokol k zápisu (vypĺňa sa priamo na zápise) je potrebný podpis obidvoch zákonných zástupcov.

     Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie Písomné vyhlásenie k podaniam -  podpis jedného zakonného zástupcu.docx

     Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
     - jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností o veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
     - jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo
     - vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukáza Písomné vyhlásenie.docx
     )

     c. Rodičia detí, ktoré nepatria do obvodu školy, vypĺňajú Žiadosť o prijatie mimo obvod Žiadosť o prijatie dieťaťa mimo obvod.docx

     ZŠ MRŠ LC - školský obvod.pdf

     Do obvodu patria aj ulice - Bazova a Nezábudkova ulica

     d. Zákonní zástupcovia môžu v zápise vyjadriť aj preferenciu učiteľa I. ročníka.

     6. ZŠ vyžaduje pri zápise:

     - osobné údaje o dieťati v rozsahu:

     a. meno a priezvisko (totožné ako je v rodnom liste)

     b. dátum a miesto narodenia

     c. adresa trvalého pobytu a adresu, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu

     d. rodné číslo

     e. štátna príslušnosť

     f. národnosť

     - osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:

     a. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu

     b. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu

     c. kontakty na účely komunikácie

     - Podľa §11 ods. 6 písm. a) siedmeho bodu školského zákona, ZŠ získava a spracúva na účely výchovy a vzdelávania aj údaj o materinskom jazyku. Tento údaj však podľa §20 ods. 4 školského zákona nie je náležitosťou žiadosti o priajtie, ale takto získanú informáciu následne ZŠ využije pri zbere údajov do RIS k 15.9.

     7. Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

     Je potrebné v tomto smere informovať ZŠ o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie dieťaťa. 

     Zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia.

     8. Predčasné zaškolenie - ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o plnenie povinnejš školskej dochádzky dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku do 31.8., je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania. Vzor potvrdenia k predčasnému začleneniu.docx

     Zákonný zástupca môže požiadať o prijatie dieťaťa na vzdelávanie v ZŠ aj v prípade, ak dieťa nedovŕši k 31.8. 6 rokov veku a v školskom roku 2022/2023 neplnilo povinné predprimárne vzdelávanie.

     9.  Žiaci plniaci osobitný spôsob povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

     Pokiaľ má dieťa trvalý pobyt na území SR a je vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, tj vo veku 6 až 16 rokov, bez ohľadu na občianstvo, má povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku v škole na území SR.

     Aj deti, ktoré budú navštevovať školu v zahraničí, je potrebné zapísať do 1. ročníka.

     V tomto prípade je potrebné informovať riaditeľku školy 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk. Následne budú zákonní zástupcovia informovaní o ďalších skutočnostiach v súvislosti s plnením povinnej školskej dochádzky v zahraničí.

     10. Rozhodnutie o prijatí do základnej školy

     O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15.6.2023. Naša ZŠ sa snaží zaslať rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka do konca mája.

     Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka budú doručované obidvom zákonným zástupcom prostredníctvom elektronickej schránky, ak ju má zákonný zástupca aktivovanú. V prípade, ak zákonný zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku bude mu zaslaný listinný rovnopis rozhodnutia o prijatí. 

     Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa osobitne bez ohľadu na to, či zákonní zástupcovia majú rovnaku alebo rôznu doručovaciu adresu.

     Riaditeľ školy doručí rozhodnutie iba jednému zákonnému zástupcovi len v prípade, ak:

     - doručovacia adresa druhému zákonného zástupcu nie je škole známa

     - sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi základnej školy (Písomné vyhlásenie).
     Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania. Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

     Ak sa ani jeden zákonný zástupca proti rozhodnutiu o prijatí neodvolá ani nepodá návrh na súd, týmto spôsobom mlčky prejavil súhlas s rozhodnutím druhého zákonného zástupcu (s výberom školy).

     11. Prvé stretnutie so zákonnými zástupcami

     Prvé spoločné stretnutie s rodičmi uskutoční začiatkom júna 2023.

     12. Iné:

     - zákonný zástupca dieťaťa cudzinca podá prihlášku riaditeľovi ZŠ a zúčastní sa zápisu podľa vyššie uvedených informácií


     Vážení rodiča!

     Ako riaditeľka školy Vás chcem poprosiť, ak máte otázky, potrebujete sa poradiť, informovať nás o dôležitých veciach, neváhajte ma kontaktovať. Prejdeme všetko potrebné tak, aby ste mali odpovede na Vaše otázky. Som Vám kedykoľvek k dispozícii na 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk, predskolaci@zsstefanikalc.sk. Vieme sa stretnúť aj osobne. Sme Vám k dispozícii!

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie