• Posudzovanie školskej pripravenosti - poradne

    • CPPPaP Lučenec  https://www.cpppap-lc.sk/ na svojej stránke poskytuje informácie k posudzovaniu školskej pripravenosti detí:

     Aktualizované podľa Zákona č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021
     1. Depistáž v MŠ (na základe žiadosti MŠ).
     Ako prvý krok v školskom roku 2020/21 bude CPPPaP realizovať depistáž – orientačné posúdenie školskej pripravenosti ( na základe žiadosti MŠ a v spolupráci s MŠ ) u detí, ktoré sú školopovinné od školského roka 2021/22.
      
     2. Individuálne posúdenie školskej pripravenosti ( na základe žiadosti zákonného zástupcu).
     Pred zápisom na PŠD na školský rok 2021/2022 bude CPPPaP naďalej priebežne posudzovať školskú pripravenosť dieťaťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku do 31.8.2021, ak zákonný zástupca o to požiada.
      
     Zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.
      
     Ak posudzované dieťa nebude školsky spôsobilé/pripravené, bude sa mu v školskom roku 2021/2022 odporúčať:
     - pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe žiadosti zákonného zástupcu, ku ktorej priložia: - písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, - písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a - informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia
     CPPPaP bude posudzovať aj školskú pripravenosť dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku do 31.8.2021, ak zákonný zástupca dieťaťa požiada ZŠ o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté, pretože aj tu je zákonný zástupca povinný k žiadosti predložiť aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, okrem súhlasného vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania.
      
     3. Nulté ročníky (na základe žiadosti ZŠ, zákonného zástupcu).
     Nakoľko sa prechodným ustanovením ustanovila možnosť ešte jeden školský rok 2021/2022 otvoriť, v prípade potreby, nulté ročníky v lokalitách s nedostatočnými kapacitami v materských školách, bude CPPPaP posudzovať aj vhodnosť zaškolenia a odporúčanie na absolvovanie nultého ročníka, ale len v prípade, ak pôjde o dieťa: - ktoré dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31. 08. 2021, - nedosiahne školskú spôsobilosť, - pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a - vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.
      
     Spracovala: PhDr. Judita Ágoštonová, vedúca OOVaKV CPPPaP

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie