• Výzva na zapojenie sa do programu

    • VÝZVA NA ZAPOJENIE SA DO PROGRAMU

     PROGRAM VYUČOVANIA ŠŤASTIA
      
     Vynikajúci preventívny program pre materské a základné školy postavený na výsledkoch pozitívnej psychológie, vhodný na akúkoľvek vyučovaciu či triednickú hodinu!
     Medzinárodná organizácia IWEN založená Nadáciou Svet je s tebou lepší vyhlasuje výzvu na získanie titulov Šťastná škola a Šťastná materská škola pre školský rok 2018/2019
      
     Podmienky pre získanie titulu Šťastná škola/Šťastná materská škola:
     1. zakomponovanie projektu do školského vzdelávacieho programu
     2. uskutočnenie aspoň jednej vyučovacej hodiny šťastia zapojením aspoň jednej skupiny detí a zotrvať v programe v školskom roku 2018/2019
     Úloha, ktorú môžete so žiakmi realizovať:
     Skladačka puzzle. Členovia skupiny majú nakresliť (alebo ľubovolnou technikou vyhotoviť) obrázok na šablónu - puzzle o tom, čo pre nich znamená šťastie. Obrázok je možné skombinovať aj s textom. Z individuálnych obrázkov treba vyhotoviť koláž! K realizácii úlohy použite šablónu zo stránky programu www.hodinastastia.sk, alebo vyhotovte vlastnú.
     3. krátku správu o uskutočnenej aktivite spolu s fotografiami pošle účastník projektu na e-mail hodinastastiask@gmail.com
     4. podmienkou získania titulu v projekte je aj zaslanie dokumentov (na stiahnutie na stránke programu ): čestné prehlásenie podpísané riaditeľom školy a inštitucionálny list do 31. decembra 2018 na e-mailovú adresu: hodinastastiask@gmail.com. Hodnotenie projektov prebieha priebežne do 31.1.2019!
     5. škola, ktorá získa titul sa zaväzuje realizovať každý mesiac aspoň jednu vyučovaciu hodinu šťastia v jednej skupine. Realizáciu vyučovacích hodín nahrá na www.hodinastastia.sk
      
     Platnosť titulu
     • Titul Šťastná škola/Šťastná materská škola platí na jeden školský rok, v súčasnosti sa školy uchádzajú o titul pre školský rok 2018/2019.
     • Získaný titul môžu inštitúcie používať počas jedného školského roka a obnoviť ho v každom roku.
     • Inštitúcia, ktorá získala titul, sa stane členom siete Šťastných škôl.
     • Titul Šťastná škola pomôže propagovať inštitúciu a zároveň s orientáciou na pozitívnu psychológiu posilní jej postavenie v pozícii medzi ostatnými vzdelávacími inštitúciami.
     • Plnenie kritérií kontroluje odborný výbor organizácie IWEN. Pri nesplnení niektorého kritéria bude získaný titul odobratý.
      
     Inšpirujte sa pilotnou ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci https://zsstefanikalc.edupage.org/text34/?
     Webová stránka programu: www.hodinastastia.sk
     Facebook: Hodina šťastia
  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie