• Filozofia akadémie

    • Športová akadémia Mateja Tótha je  jedinečný celoslovenský projekt pre deti predškolského a mladšieho školského veku.

     Cieľom je ponúknuť kvalitnú voľnočasovú aktivitu v podobe pravidelných športových krúžkov s prepracovanou metodikou a jedinečným tréningovým programom. Pohybový program akadémie je špeciálne vytvorený pre dve vekové kategórie:

     • 1. kategória – predškolský vek 4-6 rokov,
     • 2. kategória – mladší školský vek 6-11 rokov.

     Deti navštevujú športový krúžok jedenkrát (1. kategória) alebo dvakrát (2. kategória) do týždňa a športujú pod vedením vyškolených trénerov.

     Cieľom tréningového programu Športovej Akadémie je:

     • vytvoriť a zdokonaliť pohybový základ detí pomocou všestrannej atletickej prípravy,
     • vytvoriť motorický a funkčný potenciál s dodržaním a rešpektovaním špecifických zákonitostí a zásad vývoja dieťaťa,
     • využívať inovatívne metódy, v ktorých tvorcovia programu skĺbili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie. Táto jedinečná kombinácia cvičení vyvolá v detskom organizme celú radu zmien, ktoré umožňujú lepšiu reakciu organizmu na zaťaženie,
     • aplikovať náš pohľadu na tréningový proces detí ponúka zmenu klasickej filozofie športového tréningu,
     • tréningový program Športovej akadémie Mateja Tótha je vystavaný tak, že nezanedbáva žiadne dôležité súčasti športového tréningu mládeže a tým dáva šancu každému dieťaťu stať sa špičkovým športovcom.
      V rámci Športovej akadémie Mateja Tótha realizujeme

     Tréning a vývojová kineziológia

     • využívame moderné pohľady na pohyb ľudského tela,
     • aplikujeme princípy neuromuskulárneho riadenia pohybu (každý človek využíva programy uložené v centrálnej nervovej sústave a tie potom premieňa pomocou svalov na výsledný pohyb),
     • využívame vývojovú kineziológiu, ktorá počas prvého roku života dieťaťa zabezpečuje jeho vertikalizáciu. Sú to programy, s ktorými sa rodíme, sú teda geneticky dané.

     Tréning a psychológia

     Ďaľšou významnou súčasťou našej metodiky je využívanie cvičení a hier, na tvorbe ktorých sa zúčastňovala detská psychologička. Pomocou nich deti dokážu mobilizovať a zdokonaľovať mozgové funkcie, čoho dôsledkom sa stáva pohyb cieľavedomejší a u detí sa prejavuje výraznejšia túžba po športovej činnosti.

     Naša metodika sa tiež opiera o psychodiagnostické testovanie a následný mentálny tréning detí, ktorý bol špeciálne vytvorený pre Športovú akadémiu Mateja Tótha.

     • vychádzame z poznania, že každé dieťa je individuálna bytosť s určitými osobnostnými vlastnosťami, schopnosťami a s rozdielmi v charakteristických vzorcoch myslenia, cítenia a správania,
     • v predškolskom veku a mladšom školskom veku má významnú úlohu v živote dieťaťa aj tréner,
     • správny prístup zo strany trénera pomáha deťom pri budovaní sebavedomia a pozitívneho sebaobrazu, sebahodnotenia,
     • na základe psychodiagnostiky, bude tréner vedieť nájsť tú najlepšiu motiváciu tak pre introvertné dieťa ako aj pre dieťa extrovertné,
     • diagnostika odhalí aktuálny stav dieťaťa a zároveň ponúkne odporúčania pre trénerov na zlepšenie slabých stránok detí.

     Množstvo výskumov a štúdii dokazuje, že neexistuje lepší spôsob na vytvorenie zdravšieho a šťastnejšieho života ako je športovanie a hlavne športovanie detí. Žijeme život ovplyvnený rôznymi faktormi, ktoré vedú inaktivite detí a k následným negatívnym predpokladom k vytvoreniu optimálnych podmienok k zdravému vývinu dieťaťa. Tréningový program akadémie je vystavaný tak, aby významným spôsobom ovplyvnil kvalitu vývoja našich detí. Jeho súčasťou sú špeciálne vytvorené cvičenia, ktoré podnecujú a vplývajú na:
     – optimálny telesný vývoj dieťaťa,
     – psychologickú stránku vývinu a formovanie osobnosti dieťaťa,
     – prípravu dieťaťa na výkon a optimalizujú jeho výkonnostný rast.

     Diagnostický a testovací program akadémie

     • diagnostické sledovanie detí bude prebiehať jedenkrát štvrťročne,
     • k diagnostike detí je zostavená špeciálna batéria testov, ktorá pozostáva z:
     • testy všeobecnej pohybovej výkonnosti – sledujeme cielený rozvoj pohybových schopností (rýchlosť, sila, základná koordinácia),
     • test stabilizácie – testom sledujeme správny telesný vývoj dieťaťa,
      (test a hodnotiacu stupnicu vypracoval osobný fyzioterapeut Mateja Tótha),
     • psychologické testovanie osobnosti dieťaťa (2x do roka) – testovaním  odhalíme tie najdôležitejšie osobnostné predpoklady dieťaťa. Výsledky budú dôležité pre rodičov, ale hlavne pre trénerov, ktorí budú vedieť ako majú pristupovať k dieťaťu. Pozitívne zmeny v osobnosti detí uvidia rodičia na základe testovania (psychodiagnostické testy vypracovala a aj vyhodnocuje detská psychologička),
     • testovanie prebieha počas samotného tréningového procesu,
     • konkrétne testy sú jednoduché, nenáročné a motivačné,
     • Výsledky testovania budú prístupné  pre každého rodiča na webovej stránke akadémie.
      (Výsledky sú neverejné a rodič si ich môže pozrieť po zadaní individuálne prideleného kódu)

      

     Zdroj: https://www.akademiamatejatotha.sk/

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie