• Senzorická integrácia a relaxácia: Pomoc vychovávateľkám a vychovávateľom v ŠKD v súčasnosti a budúcnosti

     Ako vychovávateľka v družine mám radosť z toho, že môžem zdieľať s vami skúsenosti a poznatky, ktoré som získala na nedávnom webinári o senzorickej integrácii a relaxácii. Tieto metódy mi budú pomáhať v mojej práci a budú prispievať k zdravému vývoju detí, s ktorými pracujem.

    Senzorická integrácia: Senzorická integrácia je proces, ktorý sa zaoberá spracovaním a koordináciou zmyslových informácií v mozgu. U detí s poruchami senzorickej integrácie môže táto schopnosť byť oslabená, čo môže ovplyvniť ich učenie, správanie a emočný stav. Vďaka senzorickej integrácii môžem deti podporovať v rozvoji ich zmyslových schopností a pomáhať im lepšie porozumieť svetu okolo seba. Napríklad používanie rôznych senzorických materiálov a aktivít, ako je manipulácia s pieskom, hranie s farbami , podporuje ich mozgovú činnosť a stimuluje ich zmysly. Deti sa tak naučia lepšie sústrediť, ovládať emócie a kontrolovať svoje správanie.

    Relaxácia: Relaxačné techniky budú pre mňa ako vychovávateľku nesmierne dôležité. Budú mi pomáhať  dosiahnuť pokojné a harmonické prostredie, kde sa deti budú  cítiť bezpečne a budú môcť slobodne vyjadriť svoje pocity. Relaxácia zahŕňa rôzne techniky, ako je hlboké dýchanie, meditácia, vizualizácia a pohybové cvičenia. Tieto metódy nám budú všetkým pomáhať znížiť stres, zlepšiť sústredenie a podporovať emocionálnu rovnováhu.

    V mojej vízii do budúcnosti vidím senzorickú integráciu a relaxáciu ako nedeliteľnú súčasť vzdelávacieho procesu a rodinného života. Myslím, že bude viac kolegýň a kolegov v školskom klube detí, ktoré budú mať prístup k informáciám, vzdelávaniu a podpore v oblasti senzorickej integrácie a relaxácie. Týmto spôsobom budeme môcť poskytnúť deťom optimálnu podporu a prispieť k ich celkovému rozvoju. Verím, že tieto nástroje budú ešte viac zahrnuté do vzdelávacích programov pre vychovávateľov, aby sme mohli vytvoriť lepšiu budúcnosť pre naše deti.

    Zdenka Kruteková, vychovávateľka ŠKD

     

    PRIPRAVUJEME WEBINÁR SENZORICKÁ INTEGRÁCIA RELAXÁCIA

     

    TRÉNING VNÍMAVOSTI A SCITLIVOVANIA – POZERAŤ NA SVET INÝMI OČAMI

    V dňoch 10. a 11. 5. 2023 sme v našej škole pripravili pre pedagogických a odborných zamestnancov sériu workshopov zameraných na rozvoj vnímavosti, scitlivovania či empatie.

    V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia prijali našej pozvanie  Veronika Vanochová a Helena Klepáčová z neziskovej organizácie EDUMA.

    Workshop bol zameraný na oblasti:

    Online živá knižnica – výborný nástroj na scitlivovanie voči inakosti a prácu s predsudkami. Online živá knižnica – to sú ľudí, ktorí sa nám prihovárajú so svojimi príbehmi. Online živá knižnica dokáže pokryť rôzne témy ako sú napr. etnicita, iné národnosti, zdravotné znevýhodnenia, chudoba, šikanovanie a kyberšikanovanie či extrémizmus.  V rámci uvedenej témy mali účastníci možnosť oboznámiť sa aj s výučbovými online materiálmi neziskovej organizácie EDUMA, ktoré môžu používať v rámci vlastného vzdelávania (webináre, podcasty, publikácie), ale aj učebných materiálov pre prácu na triednických hodinách, etickej a občianskej výchove.

    Zároveň získali účastníci aj inšpiráciu na využívanie metód ako „storytelling“, zhovárali sme sa aj o otázkach, ako hovoriť so žiakmi o rôznych témach, ako je nevyhnutná záverečná reflexia v procese učenia, ale aj otázky ako zlepšovať komunikáciu s rodičmi.

    Práca s virtuálnou realitou – v rámci stretnutí sa účastníci mohli prostredníctvom virtuálnej reality vžiť do situácie ľudí so zdravotným znevýhodnením – telesné postihnutie, sluchové postihnutie alebo do role bezdomovca či do príbehu omamy.

     „Vzdelávanie malo pre mňa veľké posolstvo, vžiť sa pomocou virtuálnej reality do života iných znevýhodnených ľudí bolo naozaj obohacujúce. Určite sa na veľa vecí teraz pozerám inými očami. Prinútilo ma to zamyslieť sa, čo si myslím, že bolo aj účelom vzdelávania,“ uviedla vo svojej reflexii jedna z účastníčok, asistentka učiteľa.

    Prostredníctvom aktivít pracovali pedagogickí zamestnanci s tematikou znevýhodnení, ale aj s vlastnými vnútornými nastaveniami a pocitmi vo vzťahu k uvedenej téme.

    Foto: ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, EDUMA

     

    TAM, KDE JE OCHOTA A CHCENIE, JE AJ CESTATAM, KDE JE OCHOTA A CHCENIE, JE AJ CESTA

    Naša škola je otvorená inkluzívnemu vzdelávaniu, inklúziu nevnímame ako strašiak, ale ako príležitosť. Prekonávanie bariér je beh na dlhé trate, preto sa neustále snažíme prehlbovať  svoje vedomosti  formou rôznych vzdelávacích programov, školení, webinárov, besied i komunitných stretnutí.

    Dňa 18.1. 2023 absolvovali pedagogickí a odborní zamestnanci webinár zameraný na tému inklúzie - Inklúzia - strašiak alebo príležitosť. Uvedomujeme si, že každý žiak je individuálna bytosť a potrebuje iný prístup, preto je dôležité, aby si pedagóg rozširoval svoje obzory zo zdrojov, ktoré sú garanciou odbornosti a skúsenosti.

    Lektorka Mgr. Viera Hincová nám na začiatku webinára niekoľkými charakteristikami objasnila, čo znamená inklúzia. Je to nekonečný dialóg o spolunažívaní ľudí v ich rôznorodosti. Môžeme tak povedať, že je to vytvorenie podmienok a prostredia, ktoré každému jednotlivcovi umožňuje maximálny rozvoj jeho daností a schopností. Aktérmi systému inklúzie sú deti, rodičia, učitelia, odborní zamestnanci, asistenti učiteľa, ostatné deti a ich rodičia. Je dôležité, aby sa tieto osoby vzájomne podporovali a boli si nápomocní. Aby sme inklúzii „otvorili dvere“, musíme v prvom rade zmeniť naše myslenie a vnímanie inakosti.  Rovnosť šancí nám ilustroval konkrétny obrázok, ktorý vystihol podstatu inklúzie a individuálneho prístupu k žiakovi. Každý žiak potrebuje rôznu  „dávku podpory“, tak aby mohol zažiť úspech v dosahovaní cieľov.

    https://tsergas.ca/blog/diversity/shifting-from-diversity-and-inclusion-to-diversity-equity-and-inclusion/

    V ďalšej časti webinára nám boli prezentované bariéry, ktoré môžu ovplyvňovať naše postoje a zároveň ako sa im vyhnúť efektívnou inkluzívnou komunikáciou, ktorá vytvára príležitosť všetkým uplatniť sa tam, kde sa cítia silní a učiť sa v rôznych situáciách cez zážitok a skúsenosť. Každá snaha o inklúziu má svoje úskalia a vyskytnú sa aj žiaci, ktorí prežívajú záťaž, ba dokonca traumu z predchádzajúcich negatívnych skúseností. Webinár nám predstavil možnosti ako tieto úskalia riešiť pomocou rôznych prístupov  ̶ práca s klímou triedy a manažovanie rizík dopadov na záťaže. 

    Prínosom boli informácie o využití  psychologickej prvej pomoci ako metódy poskytovania počiatočnej podpory v krízových situáciách pre ochranu dieťaťa a humanitárnej pomoci. Svojim spôsobom každý, kto pracuje s deťmi, môže takúto psychologickú prvú pomoc poskytnúť a zmierniť tak ťažkosti dieťaťa. V úlohe pedagógov je to súčasť našej práce, ktorá mnohokrát odoberá energiu, a preto nás lektorka učila zároveň o aktivácii parasympatika- vedieť sa zastaviť a predchádzať nášmu vyhoreniu.

    V závere webinára sa mi vryla do pamäti myšlienka, ktorú vyslovila pani Hincová: „Tam, kde je ochota a chcenie, je aj cesta.“ A to je fakt, ktorý ovplyvňuje samotného žiaka a jeho cestu za dosiahnutím cieľa.

    Mgr. Radka Findrová, asistentka učiteľa

     

    Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania (FIE)

    Počas piatich dní v mesiaci október a piatich dní v mesiaci november sme sa zúčastnili (Mgr. Zuzana Petrášová- školský špeciálny pedagóg a PaedDr. Svetlana Tokárová - učiteľka na prvom stupni) zaujímavého kurzu Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania Standard 1(FIE), ktorý prebiehal v Bratislave. Prvú časť kurzu viedla slovenská lektorka Jana Kružliaková a  v druhej časti sme sa stretli s lektorkou z ATC Feuersteina v Prahe Jitkou Peškovou.

    Feuersteinove inštrumentálne obohacovanie je zážitková metóda, prináša človeku obohatenie v spojení troch oblastí: kognitívnej, emocionálnej  a poznávacej. Pri práci sa nevykonáva žiadne hodnotenie. Dieťa pociťuje pokoj a pracuje vlastným tempom. Táto metóda umožňuje nachádzať a rozvíjať učebný potenciál človeka. Autorom tejto metódy je pedagóg a psychológ Reuven Feuerstein. 

    Hlavným cieľom tejto metódy je viesť človeka ku kvalitnému a samostatnému učeniu sa. Pomocou sprostredkovateľa nastáva uvedomenie konania a človek sa naučí riešiť problémy bez pomoci iných. Pracuje sa s inštrumentmi – pracovnými listami. Cieľom každého inštrumentu je obnovenie deficitných kognitívnych funkcií. Inštrumenty sú rozdelené: Usporiadanie bodov, Orientácia v priestore, Porovnávanie, Analytické myslenie, Ilustrácie, Kategorizácia. S jednotlivými inštrumentmi sa pracuje dlhšie obdobie. Dôraz pri práci s inštrumentmi sa kladie na čas, ktorý potrebuje dieťa na vypracovanie daného inštrumentu, čo je výstižne podchytené aj v motte: Nechajte mi chvíľku..... Premyslím si to!

    Počas kurzu sme prešli všetkými inštrumentmi, nakoľko je dôležité, aby sme si každý jeden prežili, ak s ním v budúcnosti chceme robiť so žiakmi. Tento intenzívny kurz bol veľmi zaujímavý, náročný a podnecujúci. Počas kurzu sme zistili, ako rovnakú situáciu môže vnímať iný a ako to má ten druhý človek inak. Veľmi zaujímavé bolo zistenie, že hoci nevieme, ako to vidí ten druhý, ale viem, ako by to mohol vidieť inými očami.

    Metóda vychádza najmä zo skúsenosti tzv. spostredkovaného učenia (spôsob interakcie medzi spostredkovateľom a žiakom) a z pohľadu na organizmus ľudského jedinca ako na otvorený systém schopný zmeny a tiež adaptácie. 
    Podstata metódy spočíva v stimulácii kognitívneho rozvoja, ktorý umožňuje osobnostný, sociálny a školský rast. Využíva emočné zážitky, skúsenosti a súvisí s mobilitou človeka. Feuersteinova metóda predstavuje veľmi dôkladne prepracovaný systém na rozvoj schopnosti myslieť a učiť sa.


    Program inštrumentálneho obohacovania tvorí viac ako 500 cvičení typu „ceruzka a papier“, ktoré sú rozdelené do 20 inštrumentov, pričom každý z nich je zameraný na istý špecifický poznávací, učebný deficit. Program je možné použiť individuálne, ale i skupinovo. Všetky cvičenia inštrumentov sú vytvorené tak, že ich náročnosť a zložitosť sa postupne stupňuje. 

    Cieľom cvičení je rozvoj učebného (kognitívneho) a emočného potenciálu dieťaťa.

    Feuesteinova metóda je metódou, ktorá zvyšuje efektivitu učenia, naučí deti pracovať s chybou a prináša radosť a pokoj do práce. Pri práci s touto metódou je dôraz kladený hlavne na rozvíjanie reči.  Systematicky sa rozvíja slovná zásoba, ale aj obsahovo i formálne presné vyjadrovanie. Podporuje sa vnútorná motivácia žiakov.

     

    Veríme, že pri práci touto metódou s deťmi v  našej škole, budú viditeľné výsledky v každej sfére osobnostného, sociálneho, emocionálneho a kognitívneho vývoja žiaka.

    PaedDr. Svetlana Tokárová, PhD.

     

    ABSOLVOVALI SME PRVÚ ČASŤ KURZU FIE I. V BRATISLAVE

    V dňoch 15. až 19. októbra sme sa vďaka Nadácii Volskwagen s kolegyňou PaedDr. S. Tokárovou, PhD. zúčastnili prvej časti kurzu Feuersteinova metóda inštrumentálneho uvedomovania – FIE I., ktorý bol organizovaný pražským ATC (Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina) pod vedením pani lektorky Mgr. Jany Kružliakovej.

    Feuersteinova metóda predstavuje veľmi dôkladne prepracovaný systém na rozvoj schopnosti myslieť a učiť sa. Podstata metódy spočíva v stimulácii kognitívneho rozvoja, ktorý umožňuje osobnostný, sociálny a školský rast. Využíva vlastné emočné zážitky a hlavne skúsenosti. Celý program inštrumentálneho obohacovania tvorí viac ako 500 cvičení typu „ceruzka a papier“, ktoré sú rozdelené do 20 inštrumentov, pričom každý z nich je zameraný na iný deficit.

    V rámci 80 - hodinového kurzu FIE I. si osvojujeme schopnosť sprostredkovania šiestich z týchto 20 inštrumentov. Počas jeho prvej časti sme zvládli inštrument s názvom Usporiadanie bodov, ktorý je kľúčovým a vždy úvodným inštrumentom, bez ohľadu na to, čo chceme rozvíjať u dieťaťa, či dospelého, teda aj bez ohľadu na to, ktorým ďalším inštrumentom sa bude pokračovať.

    Druhá, záverečná časť kurzu nás čaká už tento mesiac, v dňoch 16.-20. novembra a po jej absolvovaní budeme pripravené využívať novonadobudnuté vedomosti priamo na našej škole.

    Mgr. Zuzana Petrášová, školský špeciálny pedagóg

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie